Universitat Internacional de Catalunya

Odontologia Preventiva 2

Odontologia Preventiva 2
2
8414
2
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Els alumnes que vulguin parlar amb els professors poden quedar després de la classe o via correu electrònic

* Titular: Dra. Natalia Felipe (nfelipe@uic.es)

*  Professors de pràctica i seminaris: contactar per mail per assessories:

 Lda. Patricia Gallart (patigallart@uic.es), Dra. Lissethe Peñate (lissethe@uic.es), Dra. Natalia Felipe (nfelipe@uic.es)

 

    
 

Presentació

 

 Els coneixements d'Odontologia Preventiva i Comunitària cada vegada són més necessaris per a la pràctica de l'odontologia en l'àmbit assistencial.
L'Odontologia Preventiva estudia els diferents mètodes per a promocionar salut oral i prevenir les malalties bucodentals, tant en l'àmbit individual com col·lectiu.
La disciplina d'Odontologia Comunitària és l'encarregada de la prevenció i tractament dels problemes de la salut oral de la comunitat, no només destinada a evitar la malaltia sinó també a restaurar la salut i està relacionada amb els serveis generals de planificació i administració sanitària.

Requisits previs

L'assignatura no presenta incompatibilitats amb altres matèries dels cursos anteriors

Objectius

 

1.- Objectius referents al contingut


1.1 Exposar els principis sobre els quals es fonamenta l'estudi i l'aplicació de l'Odontologia Preventiva i comunitària.
1.2 Conèixer i analitzar els problemes de salut bucodental.
1.3 Descriure les diferents fases del mètode científic.
1.4 Aplicar el mètode científic a una qüestió problemàtica de l'Odontologia Preventiva i comunitària.
1.5 Definir i utilitzar amb propietat la terminologia de la matèria d'Odontologia Preventiva i Comunitària.
1.6 Comprendre articles senzills publicats en revistes especialitzades en Odontologia Preventiva i Comunitària, interpretant-los amb actitud crítica i aplicar la comprensió dels mateixos a noves situacions.

2.-Objectius Referents a les Habilitats Intel·lectuals i Pràctiques.

2.1 Capacitat de l'alumne per a l'execució dels plans d'Assistència sanitària i de promoció de la salut.

2.2 Proporcionar a l'alumne la preparació necessària per utilitzar amb eficàcia les fonts d'informació actuals.

 

3.- Actitud

3.1. Fomentar a l'alumne el treball en equip.

3.2 Estimular l'alumne per continuar la seva formació durant tota la seva vida professional mitjançant l'estudi i l'assistència a congressos científics.

 

Competències

 • 17 - Comprendre i reconèixer els principis d'ergonomia i seguretat a la feina (incloent-hi el control d'infeccions creuades, protecció radiològica i malalties ocupacionals i biològiques)
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 21 - Saber fer un examen bucal complet, incloent-hi les proves radiogràfiques i d'exploració complementàries oportunes, així com l'obtenció de referències clíniques adequades
 • 22 - Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada, i ser competent en el reconeixement de les situacions que requereixin una atenció odontològica urgent
 • 23 - Establir el diagnòstic, el pronòstic i una adequada planificació terapèutica en totes les àrees clíniques de l'Odontologia, i ser competent en el diagnòstic, el pronòstic i l'elaboració del pla de tractament odontològic del pacient que requereixi cures especials, inclosos els pacients mèdicament compromesos (com diabètics, hipertensos, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) i pacients amb discapacitat
 • 26 - Saber planificar i fer tractaments odontològics multidisciplinaris, seqüencials i integrats de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i dels pacients que requereixin cures especials
 • 27 - Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • 28 - Adquirir experiència clínica sota la supervisió adequada
 • 29 - Reconèixer els determinants de la salut bucal en la població, tant els genètics com els dependents de l'estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals
 • 30 - Reconèixer el paper del dentista en les accions de prevenció i protecció davant malalties bucals, així com en el manteniment i promoció de la salut, tant individualment com comunitàriament
 • 31 - Conèixer el Sistema Nacional de Salut, així com els aspectes bàsics de la legislació sanitària, gestió clínica i utilització adequada dels recursos sanitaris, i comprendre la importància del paper del dentista en l'àmbit de l'Atenció Primària de Salut
 • 35 - Conèixer els principis científics d'esterilització, desinfecció i antisèpsia necessaris per prevenir les infeccions creuades en la pràctica odontològica
 • 36 - Conèixer el perill de les radiacions ionitzants i els seus efectes en els teixits biològics, junt amb la legislació que en regula l'ús. Dirigir instal·lacions de radiodiagnòstic bucal
 • 37 - Fer les radiografies necessàries en la pràctica odontològica, interpretar-ne les imatges obtingudes i conèixer altres tècniques de diagnòstic per imatge que tinguin rellevància
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats
 • 40 - Identificar el principal motiu de consulta i la història de la malaltia actual. Realitzar una història clínica general del pacient i una fitxa clínica que reflecteixi fidelment els registres del pacient
 • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 45 - Aplicar els principis d'ergonomia a la feina odontològica, tant individualment com dins de l'equip de treball quan sigui apropiat, així com en els principis de prevenció de riscos laborals associats a la pràctica odontològica
 • 46 - Proporcionar un enfocament global de les cures orals i aplicar els principis de promoció de la salut i prevenció de les malalties bucodentàries
 • 47 - Educar i motivar els pacients en matèria de les malalties bucodentàries, controlar els hàbits bucals patogènics, instruir-los sobre una correcta higiene bucal, sobre mesures dietètiques i nutricionals i, en resum, sobre tots els mètodes de manteniment de la salut bucodental
 • 48 - Conèixer els efectes del tabac en la salut oral i participar en les mesures que ajudin el pacient que vulgui deixar l'hàbit tabàquic. Igualment, conèixer les complexes interaccions entre els factors ambientals, socials i conductuals amb la salut oral i general
 • 49 - Conèixer els procediments encaminats a efectuar el diagnòstic de salut oral en la comunitat i saber interpretar-ne els resultats
 • 50 - Conèixer les repercussions de les tendències demogràfiques i epidemiològiques en la pràctica de l'odontologia
 • 51 - Conèixer l'organització i la provisió de l'assistència en salut oral en la comunitat, tant de manera privada com pública, així com l'assistència sanitària general i el paper del dentista en aquests àmbits
 • 52 - Elaborar i executar programes de salut oral i conèixer la coordinació interinstitucional i interprofessional necessària per executar-los
 • 55 - Reconèixer que el pacient és el centre d'atenció i que totes les interaccions, incloent-hi la prevenció, el diagnòstic, la planificació i l'execució del tractament i el manteniment, han de buscar el màxim interès, i evitar qualsevol tipus de discriminació i respectar la confidencialitat
 • 63 - Tenir coneixements apropiats de nutrició humana, en particular, la relació dels hàbits nutricionals i de la dieta amb el manteniment de la salut i la prevenció de les malalties bucodentals
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 81 - Valorar i tractar el pacient amb càries o una altra patologia dentària no cariosa i ser capaç d'utilitzar tots els materials encaminats a restaurar la forma, la funció i l'estètica de la dent en pacients de totes les edats

Continguts

 

Programa teoria
 
Tema 1: Ergonomia
Tema 2 Malalties de transmissió, sida hepatitis B i C
Tema 3: Control i prevenció d'infeccions creuades
Tema 4: Gerontologia: Sensibilitat i parafuncions
Tema 5: Prevenció en ATM
Tema 6: Prevenció en odontopediatria
Tema 7: Ortodòncia: Prevenció de la maloclusió
Tema 8: Càncer oral
Tema 9: Braquiteràpia

 


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

Classes Magistrals

 

Tema 1: Ergonomia

Tema 2 Malalties de transmissió.

Tema 3: Salut laboral

Tema 4: Gerodontologia: Sensibilitat i parafuncions 1 i 2.

Tema 5: Prevenció en odontopediatria 1 i 2.

Tema 6: Ortodòncia: Prevenció de la maloclusió 1 i 2.

Tema 7: Càncer oral 1 i 2.

Tema 8: Prevenció de la odontofobia

Tema 9: Prevenció en pacients especials 1 i 2.

 

Pràctiques Clíniques

 1.  Història Clínica, detecció de càries i radiografies.
 2.  índex placa bacteriana
 3.  tartrectomies entre alumnes
 4.  tartrectomíes a pacients
 5.  fluoritzacions

 

Seminaris Teòrics

 1. Evaluació del risc de càries amb el software Cariogram.
 2. Odontofobia. Por al dentista.
 3. Coneixement de les mesures de protecció en estudiants d'Odontología.
 4. Intoxicació per mercuri a la clínica dental.
 5. Hàbits d'higiene oral en estudiants d?Odontología.
 6. Maneig del risc de caries. Generalitats del flúor tòpic.
 7. Toxicitat de l'antiséptic d'us oral triclosán.
 8. Caries radicular en pacients ancians: factors de risc i prevenció.
 9. Últimes tendències en prevenció i diagnòstic precoç del càncer oral.
 10. Propietats del CCP (cloruro de cetilpiridinio) en el control de la placa bacteriana i la gingivitis.
 11. Tabaquisme en estudiants d'Odontología.

 

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer superar l'assignatura és condició indispensable aprovar tant l'examen teòric com les pràctiques clíniques i els seminaris. La qualificació final de l'assignatura vindrà determinada per la nota de l'examen teòric (60%), nota de pràctiques clíniques (20%) i nota de seminaris (20%).

EXAMEN TEÒRIC:

L'examen teòric constarà de 40 preguntes de resposta múltiple. L'aprovat s'obtindrà quan el 50% de les preguntes de l'exàmen siguin correctes. 

Els alumnes amb una problemàtica particular podran sol·licitar un examen oral que serà realitzat per un tribunal de tres professors de l'Àrea.

Les matrícules d'honor es poden donar quan la mitja de totes les notes sigui superior a 9.

PRÀCTIQUES CLÍNIQUES:

L'absència a més d'una pràctica supondrà una qualificació de 0 en les següents absències que farà promig amb el comput total. 

L'alumne que acumuli 2 faltes no justificades, a criteri del professorat, no té dret a ser avaluat de la part pràctica i per tant suspèn l'assignatura.

Les pràctiques tenen una durada de 2 hores obligatòries.

Cada pràctica té una puntuació (avaluació contínua per part del professor), s'avaluarà l'adquisició de coneixements i habilitats, l'assistència i l'actitud. La pràctica s'aprova amb el 60% (es realitzarà una nota mitjana de l'avaluació contínua de cada pràctica).

L'alumne ha de presentar-se a la pràctica amb l'uniforme i equip de protecció adequat: bata blanca neta, pantalons llargs, sabata tancada, cabell recollit, ulleres de protecció i barret.

Cada dia es passarà llista per controlar l'assistència. Als 20 minuts d'iniciar la pràctica no es deixarà entrar a cap alumne i comptarà com una falta d'assistència.

Abans d'iniciar la pràctica es podran realitzar tests escrits o per Moodle per avaluar el coneixement de l'alumne sobre la pràctica.

SEMINARIS:

L'absència a més d'1 seminari supondrà una qualificació de 0 en les següents absències que farà promig amb el comput total. 

L'alumne que acumuli 2 faltes no justificades, a criteri del professorat, no té dret a ser avaluat de la part de seminaris i per tant suspèn l'assignatura.

Cada seminari té una puntuació en la qual s'avalua la participació, l'assistència i l'actitud. Durant els seminaris els alumnes faran presentacions dels treballs realitzats durant l'assignatura d'Preventiva 1. Les presentacions han de ser introduïdes en el moodle (una per grup).

Els seminaris tenen una durada de 2 hores obligatòries.

Per als seminaris tots els alumnes hauran de llegir 3 o 4 articles (un per cada tema presentat) que el professor penjarà a moodle i se'ls faran preguntes abans, durant o després del mateix.

Cada dia es passarà llista per controlar l'assistència. Als 20 minuts d'iniciat el seminari, no es deixarà entrar a cap alumne i comptarà com una falta d'assistència.

Abans, durant o després del dia del seminari es podran realitzar test escrits o per Moodle per avaluar el coneixement de l'alumne sobre els articles.

Bibliografia i recursos

CUENCA, E., MANAU,C., SERRA LL.: Manual de Odontología Preventiva y Comunitaria. Masson 1991, Barcelona.

JENICEK M., CLEROUX R.: Epidemiología, principios técnicas y aplicaciones. Salvat 1988.

RIOBOO, R,: Higiene y prevención en Odontología, individual y comunitaria. Avances medico-dentales 1994, Madrid