Universitat Internacional de Catalunya

Cooperació 2

Cooperació 2
3
8100
4
Segon semestre
OB
Mòdul Projectual
Cooperació 2
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


L'assignatura Cooperació 2, forma als estudiants d'arquitectura per a adquirir els coneixements, habilitats i competències necessàries per a poder treballar en l'àmbit de la Cooperació al Desenvolupament i en situacions d'emergència.

Es treballa des de la gran escala estudiant els camps de refugiats i, passant per diferents plans urbans, s'acaba abordant el projecte arquitectònic en el context de la Cooperació al Desenvolupament. S'aprofundeix en conceptes com les tecnologies de construcció "low tech", el disseny bioclimàtic, l'accessibilitat universal i les diferents tipologies d'habitatge i equipaments.

Requisits previs

Estudiant de 2on cicle

Objectius

L'objectiu principal de l'assignatura Cooperació 2 és el de formar als alumnes d'arquitectura de la UIC com a professionals de l'arquitectura amb capacitat d'acció en els projectes de Cooperació a partir de l'emprenedoria, l'innovació i el compromís social.

Són objectius específics, aprendre a:

- Gestionar de forma integral un projecte de cooperació.

- Coordinar y executar anàlisis i propostes urbanes per a la ciutat existent, així com per als camps de refugiats i altres situacions d'emergència.

- Conèixer les tecnologies de baix cost i sostenibles per al disseny, càlcul i execució de projectes arquitectònics de cooperació.

Competències

  • 34-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
  • 35-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes urbans.
  • 51 - Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
  • 52 - Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
  • 55 - Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
  • 57 - Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes.

Resultats d'aprenentatge

- Saber gestionar de forma integral un projecte de cooperació des de la concepció, la formulació, el finançament i l'execució.

- Resoldre problemes urbanístics i arquitectònics en països en vies de desenvolupament tenint en compte el context en el qual es troben (entorn, població, cultura, clima, tècniques constructives, ...)

Continguts

1. Conceptes bàsics de cooperació al desenvolupament i de l'arquitectura d'emergència.

2. Anàlisi de solucions urbanes d'organització en situacions d'emergència i de les ciutats, tant en el tercer com en el quart món.

3.Instruments concrets que permetin identificar alternatives urbanes existents partint de situacions reals, agents i recursos locals.

4.Estudi de tipologies d'habitatge, d'equipaments i infraestructures de baix cost.

5.Estudi de tecnologies de construcció "low tech" i del disseny bioclimàtic.

6.Formalització de projectes integrals: arquitectònics, econòmics, productius i pedagògics.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs combinaran les classes magistrals amb l'estudi de casos reals.

Es realitza un examen i un treball en grup.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
34-T 35-T 51 52 55 57 0,36
Classe participativa
34-T 35-T 51 52 55 57 0,36
Classe pràctica
34-T 35-T 51 52 55 57 0,39
Tutories
34-T 35-T 51 52 55 57 0,39
Estudi individuals o en grup
34-T 35-T 51 52 55 57 1,5

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAsistència a classe obligatòria, exàmen i presentació d'un treball

Bibliografia i recursos

- Davis, Ian.  “Arquitectura de emergencia: construcción alternativa”. Ed. Gustavo Gili, 1980. ISBN: 9788425209741

- Salas Serrano, Julián. "Contra el hambre de vivienda" TOMO I, CYTED-D. Editorial ESCALA, Tecnologías para la vivienda de interés social, Santafé, Bogotá, Colombia, 1992.

- Salas Serrano, Julián. “Vivienda y ciudad posible” TOMO IV, CYTED-D Editorial ESCALA, Tecnologías para vivienda de interés social, Santafé de Bogotá, Colombia, 1998

- Fathy, Hassan. "Architecture for the Poor". Ed. The American University in Cairo Press, Egypt, 1989. ISBN: 977 424 575 X

- Lorenzo Gálligo, Pedro. “Un techo para vivir: tecnologías para viviendas de producción social en América Latina”. Universitat Politècnica de Catalunya, 2005. ISBN: 9788483018019

- Van Lengen, Johan “Manual del arquitecto descalzo”. Ed. Pax México, 2011. ISBN: 9786077723677

- Informes de la construcción, Volumen 63, núm. 523 2011. Monográfico "La tierra, material de construcción". V.V.A.A. Coordinadores: S. Bestraten, E. Hormias. http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/issue/view/134

- El Desarrollo humano sostenible en las aulas politécnicas. Material para la innovación docente. Universitat Politècnica de Catalunya. http://hdl.handle.net/2117/1979