Universitat Internacional de Catalunya

Construcció 2

Construcció 2
5
7984
2
Segon semestre
OB
Mòdul Tècnic
Construcció 2
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


S'atendrà a l' / la estudiant via mail o mitjançant una videotrucada fixant un dia i hora a sol·licitud de l'alumne o el professor.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Després dels coneixements adquirits en les assignatures de Construcció 0 i I sobre manipulació del terreny, paviments i cobertes, l'assignatura de Construcció II es centra en els materials que configuren l'estructura d'un edifici, amb especial atenció als habitatges unifamiliars i les seves diferents tipologies estructurals.

Requisits previs

Coneixements bàsics de física, matemàtiques, dibuix, representació gràfica i la matèria impartida en les prèvies assignatures de construcció.

Objectius

Donar a conèixer a l'alumne els diferents materials de construcció i les tipologies amb les quals es resol constructivament l'execució d'elements estructurals.

Dotar a l'estudiant d'eines per al correcte plantejament constructiu d'un projecte en funció de les característiques físiques del lloc, el programa i les voluntats projectuals.

Competències

  • 12-T - Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
  • 15-T - Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació.
  • 17 - Aptitud per aplicar les normes tècniques i constructives.
  • 18 - Aptitud per conservar les estructures d'edificació, la fonamentació i obra civil.
  • 24 - Coneixement adequat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl, així com de les qualitats plàstiques, elàstiques i de resistència dels materials d'obra pesada.
  • 25 - Coneixement adequat dels sistemes constructius convencionals i la seva patologia.
  • 26 - Coneixement adequat de les característiques físiques i químiques, els procediments de producció, la patologia i l'ús dels materials de construcció.
  • 27 - Coneixement adequat dels sistemes constructius industrialitzats.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat de l'alumne per determinar el material constructiu més adequat en cada cas per resoldre l'estructura d'una construcció i, alhora, poder establir la tipologia constructiva més convenient.

Continguts

INTRODUCCIÓ

-        Sobre el significat de lo material

-        Sobre la percepció de l'espai arquitectònic

-        Física de l'espai

-        Física de la percepció

 

EXIGÈNCIES ESTRUCTURALS

-        Definició d'estructura

-        Exigències estructurals

o   Equilibri

o   Estabilitat

o   Resistència

o   Funcionalitat

o   Economia

o   Estètica

o   Estructures òptimes

-        Càrregues, definició y classificació

-        Esforços habituals en les estructures

o   Axil

o   Tallant

o   Flexió

o   Torsió

 

CONSTRUCCIÓ MASSISSA VS. CONSTRUCCIÓ LLEUGERA

-        Nocions per a l'elecció d'una tipología estructural

-        Comparativa construcció massissa vs. lleugera

 

DESENVOLUPAMENT ESPAIAL HORITZONTAL I VERTICAL

-        Nucli i cubrició en funció de la tipologia massissa o lleugera

o   Entramats, voltes, cúpules

-        Buits i la seva repercussió en l'estructura en funció de la seva tipologia

-        Processos de creixement horitzontal

o   Ampliació

o   Addició

-        Processos de creixement vertical

o   Superposició espaial

o   Estructures portants que canvien

o   Estructura conjunta de murs y lloses

 

MURS DE CÀRREGA I ENTRAMATS EN EL PLA VERTICAL

-        Murs de càrrega

o   Definició

o   Resolució transmissió esforços horitzontals

o   Condicions exigibles als forjats pel arriostrament del conjunt

-        Entramats

o   Definició

o   Resolució transmissió esforços horitzontals        

 

EL TERRENY, CONTENCIÓ Y FONAMENTACIÓ

-        Lo subterrani, l'invisible i la seva relació amb l'exterior

-        Característiques del terreny que condicionen la fonamentació

-        Factors de l'estructura que condicionen la fonamentació

-        Tipus de terreny en funció del seu material

o   Terrenys deficients

o   Terrenys sense cohesió

o   Terrenys coherents

o   Roca

-        l'Estudi geotècnic

o   Informació prèvia

o   Organització de l'estudi

o   Programació

o   Treballs de camp

o   Assajos de laboratori

o   Informe geotècnic

-        Fonamentacions

o   Definició

o   Materials

o   Tipus

o   Fonamentacions per a murs

o   Fonamentacions per a pilars

o   Fonamentacions per a pilotis

o   Fonamentacions amb micropilotis

-        Contencions de terres

o   Murs de gravetat

o   Murs atirantats

o   Murs que funcionen per geometria

o   Murs de revestiment

o   Murs en volada

o   Murs amb contraforts

o   Murs de safates

o   Murs de soterrani

§  Recalçat

§  Murs pantalla

 

FORMIGÓ

-        Antecedents i introducció històrica

-        Formigó en massa i Formigó armat

-        Ciment, agregats petris, aigua, additius

-        Armadura activa i armadura passiva

-        Adormiment i guarit

-        Formigó in situ

-        Encofrats recuperables i perduts

-        Elements verticals

o   Pilars

o   Murs

o   Acabats dels mateixos

-        Elements horitzontals; forjats

o   Funcions i requisits

o   Forjats unidireccionals i bidireccionals

o   Forjats de viguetes i revoltons

o   Lloses massisses

o   Losses alleugerides

o   Forjats reticulars

o   Lloses pretesades

o   Prelloses

o   Plaques alveolars

o   Plaques “pi”

-        Exemple d'habitatge unifamiliar de formigó

 

OBRA DE FÀBRICA

-        Obra de fàbrica de pedra natural

o   Maçoneria

o   Maçoneria mixta

o   Carreus

o   Carreu tallat

-        Obra de fàbrica de maó

o   Introducció als aparells

o   Formats

-        Obra de fàbrica de blocs de formigó

-        Exemple d'habitatge unifamiliar d'obra

 

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

-        Antecedents i introducció històrica

-        Acer, definició

-        l'Acer com a material estructural

-        Aventatges i desavantatges de las estructures metàl·liques

-        Tipus d'entramat i solucions estructurals

-        Perfils d'acer

-        Elements sotmesos a compressió

-        Elements sotmesos a flexió

-        Protecció contra incendis

-        Unions

-        Forjats

-        Exemplo d'habitatge unifamiliar d'estructura metàl·lica

 

FUSTA

-        Secció del tronc

-        Composició i estructura interna

-        Propietats físiques

-        Productes de fusta i derivats de la mateixa

o   Fusta serrada

o   Fusta en capes

o   Taulers conglomerats

o   Materials inorgànics elaborats a partir de fusta

-        Sistemes constructius

o   Lloses massisses de fusta contraplacada

o   Panells autoportants tipus Kerto

o   Entramats, construcció amb barres

o   Balloon frame

o   Armadura

o   Sistema de taulers

o   Sistema reticular

- Exemple d'habitatge unifamiliar d'estructura de fusta


Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1,25
Classe participativa
12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 0,12
Classe pràctica
12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 0,42
Tutories
12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 0,71
Estudi individuals o en grup
12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 2,5

Bibliografia i recursos

La Construcció de l’arquitectura 1: Les tècniques

 

                   Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya

                   Ignacio Paricio Ansuategui

 

La Construcció de l’arquitectura 1: Els elements

 

                   Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya

                   Ignacio Paricio Ansuategui

 

El gros de l’obra. Uns apunts de construcció

 

                   Aula d’arquitectura / ETSAB

                   Fructuós Mañá Reixach

 

Manual. Ejecución de fachadas con ladrillo cara vista

 

                   HISPALIYT

                   Varios autores.

 

El muro de ladrillo.

 

                   HISPALIYT

                   Varios autores.

 

La construcción de edificios. Albañilería y hormigón armado.

 

                   Paraninfo.

                   Gérard Baud

 

Introducción a la Construcción (I) y (II)

 

                   Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona

                   Monografías 3.17 y 3.18

 

Solucions Constructives per a l’Arquitectura d’avui

 

                   Col·legi d’Arquitectes  de Catalunya

 

Hormigón Armado

 

                   Editorial Gustavo Gili

P.  Jimenez Montoya, a. García Meseguer, F. Morán Cabré

 

Prontuario ENSIDESA

 

The Vertical Building Structure

 

                   Van Nostrand Reinhold

                   Wolfgang schueller

 

Razón y ser de los tipos estructurales.

 

                   Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

                   Eduardo Torroja Miret

 

Estructuras para arquitectos.

 

                   CP67 Editorial

                   Mario Salvadori y Robert Heller

 

Breve introducción a las estructuras y sus mecanismos resistentes.

 

                   CYPE Ingenieros S.A.

                   Flrentino Regalado Tesoro

 

El terreno

 

                   Ediciones UPC

                   Matilde González Caballero

 

Cálculo de Estructuras de Cimentación

 

                   Intemac

                   José Calavera Ruiz

 

Muros de contención y muros de sótano

 

                   Intemac

                   José Calavera Ruiz

 

Estructuras de Madera. Diseño y Cálculo

 

                   AITIM

                   Ramón Argüelles Alvarez y Francisco Arriaga Martitegui

 

La Estructura Metálica hoy.

 

                   Librería Técnica Bellisco

                   Ramón Argüelles Alvarez

 

Construcción Mixta. Hormigón-Acero.

 

                   Editorial Rueda

                   Julio Martínez Calzón y Jesús Ortiz Herrera

 

Sistemas de estructuras.

 

                   Editorial Gustavo Gili, S.A.

                   Heino Engel

La arquitectura como técnica (1)

                  

                   A.T.C. Ediciones

                   Ramón Araujo Armero

 

Cálculo, Construcción, patología, y rehabilitación de forjados de edificación.

                  

                   Intemac

                   José Calavera

 

Banco de detalles arquitectónicos 2002

                  

                   Marsay Ediciones s.l.

                   F. Alcalde Pecero