Universitat Internacional de Catalunya

Projectes 5

Projectes 5
5.5
8103
4
Primer semestre
OB
Mòdul Projectual
Projectes 5
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès

Professorat


Previa cita per mail amb qualsevol membre de l'equip de professors. 

Professors de taller:

BATLLE, Jaime

UGALDE, Iñigo

 

Professors assistents: 

CUELLAR, Álvaro

Presentació

L'assignatura de Projectes de 4t curs (Projectes 5 i 6) suposa l'última oportunitat, abans d'enfrontar-se el Projecte Final, per a posar en pràctica tot allò que s'ha anat aprenent durant la carrera, tant en els aspectes tècnics com en els més creatius i imaginatius. Després dels dos primers cursos, on es proposen projectes de petita escala, i de tercer, on es reflexiona sobre els projectes d'habitatges, el 4t curs de la carrera suposa l'oportunitat per donar un altre salt d'escala i proposar exercicis que incitin una mirada urbana, és a dir, on l'òptima resolució del programa proposat impliqui una reflexió sobre l'entorn, y el diseny de un equipament de proximitat fins al detall constructiu. 

La asignatura introduce al alumno a las herramientas y metodología del proyecto urbano contemporáneo entendido que la arquitectura del lugar en el contexto actual de déficit de la intervención pública, adquiere la necesidad de reformar y afrontar intervenciones selectivas que generen sinergias desde la arquitectura en un sector de la ciudad.

 El curso será conducido por profesores de urbanismo y proyectos compenetrados en proporcionar al alumno el conocimiento necesario para afrontar los retos contemporáneos de la escala del proyecto urbano y la arquitectura cívica.

Professor titular de l'assignatura:

PICH-AGUILERA, Felip

Professors de taller:

BATLLE, Jaime

CUELLAR, Álvaro

UGALDE, Iñigo

 

Requisits previs

Haver aprovat Projectes 3 i 4 (3r curs)

Objectius

 • Aptitud per a crear projectes arquitectònics que satisfacin al seu torn les exigències estètiques i les tècniques;
 • Coneixement adequat de la història i de les teories de l'arquitectura, així com de les arts, tecnologia i ciències humanes relacionades;
 • Coneixement de les belles arts com factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica;
 • Coneixement adequat de l'urbanisme, la planificació i les tècniques aplicades en el procés de planificació;
 • Capacitat de comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i el seu entorn, així com la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre ells en funció de les necessitats i de l'escala humana;
 • Capacitat de comprendre la professió d'arquitecte i la seva funció en la societat, en particular elaborant projectes que tinguin en compte els factors socials;
 • Coneixement dels mètodes d'investigació i preparació de projectes de construcció;
 • Comprensió dels problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis;
 • Coneixement adequat dels problemes físics i de les diferents tecnologies, així com de la funció dels edificis, de manera que es doti a aquests de condicions internes de comoditat i de protecció dels factors climàtics;
 • Capacitat de concepció per a satisfer els requisits dels usuaris de l'edifici respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció;
 • Coneixement adequat de les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i per a integrar els plànols en la planificació.

Competències

 • 34-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • 35-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes urbans.
 • 36-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de direcció d'obres.
 • 37 - Aptitud per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • 38-T - Aptitud per intervenir en i conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït.
 • 39-T - Aptitud per suprimir barreres arquitectòniques.
 • 40 - Aptitud per exercir la crítica arquitectònica.
 • 41-T - Aptitud per resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il · luminació natural.
 • 42 - Aptitud per catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seva protecció.
 • 43-T - Capacitat per realitzar projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.
 • 44-T - Capacitat per redactar projectes d'obra civil.
 • 45-T - Capacitat per dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
 • 46 - Capacitat per aplicar normes i ordenances urbanístiques.
 • 47-T - Capacitat per elaborar estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals.
 • 48 - Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
 • 49 - Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura.
 • 50 - Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
 • 51 - Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
 • 52 - Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
 • 53 - Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • 54 - Coneixement adequat de l'estètica i la teoria i història de les belles arts i les arts aplicades.
 • 55 - Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • 56 - Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.
 • 57 - Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes.
 • 58 - Coneixement adequat dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.
 • 59 - Coneixement adequat dels mecanismes de redacció i gestió dels plans urbanístics a qualsevol escala.
 • 60 - Coneixement de la reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'acompliment professional.
 • 61 - Coneixement de l'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats.
 • 62 - Coneixement de la taxació de béns immobles.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de:

- Aplicar el mètode de projectació interescalar d'anàlisi i proposta amb la finalitat d'aplicar-lo en una proposta de regeneració urbana i edificació (equipament de proximitat).

- Identificar propostes estratègiques i de regeneració urbana i espais d'oportunitat a escala 1/2000.

- Explorar el projecte urbà aprofundint sobre la tipologia edificatòria, el seu disseny en planta baixa, així com la incorporació al disseny dels tòpics contemporanis sobre diversitat, identidat i sostenibilitat.

- Aprofundir en les tipologies edificatòries i la varietat de programes dels equipaments de proximitat.

- Desenvolupar una proposta completa d'un edifici (equipament de proximitat) en tots els seus aspectes (situació, emplaçament, plantes, alçats, seccions, detalls constructius i façanes). Escala de referència 1/200.

- Desenvolupar el plantejament estructural, la materialitat i les característiques constructives de l'edifici, així com els criteris en relació a les instal · lacions i l'accessibilitat.

Continguts

Els continguts d'aquesta matèria es disposen en línia amb els objectius abans especificats, amb la finalitat de desenvolupar les corresponents competències detallades prèviament:

- Projectes arquitectònics bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.

- Projectes urbans.

- Aspectes d'afectació en projectes arquitectònics de l'adreça d'obres.

- Elaboració de programes funcionals d'edificis i espais urbans.

- Intervenció, conservació, restauració i rehabilitació del patrimoni construït des del punt de vista projectual.

- Barreres arquitectòniques.

- La crítica arquitectònica en el projecte.

- L'acondicionament ambiental passiu, l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il•luminació natural en el projecte arquitectònic.

- Catalogació del patrimoni edificat i urbà, i planificació de la seva protecció des del punt de vista projectual.

- Projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.

- Projectes d'obra civil.

- Traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.

- Normes i ordenances urbanístiques.

- Estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals.

- Teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics en la seva aplicació projectual arquitectònica.

- La incidència de la història general de l'arquitectura en la projectación.

- Simbolització, funcions pràctiques i ergonomia en el projecte arquitectònic.

- Necessitats socials, qualitat de vida, habitabilitat i programes bàsics d'habitatge.

- Ecologia, sostenibilitat i principis de conservació de recursos energètics i mediambientals en el projecte arquitectònic.

- Les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental: els seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics aplicats al projecte arquitectònic.

- Afectació en el projecte arquitectònic de l'estètica, de la teoria i de la història de les belles arts i arts aplicades.

- Relació entre patrons culturals i responsabilitats socials de l'arquitecte en el projecte arquitectònic.

- Arquitectura vernacla i projecte arquitectònic.

- Projecte arquitectònic i sociologia, teoria, economia i història urbanes.

- El projecte arquitectònic des dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.

- Reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'acompliment professional.

- Anàlisi de viabilitat, supervisió i coordinació de projectes integrats.

- Taxació de béns immobles.

Aquests 28 apartats són al seu torn els resultats d'aprenentatge a exigir a l'alumnat per a l'avaluació de les competències.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)El taller planteja la proposta de la regeneració urbana d'un sector per arribar a definir una proposta de projecte urbà i arquitectònic. Es realitzarà a través d'un mateix projecte durant les 10 setmanes del curs.

La primera part del curs es realitza en grup i consisteix en la:

- Lectura i interpretació de l'àmbit  i definició de les estratègies urbanes integrades a escala 1/5000 (documentació gràfica i maquetes)

- Detecció i definició de nodes estratègics a desenvolupar com a part de les estratègies urbanes integrades. Reflexió i adaptació sobre el tipus de programa d'acord amb els condicionants socials, econòmics, polítics i mediambientals de l'àmbit d'estudi. Escala de referència 1/2000.

- Proposta d'implantació de l'equipament de proximitat, definició del programa i estratègia d'intervenció en el context a escala 1/500 (documentació gràfica i maquetes)

La segona part del curs es realitza individualment i consisteix en la:

- Definició de l'avantprojecte de l'Equipament i el seu àmbit d'influència a escala 1/200 (descripció detallada del projecte i distribució detallada del programa). 

- Definició del projecte bàsic de l'Equipament i el seu àmbit d'influència a escala 1/200 (descripció detallada del projecte, distribució detallada del programa i lliurament del plantejament constructiu, estructural, instal · lacions, sostenibilitat i accessibilitat). Documentació gràfica i maquetes.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 0,66
Classe participativa
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 0,66
Classe pràctica
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 0,72
Tutories
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 0,72
Estudi individuals o en grup
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 2,75

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat semipresencial (blended)Segons sigui cadascuna de les activitats formatives, la seva metodologia d'ensenyament i aprenentatge, i la seva relació amb les competències que ha d'adquirir l'estudiant, els sistemes d'avaluació giraran entorn d'exàmens o proves objectives parcials i/o finals, proves de resposta curta, avaluació centrada en resultats, execucions autònomes i/o tutoritzades, presentació de treballs d'investigació avaluable, presentacions orals, grau de participació activa, exercicis o projectes.
Així mateix, es treballa en un sistema d'avaluació continuada, “cada setmana compta”, on els criteris d'avaluació, d'exercicis i proves primaran a la creativitat i profunditat crítica, la seva intel·ligència, la seva eficàcia de fascinació, la capacitat d'anàlisi i síntesi, així com la cientificitat i professionalitat (erudicció, precisió, laboriositat, puntualitat, presentació, correcció tipogràfica, ortogràfica i sintàctica). Durant el curs s'animarà també a la participació activa a classe, que es valorarà especialment. I, per descomptat, es tindrà en compte l'assistència i interès de l'alumne.

Per altra banda, el sistema de qualificacions queda definit d'acord amb la legislació vigent, definit en l'article 5 del REIAL DECRET 1125/2003, de 5 de setembre, segons l'escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d'un decimal, a la qual podrà afegir-se la seva corresponent qualificació qualitativa:
0-4,9: Suspès (SS).
5,0-6,9: Aprobat (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Excel·lent (EX).

Bibliografia i recursos

VV. AA. Equipaments. L’ordenació dels conjunts dotacions. Barcelona dotze exemples. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2011.

COROMINAS, Miquel; SABATÉ, Joaquim; SOTOCA, Adolf. Plans molt especials. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 2005.

UR. Urbanisme Revista núms. 5-6 “El proyecto urbano I, II”.

SOLÀ-MORALES, Manel de. De cosas urbanas. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.

Material didàctic