Universitat Internacional de Catalunya

Urbanisme 4

Urbanisme 4
1.5
8139
5
Primer semestre
OB
Mòdul Projectual
Urbanisme 4
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès,
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


 

Horari de atenció:

 

A convenir prèvia sol·licitud d'entrevista.

 

PRESENTACIÓN

 

L'assignatura d'Urbanisme forma a l'alumne en l'àrea de el projecte urbà i territorial, aportant la necessària visió sobre el disseny de l'espai públic. L'estudiant rep nocions i eines útils per al desenvolupament formal, funcional i material de l'espai lliure, necessari en l'actual exercici professional. A través de l'estudi de referències i la revisió de conceptes de productivitat, sostenibilitat i inclusió social, l'estudiant aborda solucions tècniques sobre la base de l'exercici desenvolupat en Projectes 8. Com a matèria de 5è curs, el treball i el lliurament són part de l'Treball Final de grau (TFG) de l'alumne.

 

Requisits previs

L'alumne podrà matricular-se en Urbanisme 4 un cop aprovat Urbanisme 1, 2 i 3.

Objectius

 • Aprofundir en els conceptes adquirits en Urbanisme 2 i 3 i aplicar les metodologies en l'exercici pràctic a desenvolupar.
 • Estudiar l'estreta relació entre el projecte arquitectònic i l'espai públic que l'envolta.
 • Aportar instruments i bases metodològiques per desenvolupar el disseny de l'espai lliure en contextos urbans consolidats i de paisatge periurbà.
 • Conèixer i integrar els principals conceptes relacionats amb la sostenibilitat urbana en el disseny de la urbanització.
 • Ampliar el coneixement de les principals experiències de projectes d'urbanització realitzades en el context local i internacional.

Competències

 • 35-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes urbans.
 • 37 - Aptitud per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • 42 - Aptitud per catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seva protecció.
 • 45-T - Capacitat per dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
 • 46 - Capacitat per aplicar normes i ordenances urbanístiques.
 • 47-T - Capacitat per elaborar estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals.
 • 51 - Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
 • 52 - Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
 • 53 - Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • 55 - Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • 57 - Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes.
 • 58 - Coneixement adequat dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.
 • 59 - Coneixement adequat dels mecanismes de redacció i gestió dels plans urbanístics a qualsevol escala.
 • 60 - Coneixement de la reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'acompliment professional.
 • 61 - Coneixement de l'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats.

Resultats d'aprenentatge

A l'acabar el curs l'estudiant:

 • Identifica, conceptualitza i sintetitza mitjançant esquemes dels espais lliures més significatius de la seva proposta.
 • Adquireix les nocions bàsiques per afrontar el disseny de l'espai lliure, reconeixent les principals variables: topografia, sistema d'evacuació d'aigua, orientació solar, il·luminació artificial i vegetació.
 • Obté coneixement sobre alguns materials específics de el projecte d'urbanització com paviments, mobiliari urbà i vegetació, i sap aplicar-los d'acord a el tipus de projecte que realitza.
 • Aconsegueix el control de les eines més rellevants per a la representació dels continguts estudiats i utilitza diverses escales per a l'elaboració dels documents requerits.
 • Construeix una reflexió argumentada sobre les decisions de projecte adoptades en les diferents escales de treball i és capaç de enllaçar-les amb la resta de continguts estudiat en les àrees tècniques.

Continguts

Introducció a el projecte de l'espai públic. Conceptes i referències.

Criteris per al disseny de l'espai lliure:

- Tipologies d'espais lliures públics i privats. Conceptes i estratègies de projecte

- Topografia: natural i creada pel projecte. Accessibilitat.

- Maneig i control de l'aigua pluja i sistemes de desguàs.

- Pavimentació: tipus i ús.

- Vegetació: tipus i ús.

- Mobiliari urbà.

Representació de l'espai lliure: perspectives, secció, plànols de detall.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'ensenyament d'Urbanisme abril s'efectua en format de taller continu on s'integra l'aprenentatge teòric i pràctic. Es segueixen els següents passos metodològic:

 • Lectura i conceptualització dels tipus d'espais lliures a desenvolupar. Revisió dels criteris de sostenibilitat urbana i assoliment d'estàndards.
 • Definició esquemàtica de les principals variables que incideixen el projecte de l'espai públic.
 • Proposta d'ordenació de l'espai públic que envolta l'edifici, considerant el context proper. El treball es desenvolupa al voltant de la planta baixa de l'edifici i seccions escala 1/500 i 1/200 de el projecte.
 • Disseny d'espais i elements singulars de la proposta.
 • Especificació material i constructiva dels elements d'urbanització segons catàlegs de productes o per disseny propi.
 • Desenvolupament d'imatges que explicitin el caràcter de l'espai lliure creat.
ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
35-T 37 42 45-T 46 47-T 51 52 53 54 57 58 59 60 61 0,18
Classe participativa
35-T 37 42 45-T 46 47-T 51 52 53 54 57 58 59 60 61 0,18
Classe pràctica
35-T 37 42 45-T 46 47-T 51 52 53 54 57 58 59 60 61 0,18
Tutories
35-T 37 42 45-T 46 47-T 51 52 53 54 57 58 59 60 61 0,21
Estudi individuals o en grup
35-T 37 42 45-T 46 47-T 51 52 53 54 57 58 59 60 61 0,75

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaModalitat totalment presencial a l'aula.

L'avaluació serà contínua i es valorarà la capacitat d'expressar de forma sintètica i ordenada els continguts corresponents a cada un dels passos seguits en el Taller. Es considerarà especialment l'assimilació dels continguts teòrics, els models de referència i les bases instrumentals i la seva aplicació a el projecte de l'espai lliure.

L'avaluació de l'Taller Pràctic suposa el 100% de la nota final.

Es considera imprescindible per poder superar l'assignatura:

• L'assistència als tallers. Les absències han d'estar sempre justificades i mai podran superar, en conjunt, el 15% de l'horari lectiu. Si no es compleix aquesta condició l'alumne no podrà continuar el curs.

• Lliurar un dossier format A3 segons pauta lliurada i arribar a una valoració positiva.

El curs es planteja a manera de workshop i per tant es valorarà la participació activa de l'alumne en els debats.

Bibliografia i recursos

Bibliografia General:

RODRIGUEZ-ROJAS, María Isabel. "Guía para la Intgración de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en el Proyecto Urbano". Granada, Editorial Universidad de Granada, 2017.

PEREIRA, Celeste. "Jordi Henrich. Una visión de Barcelona y su espacio público". on the w@terfront. Public Art.Urban Design.Civic Participation.Urban Regeneration. vol.61 , nr2. ISBN: 1139-7365, 2019.