Universitat Internacional de Catalunya

Psicologia I: Bases del Desenvolupament Psicològic (6-12 Anys)

Psicologia I: Bases del Desenvolupament Psicològic (6-12 Anys)
6
7849
1
Primer semestre
FB
Formació Bàsica
Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat


L'horari de tutories serà a convenir segons les necessitats de l'alumne mitjançant cita prèvia a través de correu electrònic (mafuentes@uic.es).

És altament recomanable anar a la tutoria assignada per a la preparació de la vostra presentació (s’aconsella tenir el treball avançat en 80%-90%). Les tutories es duran a terme de 11:30 a 12 a la nostra aula i cada grup haurà d’anar el dia de classe previ a la seva presentació. 

 

 

 

Presentació

El sentit d'aquesta assignatura rau en la necessitat que el futur professional docent, conegui, d'una banda, els fonaments de la psicologia del desenvolupament i, de l'altra, de la psicologia de l'educació (com s'aprèn i com s'ensenya).

Què és únic del desenvolupament de les nenes i nens de 6 a 12 anys? Què és responsable dels canvis que es succeeixen en aquest període d’edat? Com els aspectes vinculats al desenvolupament infantil i pre-adolescent influeixen el que passa a l’aula? Aquesta assignatura ofereix un recorregut pel desenvolupament cognitiu i social entre els 6 i els 12 anys d’edat. S’exploraran els processos cognitius, socials i emocionals així com altres factors que afecten el desenvolupament de les nenes i els nens d’educació primària, sempre en base als resultats de la recerca científica internacional més rellevant en el camp de la psicologia evolutiva i de l’educació. 

D'aquesta manera, conèixer els elements bàsics que influencien el desenvolupament de l'alumne i les característiques que aquest presenta al llarg de les diferents etapes evolutives, esdevé un coneixement vital per a una millor resposta educativa en un horitzó de màxima personalització dels processos d'ensenyament i aprenentatge. 

Objectius

 • Conèixer les característiques psicològiques, evolutives i de la personalitat dels infants de 6-12 anys. 
 • Caracteritzar les diferents etapes del desenvolupament des d’un punt de vista psico-evolutiu i analitzar-ne les implicacions educatives.
 • Reflexionar sobre les relacions entre desenvolupament psicològic i educació.  

Competències

CEM-14 Comprendre els processos d'aprenentatge relatius al període de 6 a 12 anys en el context familiar, social i escolar.

CEM-15 Conèixer les característiques d'aquests estudiants, així com les característiques dels seus contextos motivacionals i socials.

CEM-16 Dominar els coneixements necessaris per a comprendre el desenvolupament de la peersonalitat d'aquests estudiants i identificar les disfuncions.

CET-3 Posseir els coneixements i les habilitats suficients en relació a la matèria que s'ensenya i saber què mètodes didàctics ha d'aplicar per a crear un gran entorn d'aprenentatge, on els alumnes puguin aprendre el bagatge cultural que necessiten per a viure en societat. I aconseguir-lo d'una manera contemporània, professional i sistemàtica.

CET-4 Posseir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per a crear un clima de treball agradable en les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per sobre de tot clar amb els seus alumnes. I aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.

CG-2 Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua de l'ensenyament -català i castellà- de forma oral i escrita, segons el nivell C1, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües.

COMPETÈNCIESMETODOLOGIAACTIVITAT FORMATIVA
CEM-02 CEM-14 CEM-15 CEM-16 CET-3 CET-4 CG-02 Mètode expositiu / lliçó magistral
Resolució d'exercicis i problemes
Seminaris tallers
Tutories
CEM-01 CEM-14 CEM-15 CEM-16 CEM-21 CET-3 CET-4 CG-02 Estudi de casos
Mètode expositiu / lliçó magistral
Classes pràctiques
Classes teòriques
Estudi i treball en grup
Seminaris tallers
Tutories
CG-02 Estudi de casos
Resolució d'exercicis i problemes
Pràctiques externes
Seminaris tallers
CEM-15 Estudi de casos
Seminaris tallers
CEM-16 Aprenentatge orientat a projectes
Estudi de casos
Mètode expositiu / lliçó magistral
Classes teòriques
Estudi i treball individual / autònom

Resultats d'aprenentatge

1- Coneix i classifica les característiques psicològiques i de la personalitat en el període de 6 a 12 anys.

2- Sap esbrinar les circumstàncies contextuals de l'’alumnat a fi de donar explicació al desenvolupament de la personalitat i dels diferents tipus d’'aprenentatge.

3- Identifica, analitza i comprèn els coneixements psicològics i de la personalitat  dels nens/es de 6 a 12 anys i és capaç de relacionar-los amb els diferents processos d'ensenyament i aprenenetatge, i sap com relacionar-los amb l'entorn, prenent consciència de la seva complexitat

4- Sap identificar les disfuncions de la personalitat.

20- Posseeix un coneixement suficient de la psicologia del comportament per a analitzar i entendre el seu propi comportament i el dels altres.

 

Continguts

 1. Introducció a la psicologia desenvolupament 

  Desenvolupament al llarg dels primers dos anys, la primera infància i els anys escolars: 

  • Desenvolupament físic i psicomotor 
  • Desenvolupament cognitiu
  • Desenvolupament de la comunicació i el llenguatge
  • Desenvolupament social

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaTema 1: Introducció (3 sessions + Pràctiques 1 i 2)

Tema 2: Els primers dos anys (4 sessions + Pràctica 3)  

Examen temes 1 i 2                                            

Tema 3: La primera infància (4 sessions + Pràctica 4) 

Tema 4: Els anys escolars (4 sessions + Pràctica 5)

Examen temes 3 i 4

COMPETÈNCIESMETODOLOGIAACTIVITAT FORMATIVA
CEM-02 CEM-14 CEM-15 CEM-16 CET-3 CET-4 CG-02 Mètode expositiu / lliçó magistral
Resolució d'exercicis i problemes
Seminaris tallers
Tutories
CEM-01 CEM-14 CEM-15 CEM-16 CEM-21 CET-3 CET-4 CG-02 Estudi de casos
Mètode expositiu / lliçó magistral
Classes pràctiques
Classes teòriques
Estudi i treball en grup
Seminaris tallers
Tutories
CG-02 Estudi de casos
Resolució d'exercicis i problemes
Pràctiques externes
Seminaris tallers
CEM-15 Estudi de casos
Seminaris tallers
CEM-16 Aprenentatge orientat a projectes
Estudi de casos
Mètode expositiu / lliçó magistral
Classes teòriques
Estudi i treball individual / autònom

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

El/l'estudiant és avaluat a partir de cinc elements, en l'àmbit grupal (3,4 i 5) i individual (1 i 2)
1) Examen 1 25%
2) Examen II 25%
3) L'exposició a classe d'una sessió 15%
4) L'elaboració d'una pràctica + fulla de respostes
i la realització de totes les pràctiques 20%
5) Presentació d'una comunicació científica al taller transversal 15%

 

   

Bibliografia i recursos

 • Bibliografia basica
 •  - Berger, K. S. (2018). The Developing Person: Through Childhood & Adolescence. 11th Edition. Macmillan.
 • -Palacios, J., Marchesi, A., i Coll, C. (2004). Desarrollo Psicológico y Educación (vol 1): Psicología Evolutiva. Alianza Editorial.

  -Stassen Berger, K. (2015). Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia (9a edición). Editorial Panamericana. 

  Bibliografia complementària 

 • AMAR-TUILLIER, A. (2007). Trastornos psicológicos infantiles. Ed. Octaedro
 • Balaguer, M.C. Lectura estartègica dels problemes matemàticsa l'Educació Primària.TDX  http://hdl.handle.net/10803/9348
 • COLL, C. y otros (1993). Desarrollo psicológico y educación (3 vols.) Madrid: Alianza
 • CÓRDOBA, A.I (2006). Psicologia del desarrollo en edad escolar. Ed. Pirámide
 • DEBESSE, M. (1989). Psicologia del niño. Ed. Buenos Aires: Nova.
 • ESCAMILLA, A. (2009). Las competencias en la programación de aula. Infantil y Primaria (3-12 años). Ed. Graó