Universitat Internacional de Catalunya

Introducció a la Teoria del Dret

Introducció a la Teoria del Dret
6
8444
1
Primer semestre
FB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Dimarts, de 9:00 h a 10:00 h 

Presentació

Una assignatura d'introducció a la Teoria del Dret suposa, en primer lloc, una aproximació conceptual a la idea de Dret.

Es tracta d'una primera presa de contacte de l’alumne amb les grans preguntes filosòfiques que han envoltat i envolten el Dret.

La matèria, constitueix una porta d'entrada a les principals teories construïdes sobre el Dret, tot fent un recorregut històric i filosòfic per la nostra pròpia tradició jurídica. 

Familiaritzar l'estudiant amb el vocabulari jurídic que es trobarà al llarg de tota la carrera serà una de les principals fites del curs. Vocabulari que, resultarà imprescindible, per poder adquirir després coneixements jurídics més especialitzats. 

Examinarem aspectes determinants, com el sentit del Dret. Les relacions que té amb el poder. La validesa i l'eficàcia de les normes jurídiques i la diferència amb el valor de les mateixes. 

Voldrem centrar-nos en les diferents funcions socials que compleix el Dret. 

Focalitzarem les diferents tècniques d'interpretació del Dret i la directa relació d'aquestes tècniques interpretatives amb l'aplicació del Dret al cas concret per part dels Jutges i Magistrats,

Ens detindrem en les fonts del Dret, en l'estructura de la norma jurídica, en els Principis Generals del Dret, en les diferents branques del Dret i en els Ordres Jurisdiccionals.

Seran també detallats i estudiats els Drets subjectius fonamentals. I, en l'apartat final, aprofundirem en les diferents teories de la justícia. 

 


Requisits previs

No es requereixen requisits previs

Objectius

 • Familiaritzar l’alumne amb els components bàsics d’un sistema jurídic: vocabulari, conceptes, funcions, etc.
 • Oferir-li, a la llum de les reflexions del filòsofs del dret al llarg de la història, una definició completa del dret i de la justícia.

Competències

 • 01 - Adquirir la capacitat d'entendre les idees principals i participar en conferències o lliçons magistrals en un context acadèmic
 • 02 - Adquirir la capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
 • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
 • 09 - Desenvolupar mecanismes que afavoreixin la sensibilitat envers temes relacionats amb els drets fonamentals i el respecte cap a altres cultures i costums
 • 14 - Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials
 • 16 - Tenir capacitat per utilitzar els principis i els valors constitucionals com a eines de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic
 • 18 - Comprendre les diverses maneres de creació del Dret en la seva evolució històrica i en la seva realitat actual

Resultats d'aprenentatge

 • Coneixerà i comprendrà els conceptes fonamentals del Dret.
 • Haurà adquirit el vocabulari i la cultura jurídica necessaris per afrontar l'estudi de les matèries jurídiques. 
 • Coneixerà i comprendrà les diverses concepcions del dret i la justícia. 
 • Haurà adquirit un coneixement bàsic de la teoria de la norma.  
 • Identificarà els principals agents que participen en l'el·laboració, interpretació i aplicació del dret. 
 • Habrá adquirido habilidades en la comunición oral y escrita.
 • Haurà adquirit la capacitat d'analitzar i sintetitzar la informació obtinguda en les classes presencials i del material complementari aportat pel professor.
 • Serà capac de traeballar de forma autònoma i planificar i organitzar el seu aprenentatge. 
 • Haurà adquirit destreses que afavoreixin la seva comprensió lectora. 
 • Utilitzarà amb precisió la terminologia jurídica bàsica. 
 • Haurà desenvolupat hàbits de pulcritud en la presentació personal i de documents. 

Continguts

 1. La Moral, els usos i regles de tracte social

 1. L'article 155 CE


 1. La Resolució de conflictes
 2. La funció social del Dret 1. COMPILACIÓ, SISTEMÀTICA I ORDENACIO

 1. COMPILACIÓ, SISTEMÀTICA I ORDENACIO

 1. LES FONST DEL DRET

 2. EL SISTEMA DE FONTS DEL DRET 1. INTERPRETACIÓ I APLICACIÓ DEL DRET


 1. nova sentència

 2. SENTÈNCIA DDFF


 1. ELS PRINCIPALS CONCEPTES JURÍDICS

 2. EL VALOR DEL DRET

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer al desenvolupament del primer bloc, l'anàlisi dels conceptes bàsics a través de discussió de supòsits pràctics que tenim amb conferències, aula.

Hi haurà diversos exercicis de lectura comprensiva d'una selecció de textos que serà presentat i discutit a l'aula. 

Fora de l'aula, l'alumne estudiarà el vocabulari jurídic essencial, prepararà l'anàlisi de textos i buscarà informació en les bases de dades jurídiques

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Presentación en el aula de los conceptos y su aplicación práctica
01 14 18
Actividades en el aula para el seguimiento de los alumnos (individual y en grupo)
02 03 09 16
Estudio y trabajo independiente del alumno
02 03 11 16 18
Tutorías
02

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEn l'assignatura d'Introducció a la Teoria del Dret treballarem l'adquisició de vocabulari jurídic, els grans corrents doctrinals que envolten el Dret, les funcions de la Justícia, els Principis Generals del Dret i l'aproximació conceptual a diferents instituts jurídics, que l'alumne es trobarà al llarg de tota la carrera de Dret. Especialment, ho farem mitjançant la impartició de classes presencials, lectures de textos jurídics, preparació de treballs mecanografiats de caràcter individual i, per finalitzar, l'assignatura haurà de ser supoerada mitjançant dos exàmens. Un, de caràcter parcial i, un altre, com a exàmen final.

L'Avaluació seguirà el següent Sistema de puntuació:

a) El bloc d'avaluació continuada, (40% del total de l'avaluació)

Està integrada per:

- la participació activa i constant de l'alumne a les classes, 

- el lliurament puntual i formal de treballs i pràctiques individuals que tindran caràcter periòdic i que seran corregits per la professora. És requisit indispensable que els treballs es presentin mecanografiats, amb tamany de lletra 12 i amb interlineat 1'5 mm, expressant la identificació de l'autor, l'assignatura i el títol del treball. (NO S'ADMETRAN ELS TREBALLS QUE NO SIGUIN LLIURATS A MÀ DIRECTAMENT A LA PROFESSORA EN LA DATA I HORARI CONVINGUT).  

- i la presentació i superació d'un exàmen parcial obligatori, previst per al proper dimarts, dia 4 de novembre de 2022.

ADVERTIMENTS: L'exàmen parcial és obligatori. Aquest examen servirà a l'alumne per conèixer la seva pròpia evolució dels coneixements de l'assignatura. No alliberarà matèria de cara a l'examen final. Però si s'obté una nota superior a 7 (Notable) la nota obtinguda en dit parcial comptarà positivament amb 2 punts més de la nota d'avaluació final (20%).

La no realització injustificada de la prova parcial, representarà la pèrdua de 2 punts del l'avaluació continuada.  

b) L'examen presencial de tota la matèria impartida (60% de l'avaluació)

Es farà un examen final de tota la matèria impartida i la nota obtinguda valdrà un màxim de 6 punts de tota l'avaluació.

NOTA: L'assistència a classe és obligatòria. Es passarà llista "ad personam" a l'inici de cada classe. La NO assistència injustificada al 1/3 de les classes presencials, representarà la pèrdua automàtica d'1 punt de tota l'avaluació de l'assignatura. 

 

Bibliografia i recursos

 

Bibliografía Básica:

AAVV, Introducción a la Teoría del Derecho, 3ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 1997.

Fernández Galiano, Lecciones de Teoría del Derecho y Derecho Natural, Universitas, 1999.

Luis Prieto Sánchís, Apuntes de teoría del derecho. Trotta 2005.

Fco Javier Ansuátegui, Fragmentos de Teoría del Derecho. Dyckinson 2005.

Javier Hervada, Cuatro lecciones de derecho natural: parte especial. Eunsa 1998.


Bibliografía complementaria:

Javier Hervada, Introducción crítica al Derecho natural. Eunsa 1999.

Moreso y Vilajoana, Introducción a la Teoría del Derecho. Marcial y Pons 2004.

Paloma Durán, Notas de Teoría del Derecho. Universitat Jaume I, 2002

AAVV. Teoría y Fundamentos del Derecho. Perspectivas críticas,Tecnos 2011.

Javier Hervada. ¿Qué es el Derecho?, Eunsa

Pérez Royo, Las fuentes del Derecho, Tecnos, temas clave de la Constitución Española

Durany Pich, Objeciones de Conciencia, Instituto Martín de Azpilicueta, 1998


Material didàctic