Universitat Internacional de Catalunya

Direcció Financera 1

Direcció Financera 1
6
8267
2
Segon semestre
OB
Comptabilitat i Finances
Finances
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


 

Dilluns i dimecres de 16.30 h a 17 h.

 

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


L’assignatura Direcció Financera aborda la interrelació existent entre la política de finançament d’una empresa i les decisions d’inversió en aquesta, tant a curt termini com a llarg termini.


Requisits previs

No hi ha.

Objectius

L’aprenentatge per part dels alumnes dels coneixements bàsics de les finances empresarials, amb especial atenció a l’anàlisi i la interpretació dels estats financers, la gestió del circulant (la gestió del dia a dia financer de l’empresa) i la realització i la gestió de projeccions financeres. Així com també l’aprenentatge d’eines d’anàlisi d’inversions a llarg termini.


Competències

- El coneixement de les formes d'organització, d'estratègies i d'operativa de les empreses en un context internacional.

- Coneixement dels fonaments metodològics i científics de la direcció d'empreses.

- Capacitat per integrar-se i treballar en equips humans i assumir la direcció, si cal.

- Habilitat per identificar i analitzar problemes d'ordre pràctic.

- Capacitat per aplicar coneixements teòrics i mètodes a problemes pràctics en el treball.

- Rigor metodològic en la presa de decisions.

- Capacitat d'anàlisi i síntesi de la informació.

- Capacitat d'organització i planificació del treball.

- Capacitat d'adaptació a noves situacions.

 • 01 - Conèixer, comprendre i aplicar els mètodes, tècniques i instruments propis de la comptabilitat.
 • 02 - Conèixer, interpretar i aplicar la normativa comptable actual.
 • 03 - Seleccionar i aplicar adequadament les alternatives comptables permeses.
 • 04 - Comprendre i saber emprar la terminologia financera en el marc empresarial.
 • 05 - Conèixer les funcions pròpies dels departaments de finances en les empreses.
 • 06 - Conèixer i saber aplicar les principals polítiques d'estructura de capital i d'administració de l'actiu.
 • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 59 - Adquirir destresa en l'ús d'eines informàtiques i de les TIC.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar el curs l’alumne serà capaç d’interpretar i fer servir les diferents eines financeres necessàries per a una presa de decisions correcta en la gestió empresarial.Continguts

Introducció. Conceptes bàsics

i. Balanç i compte de resultats.

ii. Finances operatives i estructurals.

 

Finances operatives (curt termini)

1. Anàlisi i diagnòstic financer

i. Ràtios financeres.

ii. EOAF.

iii. Fons de maniobra.

iv. Necessitats operatives de fons.

v. Models bàsics: creixement, estacionalitat, FM negatiu.

 

2. Planificació i previsions financeres

i. Compte de resultats.

ii. Partides del passiu.

iii. Partides de l’actiu.

iv. Tresoreria.

 

3. Gestió d’actius financers

i. Clients.

ii. Existències.

iii. Cash management.

 

4. Gestió de fonts negociades de recursos a curt termini

i. Proveïdors.

ii. Altres fonts de recursos espontanis.

iii. Cost del crèdit.

iv. Altres recursos: confirming.

v. Criteris d’elecció. Rendibilitat.

 

Finances estructurals (llarg termini)

5. Rendibilitat de les inversions i maximització del valor

i. Valor dels diners en el temps.

ii. Procediments simples de mesura de rendibilitat.

iii. TIR.

iv. Mètodes basats en el descompte de fluxos de fons.

 

6. Fluxos de fons en la valoració d’una inversió

i. Elements que formen el flux de fons.

ii. Components constants.

iii. El valor residual.

 

7. La taxa de descompte en els projectes d’inversió

i. El concepte de risc.

ii. Cost del recursos

iii. El cost del capital.

iv. El cost del deute.

v. WACC.

 

 Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl curs alternarà sessions teòriques amb classes pràctiques en les quals s'aplicaran els coneixements adquirits a casos reals.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula- Assistència i participació a classe: 5 %
- Exercicis pràctics: 20 %
- Examen parcial: 25 %
- Examen final: 50 %

Bibliografia i recursos

 

-          AMAT, O. Análisis económico-financiero. Barcelona: Gestión 2000, 1993.

-          AMAT, O. Análisis de estados financieros. Fundamentos y aplicaciones. Barcelona: Gestión 2000, 1996.

-          AMAT, O. Supuestos de análisis de estados financieros. Barcelona: Gestión 2000, 1996.

-          BREALEY, R.; MYERS, S. Fundamentos de financiación empresarial. Madrid: McGraw-Hill, 1993.

-          FAUS, J.; TAPIES, J. Finanzas operativas. Barcelona: IESE.

-          FERNÁNDEZ, A. J. Introducción a las finanzas. Madrid: Civitas, 1994.

-          FERNÁNDEZ BLANCO, M. Dirección financiera de la empresa. Madrid: Pirámide, 1991.

-          HAMPTON, J. J.; WAGNER, E. L. Working Capital Management. Nova York: Wiley, 1989.

-          LUMBY, S. Investment Appraisal and Financing Decisions. Londres: Chapman-Hall, 1994.

-          MASSONS, J. Finanzas. Diagnóstico y planificación a corto plazo. Barcelona: Hispano Europea, 1991.

-          SUÁREZ, A. S. Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa. Madrid: Pirámide, 1991.

-          WESTON, J. F.; COPELAND, T. E. Finanzas en administración. Mèxic: McGraw-Hill, 1995. BORRELL, M.; CRESPI, R. Direcció financera de l'empresa. Barcelona: Ariel, 1993.

-          BREALEY, R.; MYERS, S. Fundamentos de financiación empresarial. Madrid: McGraw-Hill, 1988.

-          FERNÁNDEZ BLANCO, M. Dirección financiera de la empresa. Madrid: Pirámide, 1991.

-          FERNÁNDEZ, A. I.; GARCÍA, M. Las decisiones financieras de la empresa. Barcelona: Ariel, 1992.

-          LEVY, H.; SARNAT, M. Capital Investment and Financial Decisions. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1990.

-          SUÁREZ, A. S. Decisiones óptimas de inversión y financiación de la empresa. Madrid: Pirámide, 1990.Textos Complementaris

-          ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JAFFE, J. F. Corporate Finance. Homewood, R.D.: Irwin, 1990.

-          SHAPIRO, A. C. Modern Corporate Finance. Nova York: Macmillan, 1991.