Universitat Internacional de Catalunya

Dret Constitucional 1

Dret Constitucional 1
6
8443
1
Primer semestre
FB
Dret Públic
Dret Constitucional
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


A convenir amb la professora.

Presentació

La justificació d’aquesta assignatura és l’existència de l’Estat espanyol, i de la Constitució que amb la seva força normativa, l'ha constituit com a Estat social i democràtic de Dret. Com sigui que la seva estructura territorial és políticament composta, això suposa també explicitar els mecanismes institucionals i normatius que operen dins l'àmbit de les Comunitats autònomes i de manera particular a Catalunya.

Requisits previs

Com sigui que es tracta d'una assignatura impartida en el primer curs del grau, els requisits previs són els elementals de comprensió i anàlisi de textos en sentit general, de correcció ortogràfica i formal en l'exposició escrita i de capacitat d'expressió oral dels continguts.

Objectius

a) De coneixement, reconèixer la Constitució com a norma jurídica suprema, així com d'identificació dels poders de l’Estat i llur producció jurídica, llurs relacions i la singularitat de l’estructura composta de l’Estat espanyol com a Estat de les autonomies, en concret fonamentalment el fenómen de la distribució de competències.

b) D'habilitats, distinció d’institucions i principis constitucionals; i

c) Quant a actituds, iniciar un apropament humanístic al text de la Constitució, sobre tot en quant als valors superiors de l’Ordenament jurídic: llibertat, igualtat, pluralisme polític i justícia.

Competències

 • 09 - Desenvolupar mecanismes que afavoreixin la sensibilitat envers temes relacionats amb els drets fonamentals i el respecte cap a altres cultures i costums
 • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
 • 13 - Desenvolupar el raonament crític
 • 14 - Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials
 • 16 - Tenir capacitat per utilitzar els principis i els valors constitucionals com a eines de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic
 • 17 - Comprendre i conèixer les principals institucions públiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt
 • 18 - Comprendre les diverses maneres de creació del Dret en la seva evolució històrica i en la seva realitat actual

Resultats d'aprenentatge

1.- Coneixerà i comprendrà les característiques, garanties i efectes de la Constitució normativa, en concret de la vigent Constitució espanyola de 1978.

2.- Identificarà els elements de l'Estat de Dret i la interactuació entre tots ells.

3.- Haurà adquirit destresses argumentatives.

4.- Haurà adquirit destresses que afavoreixin la comprensió lectora.

4.- Haurà interioritzat la dimensió dels valors i principis de l'Estat de Dret en relació amb la dignitat humana i ciutadana.

5.- Haurà desenvolupat capacitats per a l'aprenentarge autònom.

Continguts

Tema 1. La Constitució com a norma jurídica: norma jurídica i Ordenament jurídic; vigència, validesa i eficàcia; la eficàcia directa de la Constitució; nulitat i derogació de normes jurídiques inferiors. El constitucionalisme i la Constitució de 1978.

Tema 2. La Constitució i les seves garanties: la jurisdicció constitucional, la reforma constitucional i el Dret d'excepció. Art. 155 de la CE. La interpretació de la Constitució: métodes, regles i principis en la interpretació de la Constitució.

Tema 3. Contingut, estructura i funcions de la Constitució: estructura "bíblica"; la divisió clàssica en part orgànica i part dogmàtica de la Constitució; funcions.

Tema 4. Introducció a la teoria de l'Estat: aproximació política i jurídica a l'Estat; poder sobirà, aparell institucional, població i territori com elements jurídics de l'Estat.

Tema 5. L'Estat social i democràtic de Dret: els principis de l'Estat de Dret; el pluralisme democràtic; igualtat i igualitarisme en l'Estat social.

Tema 6. Funcions i poders de l'Estat. Aproximació orgànica.

Tema 7. Les funcions de l'Estat: la funció legislativa de les Corts. Tipus de lleis.

Tema 8. Les funcions de l'Estat: la funció legislativa del Govern. Decret llei i decret legislatiu.

Tema 9. Les funcions de l'Estat: la funció executiva del Govern. L' Administració. El reglament.

Tema 10.- El poder judicial. Història, estructura i principis que l'inspiren.

Tema 11.- Controls entre poders. Mecanismes de control. Institucions de control.

Tema 12.- El model econòmic espanyol i els Pressupostos Generals de l'Estat. La "Constitució econòmica"

Tema 13.- Més enllà de la divisió de poders: forma política de l'Estat (Corona) i el TC. Breu referència a la Unió Europea.

Tema 14.- El model autonòmic. La Generalitat de Catalunya. L'Estatut (remissió)

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaMitjançant les diferents activitats formatives (casos, exposicions orals, anàlisi de textos, sintesi de continguts exposats a les classes magistrals) es preten que l'estudiant sigui capaç de guanyar sentit crític, autonomia en el desenvolupament de la feina a més dels coneixements vertits a casdascuna de les unitats temàtiques del curs.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Actividades en el aula para el seguimiento de los alumnos (individual y en grupo)
09 13
Actividades fuera del aula para el seguimiento de los alumnos (individual y en grupo)
09
Estudio independiente del alumno
11 17 18
Presentación en el aula de los conceptos y su aplicación práctica
14 16 17 18

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula
Examen final (puntua sobre 5) de tota l'assignatura.

Els criteris de valoració en aquesta prova són: comprensió lectora, coneixements, capacitat de sintetitzar el conjunt del tema, claredat expositiva, terminologia emprada, etc. 

Avalució continuada al llarg del semestre (puntua sobre 5), consta de :

 • Tres examens intermitjos no lliberatoris (1 punts cadascú, total 3 punts) : test i/o memorandum, que es distribuiran en:
 1. Temes 1-5 (7 de octubre)
 2. Temes 6-10 (18 de novembre)
 3. Resta de temes desenvolupats a l'aula (16 de desembre)
 • Tests d'aprofitament, fins a 10, efectuats sorpresivament (comptaran fins un total de 2 punts)

La falta d' assistència a classe no justificada detreurà fins a 1 punt de la nota final de l'avaluació, si s'acumulen més de 2 abscències sense justificació. La participació activa i eficient en el projecte IN TIME pot suposar fins a 1 punt més en la nota final d'avaluació sense que en cap cas pugui comportar automàticament l'aprovat o la M Honor en l'assignatura.

 

La CONVOCATÒRIA DE JULIOL no tindrà en compte l'avaluació continuada, excepte si aquesta és igual o superior a 4 punts.

 

 

 

Bibliografia i recursos

Durant les classes presencials s'oferiran lectures, obligatòries o suggerides, que complementaran la següent bibliografia bàsica:

ALVAREZ CONDE, Enrique: Curso de Derecho Constitucional, 2 vols. Tecnos, última edició

BALAGUER CALLEJÓN, Francisco (coord.), Manual de Derecho Constitucional, 2 vols.Tecnos, Madrid: 2017.

DE OTTO, I. Derecho Constitucional, I. Sistema de fuentes, Ariel, 1997.

LOPEZ GUERRA, L., ESPIN, E. y otros: Derecho Constitucional, 2 vols. Tirant lo Blanch, darrera edició

MOLAS, Isidre: Derecho Constitucional, Tecnos, última edició.

PECES-BARBA, G. y RAMIRO, M.Ángel (coords.) La Constitución a examen, Marcial Pons, 2004.

BARCELO, M., VINTRO, J. (coords.) Dret Públic de Catalunya, Atelier, última edició.

 

 

Material didàctic