Universitat Internacional de Catalunya

Teoria de la Informació

Teoria de la Informació
6
8010
1
Primer semestre
FB
Societat de la informació i del coneixement
Teoria de la informació
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Per a l'atenció individual cal concertar hora amb cadascun dels professors a través del correu electrònic.

Isadora García Avis: igaravis@uic.es

Pere Buhigas Cardó: pbuhigas@uic.es

Presentació

A les societats democràtiques, la informació te un paper tant  fonamental  que condiciona la seva pròpia existència. S’estén  i abasta qualsevol activitat humana, influint en la presa de decisions i en la pròpia percepció del que passa al món. L’era digital ha multiplicat en tant sols dues dècades i de manera inimaginable, els canals de comunicació pels que flueix la informació. Les teories clàssiques que interpreten els fenòmens associats a les teories de la comunicació, es veuen ara desbordats per nous paradigmes. Aquesta assignatura respon a la necessitat d’incorporar a l’estudi tradicional dels models que regeixen la comunicació, aquells altres que son conseqüència de la immersió en un món digital, interactiu i sense fronteres. Familiaritzar-se amb aquest entorn permet desenvolupar un necessari sentit crític que ajudi a entendre millor la realitat.

Requisits previs

 

Per cursar aquesta assignatura no són necessaris requisits previs.

Objectius

 • Comprendre de manera amplia i profunda els fenòmens de la comunicació i de la informació.
 • Conèixer la rutina dels professionals de la informació que treballen als mitjans audiovisuals.
 • Reflexionar sobre el paper que desenvolupa la informació audiovisual a les societats d’avui.
 • Assimilar el funcionament dels processos de comunicació i els seus efectes sobre la societat.
 • Complementar l’aprenentatge teòric sobre les ciències de la comunicació i de la informació amb l’aplicació pràctica.
 • Desenvolupar capacitat de pensament crític en relació amb alguns patrons d’actuació en els mitjans contemporanis.
 • Entendre i valorar la dimensió de responsabilitat professional dels comunicadors.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 15 - Coneixement i domini de l'expressió corporal i la tècnica de locució
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 18 - Capacitat i desenvolupament de cultura general i interès pels esdeveniments socials
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 22 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col·loquials i cultes.
 • 23 - Capacitat de prioritzar els esdeveniments noticiables i contrastar la informació
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 27 - Capacitat d'adaptació als diferents públics i mercats audiovisuals
 • 35 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 38 - Capacitat per entendre i aplicar l'estructura del sistema audiovisual
 • 39 - Capacitat per entendre i aplicar la dimensió legal d'un producte audiovisual
 • 40 - Capacitat per defensar i respectar l'autoria i propietat intel•lectual
 • 41 - Capacitat de coneixement i funcionament dels diferents elements agents del sector audiovisual
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 51 - Coneixement i domini del funcionament de la Comunicació Corporativa i Institucional
 • 52 - Capacitat d'aplicar els coneixements i tècniques audiovisuals amb finalitats comercials en qualsevol de les seves formes
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Els alumnes descobriran el funcionament dels processos informatius als mitjans audiovisuals.
 2. Els alumnes comprendran les diferents dimensions que constitueixen la informació audiovisual que consumeixen a diari.
 3. Els alumnes aprendran a reflexionar sobre diferents aspectes teòrics de la comunicació i de la informació, per després poder aplicar-los al desenvolupament de la pràctica periodística.
 4. Els alumnes aprofundiran en la cultura i el pensament contemporani i les seves influències en dinàmiques  de comunicació.

Continguts

Tema 0. Introducción

¿Qué es comunicación? ¿Qué es información?


Tema 1. El contexto actual de la información

1.1. El ecosistema empresarial de la comunicación. Medios públicos y privados. 

1.2. La evolución histórica de los medios audiovisuales.

1.2.1. De la paleotelevisión a la hipertelevisión.

1.2.2. Pervivencia de la radio en el entorno digital.

1.3. La profesionalización del comunicador de información. 

1.4. El papel de la información y de la imagen en las sociedades de hoy.

1.5. La "dieta mediática" contemporánea. 

 

Tema 2. Estructura de los procesos de comunicación

2.1. Codificación e interpretación del mensaje: del emisor al receptor.

2.2. Fases del proceso de elaboración y transmisión de contenidos informativos.

    2.2.1. CreaciónRecogida de datos. Fórmulas narrativas para la información.

    2.2.2. Distribución. Tecnología: del soporte película a los satélites.

    2.2.3. Recepción. Hábitos en el consumo de la información. 

 

Tema 3. El origen de la información

3.1. El "derecho a la información" y la función de intermediación del periodista. 

3.2. ¿De dónde salen las noticias? Tipos de fuentes de información. 

3.3. Confianza y verificación de datos. 

3.4. Caso práctico 1: El Caso Watergate.


Tema 4. Comunicación y opinión pública 

4.1. ¿Puede haber opinión en la información?

4.2. Efectos de los medios de comunicación sobre la opinión pública.

4.3. Selección de noticias y criterio editorial.

4.4. Fake news? Manipulación y desinformación. 

4.5. Caso práctico 2: Desinformación en la era de la posverdad.  


Tema 5: La información como realidad instantánea y móvil

5.1. Cultura de la inmediatez y nuevas tecnologías.

5.2. Workshop: Mobile Journalism (MOJO).

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.6
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1.2
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0.4
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 3.0
Aprenentatge entre iguals: Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític. 0.8

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPrimera convocatòria (Gener):

 • 40 % Examen final
 • 20 % Workshop: Mobile Journalism (MOJO)
 • 20 % Presentación oral (casos prácticos)
 • 20 % Participació i exercicis realitzats a classe

Per poder fer mitjana en primera convocatòria, és imprescindible que la nota de l’examen sigui igual o superior a 4.

Segona convocatòria (Juny):

 • El sistema d'avaluació serà el mateix que a primera convocatòria.
Tercera convocatòria (y sucesivas):
 • 100% Examen final. Para aprobar, la nota deberá ser igual o superior a 5.
 


Bibliografia i recursos

Bibliografía obligatoria:

 

Durant el semestre es proporcionaran diferents articles acadèmics y textos periodístics de lectura obligatòria.

 

 

Material didàctic