Universitat Internacional de Catalunya

Introducció Clínica

Introducció Clínica
3
8406
2
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Responsable de l'assignatura:

Grup A:  Dr. Juan Basilio Monné: jbasilio@uic.es

Grup M: Dr. Joan Ferré Martínez: jferre@uic.es

 

Horari d'atenció

Contactar a través de correu electrònic per sol.licitar visita.

Presentació

 El coneixement tant dels equipaments dentals com de l’ergonomia en la forma de treballar, així com dels mitjans bàsics de diagnòstic i la forma de relacionar-nos amb els nostres pacients i resoldre les possibles emergències, ens donarà les bases per poder portar a terme una bona praxi clínica.

Requisits previs

Aquesta assignatura no presenta incompatibilitats amb altres assignatures.

Objectius

 Proporcionar als alumnes el primer contacte amb la Clínica Universitària d'Odontologia ( CUO ), així com amb l'aparatologia dental, equipaments i utillatge, fen-los competents amb la seva utilització.

Conèixer la importància i els circuits d' esterilització a seguir en la pràctica clínica.

Formar-los en com s’ha de fer la primera visita, la seva importància, així com analitzar les diferents formes de comunicació amb el pacient.

Proporcionar els coneixements necessaris per detectar una emergència mèdica i els diferents protocols d’actuació.

Seran formats amb els diferents programes informàtics utilitzats a la CUO. Se'ls proporcionaran els coneixements necessaris per saber les seves aplicacions, fent-los competents en la seva utilització i interpretació.

Competències

· 

 • 03 - Saber identificar les inquietuds i les expectatives del pacient, així com comunicar-se de forma efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • 05 - Saber aplicar els principis del control de l'ansietat i de l'estrès sobre un mateix, sobre els pacients i sobre altres membres de l'equip odontològic
 • 06 - Comprendre la importància de desenvolupar una pràctica professional que respecti l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura
 • 07 - Promoure l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques, així com la motivació per la qualitat
 • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
 • 09 - Comprendre la importància de mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per analitzar-los posteriorment, preservant-ne la confidencialitat de les dades
 • 15 - Estar familiaritzat amb les característiques patològiques generals de les malalties i els trastorns que afecten els sistemes orgànics, específicament aquelles que tenen repercussió bucal
 • 17 - Comprendre i reconèixer els principis d'ergonomia i seguretat a la feina (incloent-hi el control d'infeccions creuades, protecció radiològica i malalties ocupacionals i biològiques)
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 21 - Saber fer un examen bucal complet, incloent-hi les proves radiogràfiques i d'exploració complementàries oportunes, així com l'obtenció de referències clíniques adequades
 • 22 - Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada, i ser competent en el reconeixement de les situacions que requereixin una atenció odontològica urgent
 • 23 - Establir el diagnòstic, el pronòstic i una adequada planificació terapèutica en totes les àrees clíniques de l'Odontologia, i ser competent en el diagnòstic, el pronòstic i l'elaboració del pla de tractament odontològic del pacient que requereixi cures especials, inclosos els pacients mèdicament compromesos (com diabètics, hipertensos, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) i pacients amb discapacitat
 • 27 - Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • 28 - Adquirir experiència clínica sota la supervisió adequada
 • 30 - Reconèixer el paper del dentista en les accions de prevenció i protecció davant malalties bucals, així com en el manteniment i promoció de la salut, tant individualment com comunitàriament
 • 35 - Conèixer els principis científics d'esterilització, desinfecció i antisèpsia necessaris per prevenir les infeccions creuades en la pràctica odontològica
 • 36 - Conèixer el perill de les radiacions ionitzants i els seus efectes en els teixits biològics, junt amb la legislació que en regula l'ús. Dirigir instal·lacions de radiodiagnòstic bucal
 • 37 - Fer les radiografies necessàries en la pràctica odontològica, interpretar-ne les imatges obtingudes i conèixer altres tècniques de diagnòstic per imatge que tinguin rellevància
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats
 • 39 - Reconèixer la normalitat i la patologia bucal, així com l'avaluació de les dades semiològiques
 • 40 - Identificar el principal motiu de consulta i la història de la malaltia actual. Realitzar una història clínica general del pacient i una fitxa clínica que reflecteixi fidelment els registres del pacient
 • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 45 - Aplicar els principis d'ergonomia a la feina odontològica, tant individualment com dins de l'equip de treball quan sigui apropiat, així com en els principis de prevenció de riscos laborals associats a la pràctica odontològica
 • 54 - Conèixer el paper del dentista dins de les professions sanitàries i treballar amb altres professionals sanitaris i altres membres de l'equip odontològic
 • 55 - Reconèixer que el pacient és el centre d'atenció i que totes les interaccions, incloent-hi la prevenció, el diagnòstic, la planificació i l'execució del tractament i el manteniment, han de buscar el màxim interès, i evitar qualsevol tipus de discriminació i respectar la confidencialitat
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 67 - Dur a terme models diagnòstics, muntar-los i prendre registres interoclusals
 • 68 - Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i de les possibilitats de satisfer les senes inquietuds

Resultats d'aprenentatge

  · Sabrà utilitzar les diferents màquines de la sala del laboratori de clínica, coneixen les seves utilitats, i indicacions de funcionament.

· Sabrà comprendre la importància del circuit intern d’esterilització i coneixerà la maquinària i els productes de la sala de desinfecció – esteril·lizació.

· Estarà capacitat per utilitzar i reconèixer les opcions de treball del silló dental.

· Sabrà preparar el campo de treball.

· Coneixerà la postura més ergonòmica en la que hem de treballar per accedir a cada quadrant, i així minimitzar futures lesions.

· Podrà començar a realitzar les primeres visites pas a pas.

· Valorarà les precaucions i les interaccions medicamentoses dels pacients especials.

· Sabrà com fer receptes mèdiques i cartes de derivació als especialistes.

· Serà capaç en detectar les situacions d’emergència que puguin sorgir en la pràctica odontològica.

· Sabrà com reaccionar davant les possibles situacions d’urgències mèdiques mitjançant simulacres.

· Estarà capacitat per utilitzar el sistema informàtic COU-Soft en les seves diferents aplicacions.

· Estarà capacitat per consultar el Vademècum .

· Sabrà reconèixer en les radiografies dentals les diferents estructures.

 • 2.04 - Conèixer les ciències del comportament i de la comunicació que faciliten la pràctica odontològica
 • 2.05 - Aplicar els principis de control de l'ansietat i l'estrès sobre un mateix, als pacients i sobre els altres membres de l'equip odontològic
 • 2.12 - Utilitzar les eines informàtiques específiques
 • 2.13 - Conèixer la utilització general dels materials i instruments odontològics
 • 2.15 - Conèixer i utilitzar l'equipament i instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 2.47 - Preparar el camp de treball per reduir el risc de contaminació i contagi de malalties en la consulta
 • 2.48 - Preparar al professional per reduir el risc d'infeccions

Continguts

  

1.- Relació entre el clínic i el pacient

 

 • Aspectes bàsics en la comunicació amb els pacients tant verbal com no verbal.
 • Elements que faciliten i dificulten la comunicació
 • L’entrevista clínica
 • Síndrome de Groves

 

2.- Aspectes legals en la pràctica odontològica 

 

 • Historia clínica
 • LOPD (llei orgànica de protecció de dades)
 • Consentiment informat. Drets del pacient. Valor legal.
 • Receptes mèdiques. Disseny i com complimentar-les.

 

3.- Descripció i manual d'utilització dels equipaments dentals: 

 

 • Equip dental.
 • Mòdul d’aspiració.
 • Turbina, contrangle, peça de mà i micromotor.
 • Material d'exploració bàsic.
 • Material auxiliar i complementari.

 

4.- Bases de fotografia aplicades a l'odontologia. 

 

 • Tipus de càmeres i paràmetres que afecten a la qualitat de les fotografia en odontologia
 • Fotografies necessàries per a la pràctica odontològica
 • Presentació de casos clínics (odontobook)

 

5.- Esterilització-Desinfecció: 

 

 • Vies de contaminació al gabinet dental.
 • Mètodes de desinfecció i esterilització, i les seves indicacions i limitacions
 • Circuit d’esterilització del material. Visita instal·lacions.
 • Bioseguretat.

 

6.- Ergonomia: 

 

 • Lesions musculoesquelètiques derivades de la pràctica odontològica, i la seva prevenció.
 • Posició de treball saludable i accés als diferents quadrants en la pràctica odontològica.

 

7.- Primeres Visites: 

 

 • Història clínica. La seva importància professional i legal. Estructura i continguts.
 • Estructura per a fer un bon diagnòstic en odontologia integrada.
 • Establir opcions de tractament a partir d’un bon diagnòstic.
 • Ús del vademecum
 • Inter consultes. Com saber transmetre la informació.
 • Pacients especials. Que entenem per pacients especials. Precaucions a seguir.

 

8.- Informàtica: 

 

 • Presentació del programa CUOsoft i la seva utilització.
 • Programa Gesden.
 • Programes de gestió d’imatges i radiologia digital.

 

9.- Radiologia en odontologia. 

 

 • Radioprotecció.
 • Protocol radiològic CUO.
 • Bases d’interpretació de la radiologia diagnòstica oral y les seves limitacions.
 • Radiologia intraoral y extraoral: Tipologia i identificació d’estructures.

 

10.- Detecció de les diferents situacions d’emergències en el gabinet odontològic. 

 

 • Detecció del pacient de risc
 • Valors bàsics de la salut
 • Emergències mèdiques que poden sorgir durant l’atenció odontològica
 • Protocols d’actuació.

 

11.- Relació entre la clínica i la recerca 

 

 • Base de dades de recerca bibliogràfica.
 • Tipus d’articles científics aplicats a la ciència mèdica i la seva estructuració.
 • Criteris de selecció bibliogràfica

 


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses teòriques o magistrals:

 • S’impartiran classes teòriques del temari de l’assignatura. S'adjuntarà documentació complementària que formarà part del temari.

 

Classes Pràctiques:

 • En grups més reduïts s’expliquen i plantegen aplicacions pràctiques dels continguts, on de manera participativa s’interactua amb l’alumne, amb la intenció que visualitzi i posi en pràctica, dins de les possibilitats, els continguts impartits. S'adjuntarà documentació complementària que formarà part del temari.


Pràctica clínica

• L’alumne assistirà a pràctiques rotatives a la clínica universitària (CUO), on podrà iniciar-se en el funcionament i dinàmica de treball, com una base per a la seva futura pràctica clínica.


Avaluació contínua

 • Durant el curs es faran tests parcials d’assimilació dels continguts impartits, tant en classe teòrica com pràctica, a la plataforma moodle.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

Assistència a classe teòrica:

 • Es recomana, ja que si no és molt difícil el fet de poder assimilar els conceptes. Per altra banda, durant la mateixa, es faran preguntes de comprensió que serviran per a la nota final.

Assistència a pràctiques de clínica (rotatori):

 • És obligatòria.
 • L'alumne que acumuli més de 2 faltes no justificades, a criteri del professorat, no té dret a ser avaluat de la part pràctica i per tant suspèn l'assignatura.
 • Donat que les pràctiques seran avaluades dia a dia, el fet de faltar, resta de la nota final de pràctiques. Les faltes justificades, a criteri del professorat, resten menys que les no justificades.
 • L'alumne haurà de presentar informe y treball en relació a aquestes pràctiques.

Assistència a classe pràctica:

 • És obligatòria.
 • L'alumne que acumuli més de 2 faltes no justificades, a criteri del professorat, no té dret a ser avaluat de la part pràctica i per tant suspèn l'assignatura.
 • Donat que les pràctiques seran avaluades dia a dia, el fet de faltar, resta de la nota final de pràctiques. Les faltes justificades, a criteri del professorat, resten menys que les no justificades

Avaluació continua:

 • Durant el curs es faran tests parcials d’assimilació dels continguts impartits, tant en classe teòrica com pràctica, a la plataforma moodle
 • Els alumnes seran avaluats a cada classe pràctica y clínica, en concepte d’assistència, actitud, participació i demostració de coneixements.
 • Al final hi haurà un examen teòric de les matèries impartides, tant a les classes teòriques com practiques

 

Nota final:

 • S’ha de tenir aprovada la nota de pràctiques per poder ser avaluat.
 • Per aprovar l'assignatura, l'alumne ha d'aprovar l'examen teòric, en cas contrari estarà suspès sense possibilitat mitjana altres notes. Si aprova l'examen teòric, la nota final serà el resultat de fer la mitjana següent:

-    60% Examen final

-    40% Nota de pràctiques i preguntes d'avaluació continuada (tests moodle, classes pràctiques i clínica).

 

Bibliografia i recursos

 

 Consultar l'assignatura a la plataforma Moodle, on es penjarà la bibliografia i les lectures recomanades.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 13/01/2023 A16 10:00h
 • E1 13/01/2023 A03 10:00h
 • E1 13/01/2023 A10 10:00h