Universitat Internacional de Catalunya

Introducció als Projectes Arquitectònics

Introducció als Projectes Arquitectònics
6
7982
1
Segon semestre
FB
Mòdul Propedèutic
Introducció als projectes arquitectònics
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


*** Cal reservar cita via correu electrònic per a tots els professors

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


El primer any, el focus del nostre ensenyament, és que els alumnes entenguin en què consisteix el procés de disseny; que entenguin les seves fases: anàlisi, decisions, "feedback", "Rethinking", etc i, sobretot, que entenguin com s'inicia aquest procés, bàsicament, des de l'enteniment dels requeriments del Programa i del Lloc fins a la proposta final.

El Pensament i el Procés Projectual.

El Curs Acadèmic s'estructura en dos formats: Teoria i Pràctiques.

-Teoria de Projecte Arquitectònic: (3 Crédits ECTS)

El curs es centra en transmetre a l'alumne l'Experiència de l'Espai, com a eix sobre el qual gira l'activitat del Projecte Arquitectònic. En aquestes classes de Teoria de Projecte s'introdueix l'alumne en la noció de l'Espai a través de dues activitats acadèmiques:

1- Presentació i Explicació d'exemples de l'Arquitectura universal en què s'identifiquen clarament els conceptes a transmetre.

2- Visites a Edificis pròxims de la Ciutat en què es manifesten les nocions referides.

El primer dia de classe s'exposarà el programa del curs i els criteris d'avaluació.

Complementàriament, es realitzaran classes d'aprenentatge de tècniques de representació gràfica, necessàries per a les pràctiques d'Introducció al Projecte Arquitectònic.

-Pràctiques de Projecte Arquitectònic: (3 Crédits ECTS)

El curs consisteix en proposar a l'alumne pràctiques en què es van implementant nocions de menys a més complexitat. Per això, es planteja un exercici evolutiu en què l'alumne pugui anar assumint cada un dels passos del procés projectual; des del coneixement de les dimensions humanes i l'espai domèstic més pròxim, fins a la resolució d'un programa d'usos i la seva implementació en el medi físic.

Mitjançant la praxi d'exercicis projectuals, cada classe es considera un "workshop" de treball, i no una cita per a correcció amb el professor. Per tant, els estudiants hauran d'estar a l'aula durant totes les hores que duri la classe, cada un treballant en els seus projectes i atenent les correccions de grup.

El primer dia, a més d'explicar els criteris d'avaluació i d'explicar l'exercici del curs, es realitzarà una classe sobre la metodologia docent, material de treball i de presentació de les pràctiques.

Per a reforçar aquest aprenentatge, no es corregiran a classe pantalles d'ordinador, tauletes o telèfons mòbils; només es realitzaran per mitjà del "sketchbook", els dibuixos o plànols i les maquetes.

Sobretot es buscarà entendre el procés projectual i assimilar-ho des de la personalitat de cada alumne, desenvolupant el propi pensament crític.

Per tant, l'adquisició d'aquestes capacitats i l’enteniment del procés serà part important per a la decisió sobre la qualificació final de l'alumne.

Requisits previs

No hi ha requisits previs.

Objectius

El principal objectiu del curs és introduir l'alumne en les nocions de:

- Percepció de l'Espai Arquitectònic.

- Dimensions i Escala Humana.

- Relació del Procés Projectual i la Realitat Física (Lloc).

 

Treballarem especialment amb maquetes, tant individuals com col·lectives i dibuix a mà i amb ordinador.

Competències

 • 03 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura ia l'urbanisme dels sistemes de representació espacial
 • 04 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura ia l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de la percepció visual
 • 05 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura ia l'urbanisme de la geometria mètrica i projectiva
 • 06 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica
 • 10 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de les bases de topografia, hipsometria i cartografia i les tècniques de modificació del terreny.
 • 1-T - Aptitud per aplicar els procediments gràfics a la representació d'espais i objectes
 • 2-T - Aptitud per concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques del dibuix, incloses les informàtiques

Resultats d'aprenentatge

L'objectiu de l'assignatura és aconseguir que l'alumne comenci a desenvolupar les seves idees, per convertir-les en un projecte arquitectònic, en resposta a l'enunciat proposat.

L'alumne haurà d'adquirir la comprensió de la naturalesa de l'espai arquitectònic i la necessitat de treballar des de les dimensions del cos humà.

Així mateix, també adquirirà consciència de les implicacions que suposa els anàlisis i la presa de decisions sobre els seus propis plantejaments.

 Amb tot això, començarà a desenvolupar capacitat de pensament crític i d'evolució de la seva praxi projectual mitjançant les correccions rebudes del professorat. A partir d'un programa bàsic preestablert, l'alumne treballarà en una idea-força que gràcies a un llenguatge gràfic, precís, creatiu i personal esdevingui en un projecte arquitectònic.

En resum, els resultats d'aprenentatge fonamentals que ha d'acreditar l'alumne són:

1Capacitat d'enunciar amb claredat l'objectiu del seu treball pel que fa a:

- Qüestions a resoldre.

- Qüestions a assolir.

 Capacitat de desenvolupar les eines de treball necessàries que els permetin representar i comunicar de manera autònoma els requeriments i propostes dels seus projectes, alhora de reconèixer o distingir entre solucions òptimes o inadequades.

Continguts

-Teoria:

Percepció de l’Espai Arquitectònic:

1 L'Espai Diafragma, 2 L'Espai Seqüencial, 3 L'Espai Buit, 4 L'Espai Intermedi i 5 L'Espai Topològic.

- Pràctiques:

La construcció des de la noció de l'Escala Humana:

Les Dimensions Corpòries, L'Espai Domèstic, La Noció de l'Ús, i la proposició Projectual.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl curs es divideix en 14 sessions durant el segon semestre.

Les classes s'estructuraran en dos formats:

- 5 Classes de Teoria de Projecte de 9.00 a 10:00 h. Complementades a continuació amb visites a Edificis de la Ciutat fins a les 14:00 h.

- 10 Classes de Pràctiques de Projecte de 9.00 a 12:00 h. Complementades amb 10 hores lectives de correcció d'expressió gràfica i tècniques de representació.

Seguint les línies implantades en la formació acadèmica de l'arquitectura, l'assignatura d'Introducció a Projectesconsisteix en l'anomenat "treball de taller", consistent en un "work in progress", que desenvoluparà cada alumne de forma personal. El treball serà individual, tot i que també s'establiran alguns treballs en grup. Així, s'estableix un mètode d'ensenyament que té per objecte fomentar les habilitats de l'alumne, tant personals com de treball en grup.

 Aquest tipus de pràctica integra continguts a diferents escales projectuals, assegurant la integració de nocions tècniques i compositives que es van adquirint paral·lelament amb el resta d'assignatures. D'altra banda, també respon a les formes de pràctica professionals habituals en matèria de desenvolupament de Projectes.

Per a això, la dinàmica del curs incorporarà diversos mètodes docents:

 - Correccions que impliquin al conjunt dels alumnes, amb l'objectiu de potenciar el debat obert al taller. Això ha d'oferir eines de defensa dels arguments del projecte que permetin a l'alumne reforçar les seves intencions davant l'exercici, alhora que desenvolupa la seva maduresa intel·lectual davant les decisions preses.

 - Correccions individuals personalitzades amb l'objectiu de revisar i orientar el desenvolupament de l'exercici.

 - Treball d'anàlisi i maquetes col·lectives.

 - Classes de Teoria de Projecte a través de la presentació d'obres arquitectòniques de referència, útils pel contingut del curs. Podran ser impartides per arquitectes convidats o pels mateixos professors.

 - Visites a obres d'Arquitectura de referència.

 

 - Dinàmica de les classes:

Amb caràcter general, a més del desenvolupament i ompliment dels continguts exposats, es prestarà especial atenció a la capacitat comunicativa de l'alumne, a través d'eines de comunicació oral, però sobretot gràfiques i volumètriques (maquetes). La capacitat d'explicar el projecte a través del dibuix i altres eines de representació potenciarà la seva preparació per a integrar-se en un entorn professional cada vegada més competitiu.

 S'estimularà el desenvolupament correccions que impliquin al conjunt dels alumnes, amb l'objectiu de potenciar el debat obert al taller. Això ha d'oferir eines de defensa dels arguments del projecte que permetin a l'alumne reforçar les seves intencions enfront de l'exercici, alhora que desenvolupa la seva maduresa intel·lectual enfront de les decisions preses.

 És important l'assistència i la puntualitat, així com es respondrà de manera rigorosa sobre aquells alumnes que no facin un seguiment del curs.

 El primer dia es lliurarà als alumnes les normes d'assistència, puntualitat i sistemes de correccions durant les classes. Bàsicament consisteixen en:

 - Assistència a classe obligatòria.

- Puntualitat.

- Permanència a l'aula durant les classes.

- Sistemes i Organització de l'ordre de correccions.

- Material de presentació per a cada classe.

- Aportació de material didàctic a través dels canals d'intranet de la UIC.

 

Es proporcionarà un calendari detallat als estudiants el primer dia de la classe.

També es podrà trobar informació a la pàgina de la intranet de l'assignatura.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
03 04 05 06 10 1-T 2-T 34-T 1
Classe participativa
03 04 05 06 10 1-T 2-T 34-T 0,5
Classe pràctica
03 04 05 06 10 1-T 2-T 34-T 0,5
Tutories
03 04 05 06 10 1-T 2-T 34-T 1
Estudi individuals o en grup
03 04 05 06 10 1-T 2-T 34-T 3

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula- Sistemes i Criteris d'Avaluació.

L'organització del curs es basa en les classes pràctiques dels tallers i en el conjunt d'exercicis i lliuraments parcials que es realitzaran.

A meitat de curs s'estableix un lliurament intermedi que comptarà amb una avaluació indicativa perquè l'alumne tingui una noció del seu progrés i nivell acadèmic. Aquesta avaluació no penalitzarà ni formarà part de la mitjana en l'avaluació final.

Els lliuraments intermedis s'organitzen de manera equivalent al final. La presentació pública dels alumnes es realitza davant del grup de professors del curs. Eventualment es convida un convidat. El resultat és l'exposició pública dels exercicis realitzats durant el curs.

El lliurament final s'entén com un exercici obert, i s'estructurarà de manera que l'alumne defensi públicament el seu projecte davant el grup de professors del curs, i el Jury d'avaluació (confeccionat en base al seva afinitat professional amb l'exercici plantejat).

Els criteris de valoració s'establiran de la següent manera: *

Teoria:            (25%)

-      Participació i seguiment del curs (50%).

-      Material sol·licitat a l'alumne a final del curs. (50%).

Pràctica:         (75%)

-      Enunciat i plantejament del projecte a escala de conjunt.

-      Implantació i Ordenació General Definició i adequació volumètrica.

-      Presentació Gràfica, Volumètrica i Expressivitat de la Documentació.

-      Presentació oral.

-      Participació i seguiment del curs. 

 (*) Per a obtenir un aprovat serà imprescindible que el material lliurat sigui concordant i llegible. És a dir, que tota la documentació gràfica correspongui a una única proposta que pugui ser comprensible amb concordança entre plantes, seccions i alçats.

(**) El primer dia de classe s'aportarà als alumnes les condicions de presentació de les convocatòries.

- Reglas Generales.

_L'assistència es controlarà al començament de cada classe a les 9:00 a.m.

_No es permet sortir de la classe abans de la seva finalització, llevat que els professors permetin que els alumnes ho facin.

 _La arribada tardana comptarà com 1/2 assistència, de manera que, si s'arriba tard 2 dies, això comptarà com un dia que no s'assisteix a la classe.

 _Todos els estudiants que vulguin corregir han de portar els seus dibuixos, maquetes o esbossos. No es corregiran pantalles d'ordinador, tauletes o telèfons mòbils.

 _ Perquè un alumne tingui dret a ser avaluat, ha d'assistir al 80% de les classes.

 _Les justificacions d'assistència (certificats mèdics, etc.) s'han d'enviar per correu electrònic abans que comenci la classe, és a dir, abans de les 9:00 a.m. de cada classe. Els viatges que no siguin per condicions urgents mèdiques / familiars no seran considerats com una justificació per a la no assistència.

 _El "Quadern-skecthbook" és una eina que es necessitarà en totes les classes. Ha d'usar-se, omplir-se de idees i referències i dibuixar-se sobre ell.

 _El "Quadern-skecthbook" s'ha de lliurar amb els documents finals de lliurament. Si no es fa, es retirarà el dret a ser avaluat.

Bibliografia i recursos

 1. Bruno Zevi “Saber ver la Arquitectura”, Ed. Poseidón, Barcelona.
 2. K. Frampton. “Historia y critica de la Arquitectura Moderna” Colección Estudio Paferback, Editorial Gustavo Gilli.
 3. K. Flig “Alvar Aalto”. Colección Estudio/Paperback, FD Gustavo Gilli
 4. 4. Giurgola. “Louis I. Khan” Colección Estudio/Paperback. Ed. Gustavo Gilli
 5. W. Boesiger “Le Corbusier” Colección Estudio/Paperback. Ed. Gustavo Gilli.
 6. Le Corbusier “Mensaje a los estudiantes de Arquitectura” Ediciones Infinito/Buenos Aires.
 7. Marco Vidotto “Alison + meter Smithson” Obras y proyectos. Ed. Gustavo Gilli
 8. Werner Blazer “ludwig Mies Van der Rohe” Obras y Proyectos. Ed. Gustavo Gilli
 9. Helio Piñon “Reflexión historica de la arquitectura moderna” Ediciones Península.
 10. Eduardo Sacriste “Usonia” Aspecto de la obra de F.LL. Wright. Ediciones infinito Buenos Aires.