Universitat Internacional de Catalunya

Antropologia

Antropologia
6
7872
1
Primer semestre
FB
Antropologia
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Concertar cita amb les professores a través de l'email:

Dra. Isabel Morales: imorales@uic.es

 

English group:

Dr. Bernat Torres: btorres@uic.cat

Dra. Remei Agulles: ragulles@uic.es 

 

Presentació

Els desenvolupaments científics i tècnics en l'àmbit de l'odontologia fan necessari que el professional sàpiga integrar-los amb els coneixements de les ciències humanistes per tal d'evitar una visió fragmentada del pacient i superar les limitacions de la resposta tecnològica a la malaltia que poden conduir la deshumanització. Amb l'assignatura d'Antropologia es pretén que l'alumne disposi dels recursos teòrics i pràctics que l'ajudin a adquirir una idea coherent i completa de la persona humana i el portin a reconèixer la pluralitat de les seves dimensions existencials: físiques, psíquiques, socials, espirituals i entrellaçar de manera adequada.

Els conceptes de salut i malaltia, sofriment o dolor, han de ser entesos a la llum d'una visió global de la persona que tingui en compte, de manera simultània, la seva condició vulnerable i la seva dignitat personal.


La pràctica de l'Odontologia planteja qüestions que requereixen haver realitzat prèviament una reflexió sobre la persona, sobre les seves possibilitats i els seus límits, temes que aborda l'Antropologia de manera rigorosa.

Requisits previs

No es requereixen

Objectius

1. Considerar de manera crítica i reflexiva aquelles interpretacions de l'ésser humà més representatives del nostre sistema sociocultural, tenint en compte les seves implicacions sobre la concepció de la salut, la malaltia, del dolor i del sofriment.

2. Assolir una visió global de la persona humana, com a realitat complexa i pluridimensional, tenint en compte en el nivell de reflexió filosòfica els nombrosos resultats assolits gràcies a l'actual desenvolupament de les diverses ciències biològiques, humanes i socials.

3. Proporcionar instruments conceptuals per analitzar i valorar de manera rigorosa les diferents problemàtiques que presenta l'existència humana en el món contemporani, posant l'accent de manera molt especial en aquelles que es refereixen al món sanitari, com és el cas, per exemple, d'aquelles situacions en què es fa palesa la dependència, la vulnerabilitat o la fragilitat de la persona humana.

Competències

 COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 1. Valorar la formació humanística com necessària pels professionals d'odontologia
 2. Aconseguir integrar adequadament la vessant tècnica i la vessant humana de l'odontologia
 3. Desenvolupar una Odontologia centrada en la persona.
 4. Prendre consciència de la complexa realitat de l'ésser humà i de la pluralitat de dimensions que el configuren com a persona.
 5. Comprendre implicacions de la diversitat social i cultural per a la comprensió de la malaltia i la salut.
 6. Descobrir el significat i el valor del principi fonamental de la dignitat de la persona humana, particularment en els àmbits relacionats amb el dolor, la malaltia o qualsevol altra situació de vulnerabilitat i limitació.
 7. Comprendre la importància de la comunicació interpersonal en el context de la relació terapèutica.
 8. Reflexionar sobre l'efecte de la mediació tecnològica en la manera d'atendre el pacient i en el desenvolupament de la relació terapèutica.
 9. Adquirir els principis i les actituds fonamentals pel tracte humà del pacient: compassió, competència, confidencialitat, confiança.
 10. Reflexionar sobre el dolor i el sofriment.
 • 06 - Comprendre la importància de desenvolupar una pràctica professional que respecti l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura
 • 54 - Conèixer el paper del dentista dins de les professions sanitàries i treballar amb altres professionals sanitaris i altres membres de l'equip odontològic
 • 55 - Reconèixer que el pacient és el centre d'atenció i que totes les interaccions, incloent-hi la prevenció, el diagnòstic, la planificació i l'execució del tractament i el manteniment, han de buscar el màxim interès, i evitar qualsevol tipus de discriminació i respectar la confidencialitat

Resultats d'aprenentatge

 

1. Comprendre i analitzar correctament els conceptes i saber relacionar les idees
2. Encertar en el diagnòstic de les situacions i resoldre els problemes
3. Saber adoptar i defensar un punt de vista crític sobre les idees que configuren el pensament actual
4. Ser responsable en les tasques que se li proposen
5. Acceptar i respectar les persones amb què es relaciona
6. Examinar constantment el seu treball i valorar els progressos adquirits
7. Proposar metes de millora personal i professional

 

Continguts

Tema 1: El saber antropològic

Tema 2: La integració anímic-corporal

Tema 3: Naturalesa, cultura i llibertat

Tema 4: Instints, desitjos i tendències

Tema 5: El coneixement

Tema 6: L'afectivitat

Tema 7: La llibertat

Tema 8: Persona i dignitat

Tema 9: La dimensió relacional de la persona

Tema 10: Els límits de l'existència humana


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura s'imparteix a través de sessions teòriques i sessions pràctiques. El contingut de les classes teòriques consistirà en el desenvolupament dels principals temes i conceptes de l'assignatura detallats en el temari. Pel que fa a les classes pràctiques, es basaran en l'anàlisi de textos i documents audiovisuals que tenen la finalitat d'il·lustrar i aprofundir en els conceptes explicats anteriorment, així com en la realització d'activitats individuals i grupals, com a qüestionaris i treballs sobre els materials treballats.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

a. Examen parcial: 20%.

b. Seminaris: 30%.

c. Examen final: 50%.

 

Per calcular la nota final de l'assignatura és imprescindible haver aprovat l'examen final.

La nota obtinguda podrà modular-se fins a un 10% tenint en compte la puntualitat, els exercicis realitzats a classe, la participació activa i l'actitud.

Segona convocatòria: La nota obtinguda a l'examen de segona convocatòria serà la nota final de l'assignatura. No es concediran matrícules d'honor en aquesta convocatòria.

La còpia, falsificació o frau en els treballs escrits individuals o en equip, en l'assistència a classes, en els exàmens escrits o orals és una falta greu que comporta el suspens immediat de l'assignatura. En cas de repetir s'obrirà un expedient sancionador a l'autor o autors.

Veure: NORMATIVA DE RÈGIM DISCIPLINARI DELS ESTUDIANTS UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA. CAPÍTOL I. De les faltes disciplinàries. Article 2. g) h)

Bibliografia i recursos

Básica:


YEPES STORK, R., Fundamentos de antropología. Un ideal de excelencia humana, Eunsa, Pamplona, 1996.


VICENTE ARREGU, J. Y CHOZA J; Filosofía del hombre. Una antropología de la intimidad, ICF-UNAV, Rialp, Madrid, 1995.

LANGLOIS, IBAÑEZ., Introducción a la antropología, Pamplona, Eunsa, 1989.

SELLÉS,  JF., Antropología para inconformes, Instituto  de Ciencias para la Familia, Rialp, Madrid, 2006.

AMENGUAL COLL, G., la persona humana . El debate sobre su concepto, Síntesis, Madrid, 2015.

De consulta:

ANRUBIA, E. (ed.), La fragilidad de los hombres. La enfermedad, la filosofía y la muerte, Ed. Cristiandad, Madrid, 2008.
ARREGUI, Jorge V. El horror de morir. Tibidabo, Barcelona 1992.

ESCRIBANO, X. (ed.), Territoris humans de la salut. Societat, cultura i valors en el món sanitari, Ed. Dux, Barcelona, 2008.

BUBER, M., ¿Qué es el hombre?, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1986.
GEHLEN, A., El hombre. Su naturaleza y su lugar en el mundo, Sígueme, Salamanca, 1987.
GONZÁLEZ GARCÍA, M. (comp.), Filosofía y dolor; Madrid: Tecnos, 2006.
GORDILLO, L., Aprender a vivir, aprender a morir, Fundcrea, Alicante, 1998.
HENNEZEL, MARIE de,  La muerte íntima, Plaza &Janés, Barcelona, 1996.

HILDEBRAND, D., El corazón. Un análisis de la afectividad humana y divina, Madrid, Palabra, 1997.

LEWIS, C. S. Los cuatro amores. Rialp, Mardid 1993.

                       El problema del dolor. Rialp, Madrid 1994.


 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 15/12/2022 A21 10:00h
 • E1 15/12/2022 A02 10:00h
 • E1 15/12/2022 A15 10:00h