Universitat Internacional de Catalunya

Pensament 2

Pensament 2
5
7994
2
Segon semestre
OB
Mòdul Propi ESARQ
Pensament 2
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Després de cada classe al meu despatx

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Critical Thinking II

The scope of this subject is to incite critical thinking on the topic of human condition, which makes possible a better understanding of the actions that human beings are capable of. 

Consistently, the syllabus suggested pretends to cover an encompassing approach of several human dimensions, from human rationality to her or his sociability. 

 

Requisits previs

Participació en classe
Capacitat per treballar en equip
Disponibilitat per a entrevistes personals
Capacitat de relació amb la resta de la classe
Capacitat per a comentaris de text
Disponibilitat anàlisi i correcció de les anotacions preses
Condicions per a exposició oral d'un treball
Es penalitza l'excessiva dependència d'internet

Objectius

1. Posseir coneixements i comprendre.

 Entendre la realitat

Conèixer el tot i les seves parts

Saber no és tenir sinó ser

Compartir i donar a conèixer la veritat

Hàbit d'estudi

Planificar el treball,

Programar calendari

Verificar, repassar, corregir

2. Aplicar coneixements 

Solució de problemes

Abastar i fitar els temes

Encertar

Multiplicar la capacitat de treball i formació

Competitivitat,

Resolució de problemes

Sentit de l'oportunitat i de l'eficàcia

Seguretat i confiança en el treball

3. Reunir-interpretar.

Jutjar

Visió de conjunt

Encertar

Ponderar,

Trobar la virtut

Compartir les decisions vitals

Valentia per descobrir llacunes

Sentit de la prudència i de l'audàcia

Esperar sense treure conclusions precipitades

4. Comunicar

Claredat expositiva

Anar al principal sense descurar el secundari

Generar confiança

Parlar clar,

Estar units,

No polemitzar

Transmetre la novetat i el valor de la tradició

Dosar la informació

Qualitat en la brevetat

5. Ésser autònoms

Mundologia

Maduresa personal

Saber consultar sense perdre el temps

Saber dependre d'uns altres

Ser savis sense ser autosuficients

Fugir de la precipitació,

Exercir control sobre la realitat

Seguretat personal i grupal

Competències

MARC TEÒRIC I PRÀCTIC. MINISTERI EDUCACIÓ I CIÈNCIA. Secretaria d'Estat d'Universitats i Recerca

1. El nucli dels objectius de la nova organització de les ensenyament és l'adquisició de competències per part dels estudiants

2. S'haurà de fer èmfasi en els mètodes d'aprenentatge d'aquestes competències i en els procediments per avaluar-les

3. S'utilitza el terme competència exclusivament en la seva accepció acadèmica, i no en la seva accepció d'atribució professional

4. Competències 1: combinació de coneixements, habilitats (intel·lectuals, manuals, socials, etc.), actituds i valors per solucionar problemes o intervenir en assumptes.

4.1. Distingir entre l'excepció i la regla, les parts i el tot, la perifèria i el centre
4.2. Simultanejar l'anàlisi i la síntesi davant problemes complexos
4.3. Basar l'autoestima en l'autoconeixement
4.4. Descobrir talents. Crear i formar equips. No fer-se imprescindibles
4.5. Comparar idees. Referir el que s'aprèn al que se sap
4.6. Destriar objectius. Curt, mitjà, llarg termini
4.7. Objectivar resultats. Distingir avanç, assoliment i èxit

5. Competències 2: especificitat dels coneixements adquirits i la seva aplicació al grau d'arquitectura (abans de cada competència s'especifica la seva denominació numèrica relativa al Pla d'estudis del BOE):

  • 40 - Aptitud per exercir la crítica arquitectònica.
  • 48 - Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
  • 50 - Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
  • 53 - Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
  • 54 - Coneixement adequat de l'estètica i la teoria i història de les belles arts i les arts aplicades.
  • 57 - Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes.
  • 66 - Aptitud per interioritzar la forma arquitectònica.
  • 67 - Aptitud per comprendre i analitzar l'arquitectura i la ciutat en relació amb els sistemes de pensament i la societat.
  • 77 - Coneixement adequat de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de la percepció visual.

Resultats d'aprenentatge

El nucli dels objectius de l'assignatura haurà estat l'adquisició de competències per part dels estudiants
S'haurà d'haver fet èmfasis en els mètodes d'aprenentatge d'aquestes competències i en els procediments per avaluar-la
S'haurà utilitzat el terme competència exclusivament en la seva accepció acadèmica, i no en la seva accepció d'atribució professional
S'entendrà com a resultat vàlid de l'ensenyament el sentit de l'expressió “competències” com a combinació de coneixements, habilitats (intel·lectuals, manuals, socials, etc.), actituds i valors per solucionar problemes o intervenir en assumptes.

Continguts

CRITICAL THINKING II: FROM HUMAN BEING TO HUMAN ACTION

 

Introduction

 

a) Human Being identity: dimensions, faculties and agency. A brief overview

 

Human Being

 

A. Singularity of Human Being Identity

 

a) Life’s nature. Grades. What makes us Humans

b) Human Being dimensions or faculties. Wholeness of the human being, single faculties and rationality. Personality structure. Personality, temper and character

c) Human being Embodiment. Body and Mind relations

d) Sensations and Perceptions. Estimative sense

e) Desiderative dimensions, pleasure and appetite

f) Memory and Self-Identity

g) Imagination

h) Affections and feelings. Feelings: between mind and body. The meaning of feelings. Affections value and integration in human Life. Feelings, personality and character. Emotional Stability. Self-knowledge and self-identity.

i) Free will

j) Knowledge. Kinds of knowledge. True and relativism

 

Human Action

 

B. Human Being Actions

 

a) Ethics and Human Action. Right actions and relativism. 

b) Virtues

c) Freedom. Freedom dimensions. Nature and limitations of human freedom. Freedom and happiness.

d) Happiness and Good. What is the good? Models of happiness

 

4. Human being and relationality

 

A) Love and Friendship

 

4.1. What is common and to share

4.2. Meaning of love and kinds of

4.3. The Acts of love

4.4. The expressions of love. Love as a gift.

4.5. Excess and lack of love

4.6. Meaning of friendship and kinds of. 

 

B) Sexuality and Human Being

 

4.7. Human sexuality anthropological meaning. Sex, nature and culture.

4.7.1. Human sexuality dimensions

  

5. Human Social Dimension and transformative function of the world

 

a) Ethics and Politics

b) Society and its institutions. Solidarity and Tolerance.

c) Work

  

6. Human Being transcendence

 

a) Human religiosity and universality of religious experience. The God Question and Religious rationality. Religious experience. 

b) Pain, illness and death

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLecciones magistrales de 90 minutos los jueves

Análisis de fachadas y ejercicios de representación los lunes

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
40 48 50 51 53 54 55 57 66 67 68 69 75 76 77 1,15
Classe pràctica
40 48 50 51 53 54 55 57 66 67 68 69 75 76 77 1,34
Estudi individuals o en grup
40 48 50 51 53 54 55 57 66 67 68 69 75 76 77 2,5

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula40% final exam 1 exercise of 1 A4 extension (5 points) + comentary on 2 images (1 A4 side) (2,5+2,5 puntos). Total, 120 minutes, 10 points

40% final exercise of representation 60 minutes

20% attendance, punctuality and involvement in lectures.

Bibliografia i recursos

-       Sellés, J. F., Anthropology for Rebels: A Different Way of Doing Philosophical Anthropology, Strathmore University, 2010

-       Yepes Stork, R., Notes on Philosophical Anthropology. Human Excellence,

-       Aristotle, Nicomachean Ethics

-       Aristotle, De Anima

-       Plato, The Republic

-       Polo, L., Ethics: A Modern Version of Its Classic Themes, Sinag-Tala, 2008

-       Llano, C. y Polo, L., The Anthropology of Directive Action (Activity), 1997

-       Pérez López, J. A., Foundations of Management, Rialp, 2014

-       Malo, A., Il senso antropologico dell'azione: paradigmi e prospettive, Armando, 2004

-       Malo, A., Antropologia dell'affettività, Armando, 1999 (trad. Española: Antropología de la afectividad, EUNSA, 2004)

-       Anscombe, G. E. M., Human Life, Action and Ethics, St. Andrews studies in philosophy and public affairs, 2004

-       Lyons, W., Emotion, Cambridge University Press, 1980

-       Solomon, R. C., The Passions, Anchor Press-Doubleday, Garden City, 1976

-       Sarrais, F.Madurez psicológica y felicidad, Eunsa, Pamplona 2013

Terrassa, E., El viaje hacia la propia identidad, Eunsa, Pamplona 2005

- -Lombo, J. A. and Russo, F., Philosophical Anthropology: An Introduction, Midwest Theological Forum, 2020