Universitat Internacional de Catalunya

Comunicació Escrita 2

Comunicació Escrita 2
6
8480
1
Segon semestre
FB
Domini del llenguatge
Comunicación escrita
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Concertar cita prèvia a través de correu electrònic.

Presentació

Comunicació Escrita II és una assignatura de 6 crèdits ECTS que s'imparteix durant el segon semestre del primer curs del grau de Periodisme.

La seva justificació es troba en la necessitat de fonamentar en els alumnes el coneixement dels gèneres periodístics: notícia, crònica, reportatge i entrevista.

Requisits previs

No s'estableixen requisits previs.

Objectius

  • Valorar els resultats i els processos i indicar com millorar l'aprenentatge.
  • Compartir tasques avaluatives entre docent i estudiants.
  • Incorporar l'autoavaluació i l'avaluació entre iguals.

Competències

  • 06 CG - Capacitat de lectura, anàlisi i síntesi
  • 15 CE - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
  • 17 CE - Capacitat de produir textos orals i escrits per a projectes periodístics
  • 29 CE - Capacitat per entendre i aplicar els diferents gèneres i formats periodístics
  • 38 CE - Coneixement i domini dels conceptes, dades, estadístiques i gràfics econòmics
  • 40 CE - Coneixement i domini de les funcions del llenguatge
  • 45 CE - Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge periodístic

Resultats d'aprenentatge

Els/les estudiants:

1. Parlaran i escriuran correctament.

2. Tindran un major domini del llenguatge, capacitat creativa i podran manipular-lo de manera eficaç segons els objectius que es proposin.

3. Coneixement i domini de diferents gèneres periodístics (notícia, entrevista, crònica)

Continguts

 

Introducció als gèneres periodístics

Informació, interpretació, opinió

Teòric-pràctica 

Tècniques de titulació

Qüestionis d'estil, puntuació, vocabulari, enfocament...

Gèneres informatiu-interpretatius

NOTÍCIA

Les W. La entradilla. El titular


ENTREVISTA

L'entrevista objectiva i l'entrevista perfil


CRÓNICA 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
1.5
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
0.5
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
4

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaExamen final: 40 % de la nota 

Pràctiques: 40 % de la nota. Aquesta nota es correspon amb el lliurament de diferents exercicis al llarg del curs relacionats amb:

Bloc Notícia 

Bloc Entrevista 

Crónica

Estil, enfocament, errors comuns 

Treball tema propi: 20 %

Test d'actualitat i participació: fins + 10 % de la nota

Cal treure almenys un 4 en l'examen per poder fer mitjana amb les pràctiques.

En segona convocatòria: 100 % examen.

Bibliografia i recursos

Lectures obligatòries:

Lyon, William (2014): La escritura transparente. Cómo contar historias. Madrid: Libros del KO.

GRIJELMO, A. (2001): El estilo del periodista, Madrid: Taurus.

Lectures recomanades:

Libros de estilo de El País, ABC, EL Mundo y La Voz de Galicia.

Kapuscinski, Ryszard: Los cínicos no sirven para este oficio. 

Vizuete, J. I. A., Caminos, J. M. (2009). Redacción informativa en prensa. Ariel

RANDALL, R. (1999): El periodista universal, Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores.