Universitat Internacional de Catalunya

Urbanisme 2

Urbanisme 2
5.5
8091
3
Primer semestre
OB
Mòdul Projectual
Urbanisme 2
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Prèvia sol·licitud de reunió per e-mail.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Professors de taller:

Arq. Ignacio Arizu

Dra. Marta Benages

Dr. Alvaro Cuéllar

Dra. Madalen González Bereziartua

Arq. Joan Solà

Dr. Pere Vall Casas

Professors de teoria:

Dra. Marta Benages

Dra. Carmen Mendoza

Dr. Pere Vall Casas

EL PROJECTE RESIDENCIAL. LA CONSTRUCCIÓ DE LA CIUTAT DES DE LA RESIDÈNCIA

L'assignatura d'Urbanisme 2 inicia l'alumne en el projecte urbanístic residencial. Amb aquest objectiu, es desenvolupa una proposta d'ordenació mitjançant el diàleg permanent entre teoria i pràctica. Es posen a l'abast de l'estudiant els instruments mitjançant els quals l’arquitecte reconeix i analitza els projectes residencials, a la vegada que es presenten les intencions i idees que aquest utilitza per transformar, modificar i ampliar la ciutat. La bona integració del projecte en el context urbà on es disposa, i l'aplicació raonada de models de referència de la cultura urbanística contemporània resulten essencials.

Requisits previs

L’alumne només podrà cursar Urbanisme 2 un cop hagi aprovat Urbanisme 1.

Objectius

 _Dotar l’alumne d’un mètode per abordar el projecte urbanístic. Aquest mètode es caracteritza per integrar, a totes les escales, l’anàlisi de l’àmbit de treball i la proposta d’intervenció.

_Aplicar el mètode del projecte urbanístic al desenvolupament d’un barri, mitjançant el recolzament de projectes emblemàtics de la cultura urbanística contemporània.

_Dotar l’alumne dels instruments i criteris necessaris per interpretar les capacitats d’un entorn urbà i formular una proposta d’estructura urbana coherent a escala 1/5000.

_Dotar l’alumne dels instruments i criteris necessaris per desenvolupar una proposta d’ordenació residencial a escala 1/2000 on s’integrin les vies, els espais públics i els edificis residencials.

_Dotar l’alumne dels instruments i criteris necessaris per desenvolupar el projecte de la unitat d’agrupació residencial, especificant els tipus edificatoris, les plantes baixes i l’espai públic a escala 1/1000 i 1/500.

_Que l’alumne apliqui els conceptes, les dimensions i els models de referència bàsics pel disseny de les vies, els espais públics i les unitats residencials.

_Que l’alumne conegui i incorpori a la pràctica del projecte residencial els tòpics contemporanis de la diversitat, la identitat i la sostenibilitat.

Competències

 • 35-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes urbans.
 • 37 - Aptitud per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • 42 - Aptitud per catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seva protecció.
 • 45-T - Capacitat per dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
 • 46 - Capacitat per aplicar normes i ordenances urbanístiques.
 • 47-T - Capacitat per elaborar estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals.
 • 51 - Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
 • 52 - Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
 • 53 - Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • 55 - Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • 57 - Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes.
 • 58 - Coneixement adequat dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.
 • 59 - Coneixement adequat dels mecanismes de redacció i gestió dels plans urbanístics a qualsevol escala.
 • 60 - Coneixement de la reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'acompliment professional.
 • 61 - Coneixement de l'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats.

Resultats d'aprenentatge

 _Capacitat per desenvolupar autònomament el mètode del projecte urbanístic residencial, mitjançant la integració, a totes les escales, de l'anàlisi de l'àmbit de treball i la proposta d'intervenció.

 _Coneixement dels principals projectes residencials de la cultura urbanística contemporània i incorporació a la pràctica del projecte.

 _Capacitat per per interpretar les condicions d’un entorn urbà i formular una proposta d’estructura urbana coherent a escala 1/5000.

_Capacitat per desenvolupar una proposta d’ordenació residencial a escala 1/2000 on s’integrin les vies, els espais públics i els edificis residencials.

_Capacitat per desenvolupar el projecte de la unitat d’agrupació residencial, especificant els tipus edificatoris, les plantes baixes i l’espai públic a escala 1/1000 i 1/500.

_Capacitat d'aplicar els conceptes, les dimensions i els models de referència bàsics pel disseny de les vies, els espais públics i les unitats residencials.

_Coneixement dels tòpics contemporanis sobre la diversitat, la identitat i la sostenibilitat, i incorporació a la pràctica del projecte residencial.

Continguts

Classe 1. El projecte residencial. Introducció

Classe 2. El projecte residencial. Mètode

Classe 3. El projecte de l’espai viari

Classe 4. El projecte de l’espai públic

Classe 5. De la casa a la ciutat I

Classe 6. El tipus edificatori

Classe 7. De la casa a la ciutat II

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’ensenyament d’Urbanisme 2 s’efectua en format de taller continu on s’integra l’aprenentatge teòric i pràctic. El taller es desenvolupa en dues parts.

Taller Pràctic. Té per objectiu projectar un barri, a través de les següents fases de treball:

 • Lectura interpretativa de l’àmbit de treball a escala 1/5000 i 1/2000.
 • Proposta d’estructura urbana del nou teixit residencial articulada als sistemes de la ciutat a escala 1/5000.
 • Ordenació del barri a escala 1/2000 y seccions a escala 1/1000.
 • Disseny de la planta baixa i dels espais públics del conjunt a escala 1/1000 i seccions a escala 1/500.
 • Disseny de la unitat d’agrupació a escala 1/500 i seccions a escala 1/200.
 • Disseny de les vies més rellevants a escala 1/200.

Taller Teòric. Té per objectiu aportar continguts teòrics, models de referència i bases instrumentals per desenvolupar el projecte residencial del Taller Pràctic. S’imparteixen sessions teòriques complementades amb exercicis pràctics específics de suport als continguts teòrics. Els exercicis es desenvolupen a classe.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
35-T 37 42 45-T 46 47-T 51 52 53 54 57 58 59 60 61 0,67
Classe participativa
35-T 37 42 45-T 46 47-T 51 52 53 54 57 58 59 60 61 0,67
Classe pràctica
35-T 37 42 45-T 46 47-T 51 52 53 54 57 58 59 60 61 0,67
Tutories
35-T 37 42 45-T 46 47-T 51 52 53 54 57 58 59 60 61 0,75
Estudi individuals o en grup
35-T 37 42 45-T 46 47-T 51 52 53 54 57 58 59 60 61 2,75

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació serà contínua, i es valorarà la capacitat d’expressar de forma sintètica i ordenada els continguts corresponents a cada una de les fases de treball del Taller Pràctic. Es considerarà especialment l’assimilació dels continguts teòrics, els models de referència i les bases instrumentals del Taller Teòric, i la seva aplicació al projecte residencial del Taller Pràctic.

L’avaluació del Taller Pràctic suposa el 80 % de la nota final. 

L’avaluació del Taller Teòric suposa el 20 % de la nota final.

Es considera imprescindible per poder superar l’assignatura:

 • L’assistència als tallers. Les absències hauran d’estar sempre justificades i mai podran superar, en el seu conjunt, el 15% de l’horari lectiu. Si no es compleix aquesta condició l’alumne no podrà continuar el curs.
 • Lliurar tots els exercicis del Taller Teòric i assolir una valoració positiva del conjunt.
 • Lliurar i aprovar tots els exercicis del Taller Pràctic.

Bibliografia i recursos

Llibres de curs: CARRACEDO, O.; MENDOZA, C.: VALL, P. LAU I. Del buit a la diversitat. Barcelona: Edicions UIC, 2009. BENÉVOLO, L.; et alt. La proyectación de la ciudad moderna. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2000.

Dossier de curs: MARTINEZ, D. “Fichas descriptivas de elementos urbanísticos (tipologías residenciales, equipamientos, edificios terciarios y comerciales)”.

 General

BUSQUETS, J. Barcelona: evolución urbanística de una capital compacta. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2004.

BUSQUETS, J. Ciudades X formas: una nueva mirada hacia el proyecto urbanístico. Boston, Massachusetts: Harvard University Graduate School of Design, 2006.

JACOBS, J. The death and life of great American cities. New York: Random House, 1961.

SOLÀ-MORALES, M.  De coses urbanes. Barcelona: Gustavo Gilli, 2008.

TALEN, E. Design for Diversity. Exploring socially mixed neighborhoods. Oxford: Architectural Press, 2008.

 Projecte

KOMOSSA,S; MEYER,H. RISSELDA, M (Eds.). Atlas of the Dutch Urban Block. Bussum : THOTH Publishers,  2005.

MARTÍ ARÍS, C. (Ed.). Las formas de la residencia en la ciudad moderna. Barcelona: Ediciones UPC, 2000.

PIÑON,H. Teoría del proyecto. Barcelona: Edicions UPC, 2006.

SOLÀ-MORALES, M. et alt. El projecte Urbà. Una experiencia docent. Barcelona:  Edicions UPC, 1999.

UNWIN, R. La práctica del urbanismo. Una introducción al arte de proyectar ciudades y Barrios. Barcelona : Gustavo Gili, 1984.

 Viari

McCLUSKEY, J.  El diseño de vías urbanas. Barcelona: Gustavo Gili, 1985.

ROCA,E;, MÒDOL, D.; FRANCO,M. El projecte de l'espai viari. Barcelona : Edicions UPC, 2004.

LYNCH, K. The view from the road. Cambridge: MIT Press, 1966.

 Espai públic

Ajuntament de Barcelona, Barcelona Espai Public. Barcelona:  Ajuntament de Barcelona, 1993.

ASHIHARA, Y. El diseño de espacios exteriores. Barcelona: G. Gili, 1982.

BORJA, J.; MUXI, Z. El espacio público: ciudad y ciudadanía. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2003.

FARR, D. Sustainable Urbanism. Urban design with nature. Hobboken, New Jersey: John wiley & Sons, Inc. 2008.

 Ralph Erskine, Team X

BAKEMA, J.B. Thoughts about architecture. London: Academy Editions, 1981.

COLLYMORE, P. The architecture of Ralph Erskine. London: Academy Editions, 1994.

VAN DEN HEUVEL, D.; RISSELADA, M. Team 10,1953-81. In search of the utopia of the present. Roterdam:  Nai Publishers, 2005.