Universitat Internacional de Catalunya

Microbiologia i Immunologia

Microbiologia i Immunologia
6
7875
1
Segon semestre
FB
Ciències biomèdiques bàsiques rellevants en l'Odontologia
Microbiologia i Immunologia
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma i en català.

Professorat


Els dubtes seran resolts presencialment o per videoconferència amb el professor corresponent. No es respondràn dubtes per mail.

Concertar cita via e-mail:

 

Microbiología: 

Jordi Mas (jmas@uic.es)

Immunología

Natalia Ricco (anricco@uic.es)

 

Presentació

La microbiologia i la immunologia, des del punt de vista d'un professional de la salut, representen les dues cares d'una mateixa moneda. La primera és una ciència dedicada a l'estudi d'un amplíssim ventall d'organismes amb els quals convivim i establim diferents graus de relació. Obviant raons econòmiques, molts microorganismes són capaços de generar malalties en humans, extrem en què se centrarà aquesta assignatura. La immunologia, però, se centra en el coneixement dels mecanismes que el nostre cos disposa per defensar-se i / o interactuar amb les múltiples eventualitats que determinen alguns microorganismes, entre altres agents, en la seva interacció amb l'ésser humà.

Requisits previs

Considerem indispensable tenir una base important en bioquímica, genètica humana, biologia molecular i biologia cel · lular, coneixements prèviament adquirits donat el currículum seguit pels alumnes fins a aquest moment.

Objectius

El primer objectiu d'aquesta assignatura és posar a disposició dels alumnes el coneixement de les característiques i les peculiaritats d'una enorme varietat d'organismes amb els quals interaccionem de manera contínua així com els perjudicis i beneficis que ens poden determinar. Òbviament, es subratllaran els aspectes relacionats amb la microbiologia oral.
No menys important és l'objectiu de proporcionar una visió descriptiva i funcional del sistema immunitari tant en condicions de salut com de malaltia, de nou, amb un enfocament cap a les especials característiques immunològiques interessants per a un odontòleg
L'últim objectiu es centra en mostrar a l'alumne les tècniques i processos més importants utilitzats en aquestes dues disciplines científiques per dotar de capacitat crítica per a la seva posterior utilització i anàlisi en la seva vida professional.

 

Competències

 • 07 - Promoure l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques, així com la motivació per la qualitat
 • 11 - Comprendre les ciències biomèdiques bàsiques en les quals es fonamenta l'Odontologia per assegurar una correcta assistència bucodentària
 • 14 - Conèixer els processos generals de la malaltia, entre els quals s'inclouen la infecció, la inflamació, les alteracions del sistema immunitari, la degeneració, la neoplàsia, les alteracions metabòliques i els desordres genètics
 • 18 - Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • 32 - Conèixer les ciències biomèdiques en les quals es fonamenta l'Odontologia per assegurar una assistència bucodentària correcta. Entre aquestes ciències s'hi han d'incloure continguts apropiats de: (a). Embriologia, anatomia, histologia i fisiologia del cos humà (b). Genètica, Bioquímica, Biologia cel·lular i molecular (c). Microbiologia i immunologia
 • 35 - Conèixer els principis científics d'esterilització, desinfecció i antisèpsia necessaris per prevenir les infeccions creuades en la pràctica odontològica

Resultats d'aprenentatge

-Coneixement i comprensió del món microbià quant a la seva existència, història, diversitat i característiques.
-Coneixement de les malalties infeccioses més comunes produïdes pels diferents tipus de microorganismes
-Coneixement de les diferents eines per al control del creixement de microorganismes i de les infeccions que poden causar
-Coneixement de la importància econòmica i científica dels microorganismes
-Coneixement de les tècniques bàsiques de maneig i interpretació de proves microbiològiques
-Coneixement de l'estructura i funció del sistema immunitari tant en condicions de salut com de malaltia.
-Transferència a la salut humana del coneixement adquirit del sistema immunitari.
-Disfuncions del sistema immunitari.
-Interpretació de resultats clínics relacionats sistema immunitari.
-Coneixement de les diferents eines per a l'estudi del sistema immunitari

-Coneixement del vocabulari científic en anglès i castellà de l'àmbit de la Immunologia

 

 • 1.01 - Conèixer els diferents tipus de microorganismes que interaccionen amb l'èsser humà
 • 1.02 - Conèixer les patologies infeccioses més comuns i els agents patògens que les causen
 • 1.03 - Diagnosticar, tractar i prevenir les infeccions més comuns en odontologia
 • 1.04 - Conèixer l'organització del nostre sistema immunitari: molècules, cèl·lules i òrgans
 • 1.05 - Utilitzar la immunologia de les infeccions i tumors, així com l'auto-immunitat.
 • 1.06 - Comprendre i descriure l'origen embriològic de l'ésser humà
 • 1.12 - Resoldre problemes clínics a partir de deduccions fetes amb els coneixements bàsics d'anatomia i fisiologia del cos humà
 • 1.32 - Coneixerà els processos generals d'emmalaltir, entre els quals s'inclouen les alteracions genètiques
 • 1.33 - Coneixerà millor el mètode científic i tindrà capacitat crítica per valorar els coneixements establerts i la informació novedosa
 • 1.34 - Obtindrà els principis per valorar la investigació bàsica publicada
 • 1.36 - Coneixerà les proves de diagnòstic genètic de laboratori, la seva fiabilitat i validesa diagnòstica i començarà a ser capaç d'interpretar els seus resultats
 • 1.37 - Valorarà com a necessari l'aprenentatge al llarg de tota la vida
 • 1.39 - Coneixerà els processos generals d'emmalaltir, entre els quals s'inclouen les alteracions metabòliques.
 • 1.40 - Coneixerà les proves de bioquímica clínica, la seva fiabilitat i validesa diagnòstica i començarà a ser capaç d'interpretar els seus resultats

Continguts

Classes magistrals


Immunologia
Tema 1. Descripció del Sistema immunitari: Sistema immunitari el sisè sentit, estructura i funció del sistema immunitari: òrgans, cèl · lules i molècules
Tema 2. La part innata del sistema immunitari: el sistema del complement, el macròfag
Tema 3. La part adaptativa del sistema immunitari: antígens i presentació antigènica, el sistema de l'MHC / HLA
Tema 4. La part adaptativa del sistema immunitari: el limfòcit T i B, diversitat en el sistema immunitari
Tema 5. El sistema immunitari en acció: immunitat davant microorganismes, immunitat enfront de tumors.
Tema 6. El sistema immunitari en acció: immunitat dels trasplantaments, vacunes.
Tema 7. Disfuncions del sistema immunitari: tolerància immunitària, immunodeficiències.
Tema 8. Disfuncions del sistema immunitari: autoimmunitat, hipersensibilitat
Tema 9. Tècniques immunològiques: anticossos poli / monoclonals, citometria de flux, ELISA, cultius cel · lulars, línies cel · lulars.

Microbiologia

Tema 1. Introducció a la microbiologia: definició i aspectes generals, breu història, personatges clau, la microbiologia oral avui. 
Tema 2. Anàlisi i diagnòstic microbiològic I (tècniques de laboratori): pràctiques microbiològiques estàndard, detecció d'antígens, identificació de microorganismes, tècniques-òmiques (genòmica, proteòmica ...) 
Tema 3. Tècniques de laboratori: control del creixement microbià, esterilització. 
Tema 4. Morfologia i estructures superficials bacterianes: membrana citoplasmàtica, paret bacteriana, membrana externa dels bacteris Gram negatives, càpsula 
Tema 5. Apèndixs bacterians, productes extracel · lulars, i estructures intracel · lulars: flagels i mobilitat, fímbries i pilis, toxines, espores bacterianes, orgànuls de microorganismes eucariotes 
Tema 6. Metabolisme bacterià: generalitats del metabolisme bacterià, vies de generació d'energia, mitjans de cultiu, principals característiques metabòliques dels bacteris orals 
Tema 7. Genètica microbiana específica: generació de variabilitat genètica, conjugació, transposició, transformació. Projectes genoma. 
Tema 8. Virologia: característiques generals dels virus i de la replicació vírica, quantificació de virus 
Tema 9. Principals famílies de virus: bacteriòfags i virus patògens humans 
Tema 10. Microbiologia sanitària: patogenicitat microbiana, relació microorganisme-persona, transmissió dels microorganismes. 
Tema 11. Introducció a la taxonomia bacteriana: concepte d'espècie bacteriana, sistemes de classificació dels bacteris 
Tema 12. Principals famílies de bacteris: característiques taxonòmiques dels bacteris orals
Tema 13. Diversitat microbiana: fongs i paràsits d'interès oral
Tema 14. Microbiologia oral de les plaques dentals, de la càries.
Tema 15. Microbiologia periodontal, periimplantaria i de processos endodòntics.


Casos clínics

 • Vacunes
 • Immunologia dels trasplantaments i els implants
 • Immunologia de l'embaràs
 • Immunomodulació
 • Microbiologia oral
 • Seqüenciació massiva
 • Articles científics

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasse Magistral (CM): Exposició durant dues hores (amb un descans de 10 minuts) d'un tema teòric per part del professor amb suport àudio-visual basat en presentacions projectades des de l'ordinador. L'alumne disposarà dels continguts amb anterioritat a través de Moodle.  

Aprenentatge basat en problemes (ABP)/Cassos clínics: Es plantejarà a l'alumne una situació real o imaginària relativa a un cas immunològic. Els alumnes treballaran les preguntes formulades en grups i s'assignarà un dia per a cas clínic. El cas clínic s'exposarà durant 30 minuts per part del grup assignat. Hi haurà altres 30 minuts per a discutir les preguntes suggerides i altres que eventualment poguessin sorgir durant el desenvolupament de la discussió. Es presentaran unes conclusions com a colofó.  

Pràctiques (P): Familiarització dels alumnes amb les tècniques bàsiques de treball i manipulació de microorganismes i dels components del sistema immunitari en un laboratori. Demostració en el laboratori d'alguns aspectes plantejats en les classes magistrals. Consolidació mitjançant la pràctica dels aspectes més importants tractats en les classes teòriques.  

Documentació “en línia” (DO): Determinats continguts, bé per la seva impossibilitat de ser adquirits per altres mitjans, o ben a causa d'un suport eminentment electrònic estaran disponibles en el Moodle de l'assignatura perquè l'alumne pugui treballar-los quan ho desitgi.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1) Alumnes en primera convocatòria: 

 • Activitats a classe: 20%
 • Presentació oral: 10%
 • Pràctiques de laboratori:10%
 • Examen final: 60% 

El professorat es reserva un 10% de la nota per a ser concedida per arguments subjectius com ara: implicació, participació, respecte a les normes bàsiques, etc.


2) Alumnes en segona convocatòria: mateixos criteris que en la primera convocatòria.

3) Alumnes repetidors: la nota de avaluació continuada (activitats a classe, presentació oral, practiques) es guardarà, encara que sempre que ho desitgin, els alumnes podran repetir l'assistència a classe i obtenir una nova nota.

Punts generals a tenir en compte sobre el sistema d'avaluació: 

1) A l'examen final s'haurà d'obtenir un 5 de nota mínima per a poder fer mitjana amb les notes d'avaluació continuada. Els exàmens seran de tipus test amb 4 opcions de resposta, comptant +1 els encerts i -0.25 els errors.

2) No és obligatori fer la presentació oral. En cas de no fer-la, la qualificació d'aquesta categoria serà 0.

3) Tant la participació a classe com les pràctiques de laboratori, s'avaluaran mitjançant proves curtes tipus test.


4) Un 10% de les preguntes dels exàmens podrien ser de conceptes que no s'hagin explicat directament a l'aula però que estiguin presents en la bibliografia recomanada així com en articles discutits, premsa o material virtual recomanat. 

 

5) Assistència a classe:

 • Es recomana l'assistència regular a les classes de teoría.
 • L'assistència a les classes magistrals no és obligatòria, però els assistents s'hauran de regir per les normes que indiquin els professors. L'expulsió d'un alumne de classe repercutirà negativament en les avaluacions continuades.
 • L'assistència a pràctiques és obligatòria i els alumnes han d'assistir en els grups assignats. L'expulsió d'un alumne de l'aula de laboratori significarà la suspension automàtica de l'assignatura. 

6) En la concessió de les matrícules d'honor, entre els candidats es tindrà especial consideració a la seva participació en el Curs Pràctic, Mètodes del Cas, i intervenció en les Classes Magistrals.

 

7) L'ús indegut d'aparells electrònics com a mòbils, tablets o ordinadors portàtils pot comportar l'expulsió de classe. Com a ús indegut s'entén l'enregistrament i difusió tant dels alumnes o professors durant les diferents lliçons així com l'ús d'aquests aparells amb finalitats lúdics i no educatius.

 

Bibliografia i recursos

Inmunología básica: funciones y trastornos del sistema inmunitario. A.K. Abbas, A.H. Lichtman, S. Pillai. Elsevier Ed. 4ª ed. 2014

Inmunobiología: el sistema inmunitario en condiciones de salud y de enfermedad. Janeway et al. Ed. Masson 7ª ed. 2009.

Microbiología Estomatológica: Fundamentos y guía práctica (3ª edición). Marta Negroni. Ed Médica. Panamericana

Brock. Microbiología de los microorganismos. M.T. Madigan, J.M. Martinko y J. Parker. 10ª Ed. Prentice Hall.1999.

Microbiología. Prescott, Harley y Klein. McGraw-Hill 7ª Ed, 2008.

Microbiología Médica. P.R. Murray, K.S. Rosenthal y M.A. Pfaller. 7ª Ed. Elsevier Science. 2013.

Sherris. Microbiología Médica. Una introducción a las Enfermedades Infecciosas. K.J. Ryan y C.G. Ray editores. 4ª Ed. McGraw-Hill Interamericana. 2004.