Universitat Internacional de Catalunya

Anàlisi de les Formes

Anàlisi de les Formes
9
7978
1
Primer semestre
FB
Mòdul Propedèutic
Expresió Gràfica
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: castellà,
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Els professors Manuel Arenas, Octavio Perez i Ana Cocho atendran als alumnes d'Anàlisis de les Formes els Dimarts de 13,00 a 14.00, sota cita prèvia, en el departament de l'Àrea d'Expressió Gràfica.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


L'assignatura d'Anàlisi de les formes és una primera i intensa presa de contacte dels alumnes amb el joc de l'arquitectura.

A través de la realització de maquetes tridimensionals l'alumne es familiaritzarà amb la geometria, el ritme, la proporció i els materials generant petites proto-arquitectures que se sustentessin en tres principis operatius:

La construcció des de la segmentació de plànols.

La construcció des de vectors o línies de força

I la construcció des del volum.

Cada setmana cada alumne generarà una maqueta, seguint els principis operatius descrits amb instruccions clares de grandària i material.

L'assignatura busca aflorar tres actituds bàsica pel que fa a l'arquitectura:

Externalitzar: Buscar endins i treure fora contraposant-ho amb informació oposada, plantes, fotos, textos, etc.. L'arquitecte ha de ser una esponja d'informació, un acaparador de dades.

Experimentar: el joc de la forma, de la geometria, del ritme. Construir i *deconstruir

I exhibir: mostrar el treball realitzat, exposar-ho, justificar-ho per obrir-ho al procés crític de professors i alumnes. Prendre partit i defensar una proposta. Fer-la intel·ligible als altres.

Requisits previs

 Coneixements bàsics de matemàtiques, geometria i dibuix tècnic i artístic. 

Objectius

L'objecte de l'assignatura d'Anàlisi de la Formes és entrenar a l'alumne en la construcció de maquetes tridimensionals, per a nosaltres proto-arquitectures, tant des del punt de vista teòric, regles, ritmes, geometria, repetició, simetria, com des del seu vessant constructiu pràctica, cartró ploma, fusta, filferro, guix, etc. 

Competències

 • 03 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura ia l'urbanisme dels sistemes de representació espacial
 • 04 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura ia l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de la percepció visual
 • 05 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura ia l'urbanisme de la geometria mètrica i projectiva
 • 06 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica
 • 10 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de les bases de topografia, hipsometria i cartografia i les tècniques de modificació del terreny.
 • 1-T - Aptitud per aplicar els procediments gràfics a la representació d'espais i objectes
 • 2-T - Aptitud per concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques del dibuix, incloses les informàtiques

Resultats d'aprenentatge

 L'alumne acabarà el curs havent-se familiaritzat amb la construcció de formes intel·ligents. Entendrà la importància de la geometria i el ritme i la necessitat d'encadenar les decisions dins de lògiques pre-establertes.

El procés de construcció de les maquetes es reforçarà amb una llibreta on es registraran les incidències, idees i desenvolupament de totes les maquetes realitzades durant el curs. D'aquesta manera l'alumne aprendrà a definir i dibuixar intencions i aconseguir processos de treball racionals.

Continguts

L'assignatura és de caràcter totalment pràctic. Es desenvolupés en dues sessions setmanals durant les quals es realitzaran set maquetes de diferents materials i lògiques constructives

L'assignatura desenvoluparà set exercicis pràctics durant el semestre:

Maqueta cartró ploma blanca

Maqueta cartró ploma negra

Maqueta cartró ploma blanca/negra

Vareta de filferro

Vareta de fusta

Mixta filferro/fusta

Volumètrica de guix amb encofrat de plàstic

El bloc de notes també es presentarà a final de curs contenint el desenvolupament de les idees i realització de totes les maquetes i fotos i referències de projectes o escultures externes utilitzades per l'alumne.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula La classes seran totalment pràctiques encara que tindran intercalats petits paquets teòrics que s'aniran incloent en els exercicis proposats.


L'assignatura tindrà format de taller, és a dir que els exercicis proposats es realitzaran pràcticament íntegrament a l'aula.

Es realitzaran petites presentacions/correccions setmanals i un gran Jury Final amb un convidat extern, arquitecte, escultor, critic d'art, etc.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
03 04 05 06 10 1-T 2-T 1
Classe participativa
03 04 05 06 10 1-T 2-T 1,5
Classe pràctica
03 04 05 06 10 1-T 2-T 1
Tutories
03 04 05 06 10 1-T 2-T 1
Estudi individuals o en grup
03 04 05 06 10 1-T 2-T 4,5

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEn tractar-se d'una assignatura eminentment pràctica l'avaluació serà continuada, constant i progressiva. Se suposa que la corba d'aprenentatge de l'alumne serà ascendent per la qual cosa els exercicis aniran guanyant en qualitat, precisió i presentació.

Per aprovar l'assignatura serà necessari presentar i aprovar tots els exercicis proposats i la llibreta d'anotacions i assistir i participar en classe.

Cada exercici serà puntuat independentment, perquè cada alumne sàpiga, a cada moment del curs, com és la seva relació amb l'assignatura, valorant-se tant la idea com l'execució, les referències externes, així com, l'assistència i la participació en classe.

L'assignatura no tindrà examen final, encara que, els alumnes amb exercicis suspesos podran millorar-los i lliurar-los a final de curs.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:
Cada exercici haurà de complir uns requisits mínims de qualitat, concretats en els següents paràmetres:

 • correspondència entre el real i el representat
 • resolució de textures i materials
 • bona execució 
 • neteja i claredat conceptual

Bibliografia i recursos

- Manual del dibujo arquitectónico. F. Ching. Ed. Gustavo Gili.

- De lo espiritual en el arte. Kandinsky. Ed. Labor.

- La Arquitectura. Hegel. Ed. Kairos.

- La ciudad como obra de arte. J.M. Miguel Muñoz Jimenez. Ed. Clásicas Madrid.

- Diccionario de las artes. Felix de Azua. Ed. Planeta.

- El paisatge es rodó. Perejaume. Eumo Editorial. Associació per les arts visuals.

- 1927. La abstracción necesaria en el arte y la arquitectura europeos de entreguerras.

  Juan José Lahuerta. Anthropos.

- Presencias reales. George Steiner. Ensayos Ed. Destino.

- Dibujar después de 1910. José García Navas. Ed. UPC.

- Elogio de la sombra. Tanizaki. Ed. Siruela.

- La lógica de límite. Eugenio Trías. Ensayos Ed. Destino.

- Lo bello y lo siniestro. Eugenio Trías. Ensayos Ed. Destino.

- Arte, proyecto e ideas. Nº 2 y 3. Varios autores. Universidad Politécnica de Valencia.

- Pensar, componer. Construir, habitar. Cuadernos nº 9. Arteleku. Ed. Francisco Jarauta.

- Tensiones del Arte y la Cultura en el fín de siglo. Cuadernos nº 8. Arteleku. Ed. Francisco Jarauta.

- Sabiduría de la ilusión. Rafael Argullol. Ed. Taurus.

- Seis memorias para el próximo milenio. Italo Calvino.

- La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Walter Benjamin.

- El territorio del nómada. Rafael Argullol.

- Imágenes del pabellón Mies van der Rohe. José Quetglas. Les Editions Section b Canada inc.

- Complejidad y contradicción en arquitectura. Robert Venturi. Ed. Gustavo Gili.

- Arte en la era electrónica; perspectivas de una nueva era. Varios autores. Claudio Giannetti ed.

- Pablo Palazuelo, escritos y conversaciones. Colección arquitectura nº 36.

  Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos. Librería Yerba Caja Murcia.

- Theo van Doesburg, Principios del nuevo arte plástico. Colección arquitectura nº 9.

  Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos. Librería Yerba Caja Murcia.

- P. Mondrian, La nueva imagen en la pintura. Colección arquitectura nº 9

  Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos. Librería Yerba Caja Murcia.

- Bauhaus. Magdalena Droste. Ed. Taschen

- El nacimiento de la tragedia. Friedrich Nietzsche. Alianza Ed.

- Arte y escritura. Varios autores. Ediciones Universidad de Salamanca.

- A toda crítica. Robert Hughes. Ed. Anagrama.

- La revolución en la ética. Norbert Bilbeny. Ed. Anagrama.

- Historia de la estética. Edgar de Bruyne y Bernard Bosauquet. Monografía nº 1.36 ETSAB.