Universitat Internacional de Catalunya

Aula d'ètica

Aula d'ètica
3
7878
1
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat


Concertar cita amb el professor a través d’e-mail.

Grup en castellà: imacpherson@uic.es 

Grup en anglès: ragulles@uic,es

Presentació

L’estudi d'Antropologia realitzat el primer semestre aporta una visió coherent i completa de la persona humana imprescindible per abordar, durant el segon semestre i en l’assignatura d’Aula d’Ètica, l’anàlisi i comprensió del comportament ètic de les persones. L’assignatura d’Aula d’Ètica és, a més a més, una introducció a l’Ètica filosòfica, en la que es pretén donar entrada a les idees i conceptes generals, les quals faran comprensible l’estudi posterior de l’Ètica especial de les Ciències de la Salut –la Bioètica- on es seleccionaran una sèrie de temes d’actualitat per mostrar el caràcter pràctic que l’Ètica desenvolupa en la vida quotidiana.

Requisits previs

Tenir coneixements d’Antropologia.

Objectius

1- Fomentar positivament entre els alumnes la recerca de la veritat, tot donant-los les eines intel·lectuals necessàries.

2- Aprendre a admirar la bellesa i despertar l'interès pel món i per l'època històrica que els hi ha tocat viure.

3- Estimular la sensibilitat dels alumnes cap als problemes ètics. Dotar-los de la terminologia mínima per la comprensió dels factors que intervenen en la conducta humana.

4- Donar a conèixer els alumnes els supòsits i principis de l’ètica per què siguin capaços d'identificar problemes ètics en les situacions tant del món sanitari com del personal i social.

5- Fomentar, dintre del possible, la consciència de l’alumne cap a les seves obligacions morals i la seva responsabilitat personal.

6- Proporcionar els alumnes els coneixements imprescindibles per a la presa de decisions èticament correctes en les diverses situacions, tant en l'àmbit professional com personal i social.

7- Mostrar la necessitat d'integrar en la vida personal els valor ètics, i de viure les virtuts fonamentals com a medi per atansar-se a la felicitat.

Competències

  • 06 - Comprendre la importància de desenvolupar una pràctica professional que respecti l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura
  • 54 - Conèixer el paper del dentista dins de les professions sanitàries i treballar amb altres professionals sanitaris i altres membres de l'equip odontològic
  • 55 - Reconèixer que el pacient és el centre d'atenció i que totes les interaccions, incloent-hi la prevenció, el diagnòstic, la planificació i l'execució del tractament i el manteniment, han de buscar el màxim interès, i evitar qualsevol tipus de discriminació i respectar la confidencialitat

Resultats d'aprenentatge

  • 1.37 - Valorarà com a necessari l'aprenentatge al llarg de tota la vida
  • 5.04 - Complir la praxi i el codi deontològic professional de l'odontòleg.
  • 5.08 - Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom, guiades per un tutor, que suposi una millora en mantenir actualitzats els coneixements, habilitats i aptituds de les competències professionals
  • 5.10 - Desenvolupar les capacitats d'anàlisi, síntesi, planificació i organització
  • 5.11 - Desenvolupar les capacitats de comunicació oral i escrita
  • 5.12 - Desenvolupar les capacitats de gestió de la informació i treball en equip

Continguts

1. BASES RACIONALS DE L’ÈTICA

1.1. El fenomen moral.

1.2. Fonament de les normes i criteris ètics.

2. L’ACCIÓ HUMANA

2.1. Principis intrínsecs dels actes humans.

2.2. Components ètics dels actes.

2.3. Efectes dels actes.

2.4. Situacions conflictives.

3. LLIBERTAT I ELECCIÓ MORAL

3.1. Nivells de la llibertat.

3.2. Coordenades de la llibertat.

3.3. Límits de la llibertat.

4. LA LLEI NATURAL I ELS DRETS HUMANS

4.1. La Llei natural.

4.2. El descobriment de la Llei natural. Sindèresis.

4.3. Característiques de la llei natural.

4.4. Els continguts de la llei natural. Primers principis.

4.5. El paper de les disposicions morals de la persona.

4.6. Els Drets Humans. Tres Declaracions.

5. LA CONSCIÈNCIA HUMANA

5.1. La consciència Ètica o Moral.

5.2. Modalitats de consciència.

5.3. Principis per seguir la consciència.

5.4. La formació de la consciència.

5.5. Fases del desenvolupament de la consciència.

5.6. La consciència i els poders públics.

5.7. Deformacions habituals de la consciència.

6. LES VIRTUTS I ELS VALORS

6.1. Sobre els termes valor i virtut.

6.2. Naturalesa i necessitat de la virtut.

6.3. Adquisició de les virtuts.

6.4. Les virtuts fonamentals. Concepte i origen.

6.5. La Temprança o Autodomini. El Pudor. La diversió.

6.6. La Fortalesa o Valentia.

6.7. La Justícia.

6.8. La Prudència.

7. LA VIDA SOCIAL. PROBLEMES DEL NOSTRE TEMPS

7.1. Principis fonamentals per la vida social.

7.2. Distinció entre moralitat i legalitat.

7.3. La Discriminació. Concepte ètic.

7.4. La discriminació racial i sexual.

7.5. La defensa d’un tercer. Legítima defensa..

7.6. El pacifisme. La violència. Concepte ètic.

7.7. Fonamentalismes radicals.

8. L’AMISTAT I L'AFECTIVITAT

8.1. La dignitat o perfecció de la persona humana.

8.2. El Principi personalista.

8.3. L’amistat com amor-afecte recíproc.

8.4. Integració d’afectivitat i amor.

9. L’ÈTICA I ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

9.1. La comunicació.

9.2. La Informació.

9.3. La mentida com a manipulació.

9.4. Defensa contra les manipulacions informatives.

9.5. El respecte a la intimitat.

10. EL TREBALL PROFESSIONAL

10.1. El sentit del treball professional.

10.2. Principis generals de justícia en les relacions professionals.

10.3. Racionalitat en el “deure-ser” del treball professional.

10.4. Relacions entre empresaris i treballadors.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’alumne tindrà dos tipus d’activitats:

a) La Classe magistral, durant la primera hora, on el professor exposarà el temari corresponent.

b) El Seminari, en general a la segona hora. Durant aquesta hora es realitzaran diversos t¡pus d'activitats: treballs en grup, exposicions, comentari de text, resolució de casos, etc.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura s'aprova amb un 5.

- Assistència, participació en classes, anàlisi de textos i exàmens parcials: 40%

- Examen final individual escrit: 60%

Per tal d'aplicar aquests percentatges, l'alumne ha de tenir una nota mínima de 5 en cadascun d'aquests apartats i subapartats.

Totes aquestes especificacions s'apliquen tant a la modalitat presencial com a les de blended learning i online.

La còpia, falsificació o frau en els treballs escrits individuals o en equip, en l'assistència a classes, en els exàmens escrits o orals és una falta greu que comporta el suspens immediat de l'assignatura. En cas de repetir-se s'obrirà un expedient sancionador l'autor / s. Veure: NORMATIVA DE RÈGIM DISCIPLINARI DELS ESTUDIANTS UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA. CAPÍTOL I. DE LES FALTES DISCIPLINÀRIES. Article 2. g) h)

Bibliografia i recursos

 -Aristóteles, Ética a Nicómaco, Diversas Editoriales.

-Ayllón, José Ramón, Ética Razonada, Palabra.

-Ayllón, José RamónLa buena vida. Una propuesta ética, Martínez Roca.

-Ayllón, José Ramón,Introducción a la Ética,Palabra.

-Chalmeta, Gabriel, Ética Especial. El orden ideal de la vida buena. EUNSA.

-Chalmeta, Gabriel, Ética Social. Familia, profesión y ciudadanía. EUNSA.

-Duoc UC, Apuntes de Ética.

-Fernández, Aurelio, Moral Fundamental. Rialp.

-Fernández, Aurelio, Compendio de Teologia Moral. Palabra, S.A.

-García Marqués, A. – Zúnica Ramejo, I., Civis Bonus, ISABOR & AVK VERLAG.

-Gómez Pérez, Rafael, Problemas morales de la existencia humana, ME, S.A

-Grisez, Germain – Shaw, Russell, Ser Persona, Curso de Ética,  Rialp.

-Lewis, C. S., Mero Cristianismo, Rialp.

-Lorda, Juan Luis, Moral. El arte de vivir, Palabra.

-Melé, Domènec,Cristianos en la sociedad, Rialp.

-Pieper, Josef,Las Virtudes fundamentales, Rialp.

-Rodríguez Luño, ÁngelÉtica general, EUNSA.

-Yepes, Ricardo – Aranguren, Javier,  Fundamentos de Atropología. EUNSA.