Universitat Internacional de Catalunya

Foro ESARQ 2

Foro ESARQ 2
1
8094
3
Segon semestre
OB
Mòdul Propi ESARQ
Foro ESARQ 2
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat

Presentació

Des de la fundació de l'ESARQ l'assignatura de Foro s'inclou cada any dins del programa acadèmic i docent de l'escola i té caràcter obligatori per a alumnes compresos en els últims anys de la carrera. Foro és una assignatura distintiva i motiu d'orgull de l'ESARQ i, com el seu nom indica, és una assignatura dedicada al debat i a la reflexió entorn de la realitat arquitectònica. El principal objecte de l'assignatura és l'intercanvi de coneixement, actituds, postures i contrasts entre alumnes i professors, un instrument d'enfocament i percepció de la disciplina de l'arquitectura, una plataforma d'esdeveniments relatius a la teoria i crítica del treball de l'arquitecte. Fòrum ESARQ pretén a través de les conferències impartides per professors convidats de prestigi nacional i internacional despertar preguntes i tractar qüestions tant d'actualitat com reflexions i debats sobre aspectes de vital importància per a l'arquitecte.

És per això que es convida als participants, tant a conferenciants convidats com a alumnes a plantejar qüestions al voltant de la disciplina arquitectònica, ja sigui per la seva afectació temporal com per la seva prof unda rellevància per a la professió.

En definitiva es tracta d'una assignatura orientada en saber, entendre, veure, reflexionar, pensar, experimentar, aproximar-se millor a l'Arquitectura.

En l'última edició han passat per la nostra escola arquitectes i teòrics importants com Emilio Tuñón, Francisco José Mangado, Luís Ferndández Galiano, William JR Curtis, Josep Quetglas, Josep Maria Muntaner, Joan Busquets, Winny Maas, Carme Pinós, Peter Wilson, Angel Alonso, Ben Krone, Dan Stubegaard, David Trottin, Fernando Menis, Carme Pigem, Manuel Aires Mateus, Rafael De La Hoz, Carlos Ferrater, José Juan Barba, Ramon Folch, Alday-Jover, Ramon Prat, Llàtzer Moix, Vicente Guallart, Fredy Massad, Manolo Gallego, Bosch-Capdeferro, Peter Rich, Caruso St John o Juhani Pallasmaa.

Requisits previs

No cal cap requisit.

Objectius

El principal objectiu de l'assignatura és l'intercanvi de coneixement, postures i contrastos entre alumnes i professors, un instrument d'enfocament i percepció de la disciplina de l'arquitectura, una plataforma d'esdeveniments relatius a la teoria i crítica del treball de l'arquitecte.

Competències

  • 65 - Aptitud per reconèixer les característiques de la contemporaneïtat i la llibertat en l'enteniment de l'arquitectura.
  • 66 - Aptitud per interioritzar la forma arquitectònica.
  • 67 - Aptitud per comprendre i analitzar l'arquitectura i la ciutat en relació amb els sistemes de pensament i la societat.
  • 68 - Aptitud per aplicar l'estètica i la teoria i història de les belles arts a l'arquitectura i l'urbanisme.
  • 69 - Aptitud per descobrir la dimensió crítica-cultural del rol de l'arquitecte.
  • 70 - Aptitud per comprendre les idees principals de textos complexos en llengua anglesa sobre temes tan concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l'especialització professional de l'arquitectura.
  • 71 - Aptitud per expressar-se amb un grau de fluïdesa i espontaneïtat en llengua anglesa que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors.
  • 72 - Aptitud per produir textos clars i detallats en llengua anglesa en una àmplia gamma de temes, especialment sobre arquitectura, i expressar un punt de vista en llengua anglesa sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.
  • 73 - Coneixement adequat de la investigació, experimentació i innovació en l'arquitectura.
  • 74 - Coneixement adequat de les noves concepcions i pràctiques arquitectòniques.

Resultats d'aprenentatge

Com s'ha dit anteriorment: saber, entendre, veure, recapacitar, pensar, experimentar, aproximar-se millor a l'Arquitectura.

Continguts

Foros es un cicle de conferencies on cada sessió un arquitecte de prestigi mostra el seu treball. A cada cicle, la selecció d’arquitectes es afí al tema al que està dedicat el cicle, que, en aquesta ocasió,  es Qüestió de coses.

Qüestió de coses es un compendi de diferents mirades que treballen sobre l'urbà. Resulta molt suggeridor pensar que l'obra d'arquitectura no és evident, ni reflecteix un significat literal de la realitat que l’envolta. Projectar a la ciutat s'inscriu en aquest acte d'atenció. Operar en l'epidermis urbana és un continu atendre a com estan les coses, quines cal afegir, treure o canviar, per saber com disposar-les millor. No hi ha una altra elecció o una altra inventiva que la incidència en l'estratègia de les coses.
Tot amb el que treballem és una qüestió de coses. S'estableixen relacions o contradiccions entre elles. Aquest conjunt de relacions, exposades davant un espai i un temps històric, formen el que és l'arquitectura. Reivindiquem una arquitectura de relacionals i oberta, passant del concepte d'objecte al concepte d'atmosfera. Una arquitectura que desenvolupi la seva presència atenent a les qualitats de l'entorn que compartim perquè enriqueixi la permanència de la percepció. Que faci de l'arquitectura un espai per la trobada i el descobriment. Un procés de comprensió on darrere cada projecte trobarem compromís humà i condició d'arquitectura.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula7 Classes  / Conferències, segons el calendari i de 19 a 21h.

L'assistència és obligatòria. El silenci i el  respecte durant les conferències, també.

Treball

Cada alumne haurà de realitzar un resum per cada conferència prenent apunts durant la mateixa conferència. Ha d'explicar els temes clau de la conferència i respondre a les qüestions que es plantegen. El escrit es realitzarà en format comú DIN A4. Després de la conferència, l'alumne, haurà de lliurar el escrit.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa no presentació / assistència a tres de les conferències impediran automàticament aprovar el curs. La nota final de sera el resultat de la qualificació dels 7 resums.

Bibliografia i recursos

LE CORBUSIER: 'Mensaje a los estudiantes de arquitectura'. 10ª ed. Buenos Aires: Infinito, 2001.

BERGER, John. Sobre el dibujo. Ed. GG, Barcelona, 2011.

KOOLHAS, Rem. S, M, L, XL. Ed. Monacelli Press, New York, 1995.

PALLASMAA, Juhani. Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2006.

RASMUSSEN, Steen: La Experiencia De La Arquitectura, Editorial Reverte.

ZUMTHOR, Peter: Atmosferas, Gustavo Gili, Barcelona, 2006

MUÑOZ, Francesc.  "Urbanalización". Ed. GG, Colección GGmixta, Barcelona, 2008.

ZUBER, Raphael. "Representar una arquitectura / Depicting an architecture" . 2G, N37, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2006.

MAIO. DETAIL. Revista de Arquitectura y Detalles Constructivos.  Edición española. Núm. 4, 2007.

DOGMA. "Dogma: 11 Projects", AA Publications, Londres, 2013.

TED’A. "Museu des Molinar de Montuïri" Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, núm. 261. COAC. Cataluña, 2011.

ARCHITECTEN DE VYLDER VINCK TAILLIEU. 2G N.66. Editorial Gustavo Gili, 2013.

DE SOLÀ-MORALES, Manuel. De cosas urbanas, Gustavo Gili, 2008.

Material didàctic