Universitat Internacional de Catalunya

Anestèsia en Odontologia

Anestèsia en Odontologia
5
8409
2
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


HORARI D’ATENCIÓ


Dijous tarda prèvia cita via e-mail

Professor Responsable: Lc. Jordi Prats Armengol < jprats@csc.uic.es>

Professora Coordinadora: Dra. Elvira Ferrés Amat < eferresamat@csc.uic.es >

Presentació

 L'anestesia en odontologia, Control del Dolor i l'Ansietat, és una assignatura que s'imparteix en acabar el primer cicle de grau.

Pretén instruir a l´alumne en la manipul·lació del material d´anestesia, tot respectant els principis d´asèpsia, el coneixement dels fàrmacs utilitzats i el domini de les principals tècniques. Els coneixements impartits ens ajudaran a reduir l'angoixa del pacient i realitzar tractaments odontoestomatològics amb absència de dolor.

Requisits previs

 Anatomia i fisiologia humana. El coneixement del trajecte i funció dels parells cranials, en concret el V i VII parell cranial, i de les estructures anatòmiques de la cara i el coll. Les tècniques de bloqueig anestèsic loco-regional requereixen coneixement de relacions anatòmiques per la seva correcta realització.

Farmacologia. Coneixement dels llocs d'acció i de les vies de metabolització dels fàrmacs.

Principis d'asèpsia i esterilització.


Objectius

 A. Objectius teòrics

1. Proporcionar als alumnes d’odontologia les bases teòriques: anatòmiques, fisiològiques i farmacològiques necessàries per al bloqueig anestèsic oral.
2. Coneixement i domini de l’instrumental, material i la seva manipulació
3. Coneixement i domini de les tècniques més freqüentment utilitzades per l’anestèsia local i loco-regional en odontologia.
4. Coneixement de totes les possibles complicacions i el domini del seu tractament, així com de les limitacions de l’anestèsia local.
5. Coneixement de les tècniques d’anestesiologia que es poden utilitzar per realitzar tractaments odontològics, amb la col·laboració d’un anestesiòleg.
6. Coneixement de les pautes de tractament farmacològic del dolor.

7. Coneixement de RCP bàsic

B. Habilitats manuals i pràctiques

1. Capacitar l’alumne per la correcta manipulació de l’instrumental i material mitjançant una Tècnica estèril i segura.
2. Proporcionar l’alumne la preparació necessària per executar les diferents tècniques de l’anestèsia local i loco-regional oral.
3. Capacitar l’alumne per decidir la Tècnica d'anestèsia adequada a cada pacient i a la terapèutica planificada.
4. Donar els coneixements necessaris per a la planificació ergonòmica, material i instrumental que es precisa per cada cas.
5. Capacitar l’alumne per l’ús clínic dels fàrmacs analgèsics, individualitzant les pautes terapèutiques a cada pacient.
6. Capacitar als alumnes per realitzar maniobres de RCP bàsic.


Competències

 

 • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
 • 14 - Conèixer els processos generals de la malaltia, entre els quals s'inclouen la infecció, la inflamació, les alteracions del sistema immunitari, la degeneració, la neoplàsia, les alteracions metabòliques i els desordres genètics
 • 18 - Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 35 - Conèixer els principis científics d'esterilització, desinfecció i antisèpsia necessaris per prevenir les infeccions creuades en la pràctica odontològica
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats
 • 39 - Reconèixer la normalitat i la patologia bucal, així com l'avaluació de les dades semiològiques
 • 58 - Conèixer les característiques patològiques generals de les malalties i els trastorns que afecten els sistemes orgànics
 • 61 - Conèixer les bases farmacològiques de les diferents tècniques anestèsiques tant locals com generals, així com el paper de la sedació i l'anestèsia general en el maneig de pacient odontològic
 • 62 - Conèixer i manejar les emergències i urgències mèdiques més freqüents en la pràctica odontològica i en les tècniques de reanimació cardiorespiratòria bàsica
 • 63 - Tenir coneixements apropiats de nutrició humana, en particular, la relació dels hàbits nutricionals i de la dieta amb el manteniment de la salut i la prevenció de les malalties bucodentals
 • 73 - Aplicar tècniques d'anestèsia locoregional

Resultats d'aprenentatge

 Els coneixements adquirits en aquesta assignatura capacitaran l'alumne per l'ús racional dels fàrmacs anestèsics en funció de les característiques i condicions de cada pacient i del tractament programat. Tanmateix, deuen capacitar-lo per la correcta realització de les tècniques d'anestèsia local i loco-regional de la cavitat oral. També han de proporcionar una actitud tranquil·litzadora de cara al pacient amb la finalitat de reduir la seva angoixa.

 • 3.01 - Identificar les característiques més rellevants dels diferents grups de medicaments: activitat farmacològica, mecanisme d'acció, indicacions, dosi, contraindicacions i efectes adversos.
 • 3.02 - Utilitzar les fonts d'informació pròpies de la farmacologia
 • 3.07 - Obtenir i elaborar una història clínica que inclogui tota la informació rellevant
 • 3.08 - Realitzar una exploració física general i registre de les constants vitals
 • 3.15 - Conèixer les diferents tècniques d'anestèsia que podem utilitzar en odontologia
 • 3.16 - Dominar les tècniques d'anestèsia locoregional a la regió oral i maxil·lofacial
 • 3.17 - Conèixer el tractament de les complicacions de l'anestèsia locoregional
 • 3.26 - Reconèixer i utilitzar correctament l'instrumental de cirurgia bucal

Continguts

 

A. CRÈDITS TEÒRICS. BLOCS TEMÀTICS.

Bloc I. Principis bàsics de l’anestèsia.

Tema 1. Introducció i conceptes.

1.1. Anestèsia. Anestesiologia.

 


1.2. Tècniques l'anestèsia.

1.3. anestèsia local i loco-regional.

1.4. Història de l’anestèsia local.

1.5. Tècniques t’anestesia en odontologia.

Tema 2. Neurofisiologia del dolor.

2.1. Nociceptors i les seves vies.
2.2. Anatomia del nervi perifèric.
2.3. Fisiologia del nervi perifèric.

Tema 3. Vies del dolor des de els teixits orals.
3.1. Anatomia del V parell cranial.
3.2. Innervació de les dents.
3.3. Estimulació dolorosa de la dent.
3.4. Estimulació dolorosa del periodont.
3.5. Innervació de la regió oro-facial.

Bloc II. Farmacologia dels anestèsics locals.

Tema 4. Generalitats farmacològiques.
Tema 5. Farmacologia dels anestèsics locals.
Tema 6. Farmacologia dels vasoconstrictors.
Tema 7. Aplicació clínica de les solucions d’anestèsics locals.

Bloc III. Instrumental i material.

Tema 8. La xeringa.
Tema 9. L'agulla.
Tema 10. El cartutx.
Tema 11. Material addicional complementari.
Tema 12. Preparació de l’instrumental i material.

Bloc IV. Tècniques t’anestesia loco-regional en odontologia.

Tema 13. Avaluació preanestèsia del pacient.
Tema 14. Anestesia loco-regional en odontologia:
14.1. Anestèsia tòpica.
14.2. Anestèsia infiltrativa.
14.3. Anestèsia regional-boqueix de camp.
14.4. Anestèsia troncular-bloqueig de conducció
14.4.1. Tècniques intraorals.
14.4.2. Tècniques extraorals.
14.5. Anestèsia per pressió (injecció sense agulla).
14.6. Anestèsia dental Electrònica (ADE)
Tema 15. Tècnica bàsica d’injecció.
Tema 16. Anestèsia del Maxil·lar Superior
16.1. Generalitats.
16.2. Incisius i canins.
16.3. Premolars.
16.4. Molars
16.5. Bloquejos de conducció.
Tema 17. Anestèsia de la mandíbula.
17.1. Generalitats.
17.2. Incisius i canins.
17.3. Premolars.
17.4. Molars
17.5. Bloquejos de conducció.
Tema 18. Altres tècniques d’anestèsia local en odontologia.
18.1. Injecció.
18.1.1. Injecció intralligamentosa
18.1.2. Injecció intrapulpar.
18..1.3. Altres tècniques.
18.2. Anestèsia tòpica
18.3. Anestèsia per pressió (injecció sense agulla)
18.4. Anestèsia Dental Electrònica (ADE).
Tema 19. L'anestèsia local en els diferents camps de l´odonto-estomatologia
19.1. Cirurgia oral.
19.2. Periodòncia.
19.3. Terapèutica dental.
19.4. Pròtesis.
19.5. Odontopediatria.
19.6. Pacient geriàtric.

Bloc V. Fracàs i complicacions de l’anestèsia local.

Tema 20. Fracàs de l’anestèsia.

 

20.1. Variacions anatòmiques.

 

20.2. Variacions fisiològiques.
20.3. Tècnica o dosi adequada
Tema 21. Complicacions locals.
Tema 22. Complicacions sistèmiques
22.1. Complicacions psicògenes.
22.2. Complicacions tòxiques.
22.2.1. Sobredosi.
22.2.2. Reducció de la tolerància.
22.3. Hipersensibilitat o al·lèrgia.
22.4. Interaccions medicamentoses.

Bloc VI. Mètodes de control de l’ansietat.

Tema 23. Maneig del pacient.
23.1. Protocol per la reducció de l’ansietat.
23.2. Pre-medicació

Bloc VII. Anestesiologia i Reanimació. Tècniques

Tema 24. Sedació.
24.1. Sedació amb òxid nitrós.
24.2. Sedació endovenosa
24.2.1. Sedació conscient
24.2.2. Sedació profunda.

Tema 25. Anestèsia general.
25.1. Tipus.
25.2. Tècniques
25.3. Complicacions
25.4. Reanimació post-anestèsia

Tema 26. Emergències mèdiques en anestesiologia.
26.1. Monitoratge de constants vitals.
26.2. Reanimació Cardiopulmonar.
26.3. Protocol maneig del malat reanimat.

Bloc VII. Tractament farmacològic del dolor.

Tema 27. Fàrmacs analgèsics
27.1. Generalitats dels fàrmacs analgèsics.
27.2. Analgèsics opiacis.
27.2.1. Tipus. Utilització clínica dels analgèsics opioides.
27.3. Analgèsics No opioides
27.3.1. AINE
27.3.2. Analgèsics-antitèrmics.
27.3.3. Utilització clínica dels analgèsics no opioides.
Tema 28. Maneig clínic del pacient amb dolor agut.
28.1. Protocols analgèsics.
28.2. Gastroprotecció en el tractament amb AINE.
28.3. Fàrmacs coadjuvants.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 1. Classes magistrals

Lliçons magistrals, impartint els coneixements teòrics i bàsics de forma esquematitzada i amb gran contingut iconogràfic. Es destinarà un temps final (20 minuts) de la classe teòrica per preguntes, clarificació o ampliació de conceptes que l’alumne pugui necessitar (com un petit seminari).

2. Classes Pràctiques Pre-clíniques

S’efectuarà en el laboratori i en la clínica universitària odontològica, sobre fantomas; exercitant en les pràctiques els coneixements teòrics i de maneig de l’instrumental i material, ergonomia, asèpsia, miniaturització del pacient, actitud, tècniques d’anestèsia.
L’alumne haurà de realitzar procediments d’anestèsia local i loco-regional en fantomas supervisat per un professor.

3. Aprenentatge Basat en Problemes

Plantejament d'una situació clínica que utilitzarem per introduir un nou tema o repassar i avaluar els coneixements dels alumnes.

4. Treball


L’alumne haurà d'efectuar un treball escrit, com complement de les classes teòriques i es basarà en els temes explicats en classe. Els temes es presentaran a un professor per la seva aprovació. Els treballs tindran una extensió mínima de 10 planes DIN A4 i no superaran les 15 fulles. S’utilitzarà un processador de textos Microsoft Word, lletra Arial, mida 12. S’entregarà 2 setmanes abans de l’examen final. Es podrà realitzar en grup, amb un màxim de 2 alumnes.
S’adjuntarà al treball la fotocòpia dels articles referenciats (4 mínim amb 2 en anglès).

5. Docència Tutoritzada


La docència tutoritzada d’aquesta assignatura pretén fomentar el treball personal dels alumnes i profunditzar en diversos aspectes del temari, la proposta per aquest curs és la següent:
Preparar les preguntes obertes de "autoexamen".
S' indicarà la manera de posar-se en contacte o reunir-nos en seminari per resoldre els dubtes que apareguin durant la realització d’aquest treball.


6. Formació de RCP (Ressuscitació Cardio Pulmonar)

 

La RCP bàsica que implica  el diagnòstico precoç, puesta en marcha del sistema de emergencia, compresiones torácicas y ventilación artificial junto a la desfibrilación automática (DEA), forman parte de la cadena de supervivencia recomendada por las instituciones internacionales y son procedimientos imprescindibles que se deben realizar correctamente y con precocidad para aumentar la supervivencia de la MS (5). Por ello, actualmente se considera que la reanimación del PC se debe enseñar a la ciudadanía que es el  testigo de la mayoría de las PC extrahospitalarias y muy especialmente al personal sanitario que será el responsable de los pacientes ya atendidos dentro del sistema de salud, tanto en la medicina primaria como en los hospitales.ACTIVITAT FORMATIVA
Classe magistral o sessió expositiva i explicativa dels continguts per part del professor. Es fa en una aula al total d'alumnes matriculats en la matèria. Aquesta metodologia d'aprenentatge permet la utilització de mitjans audiovisuals com a suport a l'explicació dels continguts. L'alumne pot interactuar o participar activament. Estudi personal per fer exàmens, feina a la biblioteca, lectures complementàries, resolució de problemes i casos, exercicis, etc. Temps per fer l'avaluació d'exàmens teòrics i pràctics, exposicions, etc. Mètode del cas per a l'anàlisi i la resolució de casos clínics a classe. És una activitat grupal que permet la deliberació dels alumnes sota el guiatge del professor. Classes pràctiques impartides en laboratoris de preclínica odontològica. Seminari-taller amb sessions específiques supervisades amb participació del professor, alumne o experts en la matèria que es tracti. Els seminaris estan destinats a grups d'entre 25 i 50 alumnes. Treball autònom de l'alumne per preparar seminaris, lectures, treballs o casos clínics. Atenció personalitzada a l'alumne de forma individual o grupal per al seguiment de treballs, exposicions o estudi.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula L' Avaluació final serà de la següent manera:

Examen final teòric…………………70%
Pràctiques……………………………20%
Treball………………………………..5%

Curs de RCP bàsic.....................5%

Examen teòric final:

L'examen final teòric serà de preguntes i respostes múltiples (5), amb una resposta única correcta. Una pregunta errònia restarà 0.20 punts.

Avaluació de les pràctiques:

L’avaluació de les pràctiques, serà continua, en funció dels següents paràmetres:

Coneixements d’anatomia aplicada a l’anestèsia loco-regional oral.

Coneixement dels fàrmacs i de les seves presentacions clíniques, utilitzades en les solucions per odonto-estomatologia.

Coneixement del material i Tècnica estèril, ergonomia i maneig de l’instrumental i equip.

Tècniques d’anestèsia loco-regional i les seves aplicacions en odontologia.

Utilització clínica dels fàrmacs per controlar el dolor i l’ansietat.

Prevenció i maneig de les complicacions de l’anestèsia en odontologia.

Amb 2 faltes, les pràctiques es consideraran suspeses i l’alumne haurà de realitzar un examen pràctic especial.

Avaluació del treball:

El treball escrit s'avaluarà:

Presentació
Estructuració
Contingut temàtic
Bibliografia.

Docència tutoritzada:

Es revisaran periòdicament amb un professor les respostes de les preguntes de “auto-examen”

Avaluació del curs de RCP:

Per aconseguir l'acreditació els alumnes han de treure un 7 de nota final dels tets teòrics i la part pràctica del curs, si no arriben al 7 no obtindràn l'acreditació oficial, nomès un diploma de participació. La nota del curs implica un 5% de la nota final de l'assignatura d'Anestèsia.

Bibliografia i recursos

1. Bibliografia recomanada

Dionne/Phero/Becker
Management of pain and anxiety in the dental office.
Saunders. 2002.

Malamed, S.F.
Manual de Anestesia Local
5ª Elsevier. Mosby. Madrid. 2006.2. Bibliografía de consulta

Berini-Aytes/Gay-Escoda Anestesia odontológica 2ª Ed. Ediciones avances médico-dentales, S.L.. Madrid. 2000.

Jastak JT/Yagiela JA/Donaldson D Local anesthesia of the oral cavity WB Saunders. Philadelphia. 1995.

Lipp Anestesia local en odontologia Espaxs. Barcelona.1998 (Llibre + video)

Malamed Medical emergencies in the dental office 4ª Ed. Mosby-Year Book Inc. St Louis. 1999.

Miller Anestesia(2 vols.) 4ª Ed. Harcourt Brace. Madrid. 1998.

Snell Neuroanatomía clínica4ª ed. Ed. Médica Panamericana. Buenos Aires. 1.999.