Universitat Internacional de Catalunya

Bioètica Aplicada

Bioètica Aplicada
6
8420
2
Segon semestre
FB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Cita prèvia per email amb el/la professor/a

Programa en castellà:

Dr. Ignacio MACPHERSON: imacpherson@gmail.com

Dra. Begoña BOSCH: bbosch@uic.es

Prof. Mauricio PACHECO:mpacheco@uic.es

Programa en anglès:

Dra. Remei AGULLES: ragulles@uic.es 

 

Presentació

  Els avanços biotecnològics han creat nous escenaris per als professionals de les Ciències Biosanitarias i han suscitat grans esperances de millores concretes per a la vida i el futur de l'home. No obstant això, és també freqüent que tant en la investigació científica com en la pràctica assistencial sorgeixin problemes i dubtes de naturalesa ètica i antropològica que demostren de manera inequívoca la necessitat, d'una constant relació i integració entre la raó tècnica i la raó ètica, amb la finalitat de què l'adquisició de nous coneixements, es dirigeixi a aconseguir i fer el millor per a l'ésser humà.

La vida i la naturalesa de l'home es presenten com a realitats massa complexes per poder ser examinades de manera exhaustiva des d'una única perspectiva; un enfocament multidisciplinari i interdisciplinari com és la ciència Bioètica apareix, per tant, indispensable. La Bioètica és una reflexió sobre la vida humana i la seva relació amb el bé de la salut, i sobre els principis que han d'inspirar l'actuació del professional de les Ciències Biosanitarias en el desenvolupament del seu treball concret. Una competent preparació professional, tècnica i científica no és suficient per exercir correctament la professió si no inclou també l’aspecte ètic.

La formació en Bioètica pretén proporcionar a l'odontòleg uns coneixements i una preparació específica que li capacitin i ajudin, no només a prendre les millors decisions davant situacions considerades límit, sinó també a saber actuar en les diferents situacions que es presenten en la pràctica clínica diària.

Requisits previs

 Tenir coneixements d'Antropologia filosòfica i ètica

Objectius

1. Reconèixer els aspectes ètics que sorgeixen en la pràctica professional, identificar els aparents conflictes ètics i els valors en joc que es presenten.

2. Dotar de coneixements a l'alumne que li permetin analitzar i definir els aspectes ètics.

3. Proporcionar habilitats pràctiques per integrar aquestes dimensions en el procés continu de presa de decisions.

4. Conèixer els drets de la persona com a ésser humà i com a pacient, per tal de respectar-lo i detectar possibles vulneracions que es donen en la pràctica.

5. Conèixer les principals normatives que regulen els procediments assistencials i les normatives laborals que regulen les competències professionals

Competències

  • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
  • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
  • 53 - Conèixer els preceptes eticodeontològics legislatius i administratius que regulen la professió odontològica i l'aplicació que tenen en la gestió i en la pràctica clínica, així com conèixer l'organització, les competències i les funcions de les corporacions professionals. Emplenar tot tipus de documents i registres medicolegals
  • 56 - Identificar els signes i les actituds que suggereixin la possible existència de mals tractes

Resultats d'aprenentatge

 

1. Assistir al pacient garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i la família.
2. Conèixer i respectar la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic d'odontologia
3. Reconèixer els aspectes ètics que sorgeixen en la pràctica professional, i identificar els aparents conflictes ètics i els valors essencials de la dignitat humana.
4. Mantenir una actitud compromesa davant les situacions ètiques del seu treball.
5. Atorgar especial relleu a aquelles disposicions que es relacionen amb una manera correcta d'acollir la fragilitat i dolor humans.

Continguts

 I. BIOÈTICA FONAMENTAL

1. Origen i desenvolupament de la Bioètica
1.1 Introducció
1.2. Breu panorama històric
1.3. Definició de la Bioètica
1.4. Models de fonamentació en Bioètica

2. Fonaments de la Bioètica
2.1. Necessitat de l'ètica en la vida de l'ésser humà
2.2. Claus ètiques de la Bioètica
2.3. Relacions odontòleg-pacient

3. Principis metodològics de les decisions ètiques
3.1. Components ètics dels actes humans
3.2. Anàlisi de la decisió moral del professional sanitari
3.3. Etapes en el procés de presa de decisions
3.4. Aplicació a la praxi sanitària


4. Ètica de l'investigació

II. BIOÈTICA APLICADA

1. Inici de la vida
1.1. Sexualitat humana
1.2. Procreació i reproducció
1.3. Manipulació genètica i experimentació amb embrions

2. Bioètica i terme de la vida humana.
2.1. Cures pal·liatives
2.2. El diagnòstic de mort
2.3. Eutanàsia i professionals de la salut

III. BIOÈTICA I ODONTOLOGIA.

1. Ètica i Històries Clíniques: recollida, custòdia i ús de les dades
2. Consentiment informat (CI) en investigació
3. El secret professional
4. Responsabilitat Judicial. Segurs
5. Comitès d'Ètica
6. Límits en les intervencions odontològiques: tractaments
7. Codis Ètic- deontològics

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula1. Classe teòrica: exposició dels continguts del programa.

2. Estudi i resolució de casos.

3. Realització de pràctiques: lectura crítica de textos, audiovisuals (individual i en grup).

4. Execució de treballs en equip. Pràctiques cooperatives entre iguals.

5. Consulta de documentació: llibres, assajos, articles, textos.

6. Tutoria acadèmica.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula- Assistència, exercicis de classe, anàlisi de textos i exercici pràctic: 40%
- Examen final (test, casos, etc): 60%

Per a poder aplicar aquests percentatges, s'ha de puntuar un mínim de 5 en qualsevol dels apartats i subapartats.

L'assignatura s'aprova amb una nota mínima de 5.

D'acord amb la NORMATIVA de règim disciplinari dels Estudiants Universitat Internacional de Catalunya. Capítol I De les FALTES DISCIPLINÀRIES. Article 2. g) h): la còpia, falsificació o frau en els treballs escrits individuals o en equip, en l'assistència de classes, en els exàmens escrits o orals són una falta que comporta el suspens de l'assignatura immediatament, en cas de repetir s'obrirà la un expedient sancionador a l'autor/ és.

Bibliografia i recursos

MANUALS
POLAINO, A., Manual de Bioética General, Rialp, 2000.
CICCONE, L.; Bioética. Historia.Principios. Cuestiones. Palabra, Madrid, 2005.
SIMON, C., Diccionario de Bioética, Montecarmelo, 2006
MANERO, E; TOMAS, G Mª, Diccionario de Bioética para estudiantes, Formación Alcalá, S.L., 2008.

OBRES DE CONSULTA:
AA.VV, Vivir y morir con dignidad: temas fundamentales de bioética en una sociedad plural, A M González, E. Postigo, S. Aulestiarte (ed), Pamplona, Eunsa, 2000.
ABEL, F., Bioética: orígenes, presente y futuro, Madrid, Institut Borja de Bioética, Fundación Mapfre medicina, reimp. , 2001.
ALBURQUERQUE, E., Bioética, una apuesta por la vida, Madrid, 1992.
ANDORNO, R., Bioética y dignidad de la persona, Madrid, Tecnos,1998.
ASHELY, B.M., O'ROURKE, K.D., Ethics of Health care, An Introductory Textbook, 2ª ed. Washington. Georgetown University Press, 1994.
BEAUCHAMPS, T.L., CILDRESS, F. J., Principios de Ética Biomédica, Barcelona, Mason 4ª ed., 2000.
BLAZQUEZ, N., Bioética: La nueva ciencia de la vida. Madrid, BAC, 2000.
D'AGOSTINO, F., Bioética: estudios de Filosofía del Derecho, Madrid, Eiunsa, 2003.
DEL BARCO, J.L., Bioética de la persona:fundamentos éticos y antropológicos. Chía [Colombia], Universidad de la Sabana, 1996.
ESPEJO M.D., CASTILLA, A., Bioética en las Ciencias de la Salud, Granada, Asociación Alcalá, 2001.
GRACIA, D., Fundamentos de Bioética, Madrid, 1989.
LOPEZ MORATALLA, N., [et al. ] Deontología biológica, Pamplona, Universidad de Navarra, 1987.
LEÓN SANZ, P. (ed.), La implantación de los derechos del paciente: comentarios a la Ley 41-2002. Pamplona: EUNSA, 2004.
PASTOR L.M., FERRER, M., La bioética en el milenio biotecnológico, Murcia,Sociedad Murciana de Bioética,2001.
POISSON, J.F. Bioética ¿El hombre contra el hombre?, Rialp, 2009.ROQUÉ, M.V. El sentido del morir en el vivir, Thomson Reuter, 2013.
SGRECCIA, E., Manual de Bioética, Mexico, 1996.
SIMON, C., Diccionario de Bioética, Montecarmelo, 2006.
VILA-CORO, Mª Dolores, La Bioética en la encrucijada. Sexualidad. Aborto y Eutanasia.

INTERNET
- Bioethicsline www.bioethics.Georgetown.edu/bioline.htm
- Euroethics www.gwdg.de/-uelsner/entrez/.fcgi
- Asociación Médica Mundial www.wma.net
- Canadian Bioethics Society www.bioethics.ca/english
- Asociación Europea de Centros de Ética Médica: www.kuleuven.ac.be/cbmer/eacmeherstel.htm
- European Bioethical Research: www.bioethics.org.uk
- Asociación Española de Bioética y Etica médica:  www.aebioetica.org
- Bioética y Derecho. Universidad de Barcelona: www.Ub.es/fildt/bioetica.htm
- Centro de Documentación de Bioética del departamento de Humanidades Biomédicas: http://www.unav.es/cdb
- Observatorio de Bioética de Valencia: www.observatoriobioetica.com