Universitat Internacional de Catalunya

Sociologia I: Sociologia de l'educació

Sociologia I: Sociologia de l'educació
6
7866
1
Primer semestre
FB
Formació bàsica
Societat, família i escola
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat


Recorda que el professor està disponible per fer tutories, atendre dubtes, suggeriments, etc. Però convé quedar anticipadament per e-mail:

jaumecamps@uic.cat

Presentació

La rellevància del fet educatiu dins el procés de desenvolupament dels mes petits i joves de la nostra societat està fora de dubte. Efectivament, des de moltes i molt treballades perspectives i teories, hom coincideix en que és el fet educatiu formal, és a dir l’educació escolar, la clau de volta per a la socialització ciutadana i el desenvolupament personal de les noves generacions.

La nova societat de la informació i la comunicació ha comportat l’aparició de noves formes de treball, noves relacions entre les persones, i la necessitat de conviure junts amb diferents cultures, diverses llengües, formes de pensar la religió, etc. Tot això fa més necessari que mai que la reflexió sobre el fet educatiu per part dels actors que formem part del gran teatre de l’educació sigui constant i profunda. Dit d’altra manera, cal establir un diàleg constant i sistemàtic del fet educatiu amb nosaltres mateixos i amb els companys de professió. Aquest diàleg tractarà de respondre a qüestions tan importants com: quin tipus de ciutadà volem avui?, quines capacitats s’han d’aprendre en aquesta nova societat?, quin paper té el nou docent en tot això?, etc.

Però no només això; també és necessari dotar-se d’instruments de treball que ens serveixin des de la docència per a treballar la socialització i el desenvolupament dels nostres alumnes. Instruments didàctics que impliquin a tots els agents educatius de les noves generacions, principalment als mestres, i que responguin a la construcció de nous ciutadans responsables, justos, solidaris i demòcrates en les seves accions i els seus pensaments.

Requisits previs

No hi ha requisits previs per matricular-se a aquesta assignatura.

Competències

 • CEM-28 - Crear i mantenir llaços de comunicació amb les famílies per incidir eficaçment en el procés educatiu.
 • CEM-29 - Conèixer i saber exercir les funcions de tutor i orientador en relació amb l'educació familiar.
 • CEM-30 - Promoure i col·laborar en accions dins i fora de l'escola, organitzades per famílies, ajuntaments i altres institucions, amb incidència en la formació ciutadana.
 • CEM-31 - Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles; canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals; multiculturalitat i interculturalitat; discriminació i inclusió social i desenvolupament sostenible.
 • CEM-32 - Conèixer l'evolució històrica de la família, els diferents tipus de família, d'estils de vida i d'educació en el context familiar.
 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-3 - Expert en la matèria que s'imparteix i en els mètodes d'ensenyament: tenir els coneixements necessaris sobre la matèria que s'ensenya i saber quins mètodes didàctics s'han d'aplicar per crear un bon entorn d'aprenentatge que permeti a l'alumnat adquirir el bagatge cultural que necessita per viure en societat, i aconseguir-ho d’una manera contemporània, professional i sistemàtica.
 • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
 • CET-5 - Col·laboració amb els companys de professió: tenir els coneixements i les habilitats necessaris per fer una aportació professional al clima pedagògic de l'escola, així com en les relacions professionals, i per aconseguir una bona organització escolar.
 • CET-6 - Col·laboració amb l'entorn professional de l'escola: tenir els coneixements i les habilitats suficients per establir una bona col·laboració amb les persones i les institucions dedicades al benestar infantil o que pertanyen a l'entorn professional de l'escola.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-04 - Promoure i facilitar en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en relació amb l'entorn, l'atenció a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • CG-07 - Conèixer els elements que conformen el pensament crític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-08 - Conèixer els elements que conformen el pensament reflexiu, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

RESULTATS APRENENTATGE  

 

Situa la sociologia en l’àmbit de l’educació en general i de l’educació escolar en particular [9] – Proves objectives

Interpreta les diferents maneres d'entendre la sociologia de l'educació i argumenta els pros i els contra de cadascuna d'elles [10] – Proves objectives (i Portafoli)

Coneix les noves metodologies de la sociologia de l’educació [11] – Proves d’execució

Raona la importància de la sociologia de l’educació en les diferents polítiques educatives del nostre context [12] – Entrevista estructurada i Proves objectives

Comprèn la importància de l’etnicitat i de la raça en la sociologia de l’educació i en coneix els principis bàsics per poder exercir la professió amb respecte i llibertat [13] – Autoavaluació i Proves objectives

Analitza les desigualtats socials del seu entorn i la seva incidència en el fet educatiu i resol casos sobre desigualtats socials a l’aula – Treballs i projectes

Comprèn els conceptes de gènere, sexualitat i educació [15] – Proves objectives

Identifica estratègies pedagògiques que promoguin una sociologia de l’educació que s’adeqüi a la realitat socioeducativa del segle XXI [16] – Proves d’execució

Representa amb coherència les seves idees i els seus raonaments mitjançant mapes conceptuals o altres procediments, comunicant-se i expressant-se de forma correcta en la llengua d’ensenyament, de forma oral i escrita [30] – Presentació d’un  treball

 

 

Continguts

1. Sociologia: problemes i perspectives

2. Educació i sociologia

3. Paradigmes de la sociologia de l'educació

4. Sociologia de l'educació i institucions educatives

5. Noves metodologies de la sociologia de l'educació

6. Escenari actual de la sociologia de l'educació

7. La sociologia de l'educació i les polítiques educatives

8. Etnicitat i raça

9. Desigualtats socials a l'educació

10. La sociologia de l'educació i l'atenció a la diversitat

11. El gènere, la sexualitat i sociologia de l'educació

12. Reptes de la sociologia de l'educació al segle XXI

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCOMPETÈNCIESMETODOLOGIAACTIVITAT FORMATIVA
CEM-28 CEM-29 CEM-30 CEM-31 CEM-32 CET-1 CET-2 CET-3 CET-4 CET-5 CET-6 CET-7 CG-02 CG-04 CG-07 CG-08 Aprenentatge basat en problemes
Aprenentatge orientat a projectes
Estudi de casos
Mètode expositiu / lliçó magistral
Resolució d'exercicis i problemes
Classes pràctiques
Classes teòriques
Estudi i treball individual / autònom
Estudi i treball en grup
Pràctiques externes
Seminaris tallers
Tutories
CEM-31 CET-1 CET-2 CET-4 CET-6 CET-7 CG-04 CG-07 Estudi de casos
Resolució d'exercicis i problemes
Seminaris tallers
CET-1 CET-2 CET-7 CG-04 CG-07 Aprenentatge basat en problemes
Classes pràctiques
CET-2 CET-3 CET-7 CG-02 CG-07 Aprenentatge orientat a projectes
Tutories
CEM-31 CET-2 CET-3 CET-4 CET-5 CET-6 Aprenentatge cooperatiu
Estudi i treball en grup
CEM-31 CET-3 CET-5 CET-7 CG-02 CG-04 CG-08 Aprenentatge orientat a projectes
Estudi i treball individual / autònom

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula • Proves escrites: 70% de la nota.
 • Treball de curs: 15% de la nota.
 • Altres activitats i participació a classe: 15% de la nota.

L'avaluació es farà:

> Amb dues proves, la primera de les quals elimina matèria si s'aprova. 

Els alumnes que ho desitgin poden tornar a examinar-se -a la segona prova- de la matèria de la primera prova, encara que l'hagin aprovat (per pujar nota, per exemple). En aquest cas, no es tindrà en compte la nota de la primera prova, encara que el resultat de la segona fos pitjor.

> Un treball de curs sobre un tema de sociologia que caldrà presentar cap al final del semestre

> Les actituds (saber ser i saber estar, participació a classe, etc.) es donen per suposades; en cas que un alumne manifesti actituds negatives (parlar a classe, falta de coherència entre el que es diu i es fa, plagi al treball, copiar a les proves, incomplir els compromisos, etc.), aquestes poden fer que el professor tregui fins a 5 punts de la nota final (proves més treball) en funció de la gravetat. No cal dir que el plagi al treball o la còpia a les proves suposa una falta molt greu.

> La mala ortografia i la mala redacció poden fer treure fins a 3 punts de la nota de les proves. Aquesta punts es comptaran proporcionalment en funció de la gravetat i quantitat d'errades.

> La mala ortografia i la mala redacció poden fer que una activitat o treball sigui qualificat amb un NC (no corregit); això implicarà tornar-lo a presentar en el termini d'una setmana (sempre que el calendari acadèmic ho permeti), i llavors tornarà a ser corregit, podent-se valorar com a màxim amb un 5.

 

Per obtenir MH a Sociologia de l’Educació:

cal la concurrència de les següents condicions mínimes:

1. S’ha d’obtenir una nota de 9 o superior a l’assignatura. 

2. Complir amb els requisits que marca la universitat, entre els quals hi ha una limitació en el número de MH que es poden atorgar; si fos el cas, s’assignaran tenint en compte -en primer lloc- la nota global de l’assignatura, i -en segon lloc- si encara hi hagués empat, la nota del treball de curs. 

--

Qualsevol plagi, còpia d’un company, frau en una activitat avaluadora o falsificació d’un document serà considerat un acte greu contra la dignitat de la persona i la de la professió docent. Si no hi ha eximents, com podria ser una clara involuntarietat, el plagi és motiu suficient per considerar l’assignatura com a no aprovada.

Bibliografia i recursos

Almeida, J. (2003). Principios de sociología de la educación. Toledo: Azacanes.

Altarejos, F., Rodríguez Sedano, A., Parra, C. (2001). Pensar la sociedad. Pamplona: Eunsa. (3a edició de 2008)

Beltran, J. i Hernàndez, F.J. (coord.) (2012). Sociología de la educación. Madrid: McGraw-Hill.

Bonal, X. (1998). Sociología de la educación. Una aproximación crítica a las corrientes contemporáneas. Madrid: Paidós.

Camps Bansell, J. (2021). Corazón educador. Un ensayo sobre la vocación a la enseñanza. Aula Magna - McGraw-Hill.

Fernández Palomares, F. (coord.) (2003). Sociología de la Educación. Madrid: Pearson,

García de León, Mª. A.; De la Fuente, G. y Ortega, F. (eds.) (1993). Sociología de la educación, Barcelona: Barcanova,

Gil Villa, F. (1994). Teoría sociológica de la educación. Salamanca: Amarú.

Guerrero Serón, A. (1996). Manual de Sociología de la Educación. Madrid: Síntesis.

Guerrero Serón, A. (2003). Enseñanza y sociedad: el conocimiento sociológico de la educación. Madrid: Siglo XXI.

Gómez, C. i Domínguez, J.A. (1996). Sociología de la educación: manual para maestros. Madrid:  Pirámide

Luri, G. (2008). L'escola contra el món: l'optimisme és possible. Barcelona: La Campana.

Luri, G.  (2012). Per una educació republicana: Escola i valors. Barcelona: Barcino.

Taberner, J. (2008). Sociología y Educación. Ed. Tecnos