Universitat Internacional de Catalunya

Instal·lacions 1

Instal·lacions 1
5
7999
3
Segon semestre
OB
Mòdul Tècnic
Instal·lacions 1
Llengua d'impartició principal: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Dilluns de 12 a 13h, prèvia sol · licitud d'entrevista.

La comunicació serà realitzada a base del espai dedicat a intranet.

La documentació de l'assignatura es lliura en dos sentits a través de la xarxa.

L'atenció personal fora dels horaris de classe es realitza a base de cita prèvia per correu electrònic.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


El condicionament tèrmic, acústic i lumínic, juntament amb les instal · lacions necessàries per realitzar-lo, formen part dels requeriments bàsics dels edificis.

Donada la creixent importància i la complexitat que han adquirit les instal · lacions dels edificis en els últims temps, l'arquitecte es veu, cada vegada més, obligat a col · laborar amb diferents especialistes per desenvolupar els projectes.

Per tant, l'arquitecte, com a projectista i director d'obra, ha de tenir els coneixements bàsics sobre les instal · lacions i les normatives que les regularitzen per poder complir amb la seva funció de coordinador de tot el procés d'edificació.

Instal · lacions 1 engloba les instal · lacions energètiques, climatització, proveïment i d'evacuació, totes compreses inherents al projecte arquitectònic.

Requisits previs

No s'exigeix cap requisit previ però si es recomana assistir a classe amb els apunts llegits i el material necessari per treballar.

Objectius

Facilitar la integració en el procés projectual de l'alumne de la complexitat i riquesa que suposa el condicionament ambiental.

Ajudar l'alumne a entendre els conceptes físics fonamentals que determinen el confort ambiental, així com la interrelació de les diferents instal · lacions necessàries per aconseguir dins de l'edificació.

Dotar l'alumne de la capacitat per dimensionar les instal · lacions en fase de projecte per tal de controlar i preveure els espais necessaris per a equips i traçat de les instal · lacions.

Desenvolupar la capacitat per elaborar la documentació projectual, gràfica i escrita, necessària per dur a terme un projecte d'edificació.

Competències

  • 16-T - Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar instal · lacions de subministrament, tractament i evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització.
  • 17 - Aptitud per aplicar les normes tècniques i constructives.
  • 22 - Capacitat per projectar instal · lacions edificatòries i urbanes de transformació i subministrament elèctrics, de comunicació audiovisual, de condicionament acústic i d'il · luminació artificial.
  • 23 - Capacitat per conservar instal · lacions.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta matèria l'estudiant ha de ser capaç de:

-Concebre el projecte tenint en compte les instal · lacions i les normatives que les regeixen.

-Predimensionar les instal · lacions corresponents segons l'ús de l'edifici.

-Integrar i gestionar els diferents projectes tècnics al projecte arquitectònic.

Continguts

Comfort tèrmic

Gestió d'aigües pluvials i residuals

Ventilació

Instal·lacions hidràuliques

Instalació de baixa tensió

Instalacions de telecomunicacions

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls blocs temàtics s'inicien amb sessions teòriques acompanyats d'exercicis i pràctiques individuals guiades.

Cada bloc acabarà en pràctiques realitzades en grup.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
16-T 17 22 23 1,15
Classe participativa
16-T 17 22 23 0,1
Classe pràctica
16-T 17 22 23 0,5
Tutories
16-T 17 22 23 0,75
Estudi individuals o en grup
16-T 17 22 23 2,5

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació es basa en tres conceptes:

1. Avaluació continuada individual a força d'exercicis i pràctiques presencials

2. Pràctiques en grup avaluades

3. Examen teòric final

Al final del crus l'alume compta amb una mitjana de tots els exercicis pràctics i una nota de l'exàmen teòric.

La nota final s'obté de fer la mitjana ponderada entre el 70% de la mitjana de la part pràctica i el 30% de la nota de l'exàmen teòric.

Bibliografia i recursos

Normativa corresponent com CTE i altres

Catàlegs de fabricants

Programes informàtics específics