Universitat Internacional de Catalunya

English for Lawyers

English for Lawyers
6
8447
1
Primer semestre
FB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


 

Hores convingudes

 

Presentació

L'objectiu del programa és dotar els estudiants de les habilitats i els coneixements necessaris per a què puguin realitzar tasques lingüístiques en l'àmbit jurídic, a nivell acadèmic i amb un enfocament multicultural i internacional.

El programa consta de 3 parts: classes magistrals, tutories i aprenentatge autònom.

Les classes magistrals se centren en el desenvolupament de les habilitats acadèmiques de l'estudiant a través de la lectura crítica, la comprensió oral i la presa d' apunts en conferències en els que l'estudiant haurà de realitzar presentacions orals , exposar idees i interactuar amb els companys de classe . Les tutories estan enfocades al desenvolupament de les habilitats dels interpersonals i inclouen la realització d' un treball de grup a avaluar .

 

L' última part és l' aprenentatge autònom o distància , enfocat al desenvolupament de les habilitats de comprensió oral , l' adquisició d' lèxic específic i la consolidació de la gramàtica i d' una gran autonomia de l'estudiant a l' aprenentatge d 'una llengua estrangera .

 

Les tres parts s'han dissenyat específicament per a dotar l'estudiant de les habilitats, els coneixements i els recursos necessaris per a comunicar-se eficaçment i amb confiança en anglès.

Requisits previs

 El nivell mínim global recomanat abans de l’inici del curs és de B1.

 

Objectius

 Classe magistral:

Preparar i dotar els estudiants dels coneixements lèxics, gramaticals i de comprensió necessaris per a comunicar-se eficaçment en anglès en el seu àmbit professional.

Consolidar les habilitats receptives de lectura i de comprensió oral a través de la pràctica en diferents situacions, i facilitar el desenvolupament de les habilitats productives d'expressió oral i escrita.

Tutories:

Desenvolupar les habilitats interpersonals dels estudiants i la capacitat per a treballar amb els companys, tant en la seva llengua nativa com en l’estrangera.

 

Aprenentatge autònom:

Desenvolupar habilitats d'escriptura reflexiva mitjançant la redacció de diaris acadèmics, desenvolupar habilitats de comprensió oral en conferències acadèmiques i realitzar treballs individuals i en grup sobre diversos temes en l'àmbit jurídic. A més, els estudiants aprendran a utilitzar els recursos de les TICs (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) per a l'aprenentatge de la llengua de manera autònoma.

 

 

Competències

  • 01 - Adquirir la capacitat d'entendre les idees principals i participar en conferències o lliçons magistrals en un context acadèmic
  • 05 - Ser capaç de desenvolupar habilitats per treballar en equip
  • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
  • 27 - Manejar amb habilitat la terminologia i les estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit del Dret
  • 28 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia i literatura jurídica en llengua anglesa

Resultats d'aprenentatge


1. Comprenderá bibliografía y literatura jurídica en inglés

2. Manejará la terminología y estructuras lingüísticas de la lengua inglesa relacionadas con el ámbito del Derecho

3. Comprenderá las ideas principales expuestas por ponentes, profesores, u otros estudiantes hablando sobre temas jurídicos en inglés

4. Podrá exponer sus ideas en inglés con orden y de forma coherente, tanto oralmente como por escrito en un contexto académico

5. Será capaz de trabajar en equipo

6. Será capaz de trabajar la lengua de forma autónoma

7. Será capaz de autoevaluar su aprendizaje

Continguts

 Temes:

 El curs té una sèrie de temes que es relacionen amb el sistema jurídic anglès incloent els diferents sistemes de dret del món , l'homicidi , els crims , els robatoris , llei internacional , llei laboral , i les lleis de contractes entre altres temes.

Habilitats lingüístiques aplicades a un context acadèmic:

Els estudiants aprendran a llegir i a entendre temes propis de l'àmbit jurídic, així com a reconèixer i utilizar el vocabulari específic de les principals àrees del dret. Addicionalment, practicaran la tècnica de la presa d'apunts per tal de  millorar la seva comprensió oral en conferències i aprendran a presentar i a transmetre idees, així com a interactuar amb companys i professionals.

Coneixement lingüístic:

Els estudiants revisaran i consolidaran les estructures lingüístics necessaris per dur a terme les seves activitats acadèmiques i professionals en anglès.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls estudiants prendran part activa en el procés de lectura de texts en l'àmbit jurídic, així com en l'escriptura sobre el que prèviament s'hagi llegit. Escoltaran conferències simulades en relació amb el seu àmbit professional i exploraran idees de manera individual, compartint-les amb els companys de classe, a fi d'estimular la reflexió i la discussió.

Es donarà èmfasi a la preparació per a l'estudi autònom, usant materials d'aprenentatge a distància i recursos virtuals d’internet. Aquest mètode d'aprenentatge és una part essencial de l'assignatura, ja que proporcionarà a l'estudiant les eines i la motivació necessàries per a l'aprenentatge autònom de l'anglès al llarg de la vida.

 

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Actividades en el aula para el seguimiento de los alumnos (individual y en grupo)
01 03 27 28
Tutorías
05
Estudio y trabajo independiente del alumno
11

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaData

Activitat

% de la nota final

Competencies


Resultats 

d'Aprenentatge

S'anunciarà la data

3 proyectes en grup

 

25% total

5% el primer

20% els altres

 

 1,5,11,27,28

1,2,3,4,5,6,7

S'anunciarà la data

2 activitats escrits

10%

5% cadascun

 

 5,11,27,28

 

 1,2,4,5,6,7

S'anunciarà la data

 2 exàmens parcials

30% total

15% cadascun

 

 27,28

 

 1,2,4,6

La setmana de exàmens finals

1 examen final

 

25%

 27,28

 

 1,2,4,6

 

L' asisstència i participació 

10%

 

1,5,27,28

1,2,3,4

Els estudiants que no han assistit a un 80% de les classes, no té dret a fer  l'examen final de primera convocatòria. Recordi que l'assistència i participació a classe, així com l'avaluació contínua és fonamentals per superar l'assignatura.  No es pot passar el curs amb un únic examen (examen final) en qualsevol de les convocatòries.

Els alumnes amb una nota final entre 4 i 4.9 només tindran dret a recuperar en segona convocatòria les parts de l’assignatura suspeses o no fetas durant el curs.

Els alumnes amb una nota inferior a un 4 a la nota final hauran de recuperar el 100% de l'assignatura en segona convocatòria amb l'elaboració i defensa davant d'un tribunal d'un portafoli i un examen final. El dossier val 50% i examen val també el 50% i ha d'aprovar les dues parts amb una nota mínima de 5.

En tots els casos i convocatòries els alumnes hauran de mostrar que tenen un nivell B1 d'anglès per aprovar l'assignatura.

No es pot millorar notes aprovades.

Bibliografia i recursos

Walenn, Jeremy. English for law in higher education studies: course book. Reading, UK: Garnet Education, 2009.

Material de classe proporcionat pel professor.

Material virtual d'intranet i internet per a l'aprenentatge autònom:

Diccionari d'anglès a elecció de l'alumne.