Universitat Internacional de Catalunya

Sostenibilidad 1

Sostenibilidad 1
2.5
8101
4
Primer semestre
OB
Mòdul Propedèutic
Sostenibilitat 1
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Profesor titular: Felipe Pich-Aguilera

Profesores auxiliares: Álex Parella   

Presentació

Les classes específiques amb tema assignat tenen una durada entre 2 i 3 hores.

Introducció del curs. PRESENTACIÓ DE L'EXERCICI. Felipe Pich-Aguilera /  Alex Parella                          

Obertura del curs, presentació dels objectius i la seva estructura, així com del quadre docent. Aproximació personal al nou paradigma ambiental i la seva interacció amb l'arquitectura.
Presentació de l'exercici de curs: Cobertes ajardinades y generadores d'energia
Presentació als alumnes de les empreses patrones.

*Historia de l'Arquitectura des d'una perspectiva ambientalFelip Pich-Aguilera, Arquitecte 

*Ciència i pensament.         

Revisió de la història de l'arquitectura interpretant la seva relació amb la naturalesa i els recursos. Es desenvoluparien especialment les fites de l'arquitectura moderna de l'era industrial. (Cristall Pallace, Ciutat Jardí, Art Nouveaux, Wright, Racionalisme, Estil Internacional, Organicisme,...)     

Visió raonada sobre les mutacions ideològiques i l'evolució del coneixement científic i tecnològic en occident. Ens haurem de centrar en el sorgiment i el transcurs de l'era industrial, subratllant els moviments i les fites que li són propis – tractant si es precís identificar-les per contrast amb el respecte pel que fa a la cultura de base agrícola-. (el Segle de les Llums, Rousseau, Humboldt, Darwin, el Romanticisme, els combustibles fòssils com a font d'energia, Lovelock, el Moviment Ecologista, Margalef, Margulis, primera Crisi del Petroli, el Concepte de Sostenibilitat, el Protocol de Kyoto i el de Copenhaguen.

*La vegetació dins de la trama urbana. Andreu Massoni, Eng. Angrònom           

La gestió dels espais verds de la ciutat és una disciplina que s'ha d'abordar des del planejament fins al manteniment urbà. A nivell ambiental aquest camp ens permetrà treballar i abordar efectes ambientals com: atenuació acústica, disminució de l'efecte d'illa de calor, absorció de CO2, producció d'aliments ...
Cobertes verdes: principis, tipologies i exemples

*Descarbonització de l'Urbanisme. Dani Calatayud,  Arquitecte           

Descarbonització de l'Urbanisme: L'experiència del projecte d'investigació 12+1.

*Territori, mobilitat i model urbà. Jordi Castelló,  Ambientòleg       

La mobilitat dels ciutadans és un dret i necessitat fonamental en la societat actual. La reflexió dels millors models que combinin sociabilitat, minimització de consum energètic i eficiència és necessària per poder projectar les ciutats del futur i abordar la gestió dels territoris actuals.

*Aigua. Jordi Lluís Huguet, Farmacèutic                        

Valoració de la importància de l'aigua com a recurs bàsic pel desenvolupament de la vida. El cicle tancat de l'aigua. Explicació de com l'aprofitament de l'aigua ha generat infraestructures capaces de vertebrar als grups humans en el seu entorn. (Estructures històriques, exemples de la modernitat,...)

> Primera correcció. Alex Parella, Arquitecte  

Els grups lliuren els seus exercicis i presenten al professorat i a la resta dels alumnes una primera recopilació d'informació de l'objecte del seu treball: Cobertes ajardinades y generadores d'energia

> Visita Edificis rehabilitació energètica i Fàbrica RockWool, Rockwool, Alex Parella (Pamplona)       

*Construcció i salut. Elisabet Silvestre, Biòloga           

Incidència en la salut de les persones i ecosistemes naturals dels diferents components físics, biològics, elèctrics i electromagnètics que formen l'escorça terrestre i els materials i tecnologies presents en el nostre sistema productiu. Concepte de Biohabitabilitat.

> Segona correcció. Alex Parella, Arquitecte              

*Materials i Residus. Gerardo Wadel, Arquitecte       

Explicació pedagògica dels residus provocats pels diferents sistemes i sectors. Iniciació al concepte d'Anàlisi del Cicle de Vida dels materials i el reciclatge.

> Tercera correcció. Alex Parella, Arquitecte        

*Energia. Pep Puig, Enginyer.      

Classificació i descripció dels diferents recursos energètics així com les seves principals característiques des d'un punt de vista mediambiental. Extrapolació raonada cap a un futur de cada un d'ells. (Naturals, renovables, combustibles fòssils, nuclear.

 

EXÀMEN TEÒRIC.  F. Pich-Aguilera / A. Parella                   

Exàmen teòric de matèria Sostenibilitat 1.

ENTREGA FINAL. F. Pich-Aguilera / A. Parella                     

Recull de treballs finals de Sostenibilitat 1.

Requisits previs

L'alumne estarà en el quart curs de la carrera i ha de tenir aprovada l'assignatura d'Instal·lacions 1.

Objectius

Introducció en el concepte de sostenibilitat aplicat a l’arquitectura i l’urbanisme.

Adquisició d’eines que permetin actuar de manera conseqüent sota cirteris de sostenibilitat tant economicament, social i mediambiental.

Anàlisis d’estratègies i accions dins del camp de l’arquitectura que es dirigeixen cap a aquest objectiu.

Interacció, gràcies a la CEIM, la Càtedra que dóna suport a l’assignatura, amb industries i empreses del sector de la edificació que aposten en la seva trajectòria empresarial per la sostenibilitat.

Competències

 • 37 - Aptitud per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • 38-T - Aptitud per intervenir en i conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït.
 • 40 - Aptitud per exercir la crítica arquitectònica.
 • 41-T - Aptitud per resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il · luminació natural.
 • 47-T - Capacitat per elaborar estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals.
 • 49 - Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura.
 • 52 - Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
 • 53 - Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • 56 - Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.
 • 57 - Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes.
 • 58 - Coneixement adequat dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.

Resultats d'aprenentatge

El resultat de l'assignatura de Sostenibilitat 1 permetrar a l'alumne adquirir eines per actuar de forma conseqüent sota criteris de sostenibilitat tant ecònomics, socials i ambientals.

A través de la Càtedra CEIM, adquirirà interecció amb les indústries i empreses del sector de la edificació que apsoten en la seva trajectòria empresarial per la sostenibilitat.

Continguts

Anàlisis d'exemples paradigmàtics de l'arquitectura sostenible.

Paràmatres d'anàlisis:

1. Envolvent.
2. Contacte amb el terreny.
3. Integració de sistemes bioclimàtics.
4. Integració de sistemes energètics renovables.
5. Possibilitat de replicabilitat.
6. Punts bàsics de diferenciació d'una unifamiliar tipus.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 0,3
Classe participativa
37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 0,3
Classe pràctica
37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 0,33
Tutories
37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 0,33
37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 1,25

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAvaluació:

- Assitència a classe: 10% Nota final del curs

- Exercici de curs: 45% Nota final del curs

- Exercici teòric:
L'exercici es realitzarà individualment
L'exercici es lliurarà en format paper i en format digital (.pdf)
L'exercici serà avaluat pels professors de l'assignatura.

- Exàmen:
45% Nota final de curs.
L'examen serà corregit i puntuat pels professors de l'assignatura


- El material didàctic estarà a la disposició dels alumnes a través del "site" de l'assignatura, dins de la pàgina web de la facultat i la web de la CEIM: www.ceimuic.org

- S'aportarà un bibliografia necessària per aprofundir en les matèries impartides. Un d'aquests llibres serà de lectura obligatòria.

Puntualizaciones: 

Es obligatoria la máxima puntualidad y respeto en las sesiones lectivas. 

La entrega del ejercicio no será aplazable respeto la fecha establecida. 

Las correcciones de los ejercicios se efectuaran durante las horas lectivas y serán obligatorias para todos los grupos. 

En la segunda convocatoria la nota del examen tendrá el 100% del valor de la nota final.  

Será de carácter obligatorio la evaluación de la propia asignatura al final de curso, mediante unos cuestionarios facilitados por la ESARQ.

Bibliografia i recursos

1.- FRITJOF CAPRA  (físico) 

“Las conexiones ocultas”  Kairós    1991  Anagrama 2003.
Físico EEUU del Berkeley de los 70. Relaciona economía, medicina, biología…El tema del pensamiento complejo frente al lineal para analizar las interacciones humanas. El futuro debe ser compatible con la naturaleza.Autor también de “El tao de la física”.


2.- CLIVE POINTING  (historiador) 

“Historia verde del mundo”   Paidós  1991 (544 pàg,)

Un clásico de este tema. Un análisis de las fuerzas fundamentales que han conformado la historia humana: el desarrollo de las ciudades, el cambio en lospatrones energéticos, la necesidad de alimentar a masas cada vez mayores.Estudio de las conecuencias que han tenido sus acciones.


3.- JARED DIAMOND  (geógrafo) 

“Armas, gérmenes y acero”   Debolsillo   2008 Ed. de bolsillo   (568 pàg.)

Una historia que empieza hace 13.000 años con el inicio de las sociedades de cazadores recolectores. Una visión nueva y distinta que ayuda a entender la evolución de la humanidad y el destino de los pueblos. Del mismo autor ver “Colapso”.


4.- JOHN R. McNEILL  (historiador)

“Algo nuevo bajo el sol”  Alianza editorial.  2003   (432 pàg.)

Otra historia ambiental del mundo pero en este caso ceñida al siglo XX. Los libros de historia hablan de guerras, políticos y reyes, en este se habla del aire, del agua, del suelo, de la biosfera. El cambio mediambiental como hilo conductor del siglo pasado.

5.- JOSÉ MANUEL NAREDO   (economista)
“Raíces económicas del deterioro económico y social”   Ed. Siglo XXI   2006 (258 pàg.)

Un subtítulo también elocuente: más allá de los dogmas. A menudo, en los medios de comunicación, se olvida relacionar los problemas ambientales con las causas que los producen. Y nos provoca e interesa con una pregunta clave: ¿qué es lo que impide que la mayoría de la población tome   conciencia del problema ambiental y actue en consecuencia?De Naredo se puede leer todo, siempre es interesante y clarificador.  Se puede encontrar mucho material en CF+S de la escuela de arq. de Madrid.


6.- DONELLA MEADOWS, JOGEN RANDERS, DENNIS MEADOWS(biofísica y analista de sistemas, profesor de gestión de sistemas y analista político)
“Los límites del crecimiento 30 años después”  Galaxia Gutemberg  2006,  2ª revisión del original “Los límites del crecimiento” de 1972 (452 pàg.).

Escrito por encargo del Club de Roma, 1r albadonazo sobre las crisis que se acercan, debidas a la escasez de recursos y su sobreexplotación. Muy criticado en los años 70 y 80 hoy se revela como uno de los estudios más completos sobre la evolución del planeta.


7.- DANIEL INNERARITY  (filósofo)

“El futuro y sus enemigos”  Paidós  2009  (208 pàg.)

El subtítulo lo dice todo: “Una defensa de la esperanza política”. Un libro de optimismo y esperanza en un momento de falta de confianza en el futuro.Crítica lúcida de lo que Innerarity llama “la dictadura del presente”.
Filósofo, residente en Bordeaux y profesor de la universidad de Zaragoza, colabora en el País, del mismo autor “El nuevo espacio público”.


8.- BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS (filósofo, sociólogo y abogado)    

“El milenio huérfano”  Trotta  2005   (372 pàg.)

Un pensador portugués: estudia leyes en Lisboa, filósofía en Alemania y sociólogía en los EEUU.   Más conociido en Latinoamérica que en Europa.Escribe sobre como ensanchar el presente, haciendo emerger el pasado y pensando en posibles futuros mejores que nuestro presente. Una aguda yprofunda reflexión sobre el tiempo.

9.- RICHARD SENNETT (sociólogo) 

“El artesano”   Anagrama    2009    (363 pàg.)

Un estudio sobre la habilidad de hacer las cosas bien y el placer que elloproporciona. Una concepción humanista del trabajo que contrasta con la deshumanización y la degradación de la conciencia de si mismo, a la que conducen las modernas formas de producción capitalista. Del sociólogo inglés también son recomendables “La corrosión del carácter” y “La cultura del nuevo capitalismo”.


10.- EDGAR MORIN & NICOLAS HULOT  (sociólogo y periodista)

“El año I de la era ecológica”   Paidós. 2008
Filósofo, sociólogo, antropólogo, Edgar Morin es uno de los pensadores europeos más lúcidos en este momento, sus reflexiones sobre la conciencia ecológica. NicolasHulot esun famoso periodista francés qye pasó al campo de la poítica ambiental.


11.- AMARTYA SEN & BERNARDO KLIKSBERT  (economistas)

“Primero la gente”  Ediciones Deusto 2007  

Una mirada desde la ética del desarrollo a los principales problemas del mundo globalizado. No estamos muy acostumbrados a leer pensadores importnates de   los paisesemergentes y sin embargo desde ellos nos llegan propuestas muy interesantes precisamente porqué conocen mejor que nosotros los problemas   del cambio climático y lasdesigualdades sociales que el mundo actual sufre. AmartyaSen es indio, premio Nobel de Economía  en 1998, profesosr titular de las universidades de Harvard y Oxford y de la London School of Economics. Bernardo Kliksberg es argentino, pionero en el estudio de la responsabilidad social corporativa.


12.- JORDI PIGEM (filósofo)

“Buena crisis”  Kairós 2009  (184 pàg.)

Con el subtítulo de “hacia un mundo postmaterialista y un prólogo de Álex Rovira. Un libro ameno, muy buen análisis de donde estamos y como hemos llegado hasta aquí, presenta una alternativa audaz y realista de cómo ir hacia una sociedad más sana, sabia y ecológica y hacia un mundo con más sentido.


13.- RICHARD WILKINSON & KATE PICKET (sociólogos)

“Desigualdad.”  Turner Noema 2009  (293 pág.)

Con el subtítulo de “Un análisis de la (in)felicidad colectiva” analizan con rigor  la relación entre el grado de desigualdad social y algunos de los más frecuentes problemas sociales e individuales de las sociedades modernas.


14.- AL GORE (político)
“Una verdad incómoda” “La crisis planetaria del calentamiento global y como afrontarla”. Gedisa  2007  (328 pàg.)

“Nuestra elección” “Un plan para resolver la crisis climática” Gedisa 2010 (416)

Dos libros complementarios, con muchas ilustraciones, amenos y fáciles de leer.Pero rigurosos y concienciadores de cual es nuestra situación y de algunos posibles caminos a recorrer. Ha contribuido a divulgar de manera masiva sus puntos de vista.


15.- LESTER R. BROWN (ambientalista)

“Salvar el planeta” “Plan B: ecología para un mundo en peligro” Paidós 200 (317 pàg)

Un pionero de los análisis anmbientales globales. La riqueza económica tiene como contrapartida el excesivo consumo de capital natural con lo que el planeta se acerca a problemas ambientales y sociales cada vez más graves. Pero hay alternativas, en el agua, el territorio, la agricultura, en las  emisiones de carbono, en el reto social.


16.- J. LOVELOCK, G. BATESON, L. MARGULIS, H. ATLAN, F. VARELA, H. MATURANA y otros

“GAIA. Implicaciones de la nueva biología”  Kairós 1994

Lo que la física fue para la ingeniería de la sociedad industrial, puede serlo la biología/ecología en una  nueva sociedad.

Se plantea la emergencia de un nuevo paradigma en el que la vida resulta unanueva forma de conocimiento y de comunicación. La nueva ecología de la conciencia implica el fundamento para un nuevo orden político y económico.


17.- TONI SOLANAS, COQUE CLARET, DANI CALATAYUD (arquitectos)

“34 Kg de CO2”  Generalitat de Catalunya 2009 (289 pàg.)De donde venimos, dnde estamos y hacia donde vamos. Un análisis de cuales son los factores que más inciden en el cambio climático y alguns ideaspara producir de otra forma nuestra arquitectura, nuestras ciudades y nuestra forma de movrenos y de comer. Un libro trasnversalcojn la colaboración de más de 40 especialistas: biólogos, economistas, ambientólogos, ingenieros, aparejadores. se puede descargar de internet en:  http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/cdma/bibliotecadigital/habitatgee/34kgdeCO2.jsp 

Material didàctic