Universitat Internacional de Catalunya

Dret Constitucional 2

Dret Constitucional 2
6
8448
1
Segon semestre
FB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


A convenir amb els professors.

Presentació

La justificació última d’un Estat de Dret en el reconeixement d’uns drets fonamentals i unes llibertats públiques, assentats sobre la consagració de la igualtat jurídica i real dels ciutadans espanyols.

Requisits previs

Els continguts i les habilitats adquirides en el curs sobre Estat i Constitució (Dret constitucional I) del mateix grau de Dret.

Objectius

a) Coneixement: Conèixer els diferents tipus de drets de la persona i en especial els derivats de la dignitat humana,
b) Habilitats: ser capaç de definir les garanties dels diferents tipus de drets fonamentals,
c) Actituds: Assolir la trascendència els drets fonamentals per a la convivència social.

Competències

 • 02 - Adquirir la capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
 • 08 - Desenvolupar mecanismes que facilitin l'adopció de compromisos de caràcter ètic
 • 09 - Desenvolupar mecanismes que afavoreixin la sensibilitat envers temes relacionats amb els drets fonamentals i el respecte cap a altres cultures i costums
 • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
 • 13 - Desenvolupar el raonament crític
 • 14 - Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials
 • 16 - Tenir capacitat per utilitzar els principis i els valors constitucionals com a eines de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic
 • 17 - Comprendre i conèixer les principals institucions públiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt

Resultats d'aprenentatge

1.- Haurà adquirit un coneixement sòlid sobre l'organització de l'Estat i la seva producció jurídica

2.- Identificarà els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes en la Constitució, així com les seves garanties.

3.- Haurà adquirit capacitat analítica i d'arribar a conclusions.

4.- Haurà adquirit destresses argumentatives.

5.- Haurà adquirit destresses que afavoreixin la seva comprensió lectora.

6.- Haurà adquirit coneixements que li permetin interioritzar el pluralisme i la tolerància.

7.- Haurà interioritzar la dimensió dels drets fonamentals per al reconeixement de la dignitat humana.

8.- Haurà adquirit habilitats per a l'aprenentatge autònom.

Continguts


 1. Concepte
 2. Titularitat
 3. Eficàcia

 1. Igualtat formal i igualtat material
 2. Discriminació

 1. Concepte
 2. Garanties processals

 1. Vida
 2. LLibertat de Consciència
 3. Llibertat personal
 4. Inviolabilitat domiciliària
 5. Altres

 1. Honor
 2. Intimitat
 3. Imatge
 4. Col·lectius vulnerables

 1. Drets per a l'opinió pública lliure i el pluralisme polític
 2. Altres instruments per a l'opinió pública lliure
 3. La participació política i la democràcia de partits
 4. Altres drets polítics

 1. Sindicació
 2. Vaga

 1. Educació
 2. Sanitat
 3. Pensions
 4. Autonomia personal

 1. Els drets no fonamentals
 2. Quasi drets
 3. Noves perspectives filosòfiques

 1. Defensa de la integritat territorial
 2. Contribució al sosteniment de la despesa pública
 3. Treballar

 1. Reserva de llei i contingut essencial
 2. Ombudsman
 3. Altres

 1. El recurs d'empara
 2. Instàncies europees i internacionals

 1. Suspensió general
 2. Suspensió individual

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaMitjançant les diferents activitats formatives (casos, exposicions orals, anàlisi de textos, sintesi de continguts exposats a les classes magistrals) es preten que l'estudiant sigui capaç de guanyar sentit crític, autonomia en el desenvolupament de la feina a més dels coneixements vertits a casdascuna de les unitats temàtiques del curs. A més, és important en referencia a aquest curs, l'especial sensibilitat amb els drets de la persona i le llibertats públiques.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Actividades en el aula para el seguimiento de los alumnos (individual y en grupo)
02 08 16
Estudio independiente del alumno
02 08 09 11 17
Trabajos individuales
02 09 13 16
Presentación en el aula de los conceptos y su aplicación práctica
14 16 17

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaExamen final (puntua sobre 5) de tota l'assignatura.

Examens intermedis no liberatoris en forma de test i/o memorandum, que sumen 3 punts 

Fins a 2 punt per la participació activa i solvent a classe, inclosos tests sorpressius

 

A la convocatòria de juliol sols es tindrà en compte la nota de l'avaluació continuada en el cas que sigui per afavorir.

Bibliografia i recursos

A més dels manuals relacionats en Dret Constitucional I:

 • Maria Luisa Balaguer Callejón, El derecho fundamental al honor, Tecnos, Madrid, 1992.
 • Marc Carrillo, La cláusula de conciencia y el secreto profesional de los periodistas, Civitas, Madrid, 1993.
 • José Luís Cascajo Castro, Vicente Gimeno Sendra, El recurso de amparo,Tecnos, Madrid, 1984.
 • Pedro Cruz Villalón, Estados excepcionales y suspensión de garantías, Tecnos, Madrid, 1984.
 • Luis M Díez-Picazo, Sistema de derechos fundamentales, Civitas, 2013, 4ª ed.
 • Angela Figueruelo Burrieza, El derecho a la tutela judicial efectiva, Tecnos, Madrid, 1990.
 • Pablo Lucas Murillo, El derecho de asociación, Tecnos, Madrid, 1996.
 • Carlos Santiago Nino, Ética y derechos humanos, Ariel, Barcelona, 1989.
 • Pablo Pérez Tremps, El recurso de amparo, Ed. tirant lo Blanch, 2015, 2ª ed.
 • Luís Prieto Sanchís, Estudios sobre derechos fundamentales, Debate, Madrid, 1990.
 • Ramon Soriano, El derecho de habeas corpus, Congreso de los Diputados, Madrid, 1986.
 • Juan José BONILLA SÁNCHEZ, “Motivos de inadmisión del recurso de amparo”, en Espacio y tiempo, 24, 2010, PP. 37-58.
 • Francisco DÍAZ REVORIO, “Tribunal Constitucional y procesos constitucionales en España”, en Estudios constitucionales nú, 2, 2009, pp. 81-108.
 • Ana ESPINOSA, “El recurso de amparo: problemas antes, y después, de la reforma”, en InDret, marzo 2010.
 • F.J. MATIA PORTILLA, “La especial trascendencia constitucional y la inadmisión del recurso de amparo”, en Revista Española de Derecho Constitucional, 2009, núm. 86, 209.

Material didàctic