Universitat Internacional de Catalunya

Ràdio

Ràdio
4
8003
1
Segon semestre
OB
Comunicació
Ràdio
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Per a qualsevol dubte podeu contactar amb mi mitjançant el meu correu electrònic.

Presentació

Aquesta assignatura és una introducció a la ràdio. Com tot mitjà de comunicació, la ràdio té un llenguatge propi, una singular manera de fer i de comunicar, determinada per unes circumstàncies tècniques i per l'ús d'uns recursos concrets. La ràdio es defineix per la seva condició sonora, i de ahií es deriven tota una sèrie de característiques que la diferencien de la resta de mitjans de comunicació. Aquesta assignatura introdueix als alumnes en el llenguatge i la narrativa radiofònica, les bases a partir de les quals es construeix la comunicació en aquest mitjà.

Requisits previs

Aquesta assignatura no planteja cap requisit previ.

Objectius

 • Exposar les característiques i singularitats de la ràdio en l'ecosistema dels mitjans de comunicació.
 • Aprendre els conceptes clau del llenguatge radiofònic i conèixer els mecanismes comunicatius propis del mitjà radiofònic.
 • Entendre i aprendre el sentit i ús dels elements del llenguatge radiofònic.
 • Aprofundir en el procés de producció i articulació de la veu.
 • Conèixer els mecanismes de la locució radiofònica.
 • Entendre i dominar les tècniques de redacció per al mitjà radiofònic.
 • Aprendre la tipologia i característiques dels gèneres radiofònics.
 • Conèixer l'estructura i característiques del sector radiofònic.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 15 - Coneixement i domini de l'expressió corporal i la tècnica de locució
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 17 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els esdeveniments de la realitat social, i poder representar la Història Contemporània
 • 18 - Capacitat i desenvolupament de cultura general i interès pels esdeveniments socials
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 22 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col·loquials i cultes.
 • 23 - Capacitat de prioritzar els esdeveniments noticiables i contrastar la informació
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 45 - Capacitat per conèixer i dominar les tècniques de la narrativa audiovisual
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Els/les estudiants:

1. S'expressaran amb correcció i claredat

2. Elaboraran guions per als diferents mitjans de comunicació

3. Argumentaran de manera intel·ligible i convincent

4. redactaran peces informatives amb fluïdesa

5. Dominaran el llenguatge escrit i oral

6. Seran capaços de crear continguts radiofònics

Continguts

 • El llenguatge sonor
 • El mitjà radiofònic no-publicitari
  • EGM Classificació Emissores
 • El mitjà radiofònic publicitari
  • Formats publicitaris
 • Formats de gestió de marca radiofònica
  • Safata continuïtat
 • El branding sonor
  • Elements d'una marca
 •  El laboratori sonor
   

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa resta de cts son d'autonomia de l'alumne  
ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0,7
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0,2
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0,2
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 0,5
Aprenentatge entre iguals: Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític. 0,2
Mentoring programme. per fomentar el repàs i l'aprofundiment en competències i coneixements, així com en el desenvolupament d'hàbits de compromís social i responsabilitat, els alumnes més avantatjats guiaran a alumnes de cursos inferiors, especialment si aquests tenen algun tipus de minusvalia personal (física, etc.). 0,2

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula • Pràctiques (50%) 
 • Treball final (50%)
2a i altres convocatòries: 100% Treball final

Bibliografia i recursos

 • Abad, Federico. (2012). ¿DO RE QUÉ? Guía práctica de iniciación al lenguaje musical. Berenice Manuales. 
 • Alonso González, Carmen María. (2004). El canto de las sirenas: comunicación y persuasión en la publicidad radiofónica. Salamanca: Publicaciones Universidad Pontificia.
 • Balsebre, Armand. (2004). El lenguaje radiofónico. Madrid: Cátedra.
 • Betés Rodríguez, Kety. (2002). El sonido de la persuasión. Relatos publicitarios en la radio. Valencia: Universidad Cardenal Herrera-CEU.
 • Blanch, Margarita; Lázaro, Patrícia (2010). Aula de locución. Madrid: Cátedra.
 • Blanco, I., Fernández Martínez, P. (coordinadores) (2004). El Lenguaje radiofónico: la comunicación oral. Madrid: Fragua.
 • Gallego, J. Ignacio. (2010). Podcasting. Nuevos modelos de distribución para los contenidos sonoros. Barcelona: UOC.
 • Gutiérrez García, María; Perona Páez, Juan José (2002). Teoría y técnica del lenguaje radiofónico. Barcelona: Bosch.
 • Labrada, Jerónimo. (2009). El sentido del sonido: la expresión sonora en el medio audiovisual. Barcelona: Alba.
 • Martí Martí, Josep M. (2016). 51 ideas para hacer buena radio. Barcelona: UOC.
 • Ortiz Sobrino, Miguel Ángel y López Vidales, Nereida  (editores). (2011). Radio 3.0: una nueva radio para una nueva era: la democratización de los contenidos. Madrid: Fragua
 • Rodero, Emma. (2011). Creación de programas de radio. Madrid: Síntesis.
 • Rodero, Emma. (2005). Producción radiofónica. Madrid: Cátedra.
 • Rodero, Emma. (2003). Locución radiofónica, Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión.
 • Soengas, X. & Rodero, E. (2010). Ficción radiofónica: cómo contar una historia en la radio, Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión.
 • Vidal Mestre, Montse. (2018). Branding sonoro: Sonokey: el método de impulso emocional y mnemotécnico para las marcas. Barcelona: UOC.