Universitat Internacional de Catalunya

Patologia Medicoquirúrgica General 1

Patologia Medicoquirúrgica General 1
6
8405
2
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


 

Després de les classes.

En qualsevol altre moment, havent fixat data i hora amb l’alumne per correu electrònic.

jlopez@uic.es

gperez@uic.es

avalls@uic.es

snmocanu@uic.es 

 

 

Presentació

 La Patologia Medicoquirúrgica General 1 del primer cicle del Grau d'Odontologia forma part de les assignatures troncals i pretén explicar totes aquelles patologies mèdiques i quirúrgiques que l'odontòleg ha de conèixer i estudiar en la seva formació universitària.

No hem de pensar que l'odontologia és un estudi de grau basat única i exclusivament en l'aparell estomatognàtic, sinó que en molts casos a l'odontòleg li caldran coneixements mèdics més amplis, proporcionant així un punt de vista global i integrat del pacient i les seves patologies associades.

Requisits previs

No hi ha requisits previs

Objectius

 TEÒRICS

·Adquisició dels conceptes de salut, malaltia, malalt i posar-se malalt.
·Conceptes d'Etiologia, Patogènia, Fisiopatologia i Semiologia Clínica.
·Estudi de la Patologia mèdica per aparells o sistemes, així com la seva repercussió bucodental.
·Estudi de la patologia quirúrgica i la seva repercussió bucodental.
·Estudi i tractament inicial de les urgències medicoquirúrgiques en situacions properes a l'odontòleg i a la seva praxi diària.

PRÀCTICS

·Elaboració d'una història clínica. Anamnesi i exploració física.
·Aprenentatge i utilització dels equips bàsics de la presa de constants vitals. Esfigmomanòmetre i fonendoscopi.
Competències

Adquirir els fonaments científics de l’odontologia, els valors professionals i els comportaments ètics, així com les habilitats clíniques corresponents.

Adquirir el coneixement de la patologia medicoquirúrgica general, que ha de servir de base per assolir i saber aplicar  posteriorment  els coneixements adequats per diagnosticar, pronosticar i planificar els tractaments odontològics

Aquestes competències s’assoliran mitjançant una sèrie de metodologies basades en : classes magistrals, seminaris de sessions clíniques i pràctiques de laboratori 

 

 • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
 • 14 - Conèixer els processos generals de la malaltia, entre els quals s'inclouen la infecció, la inflamació, les alteracions del sistema immunitari, la degeneració, la neoplàsia, les alteracions metabòliques i els desordres genètics
 • 18 - Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 35 - Conèixer els principis científics d'esterilització, desinfecció i antisèpsia necessaris per prevenir les infeccions creuades en la pràctica odontològica
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats
 • 39 - Reconèixer la normalitat i la patologia bucal, així com l'avaluació de les dades semiològiques
 • 58 - Conèixer les característiques patològiques generals de les malalties i els trastorns que afecten els sistemes orgànics
 • 61 - Conèixer les bases farmacològiques de les diferents tècniques anestèsiques tant locals com generals, així com el paper de la sedació i l'anestèsia general en el maneig de pacient odontològic
 • 62 - Conèixer i manejar les emergències i urgències mèdiques més freqüents en la pràctica odontològica i en les tècniques de reanimació cardiorespiratòria bàsica
 • 63 - Tenir coneixements apropiats de nutrició humana, en particular, la relació dels hàbits nutricionals i de la dieta amb el manteniment de la salut i la prevenció de les malalties bucodentals
 • 73 - Aplicar tècniques d'anestèsia locoregional

Resultats d'aprenentatge

 Haver adquirit les competències esmentades al llarg de tota l'assignatura, aprofitant al màxim els coneixements impartits amb les classes magistrals, els seminaris de sessions clíniques i les pràctiques de laboratori.

 • 3.01 - Identificar les característiques més rellevants dels diferents grups de medicaments: activitat farmacològica, mecanisme d'acció, indicacions, dosi, contraindicacions i efectes adversos.
 • 3.02 - Utilitzar les fonts d'informació pròpies de la farmacologia
 • 3.03 - Conèixer les precaucions més rellevants en la prescripció i administració de medicaments en el pacient odontològic en relació a la seva pròpia patologia i la medicació concomitant
 • 3.04 - Tenir coneixements amplis en Patologia mèdica general.
 • 3.05 - Tenir coneixements amplis en Patologia Quirúrgica General
 • 3.06 - Tenir coneixements amplis en nutrició
 • 3.07 - Obtenir i elaborar una història clínica que inclogui tota la informació rellevant
 • 3.08 - Realitzar una exploració física general i registre de les constants vitals
 • 3.09 - Domini de l'anamnesi i exploració física general bàsica
 • 3.10 - Sol·licitar i interpretar els resultats de les exploracions complementàries generals bàsiques (laboratori-imatge-funcionals)
 • 3.11 - Realitzar un diagnòstic diferencial, un diagnòstic provisional i un diagnòstic definitiu.
 • 3.12 - Diagnosticar i tractar les emergències mèdiques i RCP bàsiques en una clínica odontològica.
 • 3.18 - Conèixer les tècniques de control de l'ansietat
 • 3.19 - Conèixer el tractament farmacològic del dolor
 • 3.20 - Coneixement ampli de les manifestacions orals de patologies sistèmiques
 • 3.21 - Saber explorar a nivell físic oro-maxil·lofacial i interpretar exploracions complementàries de laboratori i imatge
 • 3.22 - Coneixement del tabaquisme i el seu tractament
 • 3.23 - Utilitzar els equips bàsics de presa de constants vitals. Esfigmomanòmetre i fonendoscopi
 • 3.24 - Interpretar les principals determinacions analítiques: valors normals i patològics.
 • 3.25 - Utilitzar amb precisió l'instrumental de sutura
 • 3.27 - Saber actuar davant d'una aturada cardiorespiratòria, reanimació cardiopulmonar

Continguts

A. CRÈDITS TEÒRICS

PART 1. PATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA GENERAL

1. Salut i malalties. Elements de la malaltia. Manifestacions de la malaltia.

2. Determinants de la salut. Prevenció de malalties. Indicadors de salut.

3. Patologia clínica i la seva divisió. Definicions.

4. Clínic i propaedeutic general. Etiologia, patogènesi, fisiopatologia i semiologia clínica. Diagnòstic, pronòstic i terapèutica.

 5. Inflamacions. Components de la inflamació. Evolució del procés inflamatori.

6. Semiologia de les infeccions: -Factors previs. Portes d’entrada. Manifestacions d’infecció.

7. Asèpsia i esterilització del pacient i material.

8. Principis generals de les ferides. Tipus de ferides.

9. Fisiopatologia de ferides. Tractament de ferides

10. Cicatrius. Bases biològiques de la curació.

11. Anomalies de la cicatrització

12. Principis generals de les cremades: -Tipus. Classificació

13. Prognosi i tractament de les cremades.

14. Condicions quirúrgiques de la pell. -Inflamació i infecció

15. Tumors de la pell i bucals. Diagnòstic i tractament

16. Infeccions postquirúrgiques.

17. Infeccions nosocomials. Diagnòstic, tractament i prevenció clínics

18. Febre. Patogènesi, fisiopatologia. Patrons de febre. Classificació dels principals agents infecciosos. Febre d'origen desconegut

19. Malalties infeccioses (I): Principals malalties bacterianes, endocarditis bacteriana, tuberculosi, brucelosi

20. Malalties infeccioses (II): Infeccions virals importants: citomegalovirus, herpes, virus Epstein Barr, VIH.

 

II. PATOLOGIA CIRURGICA MÈDICA ESPECÍFICA.

 

21. Semiologia del sistema cardiovascular. Pols arterial i venós. Examen físic dels exàmens cardiovasculars i complementaris.

22. Malalties de les venes. -Insuficiència venosa, tromboflebitis, trombosi. Síndrome de Lemièrre

23. Malalties de les artèries.-Insuficiència arterial aguda i crònica -Disensions dels grans vasos. Arteritis, ..

24. Embòlia grassa. Fisiopatologia i tractament clínic.

25. Embolisme. Fisiopatologia i tractament clínic.

26. Cardiovascular (I) -Arítmies cardíaques.

27. Cardiovascular (II) -Cardiopatia isquèmica. Tractament mèdic. Profilaxi ATB i anticoagulants.

28. Cardiovascular (III) -Valvular. Insuficiència cardiaca

29. Cardiovascular (IV) -Vista general de la cirurgia cardiovascular. cirurgia de vàlvules

30. Cardiovascular (V) -Cirurgia per a malalties cardíaques isquèmiques.

31. Semiòtics de l’aparell respiratori: tos, hemoptisi, dispnea, cianosi, dolor toràcic. Examen físic de l'aparell respiratori.

32. Exploracions complementaries respiratòries.

33. Infeccions respiratòries (III)

34. Tracte respiratori (I) -Insuficiència respiratoria-Malaltia pulmonar obstructiva crònica

35. Tracte respiratòri (II) -Asma brònquial

36. Respiratori (IV) -Pneumotòrax. Tumors broncopulmonaris

37. Respiratòria (V) -Cirurgia toràcica general.

38. Semiologia del sistema hematològic. -Sindromes hematològics: definició i classificació.

39. Hematologia (I): Anèmia. Deficiència de ferro, megaloblàstica, hemolítica.

40. Hematologia (II): trastorns de coagulació.

41. Hematologia (III): malalties de la sèrie blanca i sistema limfàtic.

42. Hematologia (IV): malalties del sistema limfàtic. Pacient Immunodeprimit: VIH i altres malalties. Pacient immunodeprimit mèdicament: trasplantament, autoinmunes

43. Semiologia del sistema endocrí. Retroalimentació de les glàndules hipotàlem-hipòfisi

44. Semiologia del sistema metabòlic Principis bàsics nutricionals. -Fisiopatologia del metabolisme: hidrats de carboni, lípids i aminoàcids. - Alteracions importants en el metabolisme. Dèficits alimentaris. Impacte de les dietes deficients en la salut bucal: veggie (vit B12), ceto-dieta (escorbuto)

45. Sistemes endocrinometabòlics.-Malalties de la tiroides i de les glàndules paratiroides.-Malalties de les glàndules suprarenals.

46. Sistema Endocrinometabòlic. Diabetis mellitus. - Trastorns de la lipoproteïna.

 47. Cirurgia endocrina: tiroides, suprarenals

48. Cirurgia endocrina: Tumors neuroendocrins.

 49. Semiologia del sistema renal.-Trastorns de la diuresi. -Alteracions de la micció, síndrome miccional. Examen físic i examens complementaris

50. Nefrologia: insuficiència renal aguda i crònica. Malalties del ronyó i les vies urinàries. Infeccions del tracte urinari. Hemodialisi: quan es recomana tractament dental.

51. Patologia quirúrgica urològica (I): càlculs renals, uropatia obstructiva, hidronefrosi.

52. Patologia Urològica (II): patologia tumoral benigna i maligna. Trasplantament renal.

53. Semiòlogia del sistema nerviós: -Semiòlogia dels nervis cranials. Vertigen, atàxia, afàsia, apràxia, disfàgia. Ubicació-Síndromes. Examen físic i examens complementaris. Diagnòstic diferencial entre patologia central i perifèrica.

54. Patologia del sistema nerviós central i perifèric (I): malalties infeccioses del sistema nerviós.

55. Patologia del sistema nerviós central i perifèric (II): mal de cap.

56. Trastorns psiquiàtrics: esquizofrènia, trastorns d’ànim, ansietat, trastorns psicosomàtics, trastorns de la conducta alimentària. Gestió en la consulta. Impacte en la salut bucal (medicació, vòmits, ...)

57. Patologia neuroquirúrgica (I): tumors del cervell i de la medul·la espinal

58. Patologia Neuroquirúrgica (II): Neuralgia, tractament neuroquirúrgic del dolor

59. Patologia quirúrgica de l’ull.

60. Patologia Quirúrgica ORL. Sinusitis. Comunicació oroantral.


B. CRÈDITS PRÀCTICS

1.- Treball semestral

Es realitzarà un treball semestral que es podrà realitzar individualment o per grups d'un màxim de tres persones. El tema dels treballs estarà lligat al temari de les classes teòriques del semestre, i serà de lliure elecció entre un dels temes que el professorat posarà en coneixement de l'alumne. L'extensió màxima dels treballs no sobrepassarà els 10 folis DIN A4. Serà realitzat amb tractaments de textos de Microsoft Word.

2.- Pràctiques de laboratori

Es realitzaran un total de 6 hores de pràctiques. En aquest primer semestre l'alumne realitzarà:

Una pràctica consistent en:

-Aprenentatge i elaboració d'una història clínica.
-Presa de constants vitals: Tensió arterial. Freqüència cardíaca i respiratòria.
-Exploració física. -Auscultació cardíaca i respiratòria.
-Exploració bucofacial i cervical.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula La Patologia Medicoquirúrgica General 1 és una assignatura semestral, amb un total de 6 ECTS , amb 60 hores de classes magistrals i 6 de pràctiques per cada un dels 2 grups en què es reparteix l’alumnat del curs. S'explicaran les classes magistrals que componen el programa per a cada semestre. La durada de les classes magistrals serà de 2 hores, deixant els últims minuts per realitzar preguntes i aclarir dubtes sobre la classe impartida.


La freqüència de les classes serà de dos dies setmanals.

L' assistència i participació a les classes, tant en format presencial ,semipresencial com online, serà un valor a tenir en compte en la puntuació final de l' assignatura (10%)

Les classes pràctiques constitueixen la segona part de l'assignatura i dins d'aquesta es diferenciaran dos tipus d'activitats:

-Pràctiques de laboratori o seminaris
-Treball semestral amb defensa oral

 


Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL' Avaluació de l’alumne es realitzarà de la següent manera:

Examen final teòric…………………70%
Pràctiques…………………………..... 10%
Treball……………………………….......10%

Avaluació continuada..............10%

L'examen final teòric serà de preguntes i respostes múltiples (5), amb una resposta única correcta que comptarà 1 punt. Cada pregunta errònia restarà 0.25 punts.

L'assignatura s'avalua i es qualifica d'acord amb una puntuació absoluta sobre 10 punts, obtinguda d'acord amb la següent escala:

               a) Suspens: 0- 4,9 (SS)

               b) Aprovat: 5-6,9 (AP)

               c) Notable: 7-8,9 (NT)

               d) Excel·lent: 9-10 (SB). 

               e) Matrícula d’ honor: implica haver obtingut excel·lent més una menció especial.  


1. L'assistència a classe no és obligatòria. Però l'assistència i actitud / participació en les classes es tindran en compte. Les preguntes realitzades mitjançant la plataforma Kahoot / moodle / Collaborate es faran servir a manera d'avaluació continuada i comptaran positivament fins un màxim d'1 punt (10%). 

2. Els coneixements teoricopràctics adquirits s'avaluaran mitjançant un examen final de semestre. Aquest consta de 60 preguntes tipus test amb 5 possibles respostes. Les contestades correctament sumaran 1 punt, mentre que les incorrectes restaran -0'25 punts. L'examen computarà el 70% (7 punts) de la nota final, però és obligatori aprovar-lo per aprovar l'assignatura. De la mateixa manera, per a poder realitzar l'examen final l'alumne ha d'haver lliurat totes les tasques i haver assistit a totes les pràctiques, excepte si la falta és justificada. 

3. El treball escrit comptarà 0'5 punts (5%), i s'avaluarà la qualitat, la bibliografia revisada (citada segons normes Vancouver) i l'absència de plagi mitjançant el programa Turnitin. 

4. La defensa del treball tindrà lloc davant de la resta de companys durant 3 minuts i comptarà un 5% (0'5 punts). Es valoraran positivament els següents ítems: sintetització correcta (+1 punt), correcta comprensió de continguts i explicació (+2 punts), presentació memoritzada sense lectura de paper / diapositiva (+1 punt) i temps ajustat (+1 punt). 

5. L'assistència a les pràctiques i seminaris és obligatori. Cadascuna de les tasques realitzades a casa després de les pràctiques clíniques realitzades a l'aula seran avaluades pel professorat, computant un màxim d'1 punt (10%).

 

Bibliografia i recursos

FARRERAS ROZMAN : Tratado de Medicina Interna. Ed.  Harcourt Brace.

HARRISON’S : Principles of Internal Medicine. Ed . Mc Graw Hill .

VARIOS AUTORES:  Textbook of Surgery. Ed.  University of Oxford.

LOUIS F. ROSE - DONALD KAYE: Medicina Interna en Odontología. Salvat Editores.

BALCELLS GORINA : Patología General. Ed. Toray

NOGUER MOLINS - BALCELLS GORINA : Exploración clínica práctica. Ed. Científico-Médica

 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 19/12/2022 A21 08:00h
 • E1 19/12/2022 A08 08:00h
 • E1 19/12/2022 A15 08:00h