Universitat Internacional de Catalunya

Patologia Dentària

Patologia Dentària
3
8407
2
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Divendres de 10 a 11h. Es recomana demanar cita prèvia.

 

Responsable teoria: Dr. Soler

Responsable pràctiques i seminaris: Dra. Berta Paulo

bertapaulo@uic.es

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.

  S'exposa la patologia dentària, l'entitat nosològica més important, la càries dental, s'explica complementàriament amb la disciplina d'Odontologia Preventiva. El coneixement de la patologia dentària és fonamental en un odontòleg, i un diagnòstic precís de la mateixa és el pilar en què es basa l'activitat professional de l'odontologia. Al costat de la principal entitat, la càries, s'estudien una gran quantitat de diferents patologies, de difícil classificació i relativament baixa incidència individual, però el coneixement és de gran

Requisits previs

No hi ha requisits previs

Objectius

 A. OBJECTIUS GENERALS:

1. Determinar les causes de pèrdua de la salut dental

2. Identificar els diferents tipus de patologia dentària

B. OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Aquests objectius es divideixen en tres grans grups:

Cognoscitius:

1. Descriure les característiques anatòmiques i histològiques de la dent normal.
2. Conèixer la classificació, etiologia i etiopatogènia de les anomalies dentàries.
3. Conèixer la classificació, etiologia i etiopatogènia de les displàsies dentàries.
4. Conèixer la classificació, etiologia i etiopatogènia de les coloracions dentàries.
5. Conèixer la classificació, etiologia i etiopatogènia dels processos degeneratius dentaris.
6. Conèixer la classificació, etiologia i etiopatogènia dels processos neoformatius dentaris.
7. Conèixer els diferents accidents que es poden produir en el transcurs del tractament de conductes.
8. Conèixer l'efecte de les patologies pulpars en el desenvolupament dentari.
9. Conèixer la classificació i atenció bàsica dels traumatismes dento-alveolars.
10. Conèixer els mecanismes d'acció de la càries dental.
11. Descriure les característiques i etapes de la càries de l'esmalt.
12. Descriure les característiques i etapes de la càries dentinària.
13. Descriure les reaccions del complex pop-dentinari enfront de la càries.
14. Enumerar les diferents entitats en patologia pop-periapical.
15. Explicar el procés d'evolució histològica i clínica de la patologia pop-periapical.
16. Descriure les característiques de la pulpitis reversible.
17. Descriure les característiques de la pulpitis irreversible en les seves diferents variants.
18. Descriure les característiques de la periodontitis apical en les seves diferents variants.
19. Exposar les diferents lesions que poden produir-se per traumatismes dentaris, el seu diagnòstic i el seu tractament.
20. Descriure la seqüència per realitzar una correcta història clínica dental orientada a la patologia dental.
21. Descriure els diferents mètodes emprats en l'exploració complementària.
Sensitius i motors:
1. Realitzar una història clínica dental.
2. Prendre adequadament radiografies periapicals i radiografies d'aleta de mossegada.
3. Realitzar correctament proves tèrmiques per a diagnòstic pulpar.
4. Completar un diagnòstic en un pacient amb patologia dentària.
Afectius:
1. Desenvolupar la capacitat d'exposició en públic.
2. Desenvolupar la capacitat d'escriure treballs científics en el camp de la Patologia dentària.
3. Desenvolupar la inquietud per la recerca i l'aprofundiment dels coneixements.

Competències

 • 10 - Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar els estudiants en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 28 - Adquirir experiència clínica sota la supervisió adequada
 • 37 - Fer les radiografies necessàries en la pràctica odontològica, interpretar-ne les imatges obtingudes i conèixer altres tècniques de diagnòstic per imatge que tinguin rellevància
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats
 • 39 - Reconèixer la normalitat i la patologia bucal, així com l'avaluació de les dades semiològiques
 • 40 - Identificar el principal motiu de consulta i la història de la malaltia actual. Realitzar una història clínica general del pacient i una fitxa clínica que reflecteixi fidelment els registres del pacient
 • 42 - Manejar, discriminar i seleccionar els materials i instruments adequats en odontologia
 • 43 - Conèixer els biomaterials dentals: la manipulació, les propietats, les indicacions, les al·lèrgies, la biocompatibilitat, la toxicitat i l'eliminació de residus i l'impacte ambiental
 • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 64 - Fer tractaments bàsics de la patologia bucodentària en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 65 - Diagnosticar, planificar i dur a terme, amb caràcter general, un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i en pacients amb necessitats especials (diabètics, hipertensos, oncològics, trasplantats, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) o discapacitats. Específicament l'odontòleg ha de ser competent en l'establiment d'un diagnòstic, d'un pronòstic i el desenvolupament d'una adequada planificació terapèutica, i de manera particular en dolor orofacial, desordres temporomandibulars, bruxisme i altres hàbits parafuncionals; patologia dentària i periapical; traumatismes bucodentals; patologia periodontal i dels teixits periimplantaris; patologia òssia dels maxil·lars, els teixits tous bucals i glàndules annexes; estats d'edentació parcial o total i en la planificació del tractament rehabilitador mitjançant pròtesi dentosuportada i mucosuportada, o mitjançant implants dentals, malposicions i/o maloclusions dentàries i d'altres alteracions anatòmiques o funcionals de la cara o del sistema estomatognàtic i de les possibles correccions ortodòntiques, ortopèdiques o quirúrgiques
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 67 - Dur a terme models diagnòstics, muntar-los i prendre registres interoclusals
 • 68 - Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i de les possibilitats de satisfer les senes inquietuds
 • 72 - Prescripció apropiada de fàrmacs, i conèixer-ne les contraindicacions, les interaccions, els efectes sistèmics i les repercussions sobre altres òrgans
 • 73 - Aplicar tècniques d'anestèsia locoregional
 • 74 - Preparar i aïllar el camp operatori
 • 76 - Identificar i atendre qualsevol urgència odontològica
 • 79 - Tractar traumatismes dentoalveolars en denticions temporal i permanent
 • 81 - Valorar i tractar el pacient amb càries o una altra patologia dentària no cariosa i ser capaç d'utilitzar tots els materials encaminats a restaurar la forma, la funció i l'estètica de la dent en pacients de totes les edats
 • 82 - Dissenyar, preparar les dents, prescriure, registrar, fer proves clíniques i col·locar i posar en servei restauracions indirectes: incrustacions, caretes o fronts laminats estètics i corones unitàries
 • 83 - Tractar operatòriament els processos destructius i les lesions traumàtiques dentoalveolars
 • 84 - Fer tractaments endodòntics i aplicar procediments per preservar la vitalitat pulpar
 • 85 - Realitzar procediments estètics convencionals des d'una perspectiva multidisciplinària
 • 88 - Fer tractament no quirúrgic dels desordres temporomandibulars i el dolor orofacial
 • 90 - Identificar i corregir hàbits bucals susceptibles de causar o exacerbar mal oclusions

Resultats d'aprenentatge

 • 4.002 - Conèixer els mecanismes de colonització bacteriana en la cavitat bucal i identificar les seves implicacions en la salut i en les malalties periodontals
 • 4.015 - Identificar les estructures anatòmiques i dentàries en radiografies panoràmiques, periapicals i d'aleta de mossegada
 • 4.017 - Realitzar un diagnòstic i pla de tractament en nens
 • 4.026 - Realitzar tractament tant mèdic com quirúrgic de les malalties comunes dels teixits tous bucals
 • 4.031 - Diferenciar el dolor segons la seva localització
 • 4.032 - Diferenciar el dolor segons el seu origen
 • 4.033 - Diferenciar el dolor segons la seva durada
 • 4.034 - Diferenciar el dolor segons la característica del dolor
 • 4.080 - Diagnosticar la patologia dental no careosa en un pacient
 • 4.081 - Donar un pla de tractament a un pacient amb patologia dentària no careosa
 • 4.082 - Determinar el risc de càries d'un pacient
 • 4.083 - Establir els plans de tractament en un pacient d'alt risc de càries
 • 4.084 - Utilitzar els mitjans de diagnòstic de càries dental
 • 4.085 - Diagnosticar lesions de càries
 • 4.086 - Establir la necessitat de dur a terme una obturació davant d'una lesió de càries
 • 4.089 - Realitzar una adequada història clínica de cara a valorar l'estat de la polpa
 • 4.091 - Enumerar els conductes habituals i les variacions més freqüents en cada dent de l'arcada
 • 4.105 - Diagnosticar a un pacient que hagi patit un traumatisme dental
 • 4.106 - Tractar una urgència per traumatisme dentari
 • 4.107 - Establir un pla de tractament per a un pacient amb traumatisme dental
 • 4.108 - Realitzar consultes amb els especialistes necessaris per realitzar un tractament integral del pacient
 • 4.111 - Conèixer els principis bàsics de l'oclusió ideal
 • 4.112 - Conèixer el desenvolupament de la dentició i de l'erupció dentària
 • 4.113 - Conèixer i diagnosticar les alteracions de l'erupció
 • 4.117 - Saber fer una correcta història clínica del pacient
 • 4.118 - Saber fer una correcta exploració oral i funcional del pacient
 • 4.123 - Reconèixer les estructures anatòmiques normals i patològiques en una radiografia panoràmica, periapical i oclusal
 • 4.126 - Saber fer una llista de problemes diagnòstics i estructurar correctament
 • 4.127 - Conèixer les bases biològiques del tractament dentari, els seus principis mecànics i biomecànics

Continguts

 

TEORIA

Tema 1: Anomalies dentàries de nombre.

Tema 2: Anomalies dentàries de mida.

Tema 3: Anomalies dentàries de forma.

Tema 4: Anomalies dentàries d'unió.

Tema 5: Displàsies dentàries simples coronàries

Tema 6: Displàsies dentàries simples radiculars

Tema 7: Displàsies dentàries totals.

Tema 8: Displàsies dentàries hereditàries

Tema 9: Fluorosi dental.

Tema 10: Processos degeneratius dentaris.

Tema 11: Processos neoformatius dentaris.

Tema 12: Processos destructius dentaris.

Tema 13: Etiologia de la càries dental.

Tema 14: Característiques de la càries de l'esmalt.

Tema 15: Característiques de la càries dentinària.

Tema 16: Resposta a la càries del complex pop-dentinari

Tema 17: Seqüència clínica de la patologia pop-periapical

Tema 18: Pulpitis reversible.

Tema 19: Pulpitis irreversible.

Tema 20: Periodontitis apical.

Tema 21: Traumatologia dentària: teixits durs

Tema 22: Traumatologia dentària: lligament periodontal i procés alveolar

Tema 23: Reparació pulpar i revascularització pulpar

Tema 24: Història clínica dental

Tema 25: Anamnesi en Patologia Dentària

Tema 26: Exploració física en Patologia Dentària

Tema 27: Exploració complementària en Patologia Dentària

Tema 28: Radiologia en Patologia Dentària

Tema 29: Investigació en Patologia Dentària

Tema 30: Revisió de la literatura en Patologia Dentària

 

SEMINARIS:

Els alumnes atendran seminaris on alumnes de postgrau presentaran casos clínics de diferents entitats fent especial èmfasi en el diagnòstic. Es discutiran les diferents patologies i s'introduirà als alumnes en la transcendència clínica de la patologia dentària.

PRÀCTIQUES

Pràctiques simulades d'història clínica i diagnòstic

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

 

A. Àrea cognoscitiva: Es transmetran els conceptes teòrics de l'assignatura per mitjà de classes magistrals i lectures dirigides. Es duran a terme seminaris per ajudar els alumnes a interpretar les dades disponibles, de cara a fer adequadament el diagnòstic.

 

 

 

B. Àrea sensitiva i motora: Es realitzaran pràctiques de taller ("preclíniques") on l'alumne exercitarà sobre tècniques diagnòstiques per desenvolupar l'habilitat manual necessària per a executar les mateixes

 

 

 

C. Àrea afectiva: Els alumnes podran realitzar lectures no dirigides, assistir a conferències no obligatòries, mantenir contacte amb els professors i investigadors, i, si s'escau, realitzar treballs monogràfics, sols o en equip, de cara a adquirir la motivació adequada per mantenir i ampliar els coneixements, treballar en equip i col·laborar en l'avanç de l'odontologia en general i la patologia i terapèutica dental en particular.

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

Teoria: Examen final amb preguntes de resposta múltiple. Menys de 30 punts sobre 60 possibles (o proporció equivalent) es considera no apte. Hi hauban 5 options de respecte a cada pregunta. Els errors resten 0,25. No contestadas no resten.

 

En circumstàncies especials, i prèvia aprovació per el professorat i secretaria acadèmica, l’alumne podrà demanar un examen oral, devant un tribunal de dos o mes professors.

 

Pràctica: La assistencia a les pràctiques i seminaris es obligatoria. Les absències a les pràctiques han d'estar degudament justificades amb un justificant oficial. Es permet un màxim de 2 absències, 3 o més absències suposarà un suspens de les pràctiques. 

 

La nota final será la del examen teóric, sempre que superi la part pràctica.

 

Bibliografia i recursos

 

1.      Baum L, Phillips RW, Lund MR. Tratado de operatoria dental. 3ª ed. 1996

2.      García Barbero J. Patología y terapéutica dental. Madrid: Síntesis, 1998

3.      Howard W, Moller RC. Atlas de operatoria dental. 3ª ed. México: El manual moderno, 1986

4.      Ketterl W. Odontología conservadora. Barcelona: Masson, 1994

5.      Uribe J. Operatoria dental. Madrid: Avances, 1990

6.      Andreasen JO, Andreasen FM. Lesiones dentarias traumáticas. Madrid: Panamericana, 1990

7.      Cohen S, Burns RC. Pathways of the pulp. 7th ed. St. Louis: Mosby, 1997

8.      Ingle JI, Bakland LK. Endodontics.4ª ed. McGraw-Hill, 1997

9.      Trönstad L. Endodoncia clínica. Barcelona:Masson, 1993

 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 15/12/2022 A15 08:00h
 • E1 15/12/2022 I3 08:00h
 • E1 15/12/2022 I1 08:00h
 • E1 15/12/2022 I2 08:00h
 • E1 15/12/2022 A12 08:00h