Universitat Internacional de Catalunya

Farmacologia

Farmacologia
6
8402
2
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


  Sol·licitar cita prèvia per correu electrònic: 

 • Professor de teoria (castellà): Núria Casals : ncasals@uic.es
 • Professor de mètode del cas (castellà): Jose Miguel Llombart, jllombart@uic.es
 • Professor de teoria, mètode del cas (inglès): Mariana Ponte : mpontecardosoribeiro@uic.es

Presentació

El llicenciat en odontologia té una responsabilitat directe en la prescripció i administració dels medicaments més freqüentment utilitzats en la pràctica odontològica. Per això, ha d'estar preparat en l'elecció del medicament més apropiat per cada pacient, en la seva administració correcte, en la valoració dels seus efectes, tant terapèutics com adversos, així com en l'educació del pacient sobre el seu ús.

A més de conèixer profundament la farmacologia d'aquests medicaments, ha de conèixer els altres grups farmacològics amb suficient profunditat per valorar, en cada cas, les possibles interaccions de la medicació que pren el pacient amb els medicaments prescrits específicament en la patologia odontològica.

Requisits previs

No hi ha requisits previs

Objectius

Donar a conèixer els principals grups de fàrmacs i els medicaments representatius de cada grup, les seves indicacions, mecanisme d’acció, reaccions adverses i contraindicacions.

Donar a conèixer les principals vies d'administració dels fàrmacs i els processos d’absorció, metabolisme, distribució i eliminació, així com les eines existents per al seu estudi.

Evidenciar els principals tipus d’interaccions farmacològiques

Mostrar a l’alumne les diferents situacions fisiològiques i patològiques que modulen l’efecte dels fàrmacs

Mostrar les utilitats i el maneig de les principals bases de dades farmacològiques.

Familiaritzar a l’alumne en la lectura, comprensió i crítica dels articles científics en farmacologia.

Competències

 • 61 - Conèixer les bases farmacològiques de les diferents tècniques anestèsiques tant locals com generals, així com el paper de la sedació i l'anestèsia general en el maneig de pacient odontològic
 • 72 - Prescripció apropiada de fàrmacs, i conèixer-ne les contraindicacions, les interaccions, els efectes sistèmics i les repercussions sobre altres òrgans
 • CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CE12 - Realitzar un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de Bioenginyeria de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.
 • CE17 - Ser capaç d'identificar els conceptes de l'enginyeria que es poden aplicar en el camp de la biologia i de la salut.
 • CG10 - Saber treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari
 • CG3 - Tenir capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories i ser versàtil per a l'adaptació a noves situacions.
 • CT7 - Dominar una tercera llengua, habitualment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i d'acord amb les necessitats que tindran els titulats i titulades

Resultats d'aprenentatge

 • 3.01 - Identificar les característiques més rellevants dels diferents grups de medicaments: activitat farmacològica, mecanisme d'acció, indicacions, dosi, contraindicacions i efectes adversos.
 • 3.02 - Utilitzar les fonts d'informació pròpies de la farmacologia
 • 3.03 - Conèixer les precaucions més rellevants en la prescripció i administració de medicaments en el pacient odontològic en relació a la seva pròpia patologia i la medicació concomitant
 • 3.19 - Conèixer el tractament farmacològic del dolor

Continguts

Tema 1 Principis farmacològics generals.
1.1 Definicions.
1.2 Farmacodinàmia.
1.3 Formes farmacèutiques

1.4 Farmacocinètica

1.5 Reaccions adverses

1.6 Assaigs clínics.
1.7 Interaccions farmacològiques

Tema 2 Medicaments que actuen al sistema nerviós autònom i perifèric.
2.1 Simpaticomimètics.
2.2 Bloquejants adrenèrgics.
2.3 Parasimaticomimètics
2.4 Antagonistes colinèrgics.
2.5 Relaxants musculars.

Tema 3 Medicaments que actuen al sistema nerviós central.
3.1 Analgèsics narcòtics
3.2 Ansiolítics.
3.3 Farmacologia del son.
3.4 Antiparkinsonians.
3.5 Anticonvulsivants.

Tema 4 Psicofarmacologia.
4.1 Antipsicòtics o neurolèptics
4.2 Antidepressius
4.3 Antimaníacs

Tema 5 Anestèsics locals

Tema 6: Farmacologia de la inflamació i l'al·lèrgia

6.1 AINES

6.2 Corticoides
6.3 Antihistamínics
6.4 Tractament farmacològic de la gota
6.5 Antirreumàtics
6.6 Immunodepressors

Tema 7: Farmacologia antiinfecciosa
7.1 Conceptes generals sobre antibiòtics
7.2 Betalàctamics
7.3 Aminoglucòsids
7.4 Altre antibiòtics bactericides
7.5 Antibiòtics bacteriostàtics
7.6 Tractament de la tuberculosi
7.7 Antifúngics
7.8 Antivirals

Tema 8: Farmacologia del sistema renal.
8.1 Diürètics.

Tema 9: Farmacologia del sistema cardiovascular.
9.1 Antihipertensius
9.2 Fàrmacs pe la insuficiència cardíaca i el shock
9.3 Fàrmacs per al tractament de la cardiopatia isquèmica
9.4 Antiarítmics
9.5 Fàrmacs per al tractament de les coagulopaties
9.6 Fàrmacs per al tractament de les dislipèmies
9.7 Tractament de la hemostàsia

Tema 10 Farmacologia de l'aparell respiratori

10.1 Farmacologia de l'asma
10.2 Mucolítics

Tema 11 Farmacologia del sistema digestiu
11.1 Laxants
11.1 Antiulcerosos
11.2 Antiemètics
11.3 Antidiarreics

Tema 12: Citostàtics

Tema 13: Farmacologia del sistema endocrí
13.1 Patologia de la glàndula tiroidea
13.2 Osteoporosis
13.3 Anticonceptius

Tema 14: Urgències odontològiques

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer al grup d'anglès solament:

Els continguts s’impartiran utilitzant 2 metodologies o activitats formatives diferents:

- Classes magistrals: el professor transmet el coneixement en una aula a tot el grup d’alumnes.

- Mètode del cas: els alumnes, en grup, resolen casos clínics que els hi seran proporcionats pel professor. En l'aula els alumnes exposen les seves conclusions amb la participació activa del professor.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1a Convocatòria:

Examen parcial: 20% de la nota
Examen final: 50% de la nota. És imprescindible obtenir una nota mínima de 4,5 en l'examen final per aprovar l'assignatura.
Mètode del cas i participació a classe: 30% de la nota

Data examen parcial: 2 de Novembre de 2021

2a Convocatòria:

Examen final: 70% de la nota. Es necessita un 4,5 per aprovar l'assignatura.
Mètode del cas i participació a classe: 30% de la nota

 

Altres convocatòries:

Pels estudiants que repeteixin l’assignatura, l’examen final representarà el 100% de la nota final. Si aquests estudiants volen presentar-se a l’examen parcial, la nota d’aquest examen representarà un 20% de la nota total de l’assignatura, i la de l’examen final un 80%. En aquest cas, serà necessària una nota mínima de 4.5 en l’examen final per a realitzar la mitjana 80+20%.

 

Avaluació dels Mètodes del Cas:

 • En algunes sessions de casos els estudiants hauran de resoldre uns exercicis que seran lliurats al professor al final de la sessió. En altres sessions, els estudiants hauran de fer una presentació oral i discussió d'un treball científic. Les exposicions són obligatòries per a tots els grups. A tots els estudiants se'ls faran preguntes relacionades amb els casos exposats.
 • L'assistència és important. Els estudiants que assisteixin a totes les sessions de casos tindran un bonus a la nota final de casos clínics.
 • Faltes d' assistència als casos: només les sessions de casos a què l'estudiant ha assistit seran considerades per a la nota final. No s'aplicaran bonus en aquests casos. Els estudiants que faltin més d'una sessió: no s'aplicarà bonus, i 0.5 punts serà restat de la seva nota de casos per cada falta d'assistència. Les justificacions de les faltes d'assistència seran considerades individualment.

Bibliografia i recursos

Recomanat:

 • Tripathi. "Farmacología en Odontología" Ed. Panamericana
 • J.Florez "Farmacología humana" Quinta edición. Ed. Elsevier-Masson
 • Goodman and Gilman's. "The Pharmacological Basis of Therapeutics". 12th edition. McGraw-Hill Professional
 • P. Lorenzo, A moreno, y otros. "Velázquez. Farmacología básica y clínica". Editorial Panamericana, 2004.
 • Enid A. Neidle, John A. Yagiela "Pharmacology and therapeutics for dentistry" . Ed. Mosby- 4th edition

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 10/01/2023 A22 10:00h
 • E1 10/01/2023 A16 10:00h
 • E1 10/01/2023 A21 10:00h