Universitat Internacional de Catalunya

Gestió

Gestió
3
8134
5
Primer semestre
OB
Mòdul Projectual
Gestió
Llengua d'impartició principal: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


D'estudi a empresa », el procés del canvi
 
Curs de gestió empresarial intensiu (20 hores) que hem impartit en multitud de col · legis professionals d'arquitectura (Barcelona, València, Alacant, Sevilla, Cadis, Còrdova i Saragossa).

El curs va dirigit a arquitectes i futurs gerents d'estudis d'arquitectura que volen millorar l'organització dels processos i els sistemes de gestió empresarial.

El curs està basat en la metodologia del cas pràctic que permet la implicació i participació activa dels alumnes.

Requisits previs

Els alumnes hauran de llegir dos llibres de suport a les classes:

1) El mito del emprendedor: por qué no funcionan las pequeñas empresas y qué hacer para que funcionen.  GERBER, MICHAEL E.   PAIDOS IBERICA

2) La estrategia del océano azul de KIM W. CHAN http://books.google.es/books?id=1g8oo3ygLQMC&printsec=frontcover&dq=estrategia+del+oceano+azul&source =bl&ots=YrSW-fQHXW&sig=CiDQi4Sd2XOyxfGZ-g0AQSFGEVg&hl=es&ei=aGScTOpHiI7iBqHxsMsN&sa= X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCYQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false

Objectius

La finalitat del curs és poder transmetre els coneixements bàsics de gestió, estratègica i organització empresarial de les diferents àrees funcionals d'un estudi d'Arquitectura (Estratègia, Finances, Producció, Recursos Humans, ...)

És a dir, l'OBJECTIU del curs és ajudar als Estudis d'Arquitectura a "Transformar-se" en Empreses ("d'estudi a empresa").

Competències

 • 34-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • 35-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes urbans.
 • 36-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de direcció d'obres.
 • 37 - Aptitud per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • 38-T - Aptitud per intervenir en i conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït.
 • 39-T - Aptitud per suprimir barreres arquitectòniques.
 • 40 - Aptitud per exercir la crítica arquitectònica.
 • 41-T - Aptitud per resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il · luminació natural.
 • 42 - Aptitud per catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seva protecció.
 • 43-T - Capacitat per realitzar projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.
 • 44-T - Capacitat per redactar projectes d'obra civil.
 • 45-T - Capacitat per dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
 • 46 - Capacitat per aplicar normes i ordenances urbanístiques.
 • 47-T - Capacitat per elaborar estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals.
 • 48 - Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
 • 49 - Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura.
 • 50 - Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
 • 51 - Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
 • 52 - Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
 • 53 - Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • 54 - Coneixement adequat de l'estètica i la teoria i història de les belles arts i les arts aplicades.
 • 55 - Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • 56 - Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.
 • 57 - Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes.
 • 58 - Coneixement adequat dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.
 • 60 - Coneixement de la reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'acompliment professional.
 • 61 - Coneixement de l'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats.
 • 62 - Coneixement de la taxació de béns immobles.

Resultats d'aprenentatge

Els alumnes hauran de desenvolupar la capacitat de transformar les seves "idees" a "oportunitats" de negoci així com disposar de la capacitat i les eines per generar una planificació estratègica empresarial.

Continguts

El curs «D'estudi a empresa» aborda els tres «pilars» de l'organització empresarial:

1. Estratègia: què volem ser?
- Planificació estratègica
- Màrqueting estratègica

2. Organització: Com ho farem?
- Gestió de recursos humans
- Gestió de processos i de la qualitat
- Sistemes d'informació

3. Gestió: Com ho gestionarem?
- Gestió econòmica
- Gestió financera


El curs inclou un temari teòric i pràctic basat en casos pràctics pensats i adaptats a la realitat d'un estudi d'arquitectura.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaMetodologia del curs de "estudi a empresa"

Les àrees a desenvolupar dins del curs són les bàsiques del Management Empresarial:
Estratègia, Organització i Qualitat, Gestió Financera i Econòmica i Recursos
Humans.

Cadascuna d'aquestes àrees s'abordarà des d'un punt de vista pràctic, amb l'objectiu
de poder aplicar els coneixements adquirits.

La metodologia a seguir es basés en casos reals i comptarà amb el suport de notes
tècniques quan es consideri oportú.

Es formaran grups predeterminats pels organitzadors per a la discussió dels
mateixos.

Les conclusions de cada reunió de grup es debatran a l'aula amb la resta dels companys i el coordinador general.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 0,36
Classe participativa
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 0,36
Classe pràctica
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 0,39
Tutories
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 0,39
Estudi individuals o en grup
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 1,5

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaVALORACIÓN DEL CURSO (DAVID LLADO)

 

ASISTENCIA A CLASE. LA NO ASISTENCIA A CLASE RESTARÁ PUNTOS DE LA NOTA FINAL

TRABAJOS DE CASOS PRÁCTICOS.

SUPONDRAN EL 25% DE LA NOTA FINAL

SE REALIZARAN 6 TRABAJOS PRÁCTICOS. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS DE PRESENTACIÓN POR MAIL SUPONDRÁ UN NO PRESENTADO

EXAMEN FINAL.

SUPONDRÁ EL 75% DE LA NOTA FINAL

EL CONTENIDO SERÁ LA PARTE TEÓRICA DE LAS CLASES Y LA BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

 

VALORACIÓN DEL CURSO (RAUL BOSQUE)

ASISTENCIA A CLASE. LA NO ASISTENCIA A CLASE RESTARÁ PUNTOS DE LA NOTA FINAL

TRABAJOS DE CASOS PRÁCTICOS.

SUPONDRAN EL 100% DE LA NOTA FINAL

Bibliografia i recursos

DAVID LLADÓ

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA I

- LOE, LEY DE LA EDIFICACIÓN

- LEY 38/1999 DE 5 DE NOVIEMBRE

- CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SI SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

- CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA DECRETO 135/1995

- DECRET D’HABITABILITAT DE CATALUNYA DECRETO 259/2003

CUALQUIERA DE ESTAS 4 LECTURAS PUEDE SER PREGUNTADA EN EL EXAMEN

BIBLIOGRAFIA RECOMENDABLE II

HARFORD, TIM “EL ECONOMISTA CAMUFALDO”, 2006. EDICIONES TEMAS DE HOY

HABLA DEL MERCADO MARGINAL, DEL FACTOR DE ESCASEZ, DE LA SENSIBILIDAD AL PRECIO. PEQUEÑAS LECCIONES DE ECONOMIA EXPLICADES DE MANERA SENCILLA

PERIODISTA DE FINANCIAL TIMES

NUENO, PEDRO. “CARTAS A UN JOVÉN EMPRENDEDOR”, 2007. EDITORIAL NOEMA, COLECCIÓN CRÍTICA

21 CARTAS DE JOVENES EMPRENDEDORES, EN DIFERENTES SITUACIONES. HABLA DEL BUSINESS PLAN, Y DEL PROCESO DE CREACIÓN

PROFESOR DE IESE

NUENO, PEDRO. “EMPRENDIENDO HACIA EL 2010”, 2005.

FERRAZZI, KEITH Y RAZ, TAHI. “NUNCACOMAS SOLO”, 2008.

CÓMO PROFUNDIZAR EN LA REDES DE CONTACTOS PARA PODER OBTENER RÉDITOS EN ENCARGOS.

RUPERTI, VENTURA I CORBETO, SERGI ”LET’S PLAY: LA EMPRESA CONTADA A LOS JÓVENES”, 2008. PLATAFORMA EDITORIAL, S.L.

INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA PARA TODAS AQUELLAS PERSONAS EN ETAPA DE FORMACIÓN

THALER, RICHARD I SUNSTEIN, CASS “LA FILOSOFIA NUDGE”, EDICIONS COLUMNA

ASESORES DE LA CAMPAÑA DE BARACK OBAMA, LOS AUTORES DEMUESTRAN QUE CONOCIENDO LAS FORMAS DEL RAZONAMIENTO DEL SER HUMANO, SE PUEDE INCIDIR EN LA TOMA DE DECISIONES QUE PERMITEN MANTENER EL PASO ADELANTE

RAUL BOSQUE

EL MITO DEL EMPRENDEDOR: POR QUE NO FUNCIONAN LAS PEQUEÑAS EMPRES AS Y QUE HACER PARA QUE FUNCIONEN
de GERBER, MICHAEL E.

PAIDOS IBERICA
La estrategia del océano azul de KIM W. CHAN