Universitat Internacional de Catalunya

Macroeconomia 2

Macroeconomia 2
3
8273
2
Primer semestre
OB
Anàlisi Econòmica
Macroeconomia
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Dimecres de 14.00 h a 15.00 h (o qualsevol dia amb cita prèvia per correu electrònic).

Sempre es necessari confirmar amb el professor amb anterioritat per mail (jfaja@uic.es)

 

 

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Qualsevol individu que exerceixi una tasca professional en el món de l’economia o de l’empresa ha de conèixer l’entorn macroeconòmic en què es desenvolupa la seva tasca. Si bé en la presa de decisions no hi ha receptes infal·libles, és de gran importància tenir la millor informació disponible sobre la situació econòmica internacional.

Requisits previs

Cap. És recomanable haver cursat Macroeconomia 1.

 

Objectius

El propòsit d’aquest curs és familiaritzar l’alumnat amb l’anàlisi del funcionament d’una economia oberta. Utilitzant les eines pròpies de la macroeconomia s’estudien diversos models destacats de teoria econòmica. L’enfocament de l’assignatura està concebut de manera que l’alumnat aprengui a pensar com a economistes a l’hora d’explicar fets i polítiques econòmiques. 

Competències

Per competències s’entenen les capacitats personals que contribueixen a aconseguir un acompliment excel·lent dins del lloc ocupat en una organització específica. Les competències es manifesten en el comportament habitual i permeten realitzar amb èxit la tasca encomanada.

Com que no es tracta de coneixements, sinó de capacitats de caràcter personal, les competències són complementàries als coneixements teòrics i professionals. I per això es requereix un esforç actiu de l’alumnat per adquirir-les.

 

 • 10 - Identificar els factors del creixement econòmic a llarg termini i comprendre l'impacte de la globalització.
 • 21 - Conèixer les teories fonamentals en el camp de la microeconomia i la macroeconomia.
 • 23 - Conèixer i saber emprar la terminologia de l'anàlisi microeconòmica i macroeconòmica.
 • 24 - Ser capaç de desenvolupar una anàlisi del medi econòmic, social i històric en el qual se situa l'empresa.
 • 27 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia de l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 34 - Desenvolupar la capacitat de preveure situacions i avançar-se als esdeveniments, i de reconèixer i interpretar la situació econòmica en un context determinat.
 • 45 - Ser capaç de treballar amb textos acadèmics.
 • 46 - Adquirir la capacitat d'entendre i participar en conferències o classes magistrals en un context acadèmic.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 57 - Adquirir aptituds que afavoreixin la comprensió lectora.
 • 58 - Ser capaç de desenvolupar exercicis d'autoavaluació.
 • 62 - Adquirir mecanismes que facilitin l'adopció de compromisos de caràcter ètic.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.
 • 67 - Adquirir capacitat per expressar-se en altres idiomes.
 • 68 - Desenvolupar mecanismes que afavoreixin la sensibiltat vers temes relacionats amb el benestar social.

Resultats d'aprenentatge

Les principals competències que es pretenen desenvolupar en aquest curs són:

 • Capacitat d’anàlisi i síntesi. Organitzar les idees, les teories i els problemes i descobrir les línies de força de cada argumentació i les aportacions més valuoses. Així mateix, cal ser capaç de sintetitzar els diferents coneixements segons els criteris adequats a les finalitats que es persegueixen.
 • Gestió del temps. Planificar el temps disponible segons les prioritats i actuar d’acord amb aquest pla. Això suposa no confondre el que és urgent amb el que és important, i calcular el temps necessari per a cada tasca.
 • Gestió de la informació. Discernir quina és la informació rellevant, saber prescindir de dades supèrflues i trobar-ne d’altres que siguin pertinents. Utilitzar correctament la informació amb vista a la presa de decisió i d’acord amb els objectius assenyalats.
 • Comunicació. Saber transmetre la informació de manera eficaç i exposar les qüestions amb claredat, concisió i precisió. Intervenir en les discussions amb elegància i saber escoltar i emprar arguments coherents.

Continguts

PART I. Qüestions de Política Econòmica

Tema 1. Debats d’escoles 

1.1. Repàs d’alguns conceptes macroeconòmics.
1.2. Polítiques d’estabilització. Atur i inflació.
1.3. Política de regles i política discrecional.
1.4. L’escola de les expectatives i altres desenvolupaments recents.

Tema 2. Recessions econòmiques i causes d’atur persistent

2.1. Fixació de preus i salaris en el model de competència imperfecta.
2.2. Teoria de la recerca i models de salaris d’eficiència.
2.3. Model de competència imperfecta i taxa d’atur d’equilibri (Nairu).
2.4. Persistència, histèresi i polítiques d’oferta.

PART II. Economia oberta i comerç internacional

Tema 3. Introducció a l’economia internacional 

3.1. El concepte de l’avantatge comparatiu.
3.2. Comerç internacional i fluxos de capital. La balança de pagaments.
3.3. Mercat de divises, tipus de canvi i exportacions netes.
3.4. Arguments en defensa del lliure comerç i eficiència econòmica.
3.5. Dèficit públic i sostenibilitat del deute.

Tema 4. Comerç internacional i desenvolupament 

4.1. Recursos naturals, creixement i desigualtat.
4.2. Població i creixement sostingut.
4.3. Política internacional i distribució de la riquesa.
4.4. Raons per a l’optimisme.

Tema 5. El Model d’OA-DA en una Economia Oberta 

5.1. Les exportacions netes i el model IS-LM.
5.2. Introducció de la funció de balança de pagaments (BP).
5.3. Moviments internacionals de capital i model de Mundell-Fleming.
5.4. Política monetària amb tipus de canvi fixos i flexibles.
5.5. Política fiscal amb tipus de canvi fixos i flexibles.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)La macroeconomia, com totes les disciplines de teoria econòmica, s’aprèn gradualment; el seu estudi es basa en la comprensió i capacitat d’anàlisi, més que no pas en la memòria. L’experiència ensenya que l’alumnat que treballa amb constància obté els millors resultats i, per això, el mètode d’avaluació adoptat en aquest curs té en compte l’assistència a classe i fomenta l’estudi continuat

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat semipresencial (blended)La qualificació final de l’assignatura es compon de dos elements:

 • Avaluació contínua: 40 % de la nota final.
 • Examen final: 60 % de la nota final.

El tipus de preguntes dels exàmens així com el contingut de l’avaluació contínua s’expliquen a les classes.

Bibliografia i recursos

Referències bibliogràfiques:

- Gregory Mankiw (2015), 9th Edition: «Macroeconomics». Worth Publishers, New York. (ISBN-13: 978-1429240024). There is a Spanish version of a previous edition: (2014), 8ª edición: «Macroeconomía». Antoni Bosch, Barcelona.


- Wendy Carlin and David Soskice (2014): “Macroeconomics: Institutions, Instability, and the Financial System”. 1st Edition: Oxford University Press (December). ISBN-13: 978-0199655793

Wendy Carlin and David Soskice (1990): «Macroeconomics and the Wage Bargain». Oxford University Press, New York. (ISBN-10: 0198772459).


- Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld and Marc Melitz (2011), 9th Ed.: «International Economics: Theory and Policy». Pearson Addison-Wesley, Boston. (ISBN-13: 978-0132146654). There is a Spanish version of a previous edition: (2001), 5th ed.: «Economía internacional: teoría y política». Addison Wesley – Pearson, Madrid.

- Rudiger Dornbusch; Stanley Fisher and Richard Startz (2010), 11th Edition: «Macroeconomics». McGraw-Hill/Irwin. (ISBN-13: 978-0073375922). There is a Spanish version of a previous edition: (2004), «Macroeconomía». McGraw-Hill Interamericana.


- Julian L. Simon (1998), «The Ultimate Resource 2». Princeton University Press; Revised Edition. Princeton, New Jersey. (ISBN-13: 978-0691003818).