Universitat Internacional de Catalunya

Accesibilitat

Accesibilitat
2.5
8087
3
Primer semestre
OB
Mòdul Projectual
Accesibilitat
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


 Els alumnes podran escriure al mail del professor, per a qualsevol dubte.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Cada vegada més la societat envelleix, i les expectatives de vida augmenten gràcies als avenços mèdics i tecnològics.

 L'arquitectura ha de ser cada vegada més social i humana, ja que tots nosaltres al llarg de la nostra vida hem tingut, tenim o tindrem situacions que limitaran temporal o permanentment la nostra autonomia a l'haver de empènyer els cotxets dels nostres fills, fer-nos grans, tenir accidents temporals, o una gran discapacitat motòrica, cognitiva o sensorial.

 En realitzar projectes i obres d'obra nova, reforma, ampliació i canvi d'ús, hem de complir entre altres, amb els requeriments a què ens obliguen les normatives vigents sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i en la comunicació, a nivell estatal i en les diferents Comunitats autònomes; que serà la documentació bàsica d'aquesta assignatura, amb l'objectiu d'aconseguir la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans en gaudir i utilitzar entorns, edificis, habitatges, sistemes d'informació i mitjans de transport accessibles a tothom.

 Aquesta assignatura es dirigeix a estudiants d'arquitectura de 3r Curs de l'ESARQ a la UIC, i totes aquelles persones relacionades directament amb l'art de projectar, el disseny, i la construcció d'obres, etc; on comprovaran els avantatges que reuneix per a tots un espai, itinerari, element, servei, o producte ACCESSIBLE; que ho sigui també per a persones amb discapacitats

 Actualment el compliment de les normatives sobre accessibilitat, es veu encara com una obligació i un impediment per realitzar un bon projecte o disseny, i es resol amb independència dels criteris inicials projectuals. Proposem resoldre l'accessibilitat des de l'inici de la concepció projectual, de manera desapercebuda i sense cost, a l'estar integrada en el disseny original

 L'alumne descobrirà "Les capacitats de les persones amb discapacitat", i que "L'accessibilitat no és solament una necessitat per a les persones amb discapacitat, sinó un avantatge per a tots els ciutadans"; que a més redunda en una millora de la qualitat del seu propi projecte

Requisits previs

 Es un requisit imprescindible, l’assistència a les classes, on es supervisarà mitjançant les firmes d’assistència.

Objectius

Analitzar i comprendre els criteris sobre l’accessibilitat en els espais, itineraris, elements, productes i serveis del nostre entorn; amb el fi de no nomes coneixe la normativa vigent, sinó la de dominar tots els detalls necessaris, per aconseguir aplicar l’accessibilitat de manera desapercebuda, amb criteris de normalització i dissenys d’us habituals per a tots, preparats també per a PMR (Persones de Mobilitat Reduïda),amb un cost baix o nul.

 

Posar en practica aquetes tendències innovadores, per així poder realitzar una aproximació critica a la llei d’accessibilitat i el seu reglament.

 

Formar a els estudiants, perquè en un futur pròxim i com a professionals de l’arquitectura, poguessin en els seus projectes aplicar aquets criteris d’accessibilitat i dissenyar per a tots els ciutadans, tinguin o no discapacitats.

 

Aconseguir millorar la qualitat de vida de totes les persones com arquitectes involucrats en la accessibilitat. Per exemple: un habitatge deuria de ser accessible i podria ser utilitzat durant tota la vida, incloent aquelles fases de la vida, en que el seua habitants amb l’edat, varien les seves dependencies.

Competències

 • 34-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • 35-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes urbans.
 • 36-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de direcció d'obres.
 • 37 - Aptitud per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • 38-T - Aptitud per intervenir en i conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït.
 • 39-T - Aptitud per suprimir barreres arquitectòniques.
 • 40 - Aptitud per exercir la crítica arquitectònica.
 • 41-T - Aptitud per resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il · luminació natural.
 • 42 - Aptitud per catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seva protecció.
 • 43-T - Capacitat per realitzar projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.
 • 44-T - Capacitat per redactar projectes d'obra civil.
 • 45-T - Capacitat per dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
 • 46 - Capacitat per aplicar normes i ordenances urbanístiques.
 • 47-T - Capacitat per elaborar estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals.
 • 48 - Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
 • 49 - Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura.
 • 50 - Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
 • 51 - Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
 • 52 - Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
 • 53 - Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • 54 - Coneixement adequat de l'estètica i la teoria i història de les belles arts i les arts aplicades.
 • 55 - Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • 56 - Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.
 • 57 - Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes.
 • 58 - Coneixement adequat dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.
 • 60 - Coneixement de la reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'acompliment professional.
 • 61 - Coneixement de l'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats.
 • 62 - Coneixement de la taxació de béns immobles.

Resultats d'aprenentatge

 Amb aquesta assignatura, els alumnes disposaran dels coneixements necessaris per a poder projectar aplicant l’accessibilitat en tots els seus projectes i dominant els detalls per aconseguir realment entorns i edificis realment accessibles per a persones amb grans discapacitats motoriques, psíquiques, sensorials, i millorant a la vegada, la qualitat de vida de totes les persones.

Continguts

1ª CLASSE : LEGISLACIÓ I NORMATIVA

2ª CLASSE : ACCESSIBILITAT EN LES COMUNICACIONS VISUALS I AUDITIVES

3ª CLASSE : INTRODUCCIÓ A L’ACCESSIBILITAT

4ª CLASSE : ACCESSIBILITAT I DISSENY DE L’ESPAI URBA I

5ª CLASSE : ACCESSIBILITAT I DISSENY DE L’ESPAI URBA II

6ª CLASSE : TEST  - URBANISME I ACCESSIBILITAT EN L’EDIFICACIÓ D’ÚS PÚBLIC

7ª CLASSE : EXEMPLES D’ACCESSIBILITAT EN EDIFICACIÓ D’ÚS PÚBLIC I EL PLA D’ACCESSIBILITAT

8ª CLASSE : EXEMPLES D’ACCESSIBILITAT EN HABITATGES I CORRECCIÓ EXERCICIS ALUMNES

9ª CLASSE : ACCESSIBILITAT EN L’EDIFICACIÓ D’ÚS PRIVAT-HABITATGE I CORRECCIONS EXERCICIS ALUMNES

10ª CLASSE : TEST  - EDIFICACIÓ I CORRECCIONS EXERCICIS ALUMNES

11ª CLASSE : CONTROL DE L’ENTORN,  DOMÒTICA I AJUDES TECNIQUES

12ª CLASSE : CORRECCIONS PÚBLIQUES – EXERCICIS ALUMNES

13ª CLASSE : CORRECCIONS PÚBLIQUES – EXERCICIS ALUMNES

14ª CLASSE : CORRECCIONS PÚBLIQUES – EXERCICIS ALUMNES

15ª CLASSE : ENTREGA FINAL TREBALLS

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 0,3
Classe participativa
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 0,3
Classe pràctica
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 0,33
Tutories
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 0,33
Estudi individuals o en grup
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 1,25

Bibliografia i recursos

L’accessibilitat a l’edificació i l’urbanisme:

Recomanacions tècniques per a projectes i obres. EDICIONES    UPC

 

Catalogo ROCA de Accesibilidad de sus productos

 

Personas, Dependencia, Calidad de Vida y Nuevas Tecnologías. Editorial Hacer

 Autor: Rovira-Beleta                                                                              

 

Código de Accesibilidad de Cataluña.   GENERALITAT DE CATALUÑA

CTE – Código Técnico de la Edificación y del Urbanismo.

Material didàctic