Universitat Internacional de Catalunya

Periodòncia Bàsica

Periodòncia Bàsica
3
8415
2
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Per qualsevol dubte dirigirse a:

 • Teoria grupo español y general /inglés:  Dra. Vanessa Ruiz Magaz (vanessaruizmagaz@gmail.com)
 • Teoria grupo anglès reduit: Dra. Crisina Vallés (cristinavallveg@uic.es)
 • Pràctiques:Dr. Andrés Pascual la Rocca (ampascual@uic.es
 •                 Dra. Blanca Paniagua Cotonat (bpaniagua@uic.es

L´horari d´atenció a l´aumne es:

 • Teoria: divendres de 10:30h a 12:30h (fora d´aquest horari no s´atendrà a ningú)
 • Pràctiques: dillums de 10:00h a 12:00h (fora d´aquest horari no s´atendrà a ningú)

 

Presentació

La periodòncia és una branca de l'odontologia que estudia la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties i condicions que afecten els teixits que donen suport als òrgans dentaris (geniva, lligament periodontal, ciment radicular i os alveolar) i als substituts implantats, per al manteniment de la salut, funció i estètica de les dents i els seus teixits adjacents.

La Periodòncia emergeix de l'odontologia per sustentar l'estudi d'evidència científica sobre l'estat del periodonci sa i malalt.

Les principals malalties periodontals que afecten una dentició són la periodontitis i la gingivitis.

Avui en dia amb l'adveniment de la implantologia la periodòncia també és l'encarregada de la prevenció i tractament de les malalties periimplantàries com la periimplantitis.

La malaltia periodontal es manifesta com una gingivitis (inflamació i sagnat de la geniva sense afectar l'os) o periodontitis, on ocorre la destrucció de l'os que suporta la dent. Si no és tractat a temps pot ocasionar la pèrdua de les dents.

Un tractament periodontal consisteix des de la correcció de la tècnica d'higiene per al control de la placa bacteriana, fins a l'eliminació dels factors desencadenants de la mateixa (càlculs dentaris o tosca i bosses periodontals)

Professor Titular assignatura: Dra.Vanessa Ruiz Magaz

Director Àrea de Periodòncia: Dr José Nart Molina

Requisits previs

 Coneixements de Biologia i Anatomia Humana

Objectius

Conèixer l'anatomia del periodonci, conèixer els factors causants i de risc de les malalties periodontals així com l'etiopatogènia de la mateixa, diagnosticar adequadament aquestes malalties, adquirir coneixements sobre la fase bàsica de la malaltia periodontal, conèixer les malalties sistèmiques relacionades amb la malaltia periodontal, conèixer la interrelació de les malalties periodontals amb altres malalties sistèmiques i conèixer en què consisteix el tractament periodontal de manteniment.

 

Competències

 • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 47 - Educar i motivar els pacients en matèria de les malalties bucodentàries, controlar els hàbits bucals patogènics, instruir-los sobre una correcta higiene bucal, sobre mesures dietètiques i nutricionals i, en resum, sobre tots els mètodes de manteniment de la salut bucodental
 • 63 - Tenir coneixements apropiats de nutrició humana, en particular, la relació dels hàbits nutricionals i de la dieta amb el manteniment de la salut i la prevenció de les malalties bucodentals
 • 64 - Fer tractaments bàsics de la patologia bucodentària en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 68 - Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i de les possibilitats de satisfer les senes inquietuds
 • 69 - Identificar el pacient que requereixi cures especials, i reconèixer-ne les característiques i peculiaritats
 • 70 - Valorar la funció motora i sensorial de la boca, els maxil·lars i annexos
 • 71 - Realitzar procediments limitats de tècniques diagnòstiques invasives en teixits tous (biòpsies)
 • 72 - Prescripció apropiada de fàrmacs, i conèixer-ne les contraindicacions, les interaccions, els efectes sistèmics i les repercussions sobre altres òrgans
 • 74 - Preparar i aïllar el camp operatori
 • 76 - Identificar i atendre qualsevol urgència odontològica
 • 80 - Tractar tant farmacològicament, com quirúrgica els processos inflamatoris dels teixits periodontals i/o periimplantaris incloent-hi les tècniques d'instrumentació periodontal supra i subgingival

Resultats d'aprenentatge

 • 4.001 - Conèixer l'anatomia i histologia dels teixits periodontals en salut i en malaltia
 • 4.002 - Conèixer els mecanismes de colonització bacteriana en la cavitat bucal i identificar les seves implicacions en la salut i en les malalties periodontals
 • 4.003 - Conèixer els mecanismes de resposta inflamatòria i immunològica dels teixits periodontals enfront dels bacteris del biofilm dental
 • 4.004 - Comprendre els principals factors associats a la patologia periodontal, identificar-ne les causes, patogènia i factors de risc
 • 4.005 - Aplicar els mitjans i mètodes diagnòstics disponibles per a la valoració de tot tipus de pacients amb patologia periodontal

Continguts

TEMA 1: Viernes 21 de enero de 2022. Dra. VANESSA RUIZ MAGAZ
Presentación de la asignatura. Introducción a la Periodoncia.


TEMA 2: Viernes 28 de enero de 2022. DRA VANESSA RUIZ MAGAZ
Anatomía del periodonto: Periodonto de protección y periodonto de soporte. Definición
simple de tipos de biotipos periodontales.


TEMA 3: Viernes 4 de febrero de 2022 DRA VANESSA RUIZ MAGAZ
Etiología (MULTIFACTORIAL). Placa y microbiología en relación con la enfermedad
periodontal

 

TEMA 4: Viernes 11 de febrero de 2022. DR. ANDRÉS PASCUAL
Epidemiología de la enfermedad periodontal. Situación en España 2000, 2005 y ACTUAL

 

TEMA 5: Viernes 18 de febrero de 2022 (inglés) DRA VANESSA RUIZ MAGAZ
Exploración periodontal (examen clínico y radiológico) (INGLES)


TEMA 6: Viernes 25 de febrero de 2022 DRA VANESSA RUIZ MAGAZ
Diagnóstico y clasificación de las enfermedades periodontales: Salud periodontal y
enfermedades gingivales y condiciones

 

TEMA 7: Viernes 4 de marzo de 2022 DR.NART & RESIDENTES PERIO
Diagnóstico y clasificación de las enfermedades periodontales: Periodontitis

 

TEMA 8: Viernes 11 de marzo de 2022 DR. ANDRÉS PASCUAL

Diagnóstico y clasificación de las enfermedades periodontales: Perio-Endo, Abscesos, Ulcerativas
necrosantes


TEMA 9 : Viernes 18 de marzo de 2022 (inglés) DRA. NART & RESIDENTES PERIO

Importancia de las Enfermedades Periodontales I. A nivel Oral: Función (Movilidad,
Fuerzas patológicas, Trauma oclusal, Molestias al comer) y Estética (Recesiones, “Dientes
largos”, Migraciones, Troneras, Triángulos negros, Pérdida de dientes, Pérdida de tejido
(óseo, conectivo).

 

TEMA 10: Viernes 25 de marzo de 2022 (inglés) DRA. VANESSA RUIZ MAGAZ

Importancia de las Enfermedades Periodontales II. A nivel Sistémico: MEDICINA
PERIODONTAL. Introducción de la relaciones sistémicas con la enfermedad periodontal.

 

TEMA 11: Viernes 1 de abril de 2022 (inglés)DRA VANESSA RUIZ MAGAZ
Instrucciones de Higiene Oral. Técnicas de cepillado y cepillos, e higiene interdental y de la
lengua. Irrigadores.


TEMA 12: Viernes 8 de abril de 2022 (inglés) CRISTINA VALLES
Tratamiento periodontal paso I: Control supragingival del biofilm, información al paciente, motivación, instrucciones de higiene oral (se hace en profundidad en la clase anterior). Profilaxis supragingival y eliminación de factores retentivos y de riesgo, tratamientos coadyuvantes de control de la inflamación.


TEMA 13: Viernes 22 de abril 2022 (inglés) DRA. CRISTINA VALLES
Tratamiento periodontal paso II: Instrumentación subgingival e intervenciones complementarias/terapia coadyuvante (uso de agentes físicos y químicos, utilización de agentes moduladores de la respuesta del huésped locales y sistémicos, antimicrobianos subgingivales locales y uso de antimicrobianos sistémicos).

 

TEMA 14: Viernes 29 de abril de 2022 CRISTINA VALLÉS (Inglés)  

Tabaco, estrés y dieta. Tabaquismo y su relación con la enfermedad periodontal.Significancia del tabaco como factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad periodontal y sus efectos sobre los resultados del tratamiento periodontal de raspado y alisado radicular. (No efectos sobre el tratamiento quirúrgico). Relación de los factores nutricionales con la salud-enfermedad periodontales


TEMA15: Viernes 6 de mayo 2022 DR.JOSE NART
Secuencia de casos clínicos de paso I y repaso general.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals teòriques de 2 hores de duració durant 15 divendres i sessions pràctiques principalment al laboratori de pràctiques preclíniques. Modalitat semipresencial - blended

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaNORMATIVA DE LA PART TEÒRICA:

Professor responsable: Dra. Vanessa Ruiz Magaz (vanessaruizmagaz@gmail.com)


La part teòrica representa el 70% de la nota final i la part pràctica representa el 30% de la nota final.

L'examen teòric consta de 50 preguntes tipus test, amb una única resposta vàlida. Cada pregunta tindrà 5 possibles respostes. Cada resposta incorrecta restarà 0,20 punts. La part teòrica se supera amb un 5. L´examen es realitzarà amb modalitat presencial o modalitat blended en funció de l´estat de la pandèmia.

És obligatori superar la part teòrica amb un 5 per poder superar l'assignatura i que faci un 70% de mitjana amb la part pràctica.

És obligatori aprovar la part pràctica per superar l'assignatura. Únicament es pot faltar a una classe pràctica i sempre amb justificació (informe mèdic OFICIAL, justificant de cancel·lació de vols o certificat de defunció). No s'accepten viatges familiars com a justificació. Faltar a dues pràctiques representa el SUSPENS de l'assignatura.

Les matrícules d'honor es valoraran a partir de 9 segons el criteri del professorat, no necessàriament la millor nota teòrica.

El professorat no està obligat a lliurar la presentació informàtica de la classe. Es seguirà el criteri del professor. NO està permès l'ús d'ordinadors, càmeres fotogràfiques o telèfons mòbils durant les classes.

És recomanable l'assistència a les classes teòriques . La falta d'assistència no representa el suspens de l'assignatura però sí que es tindrà en compte a l'hora de la nota final. A les classes teòriques es pot passar llista si el professor ho creu convenient.

Contacte part teòrica: Dra. Vanessa Ruiz Magaz  via mail a: vanessaruizmagaz@gmail.com

 

NORMATIVA DE LA PART PRÀCTICA

- L’assistència a les pràctiques és OBLIGATÒRIA. Dues faltes implica el suspens de l’assignatura. Només s’acceptarà UNA falta justificada pels següents motius: malaltia (justificada amb certificat mèdic oficial), cancel·lació de vols i mort d’un familiar directe.

- S’entregarà un document en format pdf amb els conceptes més rellevants de cada pràctica. I l’alumne haurà d’agafar apunts i complementar-los amb la bibliografia recomanada.

- Hi haurà dos grups de pràctiques, M1 i M2 i les pràctiques es faran al laboratori L3. Els alumnes no es poden canviar de grup.

- L’alumne ha de portar OBLIGATÒRIAMENT una bata, neta i planxada. L’alumne que no la porti, no podrà fer la pràctica (sense excepcions) i contarà com a falta no justificada.

- La part pràctica fa mitja amb la part teòrica, sempre i quan s’aprovin ambdós exàmens.

- La part teòrica equival a un 70% de la nota i la part pràctica a un 30%. L’aprovat de l’assignatura és un 5.

- L’examen de les pràctiques consistirà en 15 preguntes tipus test amb 4 possibles respostes i sense factor de correcció.

- La nota de pràctiques s’obté:

25%: examen pràctic 
5%: fulls de pràctiques ben omplerts (s’hauran d’entregar el dia de l’examen), puntualitat, participació i actitud.

 

• Pràctiques: 

Dr. Andrés Pascual la Rocca (ampascual@uic.es)

Lda. Blanca Paniagua Cotonat (bpaniagua@uic.es

L’horari d’atenció als alumnes és: • Teoria: divendres de 10:30 a 12:30h (fora d’aquest horari no s’atendrà a ningú) • Pràctiques: dilluns de 10:00 a 12:00h (fora d’aquest horari no s’atendrà a ningú)

Bibliografia i recursos

Bibliografia i recursos

LLIBRES

Periodoncia

Sexta Edition

BM. Eley, M. Soory, JD Manson

Editorial Elsevier Churchill Livingstone

 

Practical Periodontics

First edition.

Eaton Kenneth and Ower Philip

Editorial Elsevier