Universitat Internacional de Catalunya

Comptabilitat 2

Comptabilitat 2
6
8266
2
Segon semestre
OB
Comptabilitat i Finances
Comptabilitat
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma i en castellà.
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Les tutories s’hauran de demanar al professor per correu electrònic.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


 

La comptabilitat de gestió estudia la generació, la comunicació i la interpretació de la informació interna, tant financera com no financera, per a la presa de decisions operacionals i estratègiques. En aquest curs estudiarem com els gestors poden utilitzar aquesta informació per implementar plans i millorar el procés de provisió de béns i serveis als clients. El curs tractarà l’ús de la informació comptable a efectes de planificació i control en la presa tant de decisions operatives com estratègiques. 

 


Requisits previs

Requisit: haver cursat Comptabilitat 1

Relació amb altres disciplines: la comptabilitat de gestió està lligada a altres disciplines. A mesura que s’avança durant el curs, penseu-ne els vincles amb altres àrees d’estudi. De quina manera afecta l’estratègia a les mesures de rendiment? Com pot la informació comptable donar suport a la presa de decisions en les empreses? Com pot la informació comptable donar suport a un pla de màrqueting que es basa en la satisfacció de les expectatives dels clients en la qualitat i el rendiment de lliurament? Conjuntament amb la comptabilitat financera i les finances, la comptabilitat de costos és també una matèria molt important per al bon desenvolupament d’un pla de negocis.

Objectius

Posarem èmfasi en:

- La importància dels sistemes d’informació de la gestió per donar suport a una
estratègia de l’organització.

- El cost Laboral i el cost per procés.

- Els mètodes de cost per als inventaris.

- Com es poden gestionar els costos indirectes: model departamental i cost per activitat.

- El comportament del cost-benefici i l’anàlisi cost-volum-benefici.

 

Competències

 • 04 - Comprendre i saber emprar la terminologia financera en el marc empresarial.
 • 19 - Analitzar variables quantificables de l'entorn econòmic i incorporar-les en la presa de decisions.
 • 29 - Conèixer què és un sistema d'informació i la tipologia d'aquests sistemes.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
 • 37 - Tenir capacitat per aplicar tècniques, mètodes i eines de gestió.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar els estudis els estudiants han ser capaços:

1. D’explicar per què les organitzacions han de saber la quantitat de productes que tenen, els processos o els costos dels serveis i per què necessiten els sistemes d’acumulació.

2. D’explicar el concepte d’un cost directe i un d’indirecte i els diferents costos existents.

Continguts

Tema 1. Introducció a la comptabilitat de gestió

Tema 2. Classificació dels costos

Tema 3. Sistemes de costos directes i variables i anàlisi cost-volum-benefici

Tema 4. Sistemes de costos per seccions

Tema 5. Sistemes de costos per comanda

Tema 6. Sistemes de costos per processos

Tema 7. Sistemes de costos basats en les activitats (ABC)

Tema 8. Confecció de pressupostos

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula • Aquesta matèria està orientada vers a un aprenentatge actiu mitjançant la resolució de supòsits, fonamentalment la discussió d’exercicis i casos pràctics, complementada amb explicacions del professor i lectures assignades. Comentaris i realització d’exercicis a classe per cadascuna de les lliçons per part de l’alumne.
 • Treballs individuals o en grup. Tots els treball i casos s’han de presentar amb ordinador per familiaritzar-se amb els fulls de càlcul, bàsics en el món empresarial. No s’accepten ni les entregues fora de termini ni la baixa qualitat acadèmica.
 • Participació a classe.
 • Treballs en equip: articles i presentació de casos pràctics.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1. Avaluació contínua: 50 % de la nota final.

 • Pràctiques: 20 %
 • Examen parcial: 30 %

 2. Avaluació final: 50 % de la nota final. 

Bibliografia i recursos

 

1.      Horngren, T. et al. (2006). Contabilidad de costos. Un enfoque gerencial (12a edició). Editorial Pearson Educacion.

 

2.      Amat, O.; Soldevila, P. (2009). Contabilidad y gestión de costes. Profit.
3.      Lucey, T. (2007). Costing. Londres: Thomson Learning.

 

4.      Rosanas, J. M. (1994). Contabilidad de costes para la toma de decisiones. Bilbao: Desclée de Brouwer.

 

5.      ACCID (2010). Noves tendències en control i reducció de costos. Monografia de la Revista de Comptabilitat i Direcció, Barcelona.

 

6.      Drury, C. (2012). Management and Cost Accounting (8a edició). Hampshire: Cengage Learning.