Universitat Internacional de Catalunya

Operatòria Dental

Operatòria Dental
6
8413
2
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Dra. Marta Vallés mvalles@uic.es 

Despatx de RESTAURADORA DENTAL

Dijous de 10 a 11h. Es recomana demanar cita prèvia

Presentació

 L'Operatòria dental és la ciència que s'ocupa del tractament dels defectes i pèrdues de substància dels teixits durs dentaris, per aconseguir la restauració biològica funcional i estètica de la dent, aïlladament, i com a part integrant del sistema estomatognàtic

 

         

Requisits previs

No hi ha requisits previs

Objectius

 

A. OBJECTIUS GENERALS:


1. Determinar les causes de pèrdua de la salut dental

2. Reconstruir la morfologia inicial de la dent, respectant la seva triple funció (masticatòria, fonatòria i estètica).

3. Protegir els teixits durs dentaris exposats, evitant les influències mecàniques, tèrmiques, osmòtiques, quimiotòxiques i bacterianes sobre la polpa.

4. Prevenir d'una nova afectació per càries.

5. Màxim respecte als teixits circumdants i sistèmic

6. Realitzar les tècniques que porten al restabliment de la salut dental

B. OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Aquests objectius es divideixen en tres grans grups:

1. Cognoscitius:

1. Conèixer i definir els conceptes de Patologia dental, terapèutica dental, operatòria dental i endodòncia

2. Classificar les diferents patologies dentals

3. Exposar la finalitat de la història clínica dental, i l'ordre cronològic dels apartats que la configuren

4. Conèixer les diferents proves diagnòstiques d'utilitat en la patologia i terapèutica dental

5. Conèixer l'estructura i funcions dels teixits dentaris

6. Explicar el concepte de complex polpa-dentinari

7. Conèixer les reaccions del complex polpa-dentinari davant els estímuls i agressions externes

8. Conèixer l'etiologia, patogènia i clínica de la càries dental

9. Enumerar els objectius de l'operatòria dental

10. Conèixer la seqüència de la tècnica operatòria en odontologia restauradora

11. Exposar la classificació de les cavitats de Black

12. Descriure les característiques de cadascuna de les classes de cavitats

13. Conèixer el nom de cadascuna de les parets i sostres que conformen cada classe de cavitat

14. Exposar els conceptes generals que regeixen les indicacions dels diferents materials emprats en aquestes restauracions

15. Descriure els models que expliquen l'adhesió a teixits durs dentaris dels materials de restauració

16. Conèixer la tècnica clínica d'utilització dels diferents sistemes adhesius

17. Descriure els sistemes de protecció del complex pop-dentinari

18. Conèixer la tècnica d'aïllament de camp opearatori per operatòria dental

2. Sensitius i motors:

1. Realitzar el tallat dels diferents tipus de cavitats sobre dents exodonciades o models de resina

2. Realitzar el correcte aïllament de camp operatori sobre models de resina

3. Aplicar adequadament els materials de protecció pulpar i els sistemes adhesius

4. Obturar correctament les diferents cavitats de la classificació de Black

3. Afectius:

1. Desenvolupar la capacitat d'exposició en públic.

2. Desenvolupar la capacitat d'escriure treballs científics en el camp de la Patologia i Terapèutica Dental.

Competències

 • 10 - Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar els estudiants en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 28 - Adquirir experiència clínica sota la supervisió adequada
 • 37 - Fer les radiografies necessàries en la pràctica odontològica, interpretar-ne les imatges obtingudes i conèixer altres tècniques de diagnòstic per imatge que tinguin rellevància
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats
 • 39 - Reconèixer la normalitat i la patologia bucal, així com l'avaluació de les dades semiològiques
 • 40 - Identificar el principal motiu de consulta i la història de la malaltia actual. Realitzar una història clínica general del pacient i una fitxa clínica que reflecteixi fidelment els registres del pacient
 • 42 - Manejar, discriminar i seleccionar els materials i instruments adequats en odontologia
 • 43 - Conèixer els biomaterials dentals: la manipulació, les propietats, les indicacions, les al·lèrgies, la biocompatibilitat, la toxicitat i l'eliminació de residus i l'impacte ambiental
 • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 64 - Fer tractaments bàsics de la patologia bucodentària en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 65 - Diagnosticar, planificar i dur a terme, amb caràcter general, un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i en pacients amb necessitats especials (diabètics, hipertensos, oncològics, trasplantats, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) o discapacitats. Específicament l'odontòleg ha de ser competent en l'establiment d'un diagnòstic, d'un pronòstic i el desenvolupament d'una adequada planificació terapèutica, i de manera particular en dolor orofacial, desordres temporomandibulars, bruxisme i altres hàbits parafuncionals; patologia dentària i periapical; traumatismes bucodentals; patologia periodontal i dels teixits periimplantaris; patologia òssia dels maxil·lars, els teixits tous bucals i glàndules annexes; estats d'edentació parcial o total i en la planificació del tractament rehabilitador mitjançant pròtesi dentosuportada i mucosuportada, o mitjançant implants dentals, malposicions i/o maloclusions dentàries i d'altres alteracions anatòmiques o funcionals de la cara o del sistema estomatognàtic i de les possibles correccions ortodòntiques, ortopèdiques o quirúrgiques
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 67 - Dur a terme models diagnòstics, muntar-los i prendre registres interoclusals
 • 68 - Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i de les possibilitats de satisfer les senes inquietuds
 • 72 - Prescripció apropiada de fàrmacs, i conèixer-ne les contraindicacions, les interaccions, els efectes sistèmics i les repercussions sobre altres òrgans
 • 73 - Aplicar tècniques d'anestèsia locoregional
 • 74 - Preparar i aïllar el camp operatori
 • 76 - Identificar i atendre qualsevol urgència odontològica
 • 79 - Tractar traumatismes dentoalveolars en denticions temporal i permanent
 • 81 - Valorar i tractar el pacient amb càries o una altra patologia dentària no cariosa i ser capaç d'utilitzar tots els materials encaminats a restaurar la forma, la funció i l'estètica de la dent en pacients de totes les edats
 • 82 - Dissenyar, preparar les dents, prescriure, registrar, fer proves clíniques i col·locar i posar en servei restauracions indirectes: incrustacions, caretes o fronts laminats estètics i corones unitàries
 • 83 - Tractar operatòriament els processos destructius i les lesions traumàtiques dentoalveolars
 • 84 - Fer tractaments endodòntics i aplicar procediments per preservar la vitalitat pulpar
 • 85 - Realitzar procediments estètics convencionals des d'una perspectiva multidisciplinària
 • 88 - Fer tractament no quirúrgic dels desordres temporomandibulars i el dolor orofacial
 • 90 - Identificar i corregir hàbits bucals susceptibles de causar o exacerbar mal oclusions

Resultats d'aprenentatge

 • 4.015 - Identificar les estructures anatòmiques i dentàries en radiografies panoràmiques, periapicals i d'aleta de mossegada
 • 4.023 - Utilitzar correctament els materials compostos per obturar cavitats
 • 4.031 - Diferenciar el dolor segons la seva localització
 • 4.032 - Diferenciar el dolor segons el seu origen
 • 4.033 - Diferenciar el dolor segons la seva durada
 • 4.034 - Diferenciar el dolor segons la característica del dolor
 • 4.035 - Planificar i realitzar les diferents cavitats d'operatòria dental: els seus elements, classificació, condicionants de forma, tipus de tècniques restauradores, objectius i seqüència de la preparació de cavitats
 • 4.036 - Executar les maniobres prèvies que realitzarem al pacient, prèvies a la col·locació del dic de goma
 • 4.037 - Realitzar la tècnica de col·locació del dic utilitzant primer el clamp i després la goma
 • 4.038 - Realitzar la tècnica de col·locació del dic utilitzant primer la goma i després el clamp
 • 4.039 - Realitzar la tècnica de col·locació del dic portant simultàniament el clamp i la goma
 • 4.040 - Escollir el clamp correcte segons la dent a aïllar
 • 4.041 - Dominar la tècnica d'aïllament absolut d'una hemiarcada
 • 4.042 - Executar la tècnica d'adhesió a esmalt
 • 4.043 - Executar la tècnica d'adhesió a dentina
 • 4.044 - Elegir i aplicar un sistema adhesiu adequat al tipus de restauració a realitzar
 • 4.045 - Col·locar adequadament les tres primeres capes de composite en cavitats de classe I
 • 4.046 - Conèixer l'instrumental per a la inserció del composite
 • 4.047 - Conèixer l'instrumental per adaptar el composite
 • 4.048 - Dominar la tècnica clínica de tallar una cavitat classe I per composite
 • 4.049 - Dominar la tècnica clínica d'obturar una cavitat classe I per composite
 • 4.050 - Realitzar un encofrat amb el sistema de matrius Automatrix
 • 4.051 - Realitzar un encofrat amb un sistema de matriu preformada seccional i anells de separació
 • 4.052 - Seleccionar el sistema d'encofrat més adequat a les característiques de cada cavitat
 • 4.053 - Executar la tècnica clínica de tallat d'una cavitat classe II per composite
 • 4.054 - Dominar la tècnica clínica de tallat d'una cavitat classe II per composite
 • 4.055 - Seleccionar adequadament la matriu per a cada cavitat concreta de classe III
 • 4.056 - Tallar una cavitat de classe III en diferents situacions clíniques
 • 4.057 - Posar adequadament la col·locació de la matriu previ a la inserció del composite
 • 4.058 - Obturar correctament una cavitat classe III
 • 4.059 - Seleccionar el sistema d'acabat i polit més adequat segons la configuració de cada cavitat concreta de classe III
 • 4.060 - Realitzar el pulit de l'obturació classe III de composite
 • 4.061 - Realitzar una restauració prova en una cavitat de classe IV
 • 4.062 - Confeccionar una màscara palatina per a realitzar una cavitat de classe IV
 • 4.063 - Tallar una cavitat de classe IV per a una bona retenció i estètica del material d'obturació
 • 4.064 - Obturar una cavitat de classe IV mitjançant estratificació
 • 4.065 - Polir les obturacions classe IV de composite
 • 4.066 - Dominar la tècnica clínica de realitzar una cavitat classe V per composite
 • 4.067 - Dominar la tècnica clínica d'obturar una cavitat classe V per composite
 • 4.068 - Establir la indicació d'una restauració indirecta
 • 4.069 - Triar el material més adequat per a una restauració indirecta
 • 4.070 - Tallar una cavitat per a una restauració indirecta tipus inlay
 • 4.071 - Tallar una cavitat per a una restauració indirecta tipus onlay
 • 4.072 - Tallar una cavitat per a una restauració indirecta tipus overlay
 • 4.073 - Tallar una cavitat per a una restauració indirecta tipus corona
 • 4.074 - Confeccionar una restauració provisional per a una cavitat per a reconstrucció indirecta
 • 4.075 - Prendre els registres per a una restauració indirecta
 • 4.076 - Comunicar amb el laboratori per a indicar les pautes per a la confecció d'una restauració
 • 4.077 - Preparar adequadament les superfícies internes de les restauracions en funció del tipus de material
 • 4.078 - Preparar les superfícies de la dent per a la recepció d'una restauració indirecta
 • 4.079 - Realitzar el cimentat adhesiu de les restauracions indirectes
 • 4.080 - Diagnosticar la patologia dental no careosa en un pacient
 • 4.081 - Donar un pla de tractament a un pacient amb patologia dentària no careosa

Continguts

 TEORIA
Tema 1 Concepte de la matèria
Tema 2 Història clínica dental
Tema 3 Aïllament del camp operatori
Tema 4 Bases de l'operatòria
Tema 5 Característiques dels composites
Tema 6 Cavitat classe I per composite
Tema 7 Complex pulpodentinario
Tema 8 Cavitat classe II per composite
Tema 9 Fonaments de l'operatòria dental
Tema 10 Cavitat classe V per composite
Tema 11 Adhesió dental
Tema 12 Cavitat classe III per composite
Tema 13 Cavitat classe IV per composite
Tema 14 Adhesió actual
Tema 15 Aspectes clínics dels materials
Tema 16 Característiques de l'amalgama
Tema 17 Cavitats classe I i II per amalgama
Tema 18 Bases biològiques i materials per operatòria dental.

PRÀCTIQUES PRECLÍNIQUES (el fitxer zip conté les pàgines web: una vegada descomprimit el fitxer ha d'obrir la pàgina main.htm)

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula A. Àrea cognoscitiva: Es transmetran els conceptes teòrics de l'assignatura per mitjà de classes magistrals i lectures dirigides. Es duran a terme seminaris per ajudar els alumnes a interpretar les dades disponibles, de cara a fer adequadament els diagnòstics i planificació del tractament.

B. Àrea sensitiva i motora: Es realitzaran pràctiques de taller ("preclíniques") on l'alumne exercitarà sobre dents exodonciats o models de resina, fins a arribar l'habilitat manual necessària per executar les tècniques clíniques de l'operatòria dental bàsica

C. Àrea afectiva: Els alumnes podran realitzar lectures no dirigides, assistir a conferències no obligatòries, mantenir contacte amb els professors i investigadors, i, si s'escau, realitzar treballs monogràfics, sols o en equip, de cara a adquirir la motivació adequada per mantenir i ampliar els coneixements, treballar en equip i col·laborar en l'avanç de l'odontologia en general i la patologia i terapèutica dental en particular.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaTeoria: Examen final amb preguntes de resposta múltiple i / o preguntes curtes. Aprovat serà 40/60.


Pràctica: Avaluació continuada, complementada amb una prova d'avaluació final. La qualificació será la suma de les qualificacions setmanals i la qüalificació de l´examen final.

És imprescindible superar la teoria i la pràctica per aprovar l'assignatura.

Qualificació final: Suma de la qüalificació de teoria i la de pràctica (50% -50%).

Bibliografia i recursos

1.      Dietschi D, Spreafico R. Restauraciones adhesivas no metálicas. Barcelona: Masson, 1998

2.      García Barbero J. Patología y terapéutica dental. Madrid: Síntesis, 2000

3.      Howard W, Moller RC. Atlas de operatoria dental. 3ª de. México: El manual moderno, 1986

4.      Ketterl W. Odontología conservadora. Barcelona: Masson, 1994

5.      Roberson T. Sturdevant. Arte y ciencia de la odontología conservadora. Madrid :Elservier  España, 2007.

6.      Mangani F., Ceruti A., Putignano A. Guidelines for adhesive dentistry: The key to success. Quintessence, 2009.