Universitat Internacional de Catalunya

Sostenibilitat 2

Sostenibilitat 2
3.5
8135
5
Primer semestre
OB
Mòdul Projectual
Sostenibilitat 2
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Profesorado:                                                                                         

            Professor titular: Felipe Pich-Aguilera                                                      

            Professors auxiliars: Álex Parella

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Aquesta assignatura és la continuació i ampliació del coneixement de Sostenibilitat 1.
Les classes específiques amb tema assignat tenen una durada entre 2 i 3,5 h.

PRESENTACIÓ EXERCICI CURS F. Pich-Aguilera / A. Parella 

Obertura del curs, presentació dels objectius i la seva estructura, així com del quadre docent.
Plantejament de l'exercici a realitzar per part dels alumnes al llarg del quadrimestre.

Presentació de l'exercici del curs: Auditoria energètica del propi habitatge, analitzant l'envoltant i els equips, consums energètics associats. Proposant mesures de millora. Utilització de l'eina de certificació energètica CE3X.

* Introducció als Segells de Qualitat Ambiental, A. Parella, Arquitecte

Per valorar el grau de sostenibilitat mediambiental de l'edificació ha diferents estàndards de certificació, nacionals i internacionals, que cobreixen des del consum energètic mínim (Passivhaus i Minergie), fins a la sostenibilitat mediambiental global de l'edifici (VERD, LEED, BREEAM, DGNB, etc. ).
De la mateixa manera, hi ha certificacions i segells per a determinar les propietats mediambientals i la sostenibilitat dels materials, així com plataformes per a la seva difusió.

* Eines i procediments d'avaluació del comportament ambiental de l'edificació, A. Parella, Arquitecte
 
Una de les necessitats més urgents en el repte de definir el que és "sostenible" és poder mesurar el comportament dels edificis en funció de nous paràmetres que permetin avaluar el grau de sostenibilitat de diferents solucions. Cal tenir referència dels consums habituals i desitjables en els edificis de la mateixa manera que coneixem els consums dels nostres vehicles.
 
* Reducció de la demanda energètica en l'edificació, A. Parella, Arquitecte
 
Per aconseguir el màxim aprofitament de recursos naturals derivats de les condicions climatològiques de cada lloc, l'arquitectura utilitza diverses estratègies relacionades amb el disseny i els materials. Aquestes decisions s'hauran de prendre durant la redacció projecte arquitectònic.
 
* Eficiència energètica i producció energètica en l'edificació, A. Parella, Arquitecte

El desenvolupament tecnològic dels sistemes d'instal·lacions cada vegada més es dirigeix cap a la recerca de l'eficiència energètica. El baix consum energètic, alts nivells de confort i control dels sistemes són conceptes bàsics a tenir en compte a nivell d'instal·lacions. La integració entre els sistemes energètics i els edificis és fonamental per al correcte funcionament de tots dos.
 
* Eines per avaluar i certificar el consum energètic i les emissions de CO2. A. Parella, Mauro Manca, Arquitectes

Consum energètic i emissions de CO2 d'un edifici - Simulació i Certificació energètica.
Eines que ofereix el mercat: ajuda al disseny, simulació energètica dinàmica i certificació energètica.
Eina CE3X: certificació energètica edificis existents (exercici de curs)
Exemples pràctics d'optimització energètica de l'envoltant utilitzant eines de disseny.

> 1a Correcció Exercici, A. Parella, Arquitecte

_Puesta en comú de dificultats i aspectes a tenir en compte en la fase de recopilació d'informació (dades generals, envoltant, instal.lacions, factures i consums energètics)
_Els alumnes lliuraran la part de recopilació d'informació
_Els alumnes hauran començat a desenvolupar el model CE3X
_Durant el taller es resoldran els dubtes pel que fa a la interpretació i introducció de dades

> 2a Correcció Exercici, A. Parella, Arquitecte

* Guió d'anàlisi mediambiental, A. Parella, Arquitecte
* Eines d'anàlisi
Presentació de les eines d'avaluació mediambiental i del guió escollit per vertebrar l'anàlisi de les categories mediambientals.
S'utilitza l'eina VERD com a referència.

> 3a Correcció Exercici, A. Parella, Arquitecte

* Els conceptes bàsics de la sostenibilitat aplicats als sistemes constructius, Oriol Paris, arquitecte

Un ACV dels materials ha de tenir en compte les estratègies ambientals dels sistemes i no només els impactes ambientals per quilogram de material. La utilitat, la durabilitat, l'optimització, la reversibilitat, la robustesa, són conceptes que defineixen estratègies constructives i ambientals molt clares però que alhora poden ser contradictòries entre elles. Les analitzarem.

> 4a Correcció Exercici, A. Parella, Arquitecte

* L'impacte ambiental dels materials, elements i sistemes constructius, Oriol Paris, arquitecte

La construcció tradicional representa un exemple de les primeres societats orgàniques, on s'utilitzaven materials de la biosfera gairebé sense transformació industrial i permetent el tancament del cicle. Però el sistema de construcció actual queda molt lluny d'aquest model, ja que aplica transformacions industrials molt intensives als materials multiplicant el seu impacte ambiental. Classificar els materials segons el seu impacte pot ser útil en primera instància però també hem de tenir en compte les seves propietats, prestacions i utilitat.

> 5a Correcció Exercici, A. Parella, Arquitecte

* Visita al Materfad. nous Materials

Classificació sistemàtica dels principals grups, així com una anàlisi de les característiques i propietats que els defineixen. (Orgànics-minerals, composició química, densitat, conductivitat, cicle de vida, canvi de fase, inèrcia tèrmica, ...)

Visita al Mater Fad. Vestíbul de l'HUB (pl. De les Glòries)

* Materials tradicionals, Emili Hormies / Sandra Bestraten, Arquitectes

La construcció tradicional es va realitzar amb aquells materials de naturalesa orgànica que la natura oferia i que eren fàcilment biodegradables. Aquests materials, en retornar a la terra eren reconeguts per aquesta i tancaven els cicles naturals.


> Lliurament final Exercici, A. Parella, Arquitecte

Presentació de l'exercici

EXAMEN FINAL: F. Pich-Aguilera, A. Parella

 

 

Requisits previs

L'assignatura de Sostenibilitat 1 aprovada.

Objectius

Continuació i ampliació del coneixement de Sostenibilitat 1.

Introducció en el concepte de sostenibilitat aplicat a l’arquitectura i l’urbanisme.

Adquisició d’eines que permetin actuar de foma conseqüent sota cirteris de sostenibilitat tant econòmica, social com mediambiental.

Anàlisis d’estratègies i accions dins del camp de l’arquitectura que es dirigeixen cap a aquest objectiu.

Interacció, gràcies a la càtedra que dóna suport a l’assignatura, amb indústries i empreses del sector de la edificació que aposten en la seva trajectòria empresarial per la sostenibilitat.

Competències

 • 37 - Aptitud per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • 38-T - Aptitud per intervenir en i conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït.
 • 40 - Aptitud per exercir la crítica arquitectònica.
 • 41-T - Aptitud per resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il · luminació natural.
 • 47-T - Capacitat per elaborar estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals.
 • 49 - Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura.
 • 52 - Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
 • 53 - Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • 56 - Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.
 • 57 - Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes.
 • 58 - Coneixement adequat dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.

Resultats d'aprenentatge

El resultat de l'assignatura de Sostenibilitat 2 permetrar a l'alumne adquirir eines per actuar de forma conseqüent sota criteris de sostenibilitat tant ecònomics, socials i ambientals.

A través de la Càtedra CEIM, adquirirà interecció amb les indústries i empreses del sector de la edificació que apsoten en la seva trajectòria empresarial per la sostenibilitat.

Continguts

Anàlisis d'exemples paradigmàtics de l'arquitectura sostenible.

Paràmatres d'anàlisis:

1. Envolvent.
2. Contacte amb el terreny.
3. Integració de sistemes bioclimàtics.
4. Integració de sistemes energètics renovables.
5. Possibilitat de replicabilitat.
6. Punts bàsics de diferenciació d'una unifamiliar tipus.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 0,42
Classe participativa
37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 0,42
Classe pràctica
37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 0,46
Tutories
37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 0,46
Estudi individuals o en grup
37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 1,75

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAvaluació:

- Assistència a classe: 10% Nota final del curs

- Exercici de curs: 45% Nota final del curs

- Exercici teòric:
L'exercici es realitzarà individualment.
L'exercici es lliurarà en format paper i en format digital (.pdf)
L'exercici serà avaluat pels professors de l'assignatura.

- Examen:
45% Nota final de curs.
L'examen serà corregit i puntuat pels professors de l'assignatura

- El material didàctic estarà a la disposició dels alumnes a través del "site" de l'assignatura, dins de la pàgina web de la facultat i la web de la CEIM: www.ceimuic.org

- S'aportarà un bibliografia necessària per aprofundir en les matèries impartides. Un d'aquests llibres serà de lectura obligatòria.

Puntualitzacions: És obligatòria la màxima puntualitat i respecte a les sessions lectives. 

El lliurament de l'exercici no serà ajornable respecte la data establerta. 

Les correccions dels exercicis es fan durant les hores lectives i seran obligatòries per a tots els grups. 

A la segona convocatòria la nota de l'examen tindrà el 100% del valor de la nota final. 

Serà de caràcter obligatori l'avaluació de la pròpia assignatura al final de curs, mitjançant uns qüestionaris facilitats per l'ESARQ.

Bibliografia i recursos

1.- FRITJOF CAPRA  (físico) 

“Las conexiones ocultas”  Kairós    1991  Anagrama 2003.
Físico EEUU del Berkeley de los 70. Relaciona economía, medicina, biología…El tema del pensamiento complejo frente al lineal para analizar las interacciones humanas. El futuro debe ser compatible con la naturaleza.Autor también de “El tao de la física”.


2.- CLIVE POINTING  (historiador) 

“Historia verde del mundo”   Paidós  1991 (544 pàg,)

Un clásico de este tema. Un análisis de las fuerzas fundamentales que han conformado la historia humana: el desarrollo de las ciudades, el cambio en lospatrones energéticos, la necesidad de alimentar a masas cada vez mayores.Estudio de las conecuencias que han tenido sus acciones.


3.- JARED DIAMOND  (geógrafo) 

“Armas, gérmenes y acero”   Debolsillo   2008 Ed. de bolsillo   (568 pàg.)

Una historia que empieza hace 13.000 años con el inicio de las sociedades de cazadores recolectores. Una visión nueva y distinta que ayuda a entender la evolución de la humanidad y el destino de los pueblos. Del mismo autor ver “Colapso”.


4.- JOHN R. McNEILL  (historiador)

“Algo nuevo bajo el sol”  Alianza editorial.  2003   (432 pàg.)

Otra historia ambiental del mundo pero en este caso ceñida al siglo XX. Los libros de historia hablan de guerras, políticos y reyes, en este se habla del aire, del agua, del suelo, de la biosfera. El cambio mediambiental como hilo conductor del siglo pasado.

5.- JOSÉ MANUEL NAREDO   (economista)
“Raíces económicas del deterioro económico y social”   Ed. Siglo XXI   2006 (258 pàg.)

Un subtítulo también elocuente: más allá de los dogmas. A menudo, en los medios de comunicación, se olvida relacionar los problemas ambientales con las causas que los producen. Y nos provoca e interesa con una pregunta clave: ¿qué es lo que impide que la mayoría de la población tome   conciencia del problema ambiental y actue en consecuencia?De Naredo se puede leer todo, siempre es interesante y clarificador.  Se puede encontrar mucho material en CF+S de la escuela de arq. de Madrid.


6.- DONELLA MEADOWS, JOGEN RANDERS, DENNIS MEADOWS(biofísica y analista de sistemas, profesor de gestión de sistemas y analista político)
“Los límites del crecimiento 30 años después”  Galaxia Gutemberg  2006,  2ª revisión del original “Los límites del crecimiento” de 1972 (452 pàg.).

Escrito por encargo del Club de Roma, 1r albadonazo sobre las crisis que se acercan, debidas a la escasez de recursos y su sobreexplotación. Muy criticado en los años 70 y 80 hoy se revela como uno de los estudios más completos sobre la evolución del planeta.


7.- DANIEL INNERARITY  (filósofo)

“El futuro y sus enemigos”  Paidós  2009  (208 pàg.)

El subtítulo lo dice todo: “Una defensa de la esperanza política”. Un libro de optimismo y esperanza en un momento de falta de confianza en el futuro.Crítica lúcida de lo que Innerarity llama “la dictadura del presente”.
Filósofo, residente en Bordeaux y profesor de la universidad de Zaragoza, colabora en el País, del mismo autor “El nuevo espacio público”.


8.- BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS (filósofo, sociólogo y abogado)    

“El milenio huérfano”  Trotta  2005   (372 pàg.)

Un pensador portugués: estudia leyes en Lisboa, filósofía en Alemania y sociólogía en los EEUU.   Más conociido en Latinoamérica que en Europa.Escribe sobre como ensanchar el presente, haciendo emerger el pasado y pensando en posibles futuros mejores que nuestro presente. Una aguda yprofunda reflexión sobre el tiempo.

9.- RICHARD SENNETT (sociólogo) 

“El artesano”   Anagrama    2009    (363 pàg.)

Un estudio sobre la habilidad de hacer las cosas bien y el placer que elloproporciona. Una concepción humanista del trabajo que contrasta con la deshumanización y la degradación de la conciencia de si mismo, a la que conducen las modernas formas de producción capitalista. Del sociólogo inglés también son recomendables “La corrosión del carácter” y “La cultura del nuevo capitalismo”.


10.- EDGAR MORIN & NICOLAS HULOT  (sociólogo y periodista)

“El año I de la era ecológica”   Paidós. 2008
Filósofo, sociólogo, antropólogo, Edgar Morin es uno de los pensadores europeos más lúcidos en este momento, sus reflexiones sobre la conciencia ecológica. NicolasHulot esun famoso periodista francés qye pasó al campo de la poítica ambiental.


11.- AMARTYA SEN & BERNARDO KLIKSBERT  (economistas)

“Primero la gente”  Ediciones Deusto 2007  

Una mirada desde la ética del desarrollo a los principales problemas del mundo globalizado. No estamos muy acostumbrados a leer pensadores importnates de   los paisesemergentes y sin embargo desde ellos nos llegan propuestas muy interesantes precisamente porqué conocen mejor que nosotros los problemas   del cambio climático y lasdesigualdades sociales que el mundo actual sufre. AmartyaSen es indio, premio Nobel de Economía  en 1998, profesosr titular de las universidades de Harvard y Oxford y de la London School of Economics. Bernardo Kliksberg es argentino, pionero en el estudio de la responsabilidad social corporativa.


12.- JORDI PIGEM (filósofo)

“Buena crisis”  Kairós 2009  (184 pàg.)

Con el subtítulo de “hacia un mundo postmaterialista y un prólogo de Álex Rovira. Un libro ameno, muy buen análisis de donde estamos y como hemos llegado hasta aquí, presenta una alternativa audaz y realista de cómo ir hacia una sociedad más sana, sabia y ecológica y hacia un mundo con más sentido.


13.- RICHARD WILKINSON & KATE PICKET (sociólogos)

“Desigualdad.”  Turner Noema 2009  (293 pág.)

Con el subtítulo de “Un análisis de la (in)felicidad colectiva” analizan con rigor  la relación entre el grado de desigualdad social y algunos de los más frecuentes problemas sociales e individuales de las sociedades modernas.


14.- AL GORE (político)
“Una verdad incómoda” “La crisis planetaria del calentamiento global y como afrontarla”. Gedisa  2007  (328 pàg.)

“Nuestra elección” “Un plan para resolver la crisis climática” Gedisa 2010 (416)

Dos libros complementarios, con muchas ilustraciones, amenos y fáciles de leer.Pero rigurosos y concienciadores de cual es nuestra situación y de algunos posibles caminos a recorrer. Ha contribuido a divulgar de manera masiva sus puntos de vista.


15.- LESTER R. BROWN (ambientalista)

“Salvar el planeta” “Plan B: ecología para un mundo en peligro” Paidós 200 (317 pàg)

Un pionero de los análisis anmbientales globales. La riqueza económica tiene como contrapartida el excesivo consumo de capital natural con lo que el planeta se acerca a problemas ambientales y sociales cada vez más graves. Pero hay alternativas, en el agua, el territorio, la agricultura, en las  emisiones de carbono, en el reto social.


16.- J. LOVELOCK, G. BATESON, L. MARGULIS, H. ATLAN, F. VARELA, H. MATURANA y otros

“GAIA. Implicaciones de la nueva biología”  Kairós 1994

Lo que la física fue para la ingeniería de la sociedad industrial, puede serlo la biología/ecología en una  nueva sociedad.

Se plantea la emergencia de un nuevo paradigma en el que la vida resulta unanueva forma de conocimiento y de comunicación. La nueva ecología de la conciencia implica el fundamento para un nuevo orden político y económico.


17.- TONI SOLANAS, COQUE CLARET, DANI CALATAYUD (arquitectos)

“34 Kg de CO2”  Generalitat de Catalunya 2009 (289 pàg.)De donde venimos, dnde estamos y hacia donde vamos. Un análisis de cuales son los factores que más inciden en el cambio climático y alguns ideaspara producir de otra forma nuestra arquitectura, nuestras ciudades y nuestra forma de movrenos y de comer. Un libro trasnversalcojn la colaboración de más de 40 especialistas: biólogos, economistas, ambientólogos, ingenieros, aparejadores. se puede descargar de internet en:  http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/cdma/bibliotecadigital/habitatgee/34kgdeCO2.jsp 

Material didàctic