Universitat Internacional de Catalunya

Biologia Humana 1

Biologia Humana 1
6
7870
1
Primer semestre
FB
Ciències biomèdiques bàsiques rellevants en l'Odontologia
Genètica, Bioquímica i Biologia Molecular
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Dr. Miguel Baena: mbaena@uic.es

Dra. Roni Helene Grace: rhgwright@uic.es

Pràctiques: Alexis Eduardo Pérez: alexispz@uic.es

Metodes del cas (només pel grup en castellà): Lidia Romero y Anna Sarrias

 

 

Presentació

Biologia Humana I conté una part dels coneixements bàsics en Ciències de la Salut que ha d'adquirir un estudiant del Grau d'Odontologia.

En ella es pretén que l'alumne assoleixi un coneixement bàsic de les bases moleculars de la vida, descrivint l'estructura i funció de les biomolècules, el seu metabolisme i la seva regulació.

 

 

Requisits previs

Coneixements de Biologia i Química a nivell de Batxillerat.

Objectius

 • Aconseguir que els estudiants adquireixin el coneixement i les competències necessàries perquè, un cop graduats, siguin capaços de realitzar una pràctica odontològica general d'una manera independent. Alhora han de poder reconèixer les seves limitacions i davant de situacions que sobrepassen la seva capacitat buscar consell o referir el pacient a un altre professional.
 • Promoure l'adquisició de coneixements, habilitats, actituds i comportaments professionals que li facilitin una interacció efectiva i adequada amb els pacients, amb els col.legues i amb altres professionals de la salut.
 • Estimular l'adquisició de coneixements, habilitats i actituds que promoguin un aprenentatge al llarg de la vida d'una manera efectiva per permetre un adequat desenvolupament professional.
 • Promoure la investigació en Odontologia i la constant capacitació per a l'estudi de noves tècniques i millores en la professió odontològica.

 

Competències

 • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
 • 11 - Comprendre les ciències biomèdiques bàsiques en les quals es fonamenta l'Odontologia per assegurar una correcta assistència bucodentària
 • 12 - Comprendre i reconèixer l'estructura i la funció normal de l'aparell estomatognàtic, a nivell molecular, cel·lular, tissular i orgànic, en les diferents etapes de la vida
 • 13 - Comprendre i reconèixer les ciències dels biomaterials essencials per a la pràctica odontològica així com el maneig immediat de les possibles al·lèrgies a aquests
 • 14 - Conèixer els processos generals de la malaltia, entre els quals s'inclouen la infecció, la inflamació, les alteracions del sistema immunitari, la degeneració, la neoplàsia, les alteracions metabòliques i els desordres genètics
 • 18 - Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • 19 - Conèixer el mètode científic i tenir capacitat crítica per valorar els coneixements establerts i la informació nova. Ser capaç de formular hipòtesis, recol·lectar i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • 29 - Reconèixer els determinants de la salut bucal en la població, tant els genètics com els dependents de l'estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals
 • 32 - Conèixer les ciències biomèdiques en les quals es fonamenta l'Odontologia per assegurar una assistència bucodentària correcta. Entre aquestes ciències s'hi han d'incloure continguts apropiats de: (a). Embriologia, anatomia, histologia i fisiologia del cos humà (b). Genètica, Bioquímica, Biologia cel·lular i molecular (c). Microbiologia i immunologia
 • 34 - Conèixer el mètode científic i tenir capacitat crítica per valorar els coneixements establerts i la informació nova
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats

Resultats d'aprenentatge

 • Comprendre notablement les ciències biomèdiques bàsiques en què es fonamenta l'odontologia per garantir una correcta assistència bucodental.
 • Conèixer els processos generals d'emmalaltir, entre els quals s'inclouen les alteracions genètiques i metabòliques.
 • Conèixer millor el mètode científic i adquirir capacitat crítica per valorar els coneixements establerts i la informació nova.
 • Obtenir els rudiments per avaluar la recerca bàsica publicada. Millorar en el maneig de les tecnologies d'informació contemporànies.
 • Conèixer les proves de diagnòstic de laboratori, la seva fiabilitat i validesa diagnòstica i ser capaç d'interpretar els seus resultats.
 • Aprendre a valorar com a necessari l'aprenentatge al llarg de tota la vida.
 • 1.04 - Conèixer l'organització del nostre sistema immunitari: molècules, cèl·lules i òrgans
 • 1.28 - Resoldre problemes clínics a partir de deduccions fetes amb els coneixements bàsics d'anatomia i funció de les dents
 • 1.29 - Identificar mitjançant tècniques d'imatge, estructures de les diferents regions topogràfiques de la cavitat bucal i de les dents en particular
 • 1.30 - Comprendrà notablement les ciències biomèdiques bàsiques en què es fonamenta l'odontologia per assegurar una correcta assistència bucodental.
 • 1.31 - Comprendre i reconèixer l'estructura i funció normal de l'aparell estomatognàtic, a nivell molecular i cel·lular
 • 1.32 - Coneixerà els processos generals d'emmalaltir, entre els quals s'inclouen les alteracions genètiques
 • 1.33 - Coneixerà millor el mètode científic i tindrà capacitat crítica per valorar els coneixements establerts i la informació novedosa
 • 1.34 - Obtindrà els principis per valorar la investigació bàsica publicada
 • 1.35 - Utilitzarà millor que a l'inici de l'assignatura les tecnologies d'informació contemporànies
 • 1.36 - Coneixerà les proves de diagnòstic genètic de laboratori, la seva fiabilitat i validesa diagnòstica i començarà a ser capaç d'interpretar els seus resultats
 • 1.37 - Valorarà com a necessari l'aprenentatge al llarg de tota la vida
 • 1.38 - Començarà a comprendre el comportament bioquímic dels biomaterials essencials per a la pràctica odontològica
 • 1.39 - Coneixerà els processos generals d'emmalaltir, entre els quals s'inclouen les alteracions metabòliques.
 • 1.40 - Coneixerà les proves de bioquímica clínica, la seva fiabilitat i validesa diagnòstica i començarà a ser capaç d'interpretar els seus resultats

Continguts

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en 3 grans blocs: biomolècules, enzimologia i metabolisme.

Aquests rebran suport de Casos Clínics (CC) i Material d'Autoaprenentatge (MAP).

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls continguts de l'assignatura s'impartiran mitjançant les següents activitats:


Classe Magistral (CM): Exposicions de teoria i exercicis de caràcter general per part del professor / a tot el curs en un sol grup. Tot el semestre, 3 hores / setmana.

Seminari de Casos Clínics (CC): Presentació d'un tema (cas clínic) per part dels alumnes. Dos grups. Tot el semestre, 1 hora / setmana x grup.


Material d'Autoaprenentatge (MAP): Material a disposició dels alumnes per reforçar els conceptes que s'adquireixin durant el desenvolupament de l'assignatura.


Laboratori: Sessions pràctiques de laboratori. 1 setmana (3 dies a la tarda) per grup.

 

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaExamen parcial: 10% de la nota final

Casos clínics: 20% de la nota final, d’obligada assistència.

Pràctiques: 10% de la nota final. Les pràctiques són d’obligada assistència.

Examen final: 60% de la nota final, sent imprescindible una nota mínima de 5 per fer mitjana amb les altres parts de l'assignatura.


Punts generals a tenir en compte sobre el sistema d'avaluació: 

1) Un 20% de les preguntes dels exàmens poden ser de conceptes no explicats a l’aula, però presents en la bibliografia recomanada.

2) IMPORTANT: Per poder fer mitja, a l'examen final caldrà treure un 5 de nota mínima.

3) L'assistència a pràctiques és obligatòria. La no assistència significa una suspensió automàtica de l'assignatura. La falta de puntualitat a l'assistència a pràctiques redundarà en treure punts de la part de la nota de pràctiques. Les causes justificades de no presencialitat inclouen (totes elles necessiten d'un certificat OFICIAL): mort d'un familiar proper, cancel·lació del vol, malaltia (incloent infecció per COVID) certificada OFICIALMENT, no val el certificat emès per d'un familiar. En aquests casos una junta acadèmica decidirà com procedir. 

4) L'expulsió d'un alumne de l'aula de laboratori significarà la suspensió de l'assignatura. És obligatori portar la bata de laboratori, sino l'alumne no pot fer les pràctiques de laboratori lo que significa la suspensió de l'assignatura.

5) Per participació a classe s'entén l'aportació de idees interessants o el plantejament de qüestions pertinents que ajudin a millorar la qualitat de la sessió, ja sigui lliçó magistral, cas clínic o pràctiques.

6) Els exàmens seran de tipus test amb 4 opcions de resposta, comptant +1 els encerts i -0.25 els errors.

7) L'assistència  a les classes teòriques  no és obligatòria, però els assistents s'hauran de regir per les normes que indiquin els professors.

8) La no assistència o la no presentació de la tasca dels casos clínics a temps savaluarà com un 0 en aquest cas clínic. Si un alumne obté més de 3 casos clínics avaluats amb un 0 (a causa de l'absència als casos clínics o no haver lliurat la tasca corresponent), obtindrà un 0 en aquesta part de l'assignatura.


Bibliografia i recursos

 

•Introducción a la Biología Celula

Alberts, 3ª Edición

Ed. Panamericana. Madrid. 2011.

 

•Principios de Bioquímica

Lehninger, 5ª Edición

Ed. Omega. Barcelona. 2009

 

•La Célula

Cooper & Hausman, 6ª edición

Editorial Marbán. Madrid. 2015

 

•Biología Celular y Molecular

Lodish, 5ª edición

Editorial Médica Panamericana

 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 19/12/2022 A16 10:00h
 • E1 19/12/2022 A02 10:00h
 • E1 19/12/2022 A15 10:00h