Universitat Internacional de Catalunya

Anglès 1

Anglès 1
5
7992
2
Primer semestre
OB
Mòdul Propi ESARQ
Anglès 1
Llengua d'impartició principal: anglès
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Hores convingudes

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


L’objectiu principal del programa és proporcionar les habilitats i els coneixements necessaris per a què els estudiants puguin desenvolupar i realitzar  tasques lingüístiques en l’àmbit de l’arquitectura, a un nivell acadàmic i amb un enfocament internacional i multicultural.

El programa consta de 3 parts: classes magistrals, tutories i aprenentatge autònom.  Les classes magistrals se centren en el desenvolupament de les habilitats acadèmiques dels estudiants a través de la lectura crítica, l'assistència a classe, la presa d'apunts, la realització de presentacions orals, l'exposició d'idees i la formulació de propostes, a més de la interacció oral amb els companys i companyes de classe. Les tutories estan enfocades al desenvolupament de les habilitats interpersonals dels estudiants i inclouen la realització d'un treball de grup a avaluar. L'última part és l'aprenentatge autònom, que se centra bàsicament en el desenvolupament de les habilitats de comprensió oral, la consolidació de la gramàtica, l'adquisició de lèxic d’especialitat i una major autonomia de l'estudiant en l'aprenentatge d'una llengua estrangera.

Les tres parts s'han dissenyat específicament perquè l'estudiant tingui les habilitats, els  coneixements i els recursos necessaris per a comunicar-se en anglès amb seguretat i d'una manera eficaç.

Requisits previs

El nivell mínim global recomanat abans de l’inici del curs és de B1.

Objectius

 Classe magistral:

Preparar i dotar als estudiants dels coneixements lèxics, gramaticals i de comprensió necessaris per a comunicar-se eficaçment en anglès en el camp professional de l’aquitectura.

Consolidar les habilitats receptives de lectura i de comprensió oral a través de la pràctica utilizant diversos estímuls, així com facilitar el desenvolupament de les habilitats productives d'expressió oral i escrita.

Tutories:

Desenvolupar les habilitats interpersonals dels estudiants i la capacitat per a treballar amb els companys i companyes, tant en la seva llengua nativa com en l’estrangera.                                                              

Aprenentage autònom:

Desenvolupar habilitats d'escriptura reflexiva gràcies a la redacció de diaris acadèmics, desenvolupar habilitats de comprensió oral en conferències acadèmiques i realitzar treballs individuals i en grup sobre diversos temes de l'àmbit de l'arquitectura. A més, els estudiants aprendran a utilitzar els recursos de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) per a l'aprenentatge de la llengua de manera autònoma.

Competències

  • 70 - Aptitud per comprendre les idees principals de textos complexos en llengua anglesa sobre temes tan concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l'especialització professional de l'arquitectura.
  • 71 - Aptitud per expressar-se amb un grau de fluïdesa i espontaneïtat en llengua anglesa que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors.
  • 72 - Aptitud per produir textos clars i detallats en llengua anglesa en una àmplia gamma de temes, especialment sobre arquitectura, i expressar un punt de vista en llengua anglesa sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

Resultats d'aprenentatge

Competències lingüístiques en anglès

1.    (70) Comprensió de les idees principals de textos complexos en llengua anglesa.

2.    (70) Discussions tècniques d'arquitectura en llengua anglesa.

3.    (71) Expressió en llengua anglesa.

4.  (72) Producció de textos en llengua anglesa, de temes diversos i d'arquitectura.

5.   (72) Expressió en llengua anglesa de punts de vista sobre qüestions diverses.

Continguts

Habilitats lingüístiques aplicades a un context acadèmic:

Els estudiants aprendran a descriure edificis des del punt de vista espacial, a llegir plànols, a treballar amb els principals tipus de plànols, seccions i elevacions que normalment s'utilitzen en la professió, a familiaritzar-se amb el discurs específic d'un arquitecte explicant el disseny d'un edifici, a reconèixer i a utilitzar el vocabulari específic de les principals àrees de l'arquitectura, a presentar i transmetre idees i a dissenyar propostes i interactuar amb els companys i companyes de classe o amb professionals.

Coneixement de la llengua:

Els estudiants revisaran i consolidaran els temps verbals present, futur i passiu, el mode condicional, les formes interrogatives, els adjectius comparatius i superlatius, els connectors, les preposicions i el llenguatge de la descripció.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls estudiants prendran part activa en el procés de lectura de textos de l'àmbit de l'arquitectura i en l'escriptura sobre el que prèviament s'hagi llegit. Escoltaran simulacions de conferències en relació al seu camp professional. i exploraran idees de manera individual, compartint-les amb els companys de classe, amb la finalitat d'estimular la reflexió i la discussió.

A més, es donarà èmfasi a la preparació per a l'estudi autònom utilitzant eines d'aprenentatge a distància i recursos virtuals d’internet. Aquest mètode d'aprenentatge és una part essencial de l'assignatura, ja que l'estudiant rebrà les eines i la motivació necessàries per a l'aprenentatge autònom de l'anglès al llarg de la seva vida professional.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
70 71 72 0,79
Classe participativa
70 71 72 0,53
Classe pràctica
70 71 72 0,53
Tutories
70 71 72 0,53
Estudi individuals o en grup
70 71 72 2,63

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

Activitat educativa

% nota final

Resultats d’aprenentatge

 

Assistència i  participació a classe


  

5%

 

                       ---------------

 

 

Expressió escrita


 

10%

 

                                                                                               
(72) Produir textos clars i detallats en llengua anglesa en una àmplia gamma de temes en anglès. 

                       

Exàmens parcials


 

20%

 

 

(70) Comprendre les idees principals de textos complexos en llengua anglesa.

             

Presentacións

 

25%

 

                                                                                                             
(71) Expressar-se amb un grau de fluïdesa i espontaneïtat en llengua anglesa. 

                      

Treball en equip

 

20%

 

                                                                                                       (72) Expressar punts de vista sobre una varietat de temes en anglès.

(70) Dur a terme discussions tècniques en el camp de l'especialització professional de l'Arquitectura.

                   

Examen final


   20%


(70) Comprendre les idees principals de textos complexos en llengua anglesa.

  1. Els alumnes que no hagin assistit al 80% de les classes, no tindran dret a realitzar l'examen final de la primera convocatòria.
  2. Els alumnes amb una nota final entre 4 i 5 només tindran dret a recuperar en segona convocatòria les parts de l’assignatura suspeses durant el curs.
  3. Els alumnes amb una nota inferior a un 4 a la nota final hauran de recuperar el 100% de l'assignatura en segona convocatòria amb l'elaboració i defensa davant d'un tribunal d'un portafoli i un examen final.
  4. No és possible millorar notes d'aprovat (5 i superiors) en cap convocatòria.
  5. En tots els casos i convocatòries els alumnes hauran de mostrar que tenen un nivell B1 d'anglès per aprovar l'assignatura.

Bibliografia i recursos

Bibliografia:

-Diccionari Anglés-Anglés a elecció de l’estudiant.

-Diccionario de sinònims i antònims, Thesaurus, a elecció de l’estudiant.

-An Illustrated Dictionary of Building, de Peter Brett. Butterworth Heinemann: 1997.

-A Visual Dictionary of Architecture, de Francis D. K. Ching, Van Nostrand Reinhold: New York, 1997.

-The Penguin Dictionary of Building: 1995, de James H. Maclean y John S. Scott.

-Diccionario de Arquitectura Construcción y Obras Públicas: Paraninfo, 1999, de R. E. Putman y G. E.Carlson.

-Complexity and Contradiction in Architecture, de Robert Venturi. MOMA papers: New York, 1966.

Recursos:

El professor proporcionarà material de clase.

Material virtual d’intranet i internet per a l’aprenentage autònom:

Distance Learning Programme (fórum intranet)

Student English File Resources (bcn) (fórum intranet)