Universitat Internacional de Catalunya

Projectes 6

Projectes 6
5.5
8104
4
Segon semestre
OB
Mòdul Projectual
Projectes 1
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Contacte per mail

Professors de taller:

BATLLE, Jaime

CUELLAR, Álvaro

PICH-AGUILERA, Felip

UGALDE, Iñigo

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


L'assignatura de Projectes de 4t curs (Projectes 5 i 6) suposa l'última oportunitat, abans d'enfrontar-se el Projecte Final, per a posar en pràctica tot allò que s'ha anat aprenent durant la carrera, tant en els aspectes tècnics com en els més creatius i imaginatius. Després dels dos primers cursos, on es proposen projectes de petita escala, i de tercer, on es reflexiona sobre la intervenció en el patrimoni, el 4t curs de la carrera suposa l'oportunitat per donar un altre salt d'escala i proposar exercicis que incitin una mirada urbana, és a dir, on l'òptima resolució del programa proposat impliqui una reflexió sobre l'entorn, y el diseny de un equipament de proximitat fins al detall constructiu. 

L'assignatura introdueix l'alumne a les eines i metodologia del projecte urbà contemporani entès que l'arquitectura del lloc en el context actual de dèficit de la intervenció pública, adquireix la necessitat de reformar i afrontar intervencions selectives que generin sinergies des de l'arquitectura en un sector d' la ciutat.

El curs serà conduït per professors de projectes amb assistència de professors d'urbanisme, compenetrats en proporcionar a l'alumne el coneixement necessari per afrontar els reptes contemporanis de l'escala del projecte urbà i l'arquitectura cívica.

Requisits previs

Haver aprovat Projectes 3 i 4 (3r curs)

Objectius

1. Aptitud per a crear projectes arquitectònics que satisfacin al seu torn les exigències estètiques i les tècniques;

2. Coneixement adequat de la història i de les teories de l'arquitectura, així com de les arts, tecnologia i ciències humanes relacionades;

3. Coneixement de les belles arts com factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica;

4. Coneixement adequat de l'urbanisme, la planificació i les tècniques aplicades en el procés de planificació;

5. Capacitat de comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i el seu entorn, així com la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre ells en funció de les necessitats i de l'escala humana;

6. Capacitat de comprendre la professió d'arquitecte i la seva funció en la societat, en particular elaborant projectes que tinguin en compte els factors socials;

7. Coneixement dels mètodes d'investigació i preparació de projectes de construcció;

8. Comprensió dels problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis;

9. Coneixement adequat dels problemes físics i de les diferents tecnologies, així com de la funció dels edificis, de manera que es doti a aquests de condicions internes de comoditat i de protecció dels factors climàtics;

10. Capacitat de concepció per a satisfer els requisits dels usuaris de l'edifici respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció;

11. Coneixement adequat de les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i per a integrar els plànols en la planificació.

Competències

 • 34-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • 35-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes urbans.
 • 36-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de direcció d'obres.
 • 37 - Aptitud per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • 38-T - Aptitud per intervenir en i conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït.
 • 39-T - Aptitud per suprimir barreres arquitectòniques.
 • 40 - Aptitud per exercir la crítica arquitectònica.
 • 41-T - Aptitud per resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il · luminació natural.
 • 42 - Aptitud per catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seva protecció.
 • 43-T - Capacitat per realitzar projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.
 • 44-T - Capacitat per redactar projectes d'obra civil.
 • 45-T - Capacitat per dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
 • 46 - Capacitat per aplicar normes i ordenances urbanístiques.
 • 47-T - Capacitat per elaborar estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals.
 • 48 - Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
 • 49 - Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura.
 • 50 - Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
 • 51 - Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
 • 52 - Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
 • 53 - Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • 54 - Coneixement adequat de l'estètica i la teoria i història de les belles arts i les arts aplicades.
 • 55 - Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • 56 - Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.
 • 57 - Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes.
 • 58 - Coneixement adequat dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.
 • 59 - Coneixement adequat dels mecanismes de redacció i gestió dels plans urbanístics a qualsevol escala.
 • 60 - Coneixement de la reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'acompliment professional.
 • 61 - Coneixement de l'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats.
 • 62 - Coneixement de la taxació de béns immobles.

Continguts

Els continguts d'aquesta matèria es disposen en línia amb els objectius abans especificats, amb la finalitat de desenvolupar les corresponents competències (34-T, 35-T, 36-T, 37, 38-T, 39-T, 40, 41-T, 42, 43-T, 44-T, 45-T, 46, 47-T, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61 y 62) detallades prèviament:

- Projectes arquitectònics bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.

- Projectes urbans.

- Aspectes d'afectació en projectes arquitectònics de l'adreça d'obres.

- Elaboració de programes funcionals d'edificis i espais urbans.

- Intervenció, conservació, restauració i rehabilitació del patrimoni construït des del punt de vista projectual.

- Barreres arquitectòniques.

- La crítica arquitectònica en el projecte.

- L'acondicionament ambiental passiu, l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il•luminació natural en el projecte arquitectònic.

- Catalogació del patrimoni edificat i urbà, i planificació de la seva protecció des del punt de vista projectual.

- Projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.

- Projectes d'obra civil.

- Traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.

- Normes i ordenances urbanístiques.

- Estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals.

- Teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics en la seva aplicació projectual arquitectònica.

- La incidència de la història general de l'arquitectura en la projectación.

- Simbolització, funcions pràctiques i ergonomia en el projecte arquitectònic.

- Necessitats socials, qualitat de vida, habitabilitat i programes bàsics d'habitatge.

- Ecologia, sostenibilitat i principis de conservació de recursos energètics i mediambientals en el projecte arquitectònic.

- Les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental: els seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics aplicats al projecte arquitectònic.

- Afectació en el projecte arquitectònic de l'estètica, de la teoria i de la història de les belles arts i arts aplicades.

- Relació entre patrons culturals i responsabilitats socials de l'arquitecte en el projecte arquitectònic.

- Arquitectura vernacla i projecte arquitectònic.

- Projecte arquitectònic i sociologia, teoria, economia i història urbanes.

- El projecte arquitectònic des dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.

- Reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'acompliment professional.

- Anàlisi de viabilitat, supervisió i coordinació de projectes integrats.

- Taxació de béns immobles.

Aquests 28 apartats són al seu torn els resultats d'aprenentatge a exigir a l'alumnat per a l'avaluació de les competències.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl taller pren com a punt de partida el projecte urbà i arquitectònic plantejat a P5 i es desenvoluparà fins arribar al detall constructiu durant les 10 setmanes del curs.

Cada alumne haurà de desenvolupar individualment una proposta complerta d’un equipament en tots els seus aspectes: situació, emplaçament, plantes, alçats, seccions, detalls constructius i façanes. Una proposta clara de programa i distribució amb un plantejament estructural d’instal·lacions, accessibilitat i sostenibilitat. La proposta inclourà diverses maquetes per la comprensió del projecte.

La proposta realitzada haurà de tenir en compte la relació amb el seu entorn més pròxim i resoldre l’encaix amb les edificacions existents i integrar l’espai públic lliure entre els edificis.

Es definirà el projecte executiu de l’Equipament i el seu àmbit d’influència esgotant totes les seves escales. Des de 1:1000 fins al detall 1:20 i 1:5 (descripció detallada del projecte, distribució detallada del programa i entrega del plantejament constructiu, estructural, instal·lacions, sostenibilitat i accessibilitat). Documentació gràfica i maquetes.

L’entrega final haurà de contenir un panell comú a cada grup de treball on quedi reflexada la relació i estratègia urbana entre els equipaments proposats.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 0,66
Classe participativa
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 0,66
Classe pràctica
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 0,72
Tutories
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 0,72
Estudi individuals o en grup
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 2,75

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaSegons sigui cadascuna de les activitats formatives, la seva metodologia d'ensenyament i aprenentatge, i la seva relació amb les competències que ha d'adquirir l'estudiant, els sistemes d'avaluació giraran entorn d'exàmens o proves objectives parcials i/o finals, proves de resposta curta, avaluació centrada en resultats, execucions autònomes i/o tutoritzades, presentació de treballs d'investigació avaluable, presentacions orals, grau de participació activa, exercicis o projectes.
Així mateix, es treballa en un sistema d'avaluació continuada, “cada setmana compta”, on els criteris d'avaluació, d'exercicis i proves primaran a la creativitat i profunditat crítica, la seva intel·ligència, la seva eficàcia de fascinació, la capacitat d'anàlisi i síntesi, així com la cientificitat i professionalitat (erudicció, precisió, laboriositat, puntualitat, presentació, correcció tipogràfica, ortogràfica i sintàctica). Durant el curs s'animarà també a la participació activa a classe, que es valorarà especialment. I, per descomptat, es tindrà en compte l'assistència i interès de l'alumne.

Per altra banda, el sistema de qualificacions queda definit d'acord amb la legislació vigent, definit en l'article 5 del REIAL DECRET 1125/2003, de 5 de setembre, segons l'escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d'un decimal, a la qual podrà afegir-se la seva corresponent qualificació qualitativa:
0-4,9: Suspès (SS).
5,0-6,9: Aprobat (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Excel·lent (SB).

Bibliografia i recursos

DEPLAZES, A. Construir la arquitectura. Del material en bruto al edificio. Un manual. Editorial Gustavo Gili 2008

Material didàctic