Universitat Internacional de Catalunya

Comunicació i Informació Escrita

Comunicació i Informació Escrita
6
8002
1
Primer semestre
FB
Comunicació
Comunicació escrita
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Dra. Carla Gracia: cgracia@uic.es

Presentació

Saber expressar-se amb claredat, criteri i precisió és fonamental per a qualsevol futur professional de la comunicació. Mitjançant la pràctica continuada, Comunicació i Informació Escrita ofereix les eines clau perquè l'alumne/a desenvolupi la seva creativitat i aprehengui les tècniques narratives del text escrit.

Requisits previs

No són necessaris requisits previs.

Objectius

 • Estimular la lectura i l'escriptura per millorar l'expressió oral i escrita
 • Aprendre a generar contingut, a relacionar-ho amb altres coneixements i a estructurar les idees de manera adequada dins d'un text
 • Oferir una base teòrica sobre les eines narratives que permeti a l'alumne/a treure el màxim partit de la llengua per a una comunicació efectiva segons l'objectiu establert en cada cas
 • Experimentar amb diferents gèneres narratius i registres comunicatius i entendre la particularitat i potencialitat de cadascun
 • Escriure amb correcció i precisió
 • Millorar l'estil propi d'escriptura i entendre l'efecte de certes decisions estilístiques i narratives. 
 • Saber analitzar textos de manera argumentada
 • Incorporar l'autocorreció com a part del procés d'elaboració del text escrit.
 • Fomentar l'actitud crítica i la capacitat reflexiva de l'alumne/a com a consumidor/a i creador/a de textos.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 17 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els esdeveniments de la realitat social, i poder representar la Història Contemporània
 • 18 - Capacitat i desenvolupament de cultura general i interès pels esdeveniments socials
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 22 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col·loquials i cultes.
 • 23 - Capacitat de prioritzar els esdeveniments noticiables i contrastar la informació
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 43 - Capacitat per crear guions cinematogràfics, televisius i radiofònics segons les exigències del gènere
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 45 - Capacitat per conèixer i dominar les tècniques de la narrativa audiovisual
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Els alumnes de Comunicació i Informació Escrita:

 • Escriuran de forma correcta i fluida 
 • Aprendran tècniques de síntesis i de concreció i organització d'idees 
 • Tindran un major domini del llenguatge i una major capacitat creativa que podran aplicar de manera eficaç segons els objectius comunicatius
 • Sabran analitzar textos de diferents naturaleses comunicatives
 • Posaran en pràctica la creativitat

Continguts

L'assignatura aborda els següents temes:

 • Comunicació: fonaments, factors i objectius
 • Estratègies de comprensió lectora
 • Tipologia de textos
 • El procés d'escriure
 • El procés de composició. Generar, triar i ordenar contingut, escriure, editar
 • La bona escriptura: paràgrafs, frases, estil, gramàtica, lèxic, cohesió, puntuació
 • Explorar la font retòrica. Tema i idea
 • El narrador i la veu narrativa
 • Estils d'escriptura: literari, acadèmic, periodístic, publicitari.
 • Estructures narratives
 • Fons i forma: el llenguatge figurat. Dir i mostrar.
 • El ritme, el to i el registre
 • Gèneres
 • Objectivitat i subjectivitat
 • L'edició d'un text i la reescriptura
 • Retòrica i oralitat
 • L'entorn tecnològic i la comunicació escrita

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.2
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1.5
E-learning: Es facilitarà l'aprenentatge no presencial fonamentat en les TIC. 1.0
Labs: grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social). 0.4
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 2.4
Aprenentatge entre iguals: Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític. 0.5

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaSistemes i criteris d'avaluació

Escriure amb correcció és fonamental en totes les assignatures i, especialment, en aquesta. Seguint la normativa de la Facultat, les faltes d'ortografia descomptaran un punt en els treballs i mig punt en els exàmens. Així, s'observarà rigorosament la normativa de la facultat en relació amb les faltes d'ortografia i, per descomptat, del plagi. En aquest sentit, un plagi serà motiu de suspès de la totalitat de l'assignatura i pot suposar una falta lleu establerta per part de la junta de govern de la universitat.Sistema d'avaluació: 

L'avaluació es distribueix en tres parts: 

-Un examen final: 50% 

-Treball final: 30%

-Pràctiques de classe i participació: 20%


Altres convocatòries: 

Segona convocatòria: Si l'alumne suspèn la primera convocatòria ha de presentar-se a l'examen escrit de segona convocatòria.

Tercera convocatòria: Si l'alumne suspèn la segona convocatòria, haurà de matricular-se de nou de tota l'assignatura i cursar-la i aprovar-la.

Quarta convocatòria: Si l'alumne suspèn la tercera convocatòria, ha de presentar-se a l'examen de quarta convocatòria.

Cinquena convocatòria: Si l'alumne suspèn la quarta convocatòria, s'haurà d'acollir a les condicions establertes per les convocatòries extraordinàries.

Bibliografia i recursos

Aleza, M. et al.  (2006) Lengua española para los medios de comunicación: usos y normas actuales. Barcelona: Tirant lo Blanch.

Camps, O. (2013) Editat per Amadeo, I. Llibre d’estil de la corporació catalana de mitjans audiovisuals. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Cassany, D. (2006) La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama. 

Cassany, D. (1989) Describir el escribir. Barcelona: Austral.  

Eco, U. (1996) Seis paseos por los bosques narrativos. Barcelona: Lumen. 

Fuentes, C. (2011) Guia práctica de escritura y redacción. Barcelona: Espasa Libros.

García Márquez, G. (1995) Cómo se cuenta un cuento. Madrid: Ollero y Ramos. 

Goldberg, N. (2004) El gozo de escribir. Madrid: La liebre de marzo. 

Goldberg, N. (2003) El rayo y el trueno. Barcelona: La liebre de marzo. 

King, S. (2012) Mientras escribo. Barcelona: Plaza y Janés. 

Lázaro, F. (2015) El dardo en la palabra. Barcelona: Debolsillo. 

Martínez Sousa, J. (2001) Manual de estilo de la lengua española. Gijón: Ediciones Trea

Páez, E. (2006) Manual de técnicas narrativas. Editorial SM. Madrid: 

Queneau, R. (1989) Ejercicios de estilo. Madrid: Cátedra. 

Rodari, G. (2002) Gramática de la fantasía: introducción al arte de contar historias. Madrid: Editorial del Bronce.  

Spang, K. (2005) Persuasión. Fundamentos de retórica. Barcelona: Eunsa.

Material didàctic