Universitat Internacional de Catalunya

Biologia Humana 2

Biologia Humana 2
6
7871
1
Primer semestre
FB
Ciències biomèdiques bàsiques rellevants en l'Odontologia
Genètica, Bioquímica i Biologia Molecular
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Dr. Roni Wright (rhgwright@uic.es)

Dr. Miguel Baena (mbaena@uic.es)

Presentació

L'assignatura de Biologia Humana 2 té com a objectiu donar a conèixer a l'alumne les bases moleculars de la comunicació cel·lular. Per comprendre el comportament de les cèl·lules, com unitats no aïllades, integrades en teixits, és indispensable comprendre què passa a l'interior de les mateixes i com aquesta activitat està influenciada pel mitjà que les envolta.

Per això, l'alumne ha de conèixer quins són els components cel·lulars, els mecanismes de transport que regulen el contingut cel·lular, les rutes de senyalització per les quals es dirigeixen i controlen mecanismes cel·lulars tan importants com el creixement i la proliferació i els processos que poden desencadenar quan es perd aquesta regulació, com és el cas del càncer. L'últim bloc temàtic d'aquesta assignatura, designada com "biologia oral", aprofundeix en aquells aspectes de la bioquímica, biologia molecular i cel·lular que afecten directament a la pràctica odontològica i a la comprensió del funcionament normal i patològic dels òrgans implicats. Amb l'objectiu que l'alumne es familiaritzi i s'introdueixi en l'àmbit de la recerca aplicada a l'odontologia, duran a terme un treball de lectura crítica i comprensió d'un article científic que hauran de presentar al final del semestre en format de pòster.

En relació amb aquest mateix objectiu, l'assignatura inclou sessions pràctiques en les que l'alumne podrà conèixer i dur a terme algunes de les metodologies més utilitzades tant en el diagnòstic com en la investigació biomèdica actual.

Requisits previs

Coneixements de Biologia i Bioquímica a nivell de Batxillerat.

Objectius

Coneixements:
La missió d'aquesta assignatura és aprofundir en els aspectes bioquímics i moleculars en què es basa el coneixement de qualsevol àrea de les ciències de la salut.
L'alumne, en finalitzar aquesta assignatura ha de conèixer:
-El mecanisme de comunicació entre cèl·lules, la transmissió dels senyals cel·lulars, les bases moleculars de la divisió i de la mort cel·lular i els mecanismes biològics implicats en el càncer.
-L'estructura i composició dels teixits dentals.
-Els principis bàsics que determinen l'herència de malalties que afecten el medi bucodental.


Habilitats intel·lectuals i pràctiques:
-Familiaritzar-se amb el mètode científic.
-Promoure el raonament i discussió de problemes.
-Integrar el coneixement a la pràctica del laboratori.
-Conèixer les principals fonts d'informació i els recursos existents per a l'actualització dels coneixements adquirits.


Actitud:
Aquest és l'últim trimestre en què l'alumne cursarà una assignatura obligatòria de Bioquímica o Biologia Molecular. Es pretén per tant que l'alumne en finalitzar aquesta assignatura hagi comprès la importància d'aquesta àrea de coneixement en el desenvolupament de les altres assignatures de la llicenciatura i en les Ciències de la Salut en general, ja que qualsevol patologia dels éssers vius ve definida en últim terme a nivell bioquímic i molecular.

Competències

 • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
 • 11 - Comprendre les ciències biomèdiques bàsiques en les quals es fonamenta l'Odontologia per assegurar una correcta assistència bucodentària
 • 12 - Comprendre i reconèixer l'estructura i la funció normal de l'aparell estomatognàtic, a nivell molecular, cel·lular, tissular i orgànic, en les diferents etapes de la vida
 • 14 - Conèixer els processos generals de la malaltia, entre els quals s'inclouen la infecció, la inflamació, les alteracions del sistema immunitari, la degeneració, la neoplàsia, les alteracions metabòliques i els desordres genètics
 • 18 - Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • 19 - Conèixer el mètode científic i tenir capacitat crítica per valorar els coneixements establerts i la informació nova. Ser capaç de formular hipòtesis, recol·lectar i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • 33 - Conèixer la morfologia i funció de l'aparell estomatognàtic, incloent-hi continguts apropiats d'embriologia, anatomia, histologia i fisiologia específics
 • 34 - Conèixer el mètode científic i tenir capacitat crítica per valorar els coneixements establerts i la informació nova
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats

Resultats d'aprenentatge

 • 1.04 - Conèixer l'organització del nostre sistema immunitari: molècules, cèl·lules i òrgans
 • 1.09 - Conèixer l'estructura i funció dels sistemes de comunicació i control, sistema nerviós i endocrí
 • 1.10 - Conèixer l'estructura i funció dels òrgans i sistemes que participen en el manteniment de l'homeòstasi del cos humà. Els aparells circulatori, respiratori, digestiu i urinari.
 • 1.19 - Resoldre problemes clínics a partir de deduccions fetes amb els coneixements bàsics d'anatomia i fisiologia de cap i coll
 • 1.25 - Conèixer els diferents teixits que componen les dents. La seva distribució i característiques histològiques.
 • 1.30 - Comprendrà notablement les ciències biomèdiques bàsiques en què es fonamenta l'odontologia per assegurar una correcta assistència bucodental.
 • 1.31 - Comprendre i reconèixer l'estructura i funció normal de l'aparell estomatognàtic, a nivell molecular i cel·lular
 • 1.32 - Coneixerà els processos generals d'emmalaltir, entre els quals s'inclouen les alteracions genètiques
 • 1.33 - Coneixerà millor el mètode científic i tindrà capacitat crítica per valorar els coneixements establerts i la informació novedosa
 • 1.34 - Obtindrà els principis per valorar la investigació bàsica publicada
 • 1.35 - Utilitzarà millor que a l'inici de l'assignatura les tecnologies d'informació contemporànies
 • 1.36 - Coneixerà les proves de diagnòstic genètic de laboratori, la seva fiabilitat i validesa diagnòstica i començarà a ser capaç d'interpretar els seus resultats
 • 1.37 - Valorarà com a necessari l'aprenentatge al llarg de tota la vida
 • 1.38 - Començarà a comprendre el comportament bioquímic dels biomaterials essencials per a la pràctica odontològica
 • 1.39 - Coneixerà els processos generals d'emmalaltir, entre els quals s'inclouen les alteracions metabòliques.
 • 1.40 - Coneixerà les proves de bioquímica clínica, la seva fiabilitat i validesa diagnòstica i començarà a ser capaç d'interpretar els seus resultats

ContingutsMetodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls continguts de l'assignatura s'impartiran mitjançant les següents activitats:

• Exposició de teoria a tots els alumnes en un sol grup.
• Treball d'investigació a partir de bibliografia científica: es facilitarà a l'alumne una publicació basada en un treball d'investigació en el camp de l'odontologia. Els alumnes, en grups, hauran de llegir, comprendre i confeccionar un pòster per presentar els principals resultats descrits en la publicació, acompanyant-lo d'una presentació oral.
• Sessions pràctiques: sessions guiades al laboratori on l'alumne posarà en pràctica els coneixements adquirits a les classes magistrals respecte a les tècniques més usades en un laboratori de Bioquímica.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaExamen parcial: 10% de la nota final

Pòster científic: 20% de la nota final

Pràctiques: 10% de la nota final. Les pràctiques són d’obligada assistència.

Examen final: 60% de la nota final. Es necessita una nota mínima de 5 per fer mitjana amb les altres parts de l'assignatura.


Bibliografia i recursos

•Introducción a la Biología Celular

Alberts, 3ª Edición

Ed. Panamericana. Madrid. 2011.

 

•Principios de Bioquímica

Lehninger, 5ª Edición

Ed. Omega. Barcelona. 2009

 

•La Célula

Cooper & Hausman, 6ª edición

Editorial Marbán. Madrid. 2015

 

•Biología Celular y Molecular

Lodish, 5ª edición

Editorial Médica Panamericana

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 12/01/2023 A14 08:00h
 • E1 12/01/2023 A03 08:00h
 • E1 12/01/2023 A10 08:00h