Universitat Internacional de Catalunya

Comunicació i Psicologia

Comunicació i Psicologia
6
7879
1
Segon semestre
FB
Introducció a l'Odontologia
Comunicació i Psicologia
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Demanar hora per email:

Carla Martos: cmartos@uic.es

Presentació

 L'assignatura de Comunicació i Psicologia busca aportar a la formació del professional d´Odontologia aquells continguts que tracten sobre l'estructura del psiquisme humà. És necessari, si es pretén oferir una atenció global i de qualitat, tenir sempre present que el pacient no només té una disfunció física, sinó que és una persona necessitada. Si no es coneix d'una manera adequada com funciona la persona, no es pot assolir la cura del pacient a un nivell veritablement humà.

L'assignatura pretén no solament ajudar a conèixer com són els altres, sinó també a saber més sobre un mateix, pas previ i fonamental per tenir cura dels altres. Per tant, l'assignatura té com a fita que l'alumne adquireixi uns coneixements bàsics però precisos sobre els aspectes personals, socials i culturals de l'ésser humà i que descobreixi en la psicologia una eina d'ajut en el camp de la salut i de la rehabilitació.

Requisits previs

No hi ha requisits previs

Objectius

 1. Adquirir els coneixements bàsics que estableixen la base de la conducta humana, de manera que sigui capaç de reconèixer les funcions psíquiques normals, i assolir una major comprensió de l'ésser humà en la seva totalitat.
 2. Introduir la terminologia i les àrees de coneixement pròpies de la Psicologia.
 3. Conèixer l'estructura bàsica de la personalitat de l'ésser humà i els elements que contribueixen a la seva formació. Distingir entre trets normals i anormals de la personalitat.
 4. Identificar les fases evolutives del desenvolupament psicològic de l'ésser humà des del naixement fins a la mort.
 5. Analitzar alguns aspectes socials que influeixen en el comportament de la persona sana i malalta.
 6. Conèixer els aspectes psicològics del procés d'emmalaltir i la importància del professional del camp de la salut en aquest procés, fet que determinarà la relació amb el pacient, la família i l'equip multidisciplinari amb el qual es treballa.

Competències

 • 04 - Comprendre i reconèixer els aspectes socials i psicològics rellevants en el tractament de pacients
 • 05 - Saber aplicar els principis del control de l'ansietat i de l'estrès sobre un mateix, sobre els pacients i sobre altres membres de l'equip odontològic
 • 10 - Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar els estudiants en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència
 • 41 - Conèixer les ciències del comportament i la comunicació que faciliten la pràctica odontològica
 • 55 - Reconèixer que el pacient és el centre d'atenció i que totes les interaccions, incloent-hi la prevenció, el diagnòstic, la planificació i l'execució del tractament i el manteniment, han de buscar el màxim interès, i evitar qualsevol tipus de discriminació i respectar la confidencialitat

Resultats d'aprenentatge

 

 • 2.01 - Conèixer l'estructura bàsica de la personalitat de l'ésser humà i els elements que contribueixen a la seva formació. Distingir entre trets psicològics normals i anormals
 • 2.02 - Identificar les fases evolutives del desenvolupament psicològic de l'ésser humà des del naixement fins a la mort
 • 2.03 - Analitzar alguns aspectes socials que influeixen en el comportament de la persona sana i malalta
 • 2.04 - Conèixer les ciències del comportament i de la comunicació que faciliten la pràctica odontològica
 • 2.05 - Aplicar els principis de control de l'ansietat i l'estrès sobre un mateix, als pacients i sobre els altres membres de l'equip odontològic

Continguts

Tema 1: Introducció al psiquisme humà. Història de la Psicologia. Funcions psíquiques: consciència, atenció, sensació, percepció, aprenentatge, memòria, llenguatge, pensament, intel·ligència, afectivitat, motivació, voluntat, instints i tendències.

Tema 2: Psicopatologia del psiquisme humà.

Tema 3: Psicologia de la personalitat: concepte de personalitat. Estructura de la personalitat. Dinàmica de la personalitat. Classificació. Trastorns de la personalitat.

Tema 4: Psicologia evolutiva: Desenvolupament físic, social, psicològic i espiritual de la infància, pubertat, adolescència, edat adulta i senectut.

Tema 5: Psicologia social. La comunicació.

Tema 6: Psicologia aplicada: La relació professional de la salut- pacient. Estrés. El dolor. Efecte placebo. La salut mental del professional de la salut.

Tema 7: Psiquiatria: Trastorns d'ansietat. Trastorns de l'estat d'ànim. Trastorns de l'alimentació. Rerefons psicòtics. Drogodependències. 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula Es combinaran les classes magistrals amb classes de metodologia pràctica on es treballarà en grups reduïts el mètode del cas, exercicis pràctics, exposicions orals i role-playings.

ACTIVITAT FORMATIVAMETODOLOGIACRÈDITS ECTS
Classe magistral
Seminari
6

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaExamen parcial: 20% de la nota final

Examen final: 50% de la nota final (cal aprovar aquest examen amb un 5 com a mínim per fer mitja amb la resta de notes).

Mètodes del cas: 30% de la nota final

 

A la segona convocatoria es guardaran les notes de l'examen parcial i els mètodes del cas. 


Bibliografia i recursos

  

 • Mesa Cid P, Rodríguez Testal L JF. Manual de Psicopatología General. Pirámide. Madrid, 2007.
 • Nieto Munuera J. Psicología para Ciencias de la Salud. McGraw-Hill Interamericana: Madrid, 2004
 • Ridruejo Alonso P, Medina León A, Rubio Sánchez JL. Psicología Médica. McGraw-Hill. Madrid, 1996.
 • Seva A. Psicología Médica INO Reproducciones. Madrid. 1994. Vallejo Riuloba J. "Introducción a la Psicopatología y a la Psiquiatría". Barcelona, Masson, 1998.