Universitat Internacional de Catalunya

Estructura i Funció del Cos Humà

Estructura i Funció del Cos Humà
6
7869
1
Primer semestre
FB
Ciències biomèdiques bàsiques rellevants en l'Odontologia
Anatomia i Fisiologia
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Atenció personal: Dr.Héctor Parellada (grup en castellà i català) Dr. Pau Mezquita (grup en anglès) Dilluns al matí, concertar hora.
Atenció per email: hparellada@csc.uic.es / pmezquita@uic.es

Presentació

Curs d'introducció que ofereix un recorregut a través dels diferents òrgans i sistemes del cos humà, mitjançant una exposició integrada de les bases morfològiques i els mecanismes funcionals que se'n deriven.

 

Requisits previs

Per a l'aprofitament de l'assignatura són necessaris coneixements bàsics de les estructures i funcions del cos humà: la transmissió de l'impuls nerviós i de la contracció muscular, les respostes reflexes o la integració de funcions a nivell del encefalopaties ajudaran l'alumne a aprofundir en totes les funcions del cos humà.

Objectius

Oferir una visió global i integrada de la morfologia i la funció de l'organisme humà en estat de salut, com a base per a una millor comprensió de les patologies comunes pròpies de cada sistema.

Competències

  • 32 - Conèixer les ciències biomèdiques en les quals es fonamenta l'Odontologia per assegurar una assistència bucodentària correcta. Entre aquestes ciències s'hi han d'incloure continguts apropiats de: (a). Embriologia, anatomia, histologia i fisiologia del cos humà (b). Genètica, Bioquímica, Biologia cel·lular i molecular (c). Microbiologia i immunologia

Resultats d'aprenentatge

Com a resultat del curs l'alumne comptarà amb les competències necessàries per a formular respostes raonades als objectius específics que es plantegen en la guia d'estudi corresponent.

  • 1.07 - Conèixer l'estructura i la funció dels sistemes de suport i moviment; sistema esquelètic i muscular, els diferents ossos i grups musculars que formen l'esquelet axial i apendicular.
  • 1.08 - Identificar i descriure les característiques morfofuncionals de les diferents articulacions del cos humà
  • 1.09 - Conèixer l'estructura i funció dels sistemes de comunicació i control, sistema nerviós i endocrí
  • 1.10 - Conèixer l'estructura i funció dels òrgans i sistemes que participen en el manteniment de l'homeòstasi del cos humà. Els aparells circulatori, respiratori, digestiu i urinari.
  • 1.11 - Identificar en el cadàver les diferents estructures, òrgans, aparells i sistemes del cos humà
  • 1.12 - Resoldre problemes clínics a partir de deduccions fetes amb els coneixements bàsics d'anatomia i fisiologia del cos humà

Continguts

1.Organització del Cos Humà: Introducció a l'Anatomia i Fisiologia.

1.1 Àmbit de l'Anatomia: nivells d'organització estructural.
1.2 Àmbit de la Fisiologia: funcions pròpies de la vida.
1.3 El llenguatge de l'anatomia: adreces i plans. Regions, cavitats i membranes.
1.4 El llenguatge de la Fisiologia: homeòstasi i regulació.

 2.Estructura i Funció dels Teixits.

2.1 Preparació de teixits humans per al seu anàlisi al microscopi.
2.2 Teixit Epitelial: components i tipus. Glàndules endocrines i exocrines.
2.3 Teixit connectiu: components i tipus.
2.4 Teixit Nerviós.
2.5 Teixit Muscular.
2.6 Superfícies de recobriment: membrana cutània, mucosa i sinovial.
2.7 Desenvolupament i reparació de teixits.

3.Sistema tegumentario.

3.1 La pell: components de l'epidermis i la dermis.
3.2 Factors que determinen la coloració de la pell.
3.3 Els annexos cutanis: glàndules sudorípares i sebàcies, el fol · licle pilós i la ungla.
3.4 Funcions de la pell.
3.5. Aspectes del desenvolupament de la pell.

4. Òs i Teixits Esquelètics.

4.1 Cartílags esquelètics: tipus, funcions i creixement.
4.2 Os: classificació, estructura macroscòpica i funcions.
4.3 Anatomia microscòpica i composició de l'os.
4.4 Desenvolupament ossi: formació i creixement postnatal de l'os.
4.5 Remodelació i metabolisme de l'os.

5.El Esquelet Humà.

5.1 L'esquelet axial: crani, columna vertebral i caixa toràcica.
5.2 L'esquelet apendicular: cintura escapular, extremitat superior, pelvis i extremitat inferior.

6.Les Articulacions.

6.1 Classificació estructural i funcional de les articulacions.
6.2 Articulacions fibroses i cartilaginoses.
6.3 Articulació sinovial: estructura i elements que determinen la seva estabilitat.
6.4 Moviments i classificació funcional de les articulacions sinovials.

7.Teixit Muscular Esquelètic.

7.1 Múscul: tipus i funcions.
7.2 Anatomia macroscòpica i microscòpica del múscul esquelètic.
7.3 Fisiologia de la fibra muscular esquelètica: model de contracció.
7.4 Contracció del múscul esquelètic: tipus, fases i factors condicionants.
7.5 Metabolisme muscular i adaptació a l'exercici.

8.Sistema Muscular.

8.1 Grups musculars des del punt de vista funcional.
8.2 Nomenclatura dels músculs segons localització, estructura i funció.
8.3 Aspectes de mecànica muscular.
8.4 Recorregut pels principals músculs esquelètics del cos.

9.Fundaments del Sistema Nerviós.

9.1 Organització estructural i funcional del teixit nerviós.
9.2 Histologia del teixit nerviós: neurones i cèl · lules de la glia.
9.3 Potencial de repòs, potencial graduat i potencial d'acció.
9.4 Sinapsis neuronals, neurotransmissors i integració de potencials.
9.5 Integració neuronal: circuits.

10.Sistema nerviós central (SNC).

10.1 El Cervell: desenvolupament embriològic i organització. Estructura i funció dels seus components.
10.2 Funcions mentals superiors: traçat EEG, consciència, cicle son-vigília, llenguatge i memòria.
10.3 Anatomia funcional de la medul · la espinal.
10.4 Protecció del SNC: meninges, líquid cerebroespinal, barrera hematoencefàlica.

11.Sistema Nerviós Perifèric (SNP).

11.1 Nervis: estructura i regeneració.
11.2 Nervis espinals: plexes i dermatomes.
11.3 Receptors sensorials i integració sensorial: de la sensació a la percepció.
11.4 Unió neuromuscular i integració motora: de la intenció a l'efecte.
11.5 L'arc reflex i els reflexos espinals.

12.Sistema Nerviós Autònom (SNA).

12.1 Funció, divisions i comparació amb el sistema nerviós somàtic.
12.2 Anatomia bàsica del SNA parasimpàtic i simpàtic.
12.3 Fisiologia del SNA: neurotransmissors, receptors i interaccions entre divisions.
12.4 Control del SNA.

13.Òrgans Especials dels Sentits.

13.1 La visió: estructura de l'ull, transducció retinal, integració visual.
13.2 L'oïda i l'equilibri: components de l'oïda. Funció auditiva i vestibular.
13.3 El gust i l'olfacte: localització de receptors, transducció de senyals, percepció.

14.Sistema Endocrí.

14.1 Mecanisme d'acció de les hormones.
14.2 Control de la secreció hormonal.
14.3 Estructura i funció de la hipòfisi, glàndula tiroide i paratiroide, glàndula suprarenal, pàncrees, gònades i glàndula pineal.
14.5 Altres òrgans productors d'hormones.

15.Sang.

15.1 Components i funcions.
15.2 Plasma i elements formis: eritròcits, leucòcits i plaquetes.
15.3 Mecanisme de l'hemostàsia.
15.4 Transfusió de sang i anàlisi diagnòstics.

16.Sistema Cardiovascular: Cor.

16.1 Localització i estructura del cor.
16.2 Circuit sistèmic i circuit pulmonar.
16.3 Propietats de les fibres musculars cardíaques.
16.4 Fenòmens elèctrics del cor.
16.5 Fases del cicle cardíac.
16.6 Concepte de volum minut i la seva regulació.

17.Sistema Cardiovascular: Els vasos sanguinis.

17.1 Estructura de la paret vascular. Vasoconstricció i vasodilatació.
17.2 Estructura i funció del sistema arterial, capil · lar i sistema venós.
17.3 Fisiologia de la circulació: concepte de flux, resistència i pressió.
17.4 Concepte de pressió sanguínia i regulació a curt i llarg termini.
17.5 Circulació local i la seva regulació.
17.6 Circulació sanguínia en territoris especials.

18.Sistema Limfàtic.

18.1 Estructura dels vasos limfàtics.
18.2 Transport i distribució de limfa.
18.3 Cèl · lules i teixits limfoides: el nòdul limfàtic.
18.4 Altres òrgans limfoides: melsa, estafa, amígdala, agregats de fol · licles limfoides.

19.Sistema Respiratori.

19.1 Anatomia funcional del sistema respiratori.
19.2 Mecànica ventilatòria: Relació entre pressions en la cavitat toràcica. Ventilació pulmonar: inspiració i espiració. Volums respiratoris i proves funcionals.
19.3 Intercanvi alveolar i transport de gasos en sang.
19.4 Control de la respiració.
19.5 Adaptació de la respiració a l'exercici ia les altures.

20.Sistema Digestiu.

20.1 Estructura i funció del tub digestiu.
20.2 Anatomia funcional del sistema digestiu: boca, faringe i esòfag. Estómac. Intestí prim i òrgans associats. Intestí gruixut.
20.3 Fisiologia de la digestió química i l'absorció.

21.Nutrició, Metabolisme i Regulació de la temperatura.

21.1 Nutrició: concepte de nutrient i quilocaloria. Piràmide de categories nutricionals. Els nutrients essencials: fonts, ús i requeriments.
21.2 Metabolisme: concepte i tipus de processos metabólicos.Metabolismo dels carbohidrats, lípids i proteínas.Equilibrio i control del metabolisme en la ingesta i el dejuni. El paper metabòlic del fetge.
Regulació de la ingesta.
21.3 Regulació de la temperatura.

22.Sistema Urinari.

22.1 Anatomia macroscòpica i microscòpica del ronyó.
22.2 Funció renal: Filtració glomerular, reabsorció tubular i secreció tubular.
       Regulació del volum i concentració d'orina.
       Aclariment renal.
22.3 Característiques físiques i composició de l'orina.
22.4 Estructura i funció dels urèters, la bufeta urinària i la uretra.
22.5 La micció.

23.Equilibri Hidroelectrolític i Àcid-Base.

23.1 Contingut i distribució de l'aigua en l'organisme.
23.2 Balanç hídric i la seva regulació. Influència de l'hormona ADH. Alteracions del balanç hídric.
23.3 Equilibri electrolític: regulació del Na +, K +, Ca2 + i HPO42-
23.4 Equilibri àcid-base: regulació respiratòria i renal. Alteracions de l'equilibri àcid-base.

24. Sistema Reproductor.

24.1 Anatomia del sistema reproductor masculí.
24.2 Resposta sexual masculina. Espermatogènesi.
24.3 Regulació hormonal de la funció reproductora masculina.
24.4 Anatomia del sistema reproductor femení.
24.5 Resposta sexual femenina. Oogènesi.
24.6 Cicle ovàric i regulació hormonal del cicle ovàric.
24.7 Cronologia del desenvolupament sexual.

25. Embaràs i desenvolupament humà.

25.1 Fertilització: l'ou al zigot.
25.2 Desenvolupament de l'embrió: i) del zigot a la implantació del blastocist. ii) de la gàstrula al fetus.
25.3 Efectes de l'embaràs en la mare: canvis anatòmics i fisiològics.
25.4 Part i adaptació del nounat a la vida extrauterina.
25.5 Lactància.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaDues classes magistrals a la setmana de 120 minuts de durada cadascuna.

Una classe pràctica a la setmana, de 60 minuts de durada, alternada entre el Laboratori de Dissecció d'Anatomia Quirúrgica i Funcional, i la Osteoteca.

Cada tres setmanes, una sessió de discussió, de 60 minuts de durada, de casos o aplicacions relatius a les lliçons en curs.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaProva escrita consistent en preguntes tipus test (60% de la puntuació final). Treball de recerca (20% de la puntuació final). treball de pràctiques (20% de la puntuació final). La puntuació mínima per superar amb èxit l'assignatura ha de ser major o igual al 50% de la prova escrita.

Bibliografia i recursos

G. Tortora. Principis d'Anatomia i fisiologia, 15a ed. Panamericana (2018).

E.N. Marieb. Human Anatomy and Physiology, 9a ed. Pearson Int Ed (2012).

W.F.Boron. Medical Physiology, 3a ed. Sauders (2017).

L.S. Costanzo. Physiology, 6a ed. Elsevier (2018).

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
  • E1 22/12/2022 A21 08:00h
  • E1 22/12/2022 A02 08:00h
  • E1 22/12/2022 A03 08:00h