Universitat Internacional de Catalunya

Anatomia Patològica General

Anatomia Patològica General
1
8410
2
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Sempre que ho necessitin els alumnes avisant prèviament per telèfon o mail (tel. de contacte 5346 de l'Hospital General de Catalunya, Servei d'Anatomia Patològica) per concertar dia i hora: de dilluns a dimecres i divendres de 10 a 13 h. 

 • María Teresa Fernández Figueras (mfernandezf@uic.es)
 • Natalia Florencia Papaleo(nfpapaleo@tauli.cat )

Presentació

L'Anatomia patològica és la ciència que estudia les causes i els efectes de les malalties analitzant els canvis estructurals, funcionals, genètics i moleculars de les cèl·lules, teixits i òrgans, en correlació amb la clínica.  L’Anatomia Patològica proporciona la base per entendre la patogènia, la clínica,  la evolució i el tractament de les malalties i és la disciplina clínica responsable de la major part de diagnòstics de neoplàsies i també de moltes malalties no neoplàsiques.

Els termes “Histopatologia” o simplement “Patologia” s’utilitzen sovint com a sinònims i els metges especialitzats en aquesta branca de la medicina es diuen Patòlegs o Anatomopatòlegs. El patòlegs són molt més que morfòlegs, es a dir, especialistes en identificar canvis morfològics.  Els patòlegs tenen un coneixement profund de la malaltia que els fa capaços de correlacionar les troballes morfomoleculars amb la informació clínica i la radiologia.

L'estudi de l'Anatomia Patològica inclou la Patologia General i la Patologia Sistèmica. A la Patologia General s'estudien les reaccions bàsiques de les cèl·lules davant les malalties, incloent les neoplàsies, mentre que a la Patologia Sistèmica s'estudien les alteracions específiques de les cèl·lules, teixits i òrgans a les malalties.

En aquest curs ens centrarem a la Patologia Oral i aprendrem de forma simultània conceptes teòrics i aspectes més pràctics que contribueixen al diagnòstic.

Requisits previs

Coneixements d'histologia per poder reconèixer els canvis patològics en els teixits.

Objectius

 1. Comprendre els processos estructurals i moleculars que condueixen a la malaltia
 2. Reconèixer els canvis histopatològics (estructurals, histoquímics, immunohistoquímics i moleculars) que permeten identificar les diferents malalties.
 3. Relacionar les dades clíniques i les alteracions morfomoleculars, amb casos pràctics que posen de manifest la importància de la correlació clínico-patològica.

Competències

 

 

 • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
 • 14 - Conèixer els processos generals de la malaltia, entre els quals s'inclouen la infecció, la inflamació, les alteracions del sistema immunitari, la degeneració, la neoplàsia, les alteracions metabòliques i els desordres genètics
 • 18 - Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats
 • 39 - Reconèixer la normalitat i la patologia bucal, així com l'avaluació de les dades semiològiques
 • 58 - Conèixer les característiques patològiques generals de les malalties i els trastorns que afecten els sistemes orgànics

Resultats d'aprenentatge

 

 

 • 1.12 - Resoldre problemes clínics a partir de deduccions fetes amb els coneixements bàsics d'anatomia i fisiologia del cos humà
 • 1.30 - Comprendrà notablement les ciències biomèdiques bàsiques en què es fonamenta l'odontologia per assegurar una correcta assistència bucodental.
 • 1.31 - Comprendre i reconèixer l'estructura i funció normal de l'aparell estomatognàtic, a nivell molecular i cel·lular
 • 1.32 - Coneixerà els processos generals d'emmalaltir, entre els quals s'inclouen les alteracions genètiques
 • 1.35 - Utilitzarà millor que a l'inici de l'assignatura les tecnologies d'informació contemporànies
 • 3.13 - Conèixer les diferents tècniques de diagnòstic en anatomia patològica, biòpsies, citologia, PAAF, estudis histomorfosimétrics, immunohistoquímica.
 • 3.14 - Sol·licitar i interpretar els resultats dels informes anatomopatològics.
 • 5.13 - Desenvolupar les capacitats de raonament crític i aprenentatge autònom

Continguts

Tema 1: INTRODUCCIÓ A L’ANATOMIA PATOLÒGICA: Que és l'Anatomia Patològica? Que fa un patòleg? (Patologia Quirúrgica, necròpsica, citopatologia, mostres per tests moleculars, patologia digital) Com és un informe anatomopatològic i com s’interpreta? Comitès de tumors, educació continuada, control de qualitat, investigació

Tema 2: CONCEPTES GENERALS DE PATOLOGIA CEL·LULAR: Parts d’una cèl.lula, tipus de cèl·lules. Agents i mecanismes de la lesió i necrosi cel·lular. Apoptosi. Adaptació cel·lular al estress, creixement i diferenciació.   Acumulacions intracel·lulars (malalties de dipòsit).

Tema 3: INFLAMACIÓ AGUDA: Conceptes i causes. Reaccions bàsiques vasculars i cel·lulars. Mitjancers químics. Cavitat oral i glàndules salivals: Canvis histopatològics produïts pels processos inflamatoris aguts  

Tema 4: INFLAMACIÓ CRÒNICA: Canvis histopatològics produïts pels processos inflamatoris crònics. Inflamació granulomatosa. Reparació, regeneració i cicatrització.

Tema 5: LESIONS INFLAMATÒRIES NO INFECCIOSES: Estomatitis aftosa. Liquen pla. Pènfig vulgar. Penfigoide de les mucoses.  Eritema multiforme. Epidermolisi bullosa.

Tema 6: NEOPLÀSIA (I): Definició, classificació i nomenclatura. Bases biològiques del càncer 

Tema 7: PATOLOGIA INFECCIOSA: MALALTIES INFECCIOSES VÍRIQUES: Generalitats malalties infeccioses. Infeccions per virus de l'Herpes, Citomegalovirus, Virus del papil·loma humà, sarcoma de Kaposi 

Tema 8. INFECCIONS BACTERIANES,  FÚNGIQUES I PARASITÀRIES: Infeccions bacterianes exudatives, necrotitzants, granulomatoses i intersticials. Metodologies diagnòstiques. Exemples més freqüents i importants: Staphyloc, Pneumoco, Meningococ,  Sífilis, Tuberculosis, actinomicosis, micosis (candida, aspergillus, mucormicosis o zigomicosisi), leishmania

Tema 9: NEOPLÀSIA (II): Característiques dels tumors benignes i malignes. Troballes histològiques típiques. Estadiatge del càncer.

Tema 10: LESIONS EPITELIALS NO ODONTOGÈNIQUES: Tumors del epiteli de superfície i de les glàndules salivals

Tema 11: QUISTS ODONTOGÈNICS I EMBRIONARIS I TUMORS ODONTOGÈNICS (1a part): Histologia de la dentició en situació normal i canvis histopatològics produïts a les lesions quístiques. Quists d'origen odontogènic.  

Tema 12: QUISTS ODONTOGÈNICS I EMBRIONARIS I TUMORS ODONTOGÈNICS (2a part): Quists embrionaris de cavitat oral. Tumors d'origen odontogènic benignes i malignes.

Tema 13: PATOLOGIA TUMORAL NO EPITELIAL i PATOLOGIA DE LES DENTS I LA MANDÍBULA (1a part): Lesions pigmentades benignes i malignes. Tumors mesenquimals. Trastorns hematològics. Processament i patologia de les dents (amelogènesi imperfecta, dentogènesi imperfecta, altres defectes de la formació de dentina i cementació, síndromes amb anomalies dentàries i alteracions de la coloració de les dents)

Tema 14: PATOLOGIA TUMORAL NO EPITELIAL i PATOLOGIA DE LES DENTS I LA MANDÍBULA (2a part): Lesions pigmentades benignes i malignes. Tumors mesenquimals. Trastorns hematològics. Processament i patologia de les dents (amelogènesi imperfecta, dentogènesi imperfecta, altres defectes de la formació de dentina i cementació, síndromes amb anomalies dentàries i alteracions de la coloració de les dents)

Tema 15: SEMINARI D'IMATGES.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs faran 14 classes teòriques amb discussió de casos i correlació clínico-patològica i abans d'acabar algunes classes es farà un mini test . A la darrera classe es realitzarà un seminari d'imatges.

Durant les primeres setmanes del curs, es programarà una visita opcional al Servei d’Anatomia Patològica en grups per facilitar la comprensió del tema 1

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'examen serà tipus test:

 • Les preguntes tindran 5 possibles respostes i només una vàlida.
 • Les respostes equivocades descompten 0,25 punts (considerant que una pregunta es 1 punt).
 • el resultat de l'examen es convertirá en una nota entre 0 i 10
 • Per aprovar l'assignatura serà necessari obtenir un mínim de 5 punts a l'examen.
 • La nota final s'obtindrà de la nota obtinguda a l'examen tipus test que constarà de preguntes de tipus teòric i pràctic amb imatges i l’avaluació continuada realitzada durant les classes
 • No es permetra consultar llibres o apunts

Valoració de notes:

               a) suspens: 0- 4,9 (SS)

              b) Aprovat: 5-6,9 (AP)

              c) Notable: 7-8,9 (NT)

              d) Excel·lent: 9-10 (SB). 

             e) Matrícula d’ honor: implica haver obtingut excel·lent més una menció especial. 

 

Bibliografia i recursos

 • Kumar V, Abbas, AK, Aster JC. Robbins Basic Pathology . 10th ed . New York, NY. : Elsevier. 2018 
 • Shafer's Textbook of Oral Pathology - 8th Edition. Elsevier 2016
 • Neville, B. W., Damm, D. D., Allen, C. M., & Chi, A. C. Oral and maxillofacial pathology (Fourth edition.). St. Louis, Missouri: Elsevier. 2016
 • Arush Thakur Practical Handbook of Oral Pathology CBS Publishers & Distributors, 2021
 • SR Prabh  Handbook of Oral Pathology and Oral Medicine Wiley-Blackwell; 1st edition (October 21, 2021)

   

 

Material didàctic