Universitat Internacional de Catalunya

Patologia Medicoquirúrgica General 2

Patologia Medicoquirúrgica General 2
6
8412
2
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


 

Després de les classes

En qualsevol altre moment, havent fixat data i hora amb l’alumne per correu electrònic.

jlopez@uic.es

gperez@uic.es

avalls@uic.es

snmocanu@uic.es 

 

Presentació

 La Patologia Medicoquirúrgica General 2 del primer cicle del Grau d'Odontologia forma part de les assignatures troncals i pretén explicar totes aquelles patologies mèdiques i quirúrgiques que l'odontòleg ha de conèixer i estudiar en la seva formació universitària.

No hem de pensar que l'odontologia és un estudi de Grau basat única i exclusivament en l'aparell estomatognàtic, sinó que en molts casos a l'odontòleg li caldran coneixements mèdics més amplis, proporcionant així un punt de vista global i integrat del pacient i les seves patologies associades.

Requisits previs

No es requereixen requisits previs

Objectius

 TEÒRICS

Estudi de la patologia mèdica per aparells o sistemes així com la seva repercussió bucodental.

Aparell respiratori

Sistema cardiovascular

Sistema endocrí i metabolisme

Aparell digestiu

Sistema nerviós central i perifèric

Malalties infeccioses

Estudi de la patologia quirúrgica i la seva repercussió bucodental:

Principis bàsics de la traumatologia

Otorinolaringologia i la seva relació amb l'aparell bucodental

Oftalmologia i la seva relació amb l'aparell bucodental

Dermatologia. Mal de la pell. Lesions de la pell.

Principis de cirurgia general i digestiva

Estudi i tractament inicial de les urgències medicoquirúrgiques en situacions pròximes a l'odontòleg i la seva praxi diària.

PRÀCTICS

Interpretació de les principals determinacions analítiques. Valors normals i patològics. Valoració de casos clínics.

Principis elementals de la sutura. Utilització de l'instrumental de sutura. Pràctiques de sutura

Competències

 Adquirir els fonaments científics de l’odontologia, els valors professionals i els comportaments ètics, així com les habilitats clíniques corresponents.

Adquirir el coneixement de la patologia medicoquirúrgica general, que ha de servir de base per assolir i saber aplicar posteriorment els coneixements adequats per diagnosticar, pronosticar i planificar els tractaments odontològics

Aquestes competències s’assoliran mitjançant una sèrie de metodologies basades en: classes magistrals, seminaris de sessions clíniques i pràctiques de laboratori


 • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
 • 14 - Conèixer els processos generals de la malaltia, entre els quals s'inclouen la infecció, la inflamació, les alteracions del sistema immunitari, la degeneració, la neoplàsia, les alteracions metabòliques i els desordres genètics
 • 18 - Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 35 - Conèixer els principis científics d'esterilització, desinfecció i antisèpsia necessaris per prevenir les infeccions creuades en la pràctica odontològica
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats
 • 39 - Reconèixer la normalitat i la patologia bucal, així com l'avaluació de les dades semiològiques
 • 58 - Conèixer les característiques patològiques generals de les malalties i els trastorns que afecten els sistemes orgànics
 • 61 - Conèixer les bases farmacològiques de les diferents tècniques anestèsiques tant locals com generals, així com el paper de la sedació i l'anestèsia general en el maneig de pacient odontològic
 • 62 - Conèixer i manejar les emergències i urgències mèdiques més freqüents en la pràctica odontològica i en les tècniques de reanimació cardiorespiratòria bàsica
 • 63 - Tenir coneixements apropiats de nutrició humana, en particular, la relació dels hàbits nutricionals i de la dieta amb el manteniment de la salut i la prevenció de les malalties bucodentals
 • 73 - Aplicar tècniques d'anestèsia locoregional

Resultats d'aprenentatge

 Haver adquirit les competències esmentades al llarg de tota l'assignatura, aprofitant al màxim els coneixements impartits amb les classes magistrals, els seminaris de sessions clíniques i les pràctiques de laboratori

 • 3.01 - Identificar les característiques més rellevants dels diferents grups de medicaments: activitat farmacològica, mecanisme d'acció, indicacions, dosi, contraindicacions i efectes adversos.
 • 3.02 - Utilitzar les fonts d'informació pròpies de la farmacologia
 • 3.03 - Conèixer les precaucions més rellevants en la prescripció i administració de medicaments en el pacient odontològic en relació a la seva pròpia patologia i la medicació concomitant
 • 3.04 - Tenir coneixements amplis en Patologia mèdica general.
 • 3.05 - Tenir coneixements amplis en Patologia Quirúrgica General
 • 3.06 - Tenir coneixements amplis en nutrició
 • 3.07 - Obtenir i elaborar una història clínica que inclogui tota la informació rellevant
 • 3.08 - Realitzar una exploració física general i registre de les constants vitals
 • 3.09 - Domini de l'anamnesi i exploració física general bàsica
 • 3.10 - Sol·licitar i interpretar els resultats de les exploracions complementàries generals bàsiques (laboratori-imatge-funcionals)
 • 3.11 - Realitzar un diagnòstic diferencial, un diagnòstic provisional i un diagnòstic definitiu.
 • 3.12 - Diagnosticar i tractar les emergències mèdiques i RCP bàsiques en una clínica odontològica.
 • 3.18 - Conèixer les tècniques de control de l'ansietat
 • 3.19 - Conèixer el tractament farmacològic del dolor
 • 3.20 - Coneixement ampli de les manifestacions orals de patologies sistèmiques
 • 3.21 - Saber explorar a nivell físic oro-maxil·lofacial i interpretar exploracions complementàries de laboratori i imatge
 • 3.22 - Coneixement del tabaquisme i el seu tractament
 • 3.23 - Utilitzar els equips bàsics de presa de constants vitals. Esfigmomanòmetre i fonendoscopi
 • 3.24 - Interpretar les principals determinacions analítiques: valors normals i patològics.
 • 3.25 - Utilitzar amb precisió l'instrumental de sutura
 • 3.27 - Saber actuar davant d'una aturada cardiorespiratòria, reanimació cardiopulmonar

Continguts

 A. CRÈDITS TEÒRICS

PART 1. PATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA ESPECIFICA

1. Semiòlogia de l’aparell digestiu: disfagia, pirosi, vòmits, icterícia, ascites, diarrea. Examen físic del tracte gastrointestinal.

2. Exploracions en l'estudi de l'aparell digestiu.

3. Gastrointestinal (I): patologia inflamatòria i motora esofàgica

4. Gastrointestinal (II): patologia de l'estómac aguda i crònica

5. Gastrointestinal (III): patologia inflamatòria intestinal. Síndrome de malabsorció. Síndrome de l'intestí irritable. Manifestacions orals.

6. Gastrointestinals (IV): malalties hepàtiques: hepatitis aguda, crònica.

7. Gastrointestinals (V): malalties hepàtiques: cirrosi hepàtica. Manifestacions orals. Trastorns relacionats amb la coagulació.

8. Patologia quirúrgica del sistema digestiu (I): patologia esofàgica

9. Patologia quirúrgica de l’aparell digestiu (II): patologia de l’estómac.

10. Patologia quirúrgica de l’aparell digestiu (III): intestí prim i còlon.

11. Patologia quirúrgica de l’aparell digestiu (IV): patologia hepàtica.

12. Patologia quirúrgica del sistema digestiu (V): patologia de la vesícula biliar, conductes biliars i pàncrees

13. Cirurgia de la paret abdominal.

14. Patologia ginecològica (I): Trastorns del cicle menstrual. ETS Malaltia inflamatòria pelviana.

15. Patologia ginecològica (II): diagnòstic i tractament de tumors ginecològics.

16. Patologia obstètrica (I): embaràs normal. Infeccions perinatals.

17. Patologia obstètrica (II) Medicaments i embaras. Diagnòstic prenatal i tractament de malformacions congènites.

18. Reumatologia (I). Artritis sèptica,  inflamatòries, reactives, metabòliques i degeneratives.

19. Reumatologia (II). malalties del Col·lagen, vasculitis sistèmica

20. Tumors ossis. -Definició, classificació i tractament. Processos oncològics i la seva gestió a la clínica. Radioterapia i quimioteràpia: fonaments, efectes a nivell oral i protocols de tractament odontològics en pac que han rebut RT/QT

21. Fractures. -Etiologia i mecanisme. Classificació de fractures. Tractament clínic i fractures Cirurgia ortopèdica (I). Pròtesis.

22. Fisiopatologia articular: artritis sèptica, artropatia degenerativa. Traumatisme articular (TMJ)

23. Pediatria (I): Malalties de la infància. Manifestacions orals. Quan es poden realitzar procediments dentals? (erupció, febre, ...)

24. Pediatria (II): Cirurgia Pediàtrica (I) digestiva

25. Pediatria (III): cirurgia pediàtrica (II) hidrocele, torsió testicular, fimosi ...

 

II. EMERGÈNCIES MEDICIRÚRGIQUES

26. Anafilaxi i reaccions al·lèrgiques severes. Urticaria i angioedema. Diagnòstic i tractament.

27. Reaccions al·lèrgiques als fàrmacs

28. Hipertensió. Crisis hipertensives. Diagnòstic i tractament.

29. Síncope. Síncope vasovagal.

30. Xoc. Tipus de xoc, diagnòstic i tractament.

31. Crisi tirotòxica. Insuficiència suprarenal aguda

32. Diabetis no controlada. Hipoglucèmia. Diagnòstic i tractament.

33. Accident vascular cerebral. Tipus, etiologia, diagnòstic i tractament.

34. Convulsions. Tipus Diagnòstic, tractament. Estatus epilèptic.

35. Abdomen agut (I): etiologia, diagnòstic i tractament

36. Abdomen agut (II): etiologia, diagnòstic i tractament

37. Hemorràgia intestinal superior: etiologia, característiques clíniques, diagnòstic i tractament

38. Hemorràgia gastrointestinal inferior: etiologia, característiques clíniques, diagnòstic i tractament

39. Asma aguda. MPOC descompensada. Insuficiència respiratòria aguda. Diagnòstic i tractament.

40. Intoxicació per  medicaments: clínic, diagnòstic i tractament

41. Emergències oftalmiques.

42. EMT d’emergència i vies respiratòries superiors (broncoaspiració)

43. Polytrauma (I) .ABCDE

44. Polytrauma (II). Neurocirurgia d’urgències. TCE

45. Polytrauma (II). Maxil·lofacial.B. CRÈDITS PRÀCTICS

1.- Treball semestral

Es realitzarà un treball semestral que es podrà realitzar individualment o per grups d'un màxim de tres persones. El tema dels treballs estarà lligat al temari de les classes teòriques del semestre, i serà de lliure elecció entre un dels temes que el professorat posarà en coneixement de l'alumne. L'extensió màxima dels treballs no sobrepassarà els 10 folis DIN A4. Serà realitzat amb tractaments de textos de Microsoft Word.

2.- Pràctiques de laboratori

En aquest semestre, les 10 h de pràctiques acreditades a l'assignatura, es dedicaran a:

1a pràctica:

- Principis elementals de la sutura. Utilització de l'instrumental de sutura. Pràctiques de sutura

2ª pràctica:

- Valoració de les principals proves analítiques, valors de normalitat, alteracions de major rellevància per l’odontòleg.

- Comentari de casos clínics

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula  Patologia medicoquirúrgica general 2 és una assignatura semestral, amb 6 ECTS amb 45 hores de classes magistrals i 10 hores de pràctiques per cada un dels 2 grups en què queda distribuït l’alumnat del curs. S'explicaran les classes magistrals que componen el programa per a cada semestre. La durada de les classes magistrals serà de 2hores ( diivendres alterns) i de 2 hores ( dilluns), deixant els últims 10 o 20 minuts , segons la durada de la classe, per realitzar preguntes i aclarir dubtes sobre la classe impartida, com un seminari.

La freqüència de les classes serà de dos dies setmanals. 

L' assistència i participació a les classes, tant en format presencial com online, serà un valor a tenir en compte en la puntuació final de l' assignatura (10%)

Les classes pràctiques constitueixen la segona part de l'assignatura i dins d'aquesta es diferenciaran dos tipus d'activitats:

-Pràctiques en laboratori o seminaris
-Treballs semestrals amb defensa oral

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL' Avaluació de l’alumne es realitzarà de la següent manera:

Examen final teòric…………………70%
Pràctiques…………………………..... 10%
Treball……………………………….......10%

Avaluació continuada..............10%

L'examen final teòric serà de preguntes i respostes múltiples (5), amb una resposta única correcta que comptarà 1 punt. Cada pregunta errònia restarà 0.25 punts.

L'assignatura s'avalua i es qualifica d'acord amb una puntuació absoluta sobre 10 punts, obtinguda d'acord amb la següent escala:

               a) Suspens: 0- 4,9 (SS)

               b) Aprovat: 5-6,9 (AP)

               c) Notable: 7-8,9 (NT)

               d) Excel·lent: 9-10 (SB). 

               e) Matrícula d’ honor: implica haver obtingut excel·lent més una menció especial.  


1. L'assistència a classe no és obligatòria. Però l'assistència i actitud / participació en les classes es tindran en compte. Les preguntes realitzades mitjançant la plataforma Kahoot / moodle / Collaborate es faran servir a manera d'avaluació continuada i comptaran positivament fins un màxim d'1 punt (10%). 

2. Els coneixements teoricopràctics adquirits s'avaluaran mitjançant un examen final de semestre. Aquest consta de 60 preguntes tipus test amb 5 possibles respostes. Les contestades correctament sumaran 1 punt, mentre que les incorrectes restaran -0'25 punts. L'examen computarà el 70% (7 punts) de la nota final, però és obligatori aprovar-lo per aprovar l'assignatura. De la mateixa manera, per a poder realitzar l'examen final l'alumne ha d'haver lliurat totes les tasques i haver assistit a totes les pràctiques, excepte si la falta és justificada. 

3. El treball escrit comptarà 0'5 punts (5%), i s'avaluarà la qualitat, la bibliografia revisada (citada segons normes Vancouver) i l'absència de plagi mitjançant el programa Turnitin. 

4. La defensa del treball tindrà lloc davant de la resta de companys durant 3 minuts i comptarà un 5% (0'5 punts). Es valoraran positivament els següents ítems: sintetització correcta (+1 punt), correcta comprensió de continguts i explicació (+2 punts), presentació memoritzada sense lectura de paper / diapositiva (+1 punt) i temps ajustat (+1 punt). 

5. L'assistència a les pràctiques i seminaris és obligatori. Cadascuna de les tasques realitzades a casa després de les pràctiques clíniques realitzades a l'aula seran avaluades pel professorat, computant un màxim d'1 punt (10%).

 

Bibliografia i recursos

FARRERAS ROZMAN Tratado de Medicina Interna. Ed Harcourt Brace.

HARRISON’S. Principles of Internal Medicine. Mc Graw Hill .

VARIOS AUTORES Textbook of Surgery. Ed University of Oxford.

LOUIS F. ROSE - DONALD KAYE: Medicina Interna en Odontología. Salvat Editores.