Universitat Internacional de Catalunya

Anglès per a Odontologia 1

Anglès per a Odontologia 1
6
7876
1
Segon semestre
FB
Llengua d'impartició principal: anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Concertar visita previa:

Mayya Levkina per al grup anglès

mlevkina@uic.es 

Joe Barr per al grup espanyol

jbarr@uic.es

 

 

 

Presentació

L'objectiu del programa és dotar els estudiants de les habilitats lingüístiques i els coneixements necessaris per a comprendre i presentar investigació científica en anglès. Per aquest motiu, es donarà especial atenció al desenvolupament de les habilitats de lectura crítica i de comprensió oral i es reforçaran les habilitats d'expressió oral i d'expressió escrita, amb l’objectiu d’estimular la comunicació en un àmbit acadèmic.

El programa consta de 3 parts: classes magistrals, tutories i aprenentatge autònom.

Les classes magistrals se centren en la realització d'activitats de lectura i de comprensió oral sobre temes relatius a la investigació científica i a l'Odontologia. Aquestes classes estan dissenyades amb l’objectiu de desenvolupar la comprensió en un àmbit acadèmic. Les activitats d'expressió oral i escrita tenen com a objectiu millorar la comunicació en un entorn universitari i en conferències, a més de proporcionar una sòlida base lingüística tot consolidant els coneixements introduïts al llarg del curs.

Les tutories estan enfocades al desenvolupament de les habilitats interpersonals dels estudiants i inclouen la realització d'un treball en grup a avaluar.

I finalment, l'aprenentatge autònom se centra en el desenvolupament de les habilitats d'expressió escrita i de comprensió oral i lectora; en la consolidació de la gramàtica i de vocabulari específic; i per últim, en l’aquisició d’una major autonomia de l'estudiant en l'aprenentatge d'una llengua estrangera.

 

Requisits previs

 

 Els estudiants hauran de demostrar un nivell d’ anglès B1 mínim en activitats avaluades per superar l’assignatura. Per tant, els alumnes hauríen de tenir un nivell de llengua anglesa global mínim de B1 abans del començament del curs.

 

 

Objectius

 

 Classe magistral:

Preparar i dotar els estudiants dels coneixements lèxics i gramaticals necessaris per a comprendre, sintetitzar i presentar aspectes bàsics de la recerca en Odontologia en anglès.

Consolidar les habilitats receptives de lectura i de comprensió oral a través de la pràctica usant diversos estímuls, així com potenciar el desenvolupament de les habilitats productives d'expressió oral i escrita.

Tutories:

Desenvolupar les habilitats interpersonals dels estudiants i la capacitat per a treballar en equip, tant en la seva llengua nativa com en llengua estrangera.

Aprenentatge autònom:

Reforçar la comprensió lectora de l'estudiant a través de la realització de tasques que requereixin una anàlisi detallada del llenguatge en l'àmbit lèxic i estructural, de les idees principals i secundàries, així com dels models organitzatius propis de literatura relativa a l'Odontologia en anglès; reforçar les habilitats de comprensió oral; repassar el vocabulari específic i les estructures gramaticals comunes de la investigació en Odontologia.

Competències

 

D’acord amb les competències de la titulació, l'estudiant podrà:

 

  • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
  • 18 - Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
  • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant

Resultats d'aprenentatge

 

 

Els estudiants demostraran:

1.  Capacitat per a llegir i entendre bibliografia i literatura sobre Odontologia.

2. Utilitzar amb habilitat la terminologia i les estructures de l'àmbit de l'Odontologia.

3.  Capacitat per a entendre i participar en conferències o lliçons magistrals en un context acadèmic.

4. Capacitat per a realitzar exposicions de forma oral/escrita en un context acadèmic.

5. Capacitat d'anàlisi i síntesi d'informació oral/escrita.

6. Capacitat de gestió de la informació a partir de diferents fonts documentals els sistemes d'informació.

7. Capacitat per a treballar en equip.

Continguts

 

Temes:

Els estudiants treballaran sobre temes amb un enfocament cap a l’Odontologia basat en l'evidència, i a més, sobre les àrees de més rellevància en la investigació odontològica actual.

Temes:

Els estudiants treballaran sobre temes amb un enfocament cap a l’Odontologia basat en l'evidència, i a més, sobre les àrees de més rellevància en la investigació odontològica actual.

Habilitats lingüístiques específiques de la disciplina:

Els estudiants aprendran a llegir i a comprendre literatura acadèmica relativa a l'Odontologia i a la investigació odontològica. A més, aprendran a reconèixer els principals tipus d'investigació, així com les característiques comunes del disseny d'estudi. Practicaran la presa d'apunts i desenvoluparan les habilitats de síntesi tot treballant sobre temes vistos al llarg del curs. Finalment, aprendran a descriure condicions de salut oral i els seus tractaments més comuns.

Coneixement lingüístic:

Els estudiants repassaran i consolidaran els seus coneixements sobre les formes verbals de gerundi, participi i infinitiu, els temps verbals simples de present i passat, la veu passiva, les frases nominals, formes interrogatives, formes comparatives i superlatives d'adjectius, estructures de connexió, terminologia clínica i vocabulari d'ús freqüent de l'àmbit de la investigació de les ciències de la salut.

 

  Esquema del curs

   1. Communicació de la recerca en odontología en anglès

       a. Odontologia basada en l'evidència

       b. Recerca en Odontologia

 

   2. El llenguatge clínic

       a. Estructures anatòmiques del cap i de la cavitat oral

       b. l'avaluació del dolor

       c. anomalies dentals

 

  3. Odontologia basada en l'evidència i disseny d'investigació

  I.    Investigació no experimental (d’observació)

       a. casos clínics

           i. L’estructura d'una descripció clínica

          ii. Tema: Les malalties més comunes relacionades amb la salut oral

       b. Disseny d'investigació no experimental

           i. Els estudis transversals

               1. L’estructura i format dels títols i resums d'articles científics

               2. Tema: la recerca relacionada amb el tabac en odontologia

          ii. Els estudis longitudinals

               1.Estudis de cohorts

               2. Estudis de casos i controls

               3. Tema: “La por al dentista”

  II.    Investigació Experimental

      a. La causalitat i correlació

      b. Conceptes i característiques de disseny dels assaigs clínics aleatoris

      c. Tema: La malaltia periodontal i la diabetis


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

Els estudiants prendran part activa en les activitats de lectura. Realitzaran activitats d'anàlisi i de síntesi de texts de diversos gèneres acadèmics relatius a l'Odontologia, com per exemple extractes de llibres de text o revistes especialitzades. Els estudiants debatran temes tractats a classe mitjançant activitats interactives, realitzaran presentacions i presentaran treballs escrits. Finalment, assistiran a presentacions d'altres estudiants, professors i conferenciants online en les que realitzaran activitats de comprensió oral tant d'informació general, com específica.

Els recursos virtuals d'internet també serviran com a eina lingüística que l'estudiant aplicarà al llarg del seu procés d'aprenentatge. Aquests recursos són part integral del seu estudi individual, ja que li proporcionaran les eines i motivació necessàries per a l'aprenentatge autònom de l'anglès en la seva àrea d'especialització, al llarg de la seva vida professional.

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaActivitat

% nota final

 Resultats de l'aprenentatge

Examen final 

 

25%

 

 

Llegir i entendre la literatura relacionada amb el camp de l'odontologia.. (Comp. 18)

Utilitzar de forma correcta la terminologia i estructures lingüístiques relacionades amb el camp de l'odontologia (Comp. 18)

Analitzar i sintetitzar informació de forma oral i escrita(Comp. 18)

Examen parcial

15%

Llegir i entendre la literatura relacionada amb el camp de l'odontologia. (Comp. 18)

Utilitzar de forma correcta la terminologia i estructures lingüístiques relacionades amb el camp de l'odontologia (Comp. 18)

Analitzar i sintetitzar informació de forma oral i escrita. (Comp. 18)   

 

Treball de curs

-Proves de progrés

- Activitats d’aprenentatge cooperatiu

-Treball autònom / Treball escrit

 

 

10%

 

 

elacionades amb el camp de l'odontologia (Comp. 18)

Analitzar i sintetitzar informació de forma oral i escrita (Comp. 18)

Llegir i entendre la literatura relacionada amb el camp de l'odontologia. (Comp. 18)

Saber gestionar la informació provinent de diferents fonts i sistemes d'informació escrita. (Comp. 18)

 

   

 

Projecte de grup

 Dissenyar un RCCT

 10%  Entendre i participar en xerrades o seminaris en un context acadèmic.. (Comp. 8)

Analitzar i sintetitzar informació de forma oral i escrita. (Comp. 18)

Saber gestionar la informació provinent de diferents fonts i sistemes d'informació escrita. (Comp. 18)

Treballar en grup. (Comp. 8)

Projecte de grup

 Presentació oral d'una condició 

10%

 

Entendre i participar en xerrades o seminaris en un context acadèmic.. (Comp. 8)

Analitzar i sintetitzar informació de forma oral i escrita. (Comp. 18)

Saber gestionar la informació provinent de diferents fonts i sistemes d'informació escrita. (Comp. 18)

Treballar en grup. (Comp. 8)

Projecte de grup

Presentació oral dels resultats d'un estudi d'enquesta

30%

Entendre i participar en xerrades o seminaris en un context acadèmic.. (Comp. 8)

Analitzar i sintetitzar informació de forma oral i escrita. (Comp. 18)

Saber gestionar la informació provinent de diferents fonts i sistemes d'informació escrita. (Comp. 18)

Treballar en grup. (Comp. 8)

 

Informació important

Els estudiants hauran de demostrar un nivell d’ anglès B1 mínim en activitats avaluades per superar l’assignatura. Per tant, els alumnes hauríen de tenir un nivell de llengua anglesa global mínim de B1 abans del començament del curs.

Assistència i la participació  Es recorda als estudiants que l'assistència i la participació a classe, així com l'avaluació contínua, són requisits imprescindibles per aprovar l'assignatura. A més, el projecte tutorial serà una part fonamental de l'avaluació del curs.

No serà possible aprovar l'assignatura només amb la realització de l'examen final, en cap de les seves convocatòries.

Segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en un examen, el qual podrà contenir un component escrit i/o una presentació oral. Els estudiants que han de presentar-se a la segona convocatòria estan obligats a posar-se en contacte amb el professor de l'assignatura i amb el coordinador com a mínim dues setmanes abans de la data d'aquest examen per rebre informació referent al que consistirà la sessió de l'examen.

Altres exàmens: Els estudiants que faltin a un examen parcial per causa justificada, hauran de presentar un comprovant al següent dia de classe. En el cas que l'alumne hagi assistit com a mínim al 80% de les classes, podrà recuperar l'examen parcial el dia de l'examen final.

A més, al llarg del curs es realitzaran diverses proves de progrés o tests. No serà possible recuperar aquestes proves, en cas de no aprovar-les i l'alumne que no realitzi una prova tindrà un 0 en aquesta prova. No obstant això, degut a que cada prova té poc pes individual en l'avaluació final del curs, la no realització d'una tindrà un efecte petit sobre la nota final.

Bibliografia i recursos

Recursos:

 

Material de classe:

Els materials de classe s'han creat a partir de diversos recursos didàctics i professionals extrets de llibres de text i revistes especialitzades online d'actualitat.

Material virtual d'intranet i internet per a l'aprenentatge autònom:

 

Bibliografía:

 

Diccionari Anglés-Anglés a elecció de l’estudiant.

Dofka C. Dental Terminology.2nd ed. Thomson Delmar Learning. 2007