Universitat Internacional de Catalunya

Construcció 5

Construcció 5
6.5
8095
4
Primer semestre
OB
Mòdul Tècnic
Construcció 5
Llengua d'impartició principal: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


L'atenció a l'alumne serà personalitzada. Per consultes fora de l'horari de classe es recomana concertar hora previa via correu electronic.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Aquest curs planteja entrar de forma intensa en el coneixement dels materials i productes  vinculats als diferents sistemes de construcció en sec. Entendre les qualitats naturals dels materials implicats en aquests processos, les seves transformacions, la producció de components i modificacions en la fabricació per tal de generar nous sistemes constructius.

Es tracta d'introduir a l'alumne en el coneixement dels sistemes constructius a través de les respostes i l'evolucioó dels materials bàsics, els productes i la seva posada en obra.

Requisits previs

Es recomana tenir aprovades les diferents assignatures de Construcció prèvies a Construcció 5, tot i que és la Direcció de l'ESARQ qui defineix els criteris d'incompatibilitat de matrícules entre assignatures.

Objectius

L'objectiu fonamental és que l'alumne entengui que els sistemes constructius han d'ésser evaluats en termes d'eficàcia, rendiment i risc, i que aquesta és l'actitud que garantitza el control de la idoneïtat de les decisions constructives.

El curs es fonamenta en l'estudi intens del cicle de vida dels materials implicats en la construcció en sec. S'estudiaran aspectes relacionats amb la seva extracció, producció, manipulació, col·locació, manteniment i reciclatge.

Competències

  • 13-T - Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.
  • 14-T - Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda.
  • 17 - Aptitud per aplicar les normes tècniques i constructives.
  • 19 - Aptitud per a conservar l'obra acabada.
  • 21 - Capacitat per conservar l'obra gruixuda.
  • 26 - Coneixement adequat de les característiques físiques i químiques, els procediments de producció, la patologia i l'ús dels materials de construcció.
  • 27 - Coneixement adequat dels sistemes constructius industrialitzats.

Resultats d'aprenentatge

El resultat a la finalització de l'assignatura ha de ser la capacitat de projectar elements d'arquitectura des del coneixement dels materials i els sistemes que s'apliquen a la construcció en sec.

Continguts

CONSTRUCCIÓ EN SEC: MATERIALS, PRODUCTES I SISTEMES

1. MATERIALS I PRODUCTES

1.1 METALLS FÈRRICS, L'ACER 

1.2 METALLS AUXILIARS

1.3 FUSTA

1.4 VIDRE

2. SISTEMES CONSTRUCTIUS

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaContingut teòric: Es realitzaran classes magistrals on es desenvoluparà el temari teòric del curs, amb aplicació directa als projectes dels alumnes.

Contingut pràctic: Classes amb explicació de casos pràctics i projectes realitzats. S'establiran un seguit de lliuraments parcials setmanals del projecte on l'alumne haurà de reflexar les demandes en cada cas. A la setmana següent es farà correcció conjunta de la documentació lliurada amb anterioritat. Al final del curs l'alumne haurà de fer el lliurament final del projecte amb inclusió de totes les parts lliurades anteriorment i corregides.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1,63
Classe participativa
12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 0,15
Classe pràctica
12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 0,54
Tutories
12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 0,93
Estudi individuals o en grup
12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3,25

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl sistema d'avaluació es farà atenent al seguiment del curs per part de l'alumne, tant a nivell de la part teòrica com de la part pràctica. És obligatòria l'assistència tant a les classes teòriques com a les pràctiques. Per aprovar l'assignatura s'ha d'assistir com a mínim al 70% de les classes.

La nota final s'obté a partir de la mitjana al 50% de la nota de la pràctica i l'examen final. Per aprovar és obligatori tant la presentació de la pràctica com la realització de l'examen. No fan mitjana notes iguals o inferiors a 3 sobre 10.

Bibliografia i recursos

 La Construcció de l´ Arquitectura,  Vol 1, 2 i 3, PARICIO, Ignacio Barcelona, GG, 1988.

Constructing Architecture, materials processes structures,

A handbook. Andrea Deplazes, 2005 BIRKHÄUSER-Publishers for Architecture.

The poetics of tecnical object, Jean Prouvé, VITRA

Principios de Construcción , REID, D.A.G., , Barcelona, GG, 1980.

Introducción a la Construcción I y II, Monografias ETSAB 3.17 Y 3.18.

Solucions Constructives per a l´arquitectura d´avui, COAC, Barcelona.

Tratado de construcción. Sistemas. Ed.Munilla-Leria 2001

Propietats dels materials i elements de construcció, Ramon Sastre  Edicions UPC 2000

Les claus per a construir l’arquitectura I, II y III, GG, Departament de Politica Territorial i Obres Públiques, Josep-LLuis Gonzalez, Albert Casals i Alejandro Falcones.

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

Las cubiertas de chapa, Ignacio Paricio, Editorial Bisagra 1998

Materiales metálicos de construcción, Aurelio Alaman Simón, E.T.S. Ingenieros de Caminos de Madrid 1990.

Diseño estructural en madera, MIGUEL A.R. NEVADO.. AITIM 1999.

Curso de construcción en madera, RAMON ARGÜELLES, y Francisco ARRIAGA, Madrid, Servicio de Publicaciones del COAM, 1988.

Ensambles en madera, Wolfram Graubner Ediciones CEAC

Guia de la madera para la construcción el diseño y la decoración, Arriaga, Gonzalez, Medina, Ortiz, Peraza,  AITIM.

Prontuario de la madera, AITIM.

Intervención en estructuras de madera, F. Arriaga. A. Madrid Vicente, Ediciones.

El vidrio estructural, Ignacio Paricio, Editorial Bisagra 2000

Manual del vidrio . SAINT-GOBAIN Edición 2001

Es recomana a l'alumne la lectura de revistes especialitzades com TECTONICA, A+T, CONSTRUCTIVA, DETAIL,....