Universitat Internacional de Catalunya

Estructures 2

Estructures 2
5
7998
3
Segon semestre
OB
Mòdul Tècnic
Estructures 2
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Per correu electrònic,

Samuel Molist       smolist@uic.es

Pedro Casariego    pcasariego@uic.es

Qualsevol dilluns i dimecres lectiu al finalitzar la classe i concretant cita prèvia per mail

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Estructures 2 està basat fonamentalment en la resolució d’estructures d’acer, des del seu plantejament, elecció de tipologia estructural, simplificació, resolució i obtenció de resultats.

 

Per aconseguir-ho establirem un mètode de treball ordenat que ens permeti mitjançant simplificacions aconseguir en un temps raonable una idea del comportament estructural del plantejament inicial. En altres paraules serà més important conèixer el comportament general per tal de realitzar bons plantejaments estructurals que no l’estat tensional final de totes les seccions. Malgrat tot no es renunciarà a conèixer com afecta cada tipus d’esforç a l’estat tensional de la secció.

Requisits previs

-Àrea tributària i repartiment de càrregues

-Plantejar l'equilibri de forces d'una biga

-Trobar les reaccions, tallants i moments flectors

 

-Conèixer les lleis de moments bàsiques d'estructures hiperestàtiques.

Objectius

Al finalitzar l’assignatura l’alumne haurà de ser capaç de resoldre estructures d’acer isostàtiques simples plantejant l’equilibri de forces per a cada nus i per a cada barra i extreure els esforços als quals es troba sotmesa aquesta estructura, identificant-los i representant-los amb gràfics.

 

Un cop realitzats els gràfics haurà de ser capaç de predimensionar-la amb perfiles metàl.lics de promtuari, utilitzant la normativa vigent. Bàsicament es demanarà el coneixement de predimensionat de bigues (a flexió i comprovació a tallant) i de pilars (amb i sense pandeig)

 

Paral.lelament a les estructures d’acer, l’alumne haurà d’assolir els coneixements mínims i bàsics per plantejar estructures de fusta.

Competències

 • 12-T - Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
 • 17 - Aptitud per aplicar les normes tècniques i constructives.
 • 24 - Coneixement adequat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl, així com de les qualitats plàstiques, elàstiques i de resistència dels materials d'obra pesada.

Resultats d'aprenentatge

Al finalitzar aquesta assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de:

-Dibuixar correctament diagrames d'esforços amb els signes corresponents

-Distingir entre tensió tangencial i tensió normal.

-Trobar les tensions que generen els esforços en diferents punts d'una barra i per diferents tipus de seccions (bàsicament perfils laminats i circulars).

-Predimensionar estructures metàl.liques tridimensionals, mitjançant la utilització de models isostàtics i puntualment hiperestàtics simplificats.

-Coneixements per projectar correctament estructures de fusta.

Continguts

Període lectiu:

- BLOC 1 - TEÒRIC I EXERCICIS PRÀCTICS

- BLOC 2 - APLICACIÓ PRÀCTICA AL PROJECTE

BLOC 1

Es combinarà l'explicació dels temes teòrics que comprenen el curs Estructures II, amb la realització d'exercicis pràctics a classe, d'aplicació directe d'aquests coneixements.

1 - Introducció + NORMATIVA -Esforç Axil

2 - Esforç Flector

3 - Esforç Tallant i Esforç Torsor

4 - Flexió simple 

5 - Flexió composta

6 - Pandeig I- Inestabilitat de suports

7 - Pandeig II - Inestabilitat de suports + exercicis

8 - Càlcul plàstic (axil i flexió)

9 - Unions i soldadures

10 - Introducció al càlcul d'estructures de fusta

BLOC 2

Es posaran en pràctica els coneixements assolits a les classes teòriques mitjançant la seva aplicació al Projecte que estigui desenvolupant l'alumne dins l'assignatura de PROJECTES. Així doncs s'agafarà una part del projecte que contempli estructura metàl.lica i es proposarà la seva resolució (equilibri-diagrames-dimensionat), fins a aconseguir un nivell de projecte executiu de la part del projecte escollit.

1 - Entrega proposta estructural projecte particular de l'alumne

2 - Axil dins el projecte. Entrega predimensionat pilar metàl.lic / fusta

3 - Flector dins el projecte. Entrega predimensionat biga 

4 - Tallant i torsor dins el projecte. Entrega detall ancoratge, passador, etc..

5 - Pandeig. Entrega pilar càlcul a pandeig.

6 - Exercicis tipo biga exàmen.

7 - Exercicis tipo "tub" exàmen.

8 - Entrega projecte executiu d'Estructures. Repàs i dubtes examen

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)Una estructura està sotmesa habitualment a un conjunt d’accions externes complexes que hem de simplificar i classificar en hipòtesis simples per posteriorment combinar-les. Tanmateix també l’estructura habitualment és complexa i els enllaços són híbrids (rarament articulacions i empotraments perfectes) i per tant també s’ha de simplificar fins a tenir un sistema de barres manejable que ens permeti obtenir lleis d’esforços que siguin representables gràficament de forma senzilla i interpretables.

Només així podrem verificar tensionalment les seccions de les barres i obtenir perfils de catàleg utilitzant els criteris establerts en les diferents normatives.

L'assignatura es divideix en dos blocs:

En el bloc 1 s'imparteix la teoria del càlcul d'esforços i tensions aplicat a les estructures metàl.liques, aixi com les deformacions. Durant la part teòrica presencial-virtual s'alternarà amb exercicis pràctics per l'assimilació de conceptes. És un bloc teòric-pràctic.

El bloc 2 es realitza un exercici pràctica de resolució d'una estructura metàl.lica tridimensional senzilla, que partirà del treball a l'assignatura de projectes. L'alumne que no cursi l'assignatura de projectes de l'any en curs se li assignarà una estructura d'arquitectura construïda que sigui representativa. Es compaginaran les correccions virtuals amb les presencials, i s'hauran d'aplicar els conceptes apresos al bloc 1.

L'examen final virtual o presencial segons circumstàncies consistirà en una part teòrica (TEST) referent al bloc 1 i una part pràctica referent al bloc 2, amb la resolució de dues petites estructures metàl.liques en 3d.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva 12-T 15-T 17 24 0,6
Classe participativa 12-T 15-T 17 24 0,6
Classe pràctica 12-T 15-T 17 24 0,6
Tutories 12-T 15-T 17 24 0,6
Estudi individuals o en grup 12-T 15-T 17 24 2,5
ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
12-T 15-T 17 24 0,6
Classe participativa
12-T 15-T 17 24 0,6
Classe pràctica
12-T 15-T 17 24 0,6
Tutories
12-T 15-T 17 24 0,6
Estudi individuals o en grup
12-T 15-T 17 24 2,5

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat semipresencial (blended)L’avaluació serà contínua, valorant el grau de participació i d’assistència durant el curs, els resultats de les proves pràctiques i teòriques que es realitzaran durant el curs i al final del curs. Les classes virtuals tindran control d'assistència mitjançant connexió a les plataformes utilitzades (collaborate).

 

 

Millor nota de:

 

1-Exàmen final tèoric i pràctic 60% + Práctica durant el curs 40%

 

 

2-Exàmen final tèoric i pràctic 40% + Pràctica durant el curs 60%

 

Assistència a classe +5% per notes mitges superiors a 5,00

Nota mínima exàmen per promig 4,00

Nota mínima prática per promig 4,00

 

TOTS ELS EXERCICIS PRÀCTICS HAURAN DE TENIR UNA CORRECCIÓ MÍNIMA VIRTUAL O PRESENCIAL AMB UN DELS DOS PROFESSORS PER TAL QUE SIGUIN CORREGITS. EN CAS CONTRARI LA NOTA MÀXIMA SERÀ UN 4,00.

 

ELS TREBALLS ENTREGATS POSTERIORS A LA DATA FIXADA PER L'ENTREGA (DIA DE L'EXAMEN DE PRIMERA CONVOCATÒRIA) TINDRAN UNA NOTA MÀXIMA DE 5,00, SEMPRE QUE TINGUIN UNA CORRECCIÓ MÍNIMA A CLASSE.

 

 

EXAMEN CONVOCATÒRIA 1: Segons Calendari d'examens UIC

 

EXAMEN CONVOCATÒRIA 2: Segons Calendari d'examens UIC

Bibliografia i recursos

Bibliografia bàsica:

 • MORÁN CABRÉ, F.: Análisis matricial de estructuras en ordenador, Ed. Rueda.
 • ARGUELLES ÁLVAREZ, R.:La estructura metálica hoy, Librería Técnica Bellisco. Tomo 1 vol. 1, y Tomo 1 vol. 2.
 • TORROJA MIRET, Eduardo: Razón y ser de los tipos estructurales, Madrid, Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, 1976.
 • NAVÉS VIÑAS, F; LLORENS SULIVERA, M; Càlcul d'estructures, Publicacions Aula d'Arquitectura, Ed. UPC
 • LÓPEZ ALMANSA, F; URBANO SALIDO, J; Càlcul d'estructures introducció, Publicacions Aula d'Arquitectura, Ed. UPC

Normatives d’obligat compliment:

 • Còdi Tècnic de l’edificació:
  • DB-SE Seguretat estructural
  • DB-SE AE Accions en l’edificació (Substitueix a NBE-AE-91 Accions en l’edificació)
  • DB-SE A Acer (Substitueix a NBE-EA-95 Estructures d’Acer)
  • DB-SE M Fusta
 • EHE-2008 (en vigor a partir de 1 de desembre de 2008)
 • EHE-99 Estructuras de Hormigón.

Normatives complementàries:

 • Eurocode 1: Actions on structures
 • Eurocode 3: Design of steel structures
 • Eurocode 5: Design of timber structures

Material didàctic